Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Materialbruk i bygninger. Mengder, materialkarakterisering, levetid. Forelesning i emnet BM-2 SIB 5003 Miljøteknikk 2002-02-06 Per Jostein Hovde Institutt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Materialbruk i bygninger. Mengder, materialkarakterisering, levetid. Forelesning i emnet BM-2 SIB 5003 Miljøteknikk 2002-02-06 Per Jostein Hovde Institutt."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Materialbruk i bygninger. Mengder, materialkarakterisering, levetid. Forelesning i emnet BM-2 SIB 5003 Miljøteknikk 2002-02-06 Per Jostein Hovde Institutt for bygg- og anleggsteknikk fore020206

3 Innhold Materialbruk i Norge Regelverk Livsløpsanalyser Materialkarakterisering Levetid

4 Byggverk Miljø Materialer

5 Gjensidig påvirkning mellom byggverk og miljø

6 Bærekraftig utvikling Med bærekraftig utvikling menes en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter for å dekke sine grunnleggende behov. I praksis betyr dette å sikre framtidige genera- sjoners livsgrunnlag gjennom en forsvarlig forvaltning av natur- og miljøressurser, samtidig som jordens nålevende befolkning blir sikret akseptable levekår gjennom en jevnere global fordeling.

7 Agenda 21 for bærekraftig bygging Denne samfunnssektoren er av en så vital og grunnleggende betydning at de fleste andre industriområder i verdenssamfunnet ganske enkelt blekner i sammenligning. Hensiktsmessig boligstandard og nødvendig infrastruktur for transport, kommunikasjon, vannforsyning, avløp, energiforsyning, kommersielle og industrielle aktiviteter for å møte behovene for en voksende verdensbefolkning utgjør den viktigste utfordringen. HABITAT II Agenda understreker det faktum at bygg- og anleggsnæringen er en av de viktigste bidragsyterne til den sosiale og økonomiske utviklingen i hvert land. Bygg- og anleggsnæringen og det bygde miljøet må sees på som to av nøkkelområdene dersom vi skal oppnå en bærekraftig utvikling i våre samfunn.

8 Livsløpssirkelen RivingIde Prosjekt ByggingDrift Ombygging Teknisk Funksjonell Økonomisk

9 Materialbruk i Norge

10 Omfang av bygninger og anlegg Investeringer i BA-sektoren: ca. 100 mrd./år Verdi av bygninger og anlegg: ca. 2/3 av landets realkapital (ca. 3200 mrd. kroner) Bygningsmasse:ca. 325 mill m 2 Offentlige veier:90 000 km Broer:23000 Vann- og avløpsledninger: 90 000 km Kraftverk:500 Kaianlegg, idrettsanlegg, samferdselsanlegg

11 BA - ”40 %-sektoren” ca. 40 % av alle materialer går til bygg- og anleggssektoren ca. 40 % av energibruken i Norge går til bygninger, enten i form av energi til tilvirkning og bygging eller til drift av bygningsmassen ca. 40 % av avfall til deponi kommer fra bygg- og anleggssektoren

12 Brutto produksjonsverdi (MNOK 1997)

13 Bygningsmaterialer i utvendig eksponerte flater

14 Sammensetning av byggavfall

15 Regelverk

16 Offentlige dokumenter Plan- og bygningsloven (14.06.1985 nr. 77) Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) (13.03.1981 nr. 6) Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (Produktkontroll-loven) (19.06.1976 nr. 79) Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) (06.12.1996 nr. 1127) Stortingsmelding nr. 58 (1996-97). Miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling. Stortingsmelding nr. 28 (1997-98). Oppfølging av HABITAT II. Om miljøhensyn i bolig- og byggsektoren.

17 TEK 97, § 5-11 Byggevarers egenskaper og dokumentasjon Enhver byggevare …skal ha slike egenskaper som, når de er forsvarlig benyttet, medvirker til at byggverk tilfredsstiller de grunnleggende krav til –mekanisk motstandsevne og stabilitet –brannsikring –hygiene, helse og miljø –sikkerhet ved bruk –støyvern –energisparing og varmeisolering

18 TEK 97, Kap. VIII Miljø og helse § 8-1:Miljø og helse § 8-2Energibruk § 8-3Innemiljø § 8-4Lydforhold og vibrasjoner § 8-5Ytre miljø § 8-6Drift, vedlikehold og renhold

19 TEK 97, § 8-1 Miljø og helse Byggevirksomheten i alle faser, dvs. anskaffelse, bruk og avskaffelse, skal drives med forsvarlig belastning på ressurser og miljø og uten av livskvalitet og levevilkår forringes. Materialer og produkter til bruk i byggverk skal være fremstilt med forsvarlig energibruk og med sikte på å forhindre unødig forurensning. Byggverk skal være prosjektert og oppført slik at lite energi går med og lite forurensning oppstår i byggverkets levetid, inkludert riving.

20 TEK 97 § 8-33 2.Forurensninger fra materialer Bygnings- og overflatematerialer skal ikke avgi forurensninger til inneluften i kjente skadelige konsentrasjoner med hensyn til helsefare og irritasjon. Bygnings- og overflatematerialer skal tilvirkes, håndteres, lagres og anvendes slik at emisjoner av forurensning og lukt til romluften blir lavest mulig. Materialene skal tåle normal bruk.

