Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veiledning:Tømmestasjon på luft-luft varmepumpe

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veiledning:Tømmestasjon på luft-luft varmepumpe"— Utskrift av presentasjonen:

1 Veiledning:Tømmestasjon på luft-luft varmepumpe
versjon 1.09 160512hl

2 HMS VIS FORSIKTIGHET Bruk alltid vernebriller, hansker, mm, der det jobbes med kuldemedium! Ved utslipp i væskeform vil kuldemediet fordampe ved ca. -51,6C. Det kan gi kraftige forfrysninger, øyeskader mm! Se HMS databladet for R-410A for mer info, ved evt. personskade mm. R-410A er tyngre enn luft og fortrenger oksygen. Ved en gasslekkasje og sterk oppvarming dannes det farlige gasser (hydrogenfluorid); Vis aktsomhet med varmearbeider og røyking (gassen vil trekkes igjennom sigarettgloen).

3 Viktig informasjon! NB!! Grunnet eksplosjonsfare,
må kuldemediumflasken aldri fylles til mer enn 75% av påstemplet mengde for aktuelt kuldemedium (her R-410A)! (Sikkerhetsventilen vil kunne løse ut og kravet på pant for innlevert kuldemedium til RETURGASS bortfaller også). Ublandet kuldemedium (for eksempel. R-410A) gir størst pant ved retur. Men R22 skal aldri blandes med andre typer kuldemedier ved retur! Fulle flasker bør ikke oppbevares i en servicebil en veldig varm sommerdag (eller tilsvarende steder). Syntetiske kuldemedium (bla. R-410A) er drivhusgasser og klassifisert som farlig avfall som alltid skal leveres til godkjent returmottak. Det er forbudt å slippe ut kuldemedium til atmosfæren.

4 Annen informasjon R-410A er et blandingsmedium som består av R-32 og R-125 (50/50). Disse mediene fordamper ulikt, dette medfører at blandingsforholdet endres ved gasslekkasje. Ved manko på mer enn ca % av den totale fyllingsmengden, må alt erstattes med nytt, når lekkasjepunktet funnet og utbedret. Når er det behov for å tømme et anlegg? Dårlig varmeeffekt, selv med høyt kompressorturtall. Det har vært en lekkasje og stort tap av kuldemedium. Ved unormalt driftstrykk (normalt i varmedrift bar og i kjøledrift 7-9 bar). Tømming er også nødvendig ved ufullstendig vakuumering eller mistanke om fukt i anlegget. Anlegget er defekt (nedpumping til utedelen ikke mulig).

5 Prinsippskisse for tømming av R-410A
Nødvendig utstyr: Manometersett Tømmestasjon Kuldemediumvekt Tomflaske for brukt-kuldemedium 4 mm unbrako Div. håndverktøy Div. verneutstyr Tomflaske for brukt R-410A

6 Oppkobling av tømmestasjon
Manometersettet tilkobles utedelens serviceventil. Husk riktig vei med slangen, så den åpner serviceventilen (den med ”bøy” på skal på serviceventilen). Koble gul slange fra manometersettet (midtre stuss) inn på tømmestasjon (venstre/blå på tømmestasjon). Koble rød slange fra utgangen på tømmestasjonen (høyre/rød på tømmestasjon) til kuldemediumflasken det skal fylles over til. Sett den tomme flasken på vekta. Flaske må være vakuumert om det er tanke for å bruke kuldemediet igjen. Påse at slange ikke er bøyd som en ”grisehale”, det kan påvirke vektavlesningen. 1 2 3 4 Bekreft at kranene på manometer og tømmestasjon er stengt før slanger monteres.

7 Sjekk før tømming Sjekk om tømmestasjon (rødt manometer) er tømt fra tidl. tømminger. Om det ikke er R-410A, må dette slippes ut (rød kran på tømmestasjon). Bekreft at gass-/væske-kraner på utedelen er åpne (skru forsiktig helt ut til det stopper). Vri sort kran på tømmestasjon til ”reclaim” (høyre/vanlig tømming). 2 3 1 l l

8 Klargjøring til tømming
HMS? Hansker, mm! Åpne kran på manometersettet (blå). Åpne innkran på tømmestasjonen (blå). Åpne utkran på tømmestasjonen (rød). Rød slange inn på flaske løsnes litt og skrus igjen, slik at luften presses ut av slangen (ca. 5 sek). Dette er kun nødvendig om kuldemediet skal gjenbrukes. 1 2 3 4 l

9 Start tømming 1 2 3 4 l Nullstill vekt. Åpne flaskekran.
Start tømmestasjon (grønn knapp). Følg med på vekt/manometer, se at flaske fylles opp. Merk: Brukes overgang (adapter) mellom slange/utstyr (manometer, tømmestasjon, flaske) bør ventilen i overgangen fjernes. Ellers må man påse at slangen dytter inn nålen i ventilen og åpner den! 1 2 3 4 l

10 Kjør tømming Tømmestasjonen kjøres minimum en 1/2 time (gjerne 1 time), bekreft -0,7 bar på manometersett/tømmestasjon (blå) og at flaskens vekt ikke øker mer. Steng kran på manometersett (blå). Steng innkran på tømmestasjon (blå). Sort kran på tømmestasjon vris mot urviseren fra ”reclaim” til ”self cleaning”/”purging”. Nå tømmes resterende kuldemedium fra tømmestasjon over på flaske. Når tømmestasjonens venstre manometer (blå) igjen er nede i 0 bar, er alt kuldemedium evakuert fra tømmestasjon. 1 2 3 4 l l l

11 Avslutt tømming 1 2 3 l Slå av tømmestasjonen.
Steng utkran på tømmestasjonen (rød) og flaskekran. Gjenværende kuldemedium i slange/manometer mellom flaske/tømmestasjon vil være tapt (om man ikke har slange med kran på) og må bare slippes ut. 1 2 3 l

12 Ferdig tømt! Avles kuldemediumvekt og lever til godkjent returmottak (om det ikke skal gjenbrukes). Korrekt fyllingsmengde for anlegget står på utedelen (1,05 kg). Husk at for noen anlegg kan det være tilleggsfylt kuldemedium pga. lange rørstrekk (typisk >15-20m rørlengde, se servicemanual). Nå er anlegget ferdig tømt! Man vil i visse tilfeller «mangle» opptil 100 g, det kan komme av at kuldemediet ligger løst i oljen (kompressoren) og temperaturen på anlegget faller når det tømmes. Blir utedelen stående en stund etter tømming kan man observere at anleggstrykket stiger noe igjen, som er helt normalt. 1 2 3 Husk: Skal anlegget demonteres, lukk kraner, sett på flaremuttere/ blindhetter/mutterhetter og trekk til med moment for å unngå smuss/lekkasjer. Se evt. egen veiledning for fylling av kuldemedium.


Laste ned ppt "Veiledning:Tømmestasjon på luft-luft varmepumpe"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google