Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jotunheimen, Reinheimen, Breheimen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jotunheimen, Reinheimen, Breheimen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Jotunheimen, Reinheimen, Breheimen
NASJONALPARKSENTER Jotunheimen, Reinheimen, Breheimen Presentasjonen tek utgangspunkt i vår rolle som nasjonalparksenter 13 år for Jotunheimen og 1 år for Reinheimen – stor satsing siste åra Forvaltningsknutepunkt for Jotunheimen og Reinheimen

2 Nasjonalparksenter Planane om nasjonalparksentra i Noreg vert nemnd i Stortingsmelding nr. 62 ( ), Ny landsplan for nasjonalparkar og andre større verneområde i Noreg. Meldinga framhevar informasjon om nasjonalparkar som eit viktig satsingsområde og understrekar: "....en bør ta sikte på å dekke opp alle de viktigste nasjonalparkene enten med egne sentra eller gjennom regionale sentra der det gis informasjon om flere nasjonalparker". I DN-Handbok nr 17, rev 2010, Områdevern og forvaltning, står det blant anna følgjande om informasjonsarbeid: ” Informasjonsarbeid er en svært viktig oppgave knyttet til forvaltning av verneområdene. Det gjelder spesielt i forhold til bevisstgjøring og forebyggende arbeid. Målet er å informere om verneområdene, formidle kunnskap om verneverdiene og opplyse om tillatt bruk av områdene, både for folk flest, berørte grunneiere og rettighetshavere og besøkende. Kommersielle aktører og frilufts- og idrettsorganisasjoner er viktige målgrupper i områder med mye ferdsel. Informasjon som bygger på lokal kunnskap og brukstradisjoner kan bidra til lokal interesse for natur- og kulturkvalitetene som ligger til grunn for vernet. Slik kan informasjon være med å dempe eventuelle konflikter, en kan øke forståelsen for vern og verneområdeforvaltning, samt engasjere for ivaretakelse av natur generelt. Informasjon om naturfaglige og kulturhistoriske verneverdier, sårbare områder osv. kan dessuten være med å øke kvaliteten på oppholdet for dem som besøker områdene.”

3 Jotunheimen Autorisert første gang i 1997
Jotunheimen utstilling fra 1997 Informasjonstiltak og prosjekt: Informasjonsperm for Jotunheimen (2006 og 2012) Fuglebrosjyre Samarbeidsavtale med Naturhuset i Utladalen Naturveilederprosjekt for Jotunheimen 2009 Ny Jotunheimenutstilling på Norsk Fjellmuseum – forprosjekt 2013 Forvaltningsknutepunkt for Jotunheimen i 2012 Tett samarbeid med nasjonalparkforvalter og naturoppsyn 1 repr i administrativ faggruppe 1 repr i fagrådgjevande utvalg Innspill til besøksstrategi for Jotunheimen Daglig leder NF – leder for nasjonalparkstyret for Jotunheimen

4 Reinheimen Autorisert første gang i 2009
Tilsett informasjonsmedarbeidar for i 2009 Informasjonstiltak og prosjekt: Forprosjekt informasjonstiltak i samarbeid med forvaltning 2009 Etablert utstilling om Reinheimen og Breheimen på Dønfoss i Skjåk – Levende Landskap, åpna sept Innspill til informasjonsplan for Reinheimen Samarbeidsavtale med Lesja Bygdetun om informasjon og formidling Desentralisert samarbeidsmodell Informasjon inne og ute på Norsk Fjellmuseum Ny Reinheimenutstilling på Norsk Fjellmuseum – forprosjekt 2013 Norsk Fjellmuseum 1 repr i administrativ faggruppe for Reinheimen Godt samarbeid meg sekretær KUR/nasjonalparkforvalter og naturoppsyn for Reinehimen Godt samarbeid med Skjåk kommune og Utmarkssenteret i Bismo Forvaltningsknutepunkt for Reinheimen 2013

