Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helhetlig vurdering av studentenes prestasjoner i PBL-strengen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helhetlig vurdering av studentenes prestasjoner i PBL-strengen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Helhetlig vurdering av studentenes prestasjoner i PBL-strengen
En helhet i helheten Helhetlig vurdering av studentenes prestasjoner i PBL-strengen Sommerprosjektet 2003 PBL-strengen Studieprogram for bygg- og miljøteknikk

2 PBL-strengen Studieprogram for bygg- og miljøteknikk
Helhetlig vurdering Hvorfor - hvem, hva – hvordan RapportOnline Mappeevaluering SOFT-analyse Sommerprosjektet 2003 PBL-strengen Studieprogram for bygg- og miljøteknikk

3 PBL-strengen Studieprogram for bygg- og miljøteknikk
Helhetlig vurdering Hvorfor Hvem Hva Hvordan vurderer vi studentenes resultater? Sommerprosjektet 2003 PBL-strengen Studieprogram for bygg- og miljøteknikk

4 PBL-strengen Studieprogram for bygg- og miljøteknikk
Helhetlig vurdering Ingen store endringer Flere små endringer som kan få stor betydning Gruppens felles arbeid viktigst Muligheter for forbedringer Alt som levers inn skal vurderes Hovedarbeider og mindre arbeider Sommerprosjektet 2003 PBL-strengen Studieprogram for bygg- og miljøteknikk

5 PBL-strengen Studieprogram for bygg- og miljøteknikk
Helhetlig vurdering Arbeider som skal vurderes / gjennomføres BM1 BM2 BM3 BM4 Hoved- arb. Prosjektrapporter Gr Auditorieprøve -- Ind Mindre Arb. Lab-øvinger / Øvinger med innlevering Muntlig presentasjon gr*) G. Refleksjonsrapport Gr/Ind Gr = Gruppevis, felles karakter, Ind = Individuell karakter Har ikke gr* = Gruppevise tilbakemeling, inngår ikke i slutt karakteren Hovedarbeider med meget fingradert vurderingsskala: 0 – 100 poeng Mindre arbeider med enkel vurderingsskala: – 2 poeng Sommerprosjektet 2003 PBL-strengen Studieprogram for bygg- og miljøteknikk

6 PBL-strengen Studieprogram for bygg- og miljøteknikk
Hvorfor vurderer vi? En del av studentenes læringsprosess Et styringsverktøy for læringsmål Sikre kontinuerlig målbar utvikling av studentenes læring og kurset innhold Oppfylle Kvalitetsreformens intensjoner Sommerprosjektet 2003 PBL-strengen Studieprogram for bygg- og miljøteknikk

7 PBL-strengen Studieprogram for bygg- og miljøteknikk
Hvem vurderer vi? Bevist kombinasjon av gruppen og studentene individuelt Felles karakter på felles arbeider Individuelle prøver og andre oppgaver Gjennomføres slik at det ikke kommer i konflikt med innlevering av prosjektarbeider Gruppens faglige arbeid med prosjektarbeidene er fortsatt det mest sentrale Sommerprosjektet 2003 PBL-strengen Studieprogram for bygg- og miljøteknikk

8 PBL-strengen Studieprogram for bygg- og miljøteknikk
Hva vurderer vi? Større arbeider: Prosjektrapport Auditorieprøver Mindre arbeider Lab-rapporter / Øvinger Muntlige presentasjoner Refleksjonsrapport ”Alt” som inngår i studentenes læring! Sommerprosjektet 2003 PBL-strengen Studieprogram for bygg- og miljøteknikk

9 PBL-strengen Studieprogram for bygg- og miljøteknikk
Hva - Prosjektrapport Gruppevise prosjektrapporter er fortatt det mest sentrale i PBL-strengen RapportOnline konseptet videreføres Det bør skilles klarere mellom læringsassistents og faglærers tilbakemelding, to separate skjema Det gis opplæring i rapportskriving Læringsassistentene følger opp rapportarbeidet med å kommentere rapportene før innlevering Sommerprosjektet 2003 PBL-strengen Studieprogram for bygg- og miljøteknikk

10 PBL-strengen Studieprogram for bygg- og miljøteknikk
Hva - Auditorieprøver Individuelle auditorieprøver kan benyttes i PBL-strengen Prøven bør poengsettes slik gode studenter kan forbedre sine resultater. (bestått / ikke b. bør ikke benyttes) Flervalgsprøver (multiple choice) bør avskaffes Spørsmålene bør gi mulighet for svare med egen tekst Enkelte spørsmål bør knyttes direkte opp mot prosjektoppgaven Prøven bør være på et tidspunkt som ikke kommer i konflikt med gruppevise innleveringer Sommerprosjektet 2003 PBL-strengen Studieprogram for bygg- og miljøteknikk

