Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klubbens lederplan Administrativ struktur for

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klubbens lederplan Administrativ struktur for"— Utskrift av presentasjonen:

1 Klubbens lederplan Administrativ struktur for
Årnes Rotary klubb,

2 Formål Formålet med ”Klubbens lederplan” er å styrke Rotary på klubbnivå ved å ha et administrativt rammeverk for å utvikle Årnes RK til en aktiv rotaryklubb

3 Klubbens lederplan D2260 rev 160106
Aktive klubber: Beholder og øker medlemstallet Gjennom-fører gode projekter Støtter Rotary Foundation Utvikler gode ledere En effektiv rotaryklubb Bibehåller och/eller ökar sin medlemsbas - Genomför framgångsrika projekt som inriktas på behov på hemorten och i samhällen i andra länder - Stödjer Rotary Foundation ekonomiskt och genom att medverka i programmen - Utbildar ledare med kapacitet att tjäna Rotary ovanför klubbnivån. Klubbens lederplan Service Above Self DG Morten Bjerkan

4 Nye komitéstrukturer for klubb og distrikt
Klubbens lederplan D2260 rev Nye komitéstrukturer for klubb og distrikt Assisterende guvernør Administrasjon Styre Medl.utvikling og rekruttering Opplæring og kommunikasjon Rotary Foundation Samfunns- Prosjekter Distrikts- programmer Distriktsstrukturen enligt Planen för distriktsledarskap stödjer Klubbens ledarskapsplan Biträdande guvernörer stödjer klubbkommittén för administration och klubbens styrelse. Distriktskommittén för PR stödjer klubbkommittén för PR. Distriktskommittén för medlemsutveckling stödjer klubbkommittén för medlemskap. Distriktskommittén för program (t ex ungdomsutbyte, Rotaract, etc.) stödjer klubbkommittén för serviceprojekt. Distriktskommittén för Rotary Foundation stödjer klubbkommittén för Rotary Foundation. Ytterligare 5 distriktskommittéer rekommenderas: Utbredning/bilda nya klubbar PR för RI:s kongress Distriktskonferensen Utbildning Finans Medlems- utvikling Opplæring og kommunikasjon Rotary Foundation Samfunns- Prosjekter Distrikts- programmer Distrikt DG Morten Bjerkan

5 Klubbens nye komité-struktur*
Klubbens lederplan D2260 rev Klubbens nye komité-struktur* Administrasjon Administrasjon Styre Medl.utvikling og rekruttering Opplæring og kommunikasjon Rotary Foundation Samfunns- Prosjekter Distrikts- programmer Den nya klubbkommittéstrukturen ersätter den tidigare rekommenderade kommittéstrukturen som hade 18 klubbkommittéer: De 5 ständiga klubbkommittéerna är: Klubbadministration – inriktar sig på att effektivt handha klubben. PR – utvecklar och genomför planer för att informera allmänheten om Rotary och gör PR för klubbens serviceprojekt och aktiviteter. Medlemskap – utvecklar och genomför en omfattande plan för att rekrytera och behålla medlemmar. Serviceprojekt – utvecklar och genomför utbildningsinriktade, humanitära och yrkesinriktade projekt som tillgodoser behov i närsamhället och i samhällen i andra länder. Rotary Foundation – utvecklar och genomför planer för att stödja Rotary Foundation ekonomiskt och genom medverkan i programmen. Ytterligare kommittéer kan tillsättas varje år efter behov. Inom ramen för Klubbens ledarskapsplan tas hänsyn till att säkra kontinuiteten när utnämningar görs till de olika kommittéerna. *Andre komiteer opprettes etter behov DG Morten Bjerkan