21 TEK § 8-5 Ytre miljø Byggverk skal plasseres, oppføres, brukes og avskaffes på en måte som medfører lite belastning på det ytre miljø. For innbygging i byggverk skal det velges materialer og produkter hvor fremstillings-prosessen er energieffektiv og utslippsfattig. Materialer og produkter til byggverk skal velges slik at det også ved byggverkets avskaffelse brukes lite energi med lav grad av forurensning. Det skal velges materialer og produkter med potensial for gjenbruk og gjenvinning.

22 Stortingsmelding nr. 24 (2000-2001) Nasjonale resultatmål 1.Utslipp av enkelte miljøgifter skal stanses eller reduseres vesentlig innen 2000, 2005 og 2010. 2.Utslipp og bruk av kjemikalier som utgjør en alvorlig trussel mot helse og miljø skal kontinuerlig reduseres i den hensikt å stanse utslippene innen en generasjon (25 år, det vil si innen 2020) 3.Risiko for at utslipp og bruk av kjemikalier forårsaker skade på helse og miljø skal reduseres vesentlig. 4.Forurensning av grunn, vann og sedimenter forårsaket av tidligere tiders virksomhet, feildisponering av avfall og lignende, skal ikke medføre fare for alvorlige forurensningsproblemer

23 Livsløps- vurderinger

24 Livsløpsvurdering Definisjon: Sammenstilling og evaluering av inngangsfaktorer, utgangsfaktorer og de potensielle miljøpåvirkningene til et produktsystem gjennom dets livsløp.

25 Funksjonell enhet Definisjon: Kvantifisert prestasjon for et produktsystem til bruk som en referanseenhet i en livsløpsvurdering

26 Faser i en livsløpsvurdering

27 Livsløpsvurderinger Vurdering av miljøbelastning Klassifisering i påvirkningskategorier - forbruk av ressurser - helsemessige påvirkninger - økologiske påvirkninger

28 Livsløpsvurderinger Vurdering av miljøbelastning Karakterisering - forbruk av ressurser - global oppvarming - nedbryting av ozonlaget i stratosfæren - forsuring - dannelse av fotooksidanter - overgjødsling (eutrofiering)

29 NKB 1995:07 - Formål Formålet med rapporten er å gi en sammenlignende og evaluert oversikt over miljøinformasjon for konkrete bygningsmaterialer. Miljøparametre Miljøinformasjon Miljøprofil

30 NKB 1995:07 - Miljøparametre Tekniske forhold Ressurseffekter - fornybare, lager- materialer, energi, vann Forurensningseffekter - mennesker, miljø- energi, materialer Framtidsaspekter - avfallsminimering, gjenvinning, ombruk, deponering

31 NKB 1995:07 -Miljøparametre Ressurseffekter Fornybare ressurser Lagerressurser Materialer Energi Vann

32 Reserver for lagerressurser RÅVARESTATISTISK RESERVE (ÅR) bauxitt220 betongtilslag meget stor gips meget stor jern119 kobber 36 tinn 28 sink 21 jordolje 40 naturgass 60 steinkull390

33 NKB 1995:07 - Miljøparametre Forurensingseffekter Effekter på mennesker Effekter på miljøet Energiforurensinger Materialforurensinger

34 NKB 1995:07 - Miljøparametre Fremtidsaspekter Gjenvinning –avfallsminimering –ombruk –materialgjenvinning –energigjenvinning –deponering Mulige produktforbedringer

35 Miljøprofil for isolasjonsmaterialer

36 Material- karakterisering

37 Miljødeklarasjon av byggevarer grunnlag for å velge materialer og løsninger som gir lav miljøbelastning grunnlag for produsent til å forbedre sitt produkt og produksjonsprosess grunnlag for godkjenningsordninger

38 Parametre som inngår i en miljødeklarasjon for byggevarer

39 Miljødeklarasjon av byggevarer Hovedpunkter for en miljødeklarasjon av ”Produkt” produktbeskrivelse funksjonell enhet tilbehør emballasje gjenbruk avfallshåndtering vedlikehold annet

40 Eksempel på miljødeklarasjon

41 Levetid

42 Levetid (RILEM) Den tidsperioden etter installering hvor egenskaper til en bygning eller deler av bygningen er lik eller bedre enn de gitte funksjonskravene. Teknisk levetid Funksjonell levetid Økonomisk levetid Estetisk levetid

43 Variasjon i funksjonsegenskaper

44 Nedbryting og levetid

45 Aktuelle levetider for byggevarer og byggverk

46 ISO 15686 Del 2 Definisjon av brukerbehov Forberedelse av prøving Forberedende prøving Klimaeksponering av materialer Vurdering og analyse av resultatene

47 ISO 15686 Del 1 Faktor-metoden AKvalitet av materialer og komponenter BKonstruktive løsninger CHåndverksmessig utførelse DInnemiljø EUtendørs miljø FBruksforhold GNivå for vedlikehold BL = RL x A x B x C x D x E x F x G


Laste ned ppt "Materialbruk i bygninger. Mengder, materialkarakterisering, levetid. Forelesning i emnet BM-2 SIB 5003 Miljøteknikk 2002-02-06 Per Jostein Hovde Institutt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google