Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sommerprosjektet 2003PBL-strengen Studieprogram for bygg- og miljøteknikk En helhet i helheten PBL-strengen Helhetlig vurdering av studentenes prestasjoner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sommerprosjektet 2003PBL-strengen Studieprogram for bygg- og miljøteknikk En helhet i helheten PBL-strengen Helhetlig vurdering av studentenes prestasjoner."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sommerprosjektet 2003PBL-strengen Studieprogram for bygg- og miljøteknikk En helhet i helheten PBL-strengen Helhetlig vurdering av studentenes prestasjoner i PBL-strengen

2 Sommerprosjektet 2003PBL-strengen Studieprogram for bygg- og miljøteknikk Helhetlig vurdering Hvorfor - hvem, hva – hvordan RapportOnline Mappeevaluering SOFT-analyse

3 Sommerprosjektet 2003PBL-strengen Studieprogram for bygg- og miljøteknikk Helhetlig vurdering Hvorfor Hvem Hva Hvordan – vurderer vi studentenes resultater?

4 Sommerprosjektet 2003PBL-strengen Studieprogram for bygg- og miljøteknikk Helhetlig vurdering Ingen store endringer Flere små endringer som kan få stor betydning Gruppens felles arbeid viktigst Muligheter for forbedringer Alt som levers inn skal vurderes –Hovedarbeider og mindre arbeider

5 Sommerprosjektet 2003PBL-strengen Studieprogram for bygg- og miljøteknikk Helhetlig vurdering Arbeider som skal vurderes / gjennomføresBM1 BM2BM3BM4 Hoved- arb. ProsjektrapporterGr Auditorieprøve-- Ind -- Mindre Arb. Lab-øvinger / Øvinger med innlevering -- Gr Muntlig presentasjongr*) GrG.Gr RefleksjonsrapportGr Gr/In d Gr = Gruppevis, felles karakter, Ind = Individuell karakter. -- Har ikke gr* = Gruppevise tilbakemeling, inngår ikke i slutt karakteren Hovedarbeider med meget fingradert vurderingsskala: 0 – 100 poeng Mindre arbeider med enkel vurderingsskala: 0 – 2 poeng

6 Sommerprosjektet 2003PBL-strengen Studieprogram for bygg- og miljøteknikk Hvorfor vurderer vi? En del av studentenes læringsprosess Et styringsverktøy for læringsmål Sikre kontinuerlig målbar utvikling av studentenes læring og kurset innhold Oppfylle Kvalitetsreformens intensjoner

7 Sommerprosjektet 2003PBL-strengen Studieprogram for bygg- og miljøteknikk Hvem vurderer vi? Bevist kombinasjon av gruppen og studentene individuelt –Felles karakter på felles arbeider –Individuelle prøver og andre oppgaver Gjennomføres slik at det ikke kommer i konflikt med innlevering av prosjektarbeider Gruppens faglige arbeid med prosjektarbeidene er fortsatt det mest sentrale

8 Sommerprosjektet 2003PBL-strengen Studieprogram for bygg- og miljøteknikk Hva vurderer vi? -Større arbeider: -Prosjektrapport -Auditorieprøver -Mindre arbeider -Lab-rapporter/ Øvinger -Muntlige presentasjoner -Refleksjonsrapport -”Alt” som inngår i studentenes læring!

9 Sommerprosjektet 2003PBL-strengen Studieprogram for bygg- og miljøteknikk Hva - Prosjektrapport -Gruppevise prosjektrapporter er fortatt det mest sentrale i PBL- strengen -RapportOnline konseptet videreføres -Det bør skilles klarere mellom læringsassistents og faglærers tilbakemelding, to separate skjema -Det gis opplæring i rapportskriving -Læringsassistentene følger opp rapportarbeidet med å kommentere rapportene før innlevering

10 Sommerprosjektet 2003PBL-strengen Studieprogram for bygg- og miljøteknikk Hva - Auditorieprøver -Individuelle auditorieprøver kan benyttes i PBL-strengen -Prøven bør poengsettes slik gode studenter kan forbedre sine resultater. (bestått / ikke b. bør ikke benyttes) -Flervalgsprøver (multiple choice) bør avskaffes -Spørsmålene bør gi mulighet for svare med egen tekst -Enkelte spørsmål bør knyttes direkte opp mot prosjektoppgaven -Prøven bør være på et tidspunkt som ikke kommer i konflikt med gruppevise innleveringer