6 Organisering av Årnes RK gjeldende fra 1. juli 2006
Styret Administrasjon President Hanna Smith Visepresident Helge Tamburstuen Styremedl Arild Øiesvold Styremedlem (valgt) Sekretær Kari Garberg Sekretær (valgt) Styremedlem/ass sekr/ Styremedlem/ass (valgt) Ragnhild Gjerstad Hovde Kasserer Stian Kløfta Kasserer (valgt) Revisor /Finn Egil Kverme (valgt) Medlemsutvikling/rekruttering/ Opplæring og kommunikasjon Rotary Foundation revitalisering/sosialt Kai Tore Tønold Pål Magne Rønnevik Øivind Bohn Vestli Magne Thorsen Arnt Hinsværk Terje Lindstrøm Egil Braadland/Seremonimester Øivind Bjerkeli Petter Rødfoss Lars Erik Aas Nygård/IT ansvarlig Wilhelm Bøe Egil Rasmussen Gunnar Halvorsen Kjell Fiskekrud Kirsten Lund Svein Dahl Samfunnsprosjekter Distriktsprogrammer Edvin Tore Bach Gansmo* RYLA: Terje Stømsæther Programkomiteen Arild Larsen (Lokale prosjekter) Ungdomsutveksling: Kari Brovold Hagen Ragnhild Gjerstad Hovde (Intern. Prosj) Elsa Nysveen Per Øyri Bjørn Magndal Ungt Entreprenørskap: Odd Steinstø Per melby Egil Rasmussen, Arild Ramstad Sverre Svendsen Niels Stang Rotaract: Thomas Iver Holter Eivind Johannessen Terje Strømsæther Arild Øiesvold Karin Valen Sendstad Egil Øyri Trond Bakkerud Valgkomité Finn Egil Kverme Underkomité Hederspris* Egil Øyri Lars Holter* Thomas I Holter Ole Martin Kværnhaugen* Eivind Rasmussen Sverre Kjuus*

7 Fordeler: Bedre beslutningsgrunnlag skaper kontinuitet i prosjekter og programmer Enighet om beslutninger og målsettinger Flere og bedre skolerte ledere i klubben Bedre planlegging for innkommende ledere på alle nivå i klubben Alle medlemmer engasjeres i klubbens virksomhet

8 Plan og gjennomføring:
Klubben utarbeider en langsiktig virksomhets-plan, basert på pillarene for en aktiv klubb i løpet av Rotary året 2006/2007 og 2007/2008 Klubbens planer og mål utarbeides slik at de står i forhold til den langsiktige virksomhetsplanen Medlemmene deltar i planleggingen

9 Plan og gjennomføring:
Kommunikasjonslinjer President Styre Komitéledere Klubbmedlemmer Distriktsguvernør Ass Distriktsguvernør Distriktskomiteer Kommunikasjonsforum Medlemsmøter Styret Styret med utvidet representasjon (komitéledere)

10 Plan og gjennomføring:
Strategier Langsiktig virksomhetsplan (utarbeides i løpet av rotaryårene 2006/2007 og 2007/2008) Strategisk plan for lokalt prosjekt Klokketårnet Planer Planer og mål for rotaryåret 2006/2007 Handlingsplaner for komiteene Handlingsplan for klokketårnprosjektet (skal utarbeides) Vedtekter Rotary International vedtekter Klubbens vedtekter revideres ved behov

11 Prosjekter Prosjekt Klokketårn Tidsløp 2003-2010
Ferdigstilles ved overlevering som gave til Nes kommune og i forbindelse med 150 års jubileet i Nes kirke i 2010

12

13 Hvordan henger målene sammen?
Klubbens mål og planer Føringer fra distriktet Årets RI motto - ”Lead the way” Årets RI - motto ”Gå foran med et godt eksempel” Rotarys verdier

14 Målsettingsområder Klubbens mål og planer Føringer fra distriktet
Medlems- utvikling og rekruttering Opplæring og kommunikasjon Rotary Foundation Samfunns- prosjekter Distrikts- programmer Klubbens mål og planer Føringer fra distriktet Årets RI motto - ”Lead the way” Årets RI - motto ”Gå foran med et godt eksempel” Rotarys verdier

15 Komiteer Medlemsutvikling og rekruttering
Medlemsutvikling, revitalisering, rekruttering av nye medlemmer og fadderskap sett i lys av medlemskap trivsel faglig utvikling sosialt samvær er sammenhengende trivselsfaktorer for at medlemmene skal forbli i klubben, føle trivsel og at medlemstallet kan økes. Planer og mål - slik gjør vi det! Se mål og gjennomføring nedfelt i klubbens planer og mål med underliggende enkle handlingsplaner Aktiv klubbtjeneste Aktivitet i alle komiteer Rekruttere 2 nye medlemmer og samtidig øke kvinneandelen.