11 Hva –Lab-rapporter / Øvinger
Lab-rapporter og andre øvinger defineres som mindre arbeider Inngår i karaktersettingen Ingen utvidelse av innhold i forhold til i dag, med gode rapporter bør telle positivt for karakteren Sommerprosjektet 2003 PBL-strengen Studieprogram for bygg- og miljøteknikk

12 Hva – Muntlige presentasjoner
Vurderes som mindre arbeider Inngår i storgruppepresentasjoner Tilbakemelding etter skjema Opplæring i presentasjonsteknikk Presentasjonene skal lages i PowerPoint (eller tilsvarende verktøy) Ikke poengsetting i BM1 BM2 og 3, presentasjon av pågående prosjekt Økt betydning i BM4, presentasjon av avsluttet prosjekt Gjennomføres etter modell for storgruppesamlinger Sommerprosjektet 2003 PBL-strengen Studieprogram for bygg- og miljøteknikk

13 Hva - Refleksjonsrapport
Setter fokus på hver enkelt students ansvar for samarbeidet i gruppen Fokus på bedre samarbeid og læring, ikke unngå konflikter Signaliserer at dette arbeidet er viktig for karakteren. Gjør det lettere å ta opp samarbeid som tema for studentene Følges opp som fast oppgave av læringsassistentene Utvikling av rapportens omfang gjennom strengen. Starter med gruppevise skjemabaserte rapporter i BM1 og avslutter med frie individuelle rapporter i BM4 Refleksjonsrapport er nytt for både studenter og faglærere – Prøving og feiling må medregnes! Sommerprosjektet 2003 PBL-strengen Studieprogram for bygg- og miljøteknikk

14 Vurdering av rapporter . RapportOnline
Prinsipp: Klargjøring av hvilke kriterier som vektlegges ved vurdering av prosjektrapporten Kombinasjon av kvalitativ kvantitativ tilbakemelding til studentene Sommerprosjektet 2003 PBL-strengen Studieprogram for bygg- og miljøteknikk

15 PBL-strengen Studieprogram for bygg- og miljøteknikk
Prosjektrapporten En felles rapport for hele gruppen Begrensninger i sideantall. Elektronisk innlevering Oppgaven legger føringer for mulige løsninger Graden av tolkningsmuligheter varier fra kurs til kurs, fra relativt detaljerte til meget åpne problemstillinger Sommerprosjektet 2003 PBL-strengen Studieprogram for bygg- og miljøteknikk

16 Kriterier for vurdering . RapportOnline
Rapportens form: Utforming av selve rapporten, nivåinndeling i kapittel, litteraturliste, lengde, bruk av grafiske presentasjoner, lengde og generelt helhetsinntrykk. Metode: Går på kvaliteten i faglig informasjon, beregninger, bruk av metoder, resultater og beskrivelser. Gruppens egne faglige vurderinger Vurdering av problemet eller problemstillingene, begrunnelser og argumentasjon frem mot gruppens forslag, prioriteringer og konkusjoner.   Sommerprosjektet 2003 PBL-strengen Studieprogram for bygg- og miljøteknikk

17 Kvalitativ tilbakemelding . RapportOnline
Det gis tilbakemelding på hver av det tre vurderingskriteriene; Rapportensform, Bruk av metode og Faglige vurderinger Læringsassistent: Tilbakemelding innen en uke Korte kommentarer og graderinging ( -, OK, +) etter sjekkpunkter Faglærer / sensor: Tilbakemelding innen tre uker Utfyllende kommentarer Poeng, skala Sommerprosjektet 2003 PBL-strengen Studieprogram for bygg- og miljøteknikk

18 Kvantitativ tilbakemelding . RapportOnline
Ingen karaktersetting av læringsassistent Faglærer / sensor gir poeng (skala 100 – 0) på rapporten innen tre uker. Snittet av poengene på alle delprosjekter konverteres til en bokstavkarakter A - F Sommerprosjektet 2003 PBL-strengen Studieprogram for bygg- og miljøteknikk

19 PBL-strengen Studieprogram for bygg- og miljøteknikk
Hvordan Skiller mellom: Hoved arbeider Prosjektrapport Auditorieprøve Mindre arbeider Lab-rapport / Øving Muntlig presentasjon Refleksjonsrapport Sommerprosjektet 2003 PBL-strengen Studieprogram for bygg- og miljøteknikk