11 Sommerprosjektet 2003PBL-strengen Studieprogram for bygg- og miljøteknikk Hva –Lab-rapporter / Øvinger -Lab-rapporter og andre øvinger defineres som mindre arbeider -Inngår i karaktersettingen -Ingen utvidelse av innhold i forhold til i dag, med gode rapporter bør telle positivt for karakteren

12 Sommerprosjektet 2003PBL-strengen Studieprogram for bygg- og miljøteknikk Hva – Muntlige presentasjoner -Vurderes som mindre arbeider -Inngår i storgruppepresentasjoner -Tilbakemelding etter skjema -Opplæring i presentasjonsteknikk -Presentasjonene skal lages i PowerPoint (eller tilsvarende verktøy) -Ikke poengsetting i BM1 -BM2 og 3, presentasjon av pågående prosjekt -Økt betydning i BM4, presentasjon av avsluttet prosjekt -Gjennomføres etter modell for storgruppesamlinger

13 Sommerprosjektet 2003PBL-strengen Studieprogram for bygg- og miljøteknikk Hva - Refleksjonsrapport -Setter fokus på hver enkelt students ansvar for samarbeidet i gruppen -Fokus på bedre samarbeid og læring, ikke unngå konflikter -Signaliserer at dette arbeidet er viktig for karakteren. -Gjør det lettere å ta opp samarbeid som tema for studentene -Følges opp som fast oppgave av læringsassistentene -Utvikling av rapportens omfang gjennom strengen. -Starter med gruppevise skjemabaserte rapporter i BM1 og avslutter med frie individuelle rapporter i BM4 -Refleksjonsrapport er nytt for både studenter og faglærere – Prøving og feiling må medregnes!

14 Sommerprosjektet 2003PBL-strengen Studieprogram for bygg- og miljøteknikk Vurdering av rapporter. RapportOnline Prinsipp: Klargjøring av hvilke kriterier som vektlegges ved vurdering av prosjektrapporten Kombinasjon av –kvalitativ –kvantitativ tilbakemelding til studentene

15 Sommerprosjektet 2003PBL-strengen Studieprogram for bygg- og miljøteknikk Prosjektrapporten En felles rapport for hele gruppen –Begrensninger i sideantall. –Elektronisk innlevering –Oppgaven legger føringer for mulige løsninger Graden av tolkningsmuligheter varier fra kurs til kurs, fra relativt detaljerte til meget åpne problemstillinger

16 Sommerprosjektet 2003PBL-strengen Studieprogram for bygg- og miljøteknikk Kriterier for vurdering. RapportOnline ‘ Rapportens form: –Utforming av selve rapporten, nivåinndeling i kapittel, litteraturliste, lengde, bruk av grafiske presentasjoner, lengde og generelt helhetsinntrykk. Metode: –Går på kvaliteten i faglig informasjon, beregninger, bruk av metoder, resultater og beskrivelser. Gruppens egne faglige vurderinger –Vurdering av problemet eller problemstillingene, begrunnelser og argumentasjon frem mot gruppens forslag, prioriteringer og konkusjoner.

17 Sommerprosjektet 2003PBL-strengen Studieprogram for bygg- og miljøteknikk Kvalitativ tilbakemelding. RapportOnline Det gis tilbakemelding på hver av det tre vurderingskriteriene; Rapportensform, Bruk av metode og Faglige vurderinger Læringsassistent: Tilbakemelding innen en uke Korte kommentarer og graderinging ( -, OK, +) etter sjekkpunkter Faglærer / sensor: Tilbakemelding innen tre uker Utfyllende kommentarer Poeng, skala 100 - 0

18 Sommerprosjektet 2003PBL-strengen Studieprogram for bygg- og miljøteknikk Kvantitativ tilbakemelding. RapportOnline Ingen karaktersetting av læringsassistent Faglærer / sensor gir poeng (skala 100 – 0) på rapporten innen tre uker. Snittet av poengene på alle delprosjekter konverteres til en bokstavkarakter A - F

19 Sommerprosjektet 2003PBL-strengen Studieprogram for bygg- og miljøteknikk Hvordan Skiller mellom: Hoved arbeider –Prosjektrapport –Auditorieprøve Mindre arbeider –Lab-rapport / Øving –Muntlig presentasjon –Refleksjonsrapport

20 Sommerprosjektet 2003PBL-strengen Studieprogram for bygg- og miljøteknikk Hvordan – Større arbeider Gruppevis prosjektrapport –Ved 3 rapporter á 25% Individuell auditorieprøve –Ved 1 prøve á 25 % –Vektes totalt 100% Utgjør basisen i kurset Poengskala 0 - 100