16 Komiteer Opplæring og kommunikasjon
Opplæring, kommunikasjon og IT Årnes RK er opptatt av opplæring og kommunikasjon og ønsker å skolere medlemmene om Rotary og utvikle gode ledere. Elektronisk informasjon brukes for å nå ut til alle og med tidsriktig informasjon Generelt Komiteen består av ny og gamle medlemmer, IT ansvarlig og past president Kontinuitet viktig prinsipp Planer og mål - slik gjør vi det! Se mål og gjennomføring nedfelt i klubbens planer og mål med underliggende enkle handlingsplaner Styre og komitéledere deltar i opplæring gjennom distriktets opp læringsprogram Alle medlemmer informeres systematisk om Rotary Klubbens egne planer for opplæring er suksessfaktorer

17 Komiter Rotary Foundation Slik gjør vi det: RF
Sammen med hele komiteen gi generell informasjon til medlemmene om hvordan Rotary Foundation fungerer Økonomisk bidrag til RF Klubben gir årlig økonomiske bidrag til RF for å støtte prosjekter internasjonalt og nasjonalt som Rotary engasjerer seg i. Planer og mål se planer og mål med underliggende handlingsplan.

18 Komiteer Samfunnsprosjekter Slik gjør vi det: Prosjekt
Sammen med alle medlemmene gjennomføre og ferdigstille klokketårnprosjekt som skal oppføres ved Gamle Nes Kirkeruiner og gis som gave til Nes kommune i forbindelse med 150 års jubileet i Nes kirke i 2010 Dugnad Fortsette tradisjonen med dugnad Internasjonale prosjekter Internasjonal medvirkning i samarbeid med Komiteen Rotary Foundation Planer og mål Se planer og mål med underliggende handlingsplaner Se spesielt strategisk plan for klokketårnet

19 Komiteer Distriktsprogrammer Slik gjør vi det: Handicamp 2006
Jobbe sammen for å få inn en kandidat til Handicamp 2006 RYLA Finne en egnet kandidat til RYLA UE Følge opp Ungt Entreprenørskap og den etablerte metortjenesten ved Hvam videregående skole Planer og mål Se planer og mål med underliggende handlingsplaner

20 Klubbtjenesten Administrasjon/klubbdrift Administrasjon
Administrasjon av klubben, rettidig å løse oppgaver og overholde tidsfrister er viktig for drift og troverdighet for klubben vår Kommunikasjon Klubben vil ha en informativ og tidsriktig hjemmeside på internett Møtestruktur Ukentlige klubbmøter med varighet én time Månedlige møter med komitélederne Månedlige styremøter Program Halvårig program fastsettes og distribueres før halvårets begynnelse

21 ROTASJONSPRINSIPPET Prinsipielt ikke mer enn ett år i sitt verv i Rotary Hver år fornyelse og variasjon i ledelse og drift av hvert ledd i organisasjonen For å ivareta ønsket om kontinuitet, er det unntak fra hovedreglen Sekretær, kasserer og visse komitéledere er mulige unntak fra rotasjonsprinsippet

22 Yrkeskodeks for rotarianere
Jeg ser mitt yrke som mulighet til å gagne Jeg ser mitt yrke som mulighet til å gagne andre Jeg er trofast mot de etiske retningslinjer for mitt yrke, mitt lands lover og de moralske normer i samfunnet Jeg gjør alt for å holde mitt yrke i ære og fremme mitt yrkes høyeste etiske standard

23 Yrkeskodeks for rotarianere
4. Jeg er rettferdig mot min arbeidsgiver, mine arbeidskolleger, forretningspartnere, konkurrenter, kunder, allmennheten og alle jeg har yrkesmessig forbindelser med. 5. Jeg erkjenner at alt nyttig arbeide har sin verdi. 6. Jeg bruker mine yrkeskunnskaper og min erfaring til å skape muligheter for unge mennesker, å lindre andres nød og forbedre livskvaliteten for mine medmennesker

24 Yrkeskodeks for rotarianere
7. Jeg gir allmennheten korrekte og sannferdige opplysninger om mitt arbeid og min yrkesvirksomhet Jeg verken ber om eller gir fordeler til en rotarianer som jeg ikke ville gitt til andre i yrkesmessig sammenheng

25 Innholdet i klubbtjenesten
skal være rotaryoppgaver i samsvar med Rotarys verdigrunnlag og i tråd med Rotarys formål.

26 Rotarys formål Å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre
Stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise respekt for alt nyttig arbeid og bruke hver enkelt rotarianers yrke som mulighet til å gagne samfunnet Å gagne andre i privatliv, yrke og samfunnsliv Å arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred gjennom et verdensomspennende fellesskap av personer fra forskjellige yrker forenet i idealet om å gagne andre.

27 Mål for vårt arbeid Oppfølging Gjennomføring Planlegging


Laste ned ppt "Klubbens lederplan Administrativ struktur for"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google