20 Hvordan – Større arbeider
Gruppevis prosjektrapport Ved 3 rapporter á 25% Individuell auditorieprøve Ved 1 prøve á 25 % Vektes totalt 100% Utgjør basisen i kurset Poengskala Sommerprosjektet 2003 PBL-strengen Studieprogram for bygg- og miljøteknikk

21 Hvordan – Mindre arbeider
Lab-rapport / øvng Muntlig presentasjon Refleksjonsrapport Gir ”ekstra-poeng” Enkel / grov vurderingsskala Poengskala (-, 0, +) Flere systemer for summering av ekstrapoeng Sommerprosjektet 2003 PBL-strengen Studieprogram for bygg- og miljøteknikk

22 PBL-strengen Studieprogram for bygg- og miljøteknikk
Ekstrapoeng Betydningen av ekstrapoeng bestemmes av fagkoordinator 1) Snittet av ekstrapoeng legges til snittet av hovedarbeider 2) Ekstrapoeng legges til hovedpoengene, snittet konverteres til bokstavkarakter Sommerprosjektet 2003 PBL-strengen Studieprogram for bygg- og miljøteknikk

23 Hvordan – Karakterkonvertering
Bruk av poengskala 100 – 0 poeng konverteres til bokstavkarakterer A – F Etter følgende regler A = B = C = D = E = F = Behov for avrundingsregler eller andre regler for de som ligger på ”vippen” Sommerprosjektet 2003 PBL-strengen Studieprogram for bygg- og miljøteknikk

24 PBL-strengen Studieprogram for bygg- og miljøteknikk
Mappeevaluering Systemet gir grunnlag for innføring av mappeevaluering Kjent begrep (!, ?) Støtter opp om Kvalitetsreformen ved NTNU Sommerprosjektet 2003 PBL-strengen Studieprogram for bygg- og miljøteknikk

25 PBL-strengen Studieprogram for bygg- og miljøteknikk
De tre ”Mappene” - Læringsmappe Samling av alt studenten jobber med Gruppens mappe (katalog) med dokumenter på BSCW - Vurderingsmappe Samling av de arbeider som leveres inn Gruppens / studentens dokumenter som legges i meldingsboksen på BSCW - Kompetansemappe Studentens egen mappe, der vedkommende kan lage en samling av de arbeider som vedkommende vil presenterer for andre. Benyttes for å presentere hva man har lært. Er et supplement til karakterutskrift eller vitnemål. Ved elektronisk innlevering vil alle kunne lage en samling av hva man har arbeidet med i PBL-strengen. Denne mappen kan for eksempel brennes på CD-ROM. Sommerprosjektet 2003 PBL-strengen Studieprogram for bygg- og miljøteknikk

26 PBL-strengen Studieprogram for bygg- og miljøteknikk
SOFT-analyse Strenghts – Styrker Opertunities - Muligheter Freights – Farer Thrusts - Trusler Sommerprosjektet 2003 PBL-strengen Studieprogram for bygg- og miljøteknikk

27 Styrker med Helhetlig vurdering
Bedre styring av læringsprosessen Bedre kvalitet på alle studentenes arbeider Gode studenter får belønning for ekstra innsats på øvinger og presentasjoner Fokus på gruppeprosess Bedre dokumentasjon av hva studentene lærer Sommerprosjektet 2003 PBL-strengen Studieprogram for bygg- og miljøteknikk

28 Trusler med Helhetlig vurdering
Hvis vi ikke utvikler oss, vil det komme krav om dette fra andre: Kvalitetsreformen setter nye krav Sommerprosjektet 2003 PBL-strengen Studieprogram for bygg- og miljøteknikk

29 Farer med Helhetlig vurdering
Studentene setter for stor fokus på vurderingssystemet og poeng i stedet for egen læring, samarbeid og indre motivasjon Økt arbeidsbelastning for faglærere med sensur, poengsetting, i stedet for læring og veiledning Sommerprosjektet 2003 PBL-strengen Studieprogram for bygg- og miljøteknikk

30 Muligheter med Helhetlig vurdering
Økt fokus på læringsprosessen og veiledning underveis Mer målrettet arbeid fra studentene Bedre tidsutnyttelse Større fokus på samarbeid Bedre utnyttelse av læringsassistentene Sommerprosjektet 2003 PBL-strengen Studieprogram for bygg- og miljøteknikk

31 PBL-strengen Studieprogram for bygg- og miljøteknikk
Spørsmål og mer info Info om prosjektet er lagt ut på internett: Sommerprosjektet 2003 PBL-strengen Studieprogram for bygg- og miljøteknikk


Laste ned ppt "Helhetlig vurdering av studentenes prestasjoner i PBL-strengen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google