21 Sommerprosjektet 2003PBL-strengen Studieprogram for bygg- og miljøteknikk Hvordan – Mindre arbeider Lab-rapport / øvng Muntlig presentasjon Refleksjonsrapport Gir ”ekstra-poeng” Enkel / grov vurderingsskala Poengskala 0 - 2 (-, 0, +) Flere systemer for summering av ekstrapoeng

22 Sommerprosjektet 2003PBL-strengen Studieprogram for bygg- og miljøteknikk Ekstrapoeng Betydningen av ekstrapoeng bestemmes av fagkoordinator 1) Snittet av ekstrapoeng legges til snittet av hovedarbeider 2) Ekstrapoeng legges til hovedpoengene, snittet konverteres til bokstavkarakter

23 Sommerprosjektet 2003PBL-strengen Studieprogram for bygg- og miljøteknikk Hvordan – Karakterkonvertering Bruk av poengskala 100 – 0 poeng konverteres til bokstavkarakterer A – F Etter følgende regler –A = 86 - 100 –B = 76 - 85 –C = 66 - 75 –D = 56 - 65 –E = 36 - 55 –F = 0 - 35 Behov for avrundingsregler eller andre regler for de som ligger på ”vippen”

24 Sommerprosjektet 2003PBL-strengen Studieprogram for bygg- og miljøteknikk Mappeevaluering Systemet gir grunnlag for innføring av mappeevaluering –Kjent begrep (!, ?) –Støtter opp om Kvalitetsreformen ved NTNU

25 Sommerprosjektet 2003PBL-strengen Studieprogram for bygg- og miljøteknikk De tre ”Mappene” - Læringsmappe –Samling av alt studenten jobber med –Gruppens mappe (katalog) med dokumenter på BSCW - Vurderingsmappe –Samling av de arbeider som leveres inn –Gruppens / studentens dokumenter som legges i meldingsboksen på BSCW - Kompetansemappe –Studentens egen mappe, der vedkommende kan lage en samling av de arbeider som vedkommende vil presenterer for andre. Benyttes for å presentere hva man har lært. Er et supplement til karakterutskrift eller vitnemål. –Ved elektronisk innlevering vil alle kunne lage en samling av hva man har arbeidet med i PBL-strengen. Denne mappen kan for eksempel brennes på CD-ROM.

26 Sommerprosjektet 2003PBL-strengen Studieprogram for bygg- og miljøteknikk SOFT-analyse Strenghts – StyrkerStyrker Opertunities - MuligheterMuligheter Freights – FarerFarer Thrusts - TruslerTrusler

27 Sommerprosjektet 2003PBL-strengen Studieprogram for bygg- og miljøteknikk Styrker med Helhetlig vurdering Bedre styring av læringsprosessen Bedre kvalitet på alle studentenes arbeider Gode studenter får belønning for ekstra innsats på øvinger og presentasjoner Fokus på gruppeprosess Bedre dokumentasjon av hva studentene lærer

28 Sommerprosjektet 2003PBL-strengen Studieprogram for bygg- og miljøteknikk Trusler med Helhetlig vurdering Hvis vi ikke utvikler oss, vil det komme krav om dette fra andre: –Kvalitetsreformen setter nye krav

29 Sommerprosjektet 2003PBL-strengen Studieprogram for bygg- og miljøteknikk Farer med Helhetlig vurdering Studentene setter for stor fokus på vurderingssystemet og poeng i stedet for egen læring, samarbeid og indre motivasjon Økt arbeidsbelastning for faglærere med sensur, poengsetting, i stedet for læring og veiledning

30 Sommerprosjektet 2003PBL-strengen Studieprogram for bygg- og miljøteknikk Muligheter med Helhetlig vurdering Økt fokus på læringsprosessen og veiledning underveis Mer målrettet arbeid fra studentene Bedre tidsutnyttelse Større fokus på samarbeid Bedre utnyttelse av læringsassistentene

31 Sommerprosjektet 2003PBL-strengen Studieprogram for bygg- og miljøteknikk Spørsmål og mer info Info om prosjektet er lagt ut på internett: www.bygg.ntnu.no/pbl/vurdering/


Laste ned ppt "Sommerprosjektet 2003PBL-strengen Studieprogram for bygg- og miljøteknikk En helhet i helheten PBL-strengen Helhetlig vurdering av studentenes prestasjoner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google