5 Breheimen Ingen autorisert for Breheimen (reautorisasjon?)
Arkeologiske gjenstander fra Breheimen i hovedutstilling Etablert utstilling om Reinheimen og Breheimen på Dønfoss i Skjåk – Levende Landskap, åpna sept Ny Breheimenutstilling på Norsk Fjellmuseum – forprosjekt 2013 Utendørs informasjon om Breheimen Merka tursti fra fjellmuseet inn i Breheimen nasjonalpark Godt samarbeid med nasjonalparkforvalter og naturoppsyn i Breheimen 1 repr i Fagrådgjevande utvalg for Breheimen Godt samarbeid med Skjåk kommune og Utmarkssenter i Bismo

6 Retningslinjer for autorisasjon og re-autorisasjon av naturinformasjonssentre i Norge (2012)
Et naturinformasjonssenter er et besøkssenter for alle som ønsker informasjon om naturen og søker aktiviteter i naturen. Begrepet inkluderer nasjonalparksentre, rovviltsentre og våtmarkssentre. Autoriserte sentre får et registrert varemerke som eies av miljømyndighetene. Autorisasjon gjelder for fem år av gangen. Søknad til Miljødirektoratet som autoriserer. Spesielle krav til enkelte typer senter. Rovvilt-, våtmarks- og nasjonalparksentre har tilleggskrav. Det pågår et arbeid med å utvikle en felles merkevare/kvalitetsstempel/identitet for alle sentre. Merkevaren skal være beskyttet og kun være knyttet til autoriserte sentre. Miljødirektoratet jobber med dette i samarbeid med Autoriserte Nasjonalparksenters forening (AN).

7 Spesielle krav til nasjonalparksenter
Målet med opprettelsen av nasjonalparksentre er å formidle kunnskap om nasjonal og internasjonal natur og bidra til forståelse for vern av naturverdier og biologisk mangfold. Nasjonalparksentrene skal spesielt formidle informasjon og kunnskap om nasjonalparken og de verneområder de er knyttet til. Videre skal sentrene informere om allemannsretten og motivere til miljøvennlig og bærekraftig friluftsliv. Sentrene skal fungere som en åpen dør til natur og naturopplevelser og bidra til å skape begeistring og ansvarsfølelse for naturen.

8 Spesielle krav til nasjonalparksenter
Sentrene skal informere om betydningen av naturvern i Norge. Sentrene forutsettes å ha et nært samarbeid med verneområdestyret og nasjonalparkforvalteren i de områdene der ordningen er etablert. Opplevelsesmulighetene i nasjonalparkene og i randsonene til disse skal presenteres ved senteret. Utstilling og informasjon skal stimulere de besøkendes egen aktivitet i naturen. Det bør være lett tilgjengelig og godt presentert informasjon om friluftsliv, stier og hytter med utgangspunkt i senteret, i nærheten av senteret, eller i tilknytning til nasjonalparken(e), med tilliggende verneområder. Sentrene skal installere og ta i bruk relevant felles informasjon om alle landets nasjonalparker og ev. andre felles tema, som utarbeides sentralt. Det skal tilstrebes samarbeid mellom sentrene, for å kunne utvikle felles pedagogisk metodeverktøy, temautstillinger o.l. Sentrene bør arbeide aktivt for å få til et samarbeid med relevante forskningsmiljø og prosjekt. Ved autorisasjon og re-autorisasjon av nasjonalparksentre forutsettes det et positivt vedtak fra vernemyndighet og kommune.

9 Bemanning og finansiering
"Hvor mye midler som skal ligge i hver kategori avgjøres i forbindelse med budsjettprosessen hvert år." Fire kategorier for tilskudd: Midler til utstilling og brosjyrer og lignende (mulighet til å søke om midler ved behov): Kan søkes om både av autoriserte sentre, forvaltningsknutepunkt og andre som ønsker å bygge opp en utstilling. Miljødir. avgjør hvilke sentre som tildeles tilskudd. Midler til daglig drift: Lønn til daglig leder, drift av utstilling i sesongen, husleie for lokaler osv. Tilskudd forbeholdes autoriserte sentre. (1,6 mill. i ?) Midler til utvikling av et utvidet publikumstilbud til de sentrene som har størst potensial til å nå mange mennesker, og til å lykkes med satsning på bærekraftigverdiskaping og samarbeid med reiselivet. Kompetansetilskudd – til oppgaver som er prioritert.

10 Bred verdiskaping – gjensidig samspill mellom….
Miljømessig verdiskaping tilrettelegging ved informasjon tiltak for øke naturkunnskapen/forståelsen av naturverdiene (styrker oppslutning om vernet) Kulturell verdiskaping formidle kunnskap om forholdet mellom bruk og vern, naturarven som formidlingsressurs, identitet og tilhørighet, omdømme Sosial verdiskaping skape nettverk, deltakelse, samarbeid og samhandling, engasjement blant ulike aktører Økonomisk verdiskaping næringsutvikling, sysselsetting, ringvirkninger (antall besøkende) Bred verdiskaping: Prioritering av ulike former for verdiskaping, samspill mellom ulike former for verdiskaping

11 Reinheimen og Breheimen i butikk

12 Levende Landskap, åpna sept. 2012.
Utstillingen er integrert i butikken. Er god løsning som vi ser fungerer godt. Levende Landskap, åpna sept

13 Jakt og forvaltning

14

15

16 Kunnskapsformidling - naturlig samarbeidspart for skolen
Barske Glæder, 5. kl Lokal læreplan Vågå barneskole. Comenius Regio, EU prosjekt. Naturlige skulesekken Loar skule (Lom NPL) Rådyrtrakket (Lom NPL) Barnas naturoppsyn, SNO, 6. og 7. kl Mímisbrunnr Klimapark, 9 kl. Bruken av fjellet – naturvern, 4. kl Steinalder, Bronsealder, Jernalder og Vikingtid, og 4. kl Norsk Fjellmuseum er navet og må kvalitetssikre innhaldet i satellittane, slik at dette er i samsvar med verneføremålet og krav i autorisasjonsavtala. Fjellmuseet skal inngå samarbeidsavtalar med kvar enkelt satellitt. KUR har løyvd midlar til Norsk Fjellmuseum og lokale prosjekt for å bidra til at det vert inngått samarbeidsavtalar. Vi har inngått skriftlig samarbeidsavtale med Lesja Bygdemuseum i oktober. På Dønfoss leiger vi lokaler av Coop Marknad - vårt ansvar. Tindesenteret har vi oppretta kontakt med. Har liknenede avtale med Utladalen naturhus når det gjeld Jotunheimen

17 Barske Glæder, 5. kl

18

19

20

21

22 Steinalder, Bronsealder, Jernalder, Vikingtid (2. – 4.kl)

23 Norges eldste klesplagg – ”Kjortelen frå Lendbreen", 1700 år

24

25 Buen fra Breheimen, 3300 år, Bronsealder

26 Staven fra Breheimen, 1200 år, Vikingtid

27 Funn på Lendbreen i Breheimen. Stav - ca 1000 år gamle

28 Kjortel – funne på Lendbreen i Breheimen sommer 2011
Kjortel – funne på Lendbreen i Breheimen sommer Alder 1700 år (år 300 e.kr).

29 Tidsreise, staven frå Breheimen (1200 år)

30 Jakt og fangst

31 Mat på steinaldervis

32 Noregs eldste sko, 3400 år gamal

33 Kurs – sy kopi av bronsealdersko

34 Bronsealdersko i 2013

35 Kunnskapsløfte Eks. læringsmål/kompetansemål i samfunnsfag, historie 4. årssteg: utforske kjelder og bruke dei til å lage etterlikningar av gjenstandar frå fortida skape forteljingar om menneske i fortida og snakke om skilnader og likskapar før og no Kjenne att historiske spor i sitt eige lokalmiljø og undersøkje lokale samlingar og minnesmerke

36 Verdiskapingsprogrammet for naturarven

37 Kompetansenettverk og samarbeid
Samarbeid – nøkkel til suksess!

38 Nye utstillinger på Norsk Fjellmuseum i 2015?
Forprosjekt 2013 Tema, innhold, ombygging 3 temagrupper: Nasjonalparker Fonnefunn Fjell, kulturhistorie, turisme Konsulent – lpo arkitekter,


Laste ned ppt "Jotunheimen, Reinheimen, Breheimen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google