Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Side 1 Betydningen av et aktivt regionrådssamarbeid Salten som eksempel.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Side 1 Betydningen av et aktivt regionrådssamarbeid Salten som eksempel."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Side 1 Betydningen av et aktivt regionrådssamarbeid Salten som eksempel

3 Side 2 Noen resultat så langt Interkommunalt Renovasjonsselskap i Salten (IRIS) Salten Forvaltning Salten Friluftsråd Konfliktrådet for Salten (Overtatt av Staten i 2004) Markedsføring av Salten Næringsmiddeltilsynet – Senere Helse- Miljøtilsyn Salten Salten kommunerevisjon IKS PP-tjenesten Arbeidsgiverkontroll RKK Indre Salten Salten Museum Faglige Salten-nettverk Salten kontrollutvalgsservice

4 Side 3 Informasjon om Salten www.salten.no

5 Side 4 www.salten.no

6 Side 5 Saltenregionen

7 Side 6 Saltenregionen Sammensatt og allsidig næringsstruktur: Stor vekst i nye næringer (IKT-bedrifter) Viktige industrielle hjørnesteinsbedrifter, bl.a. Elkem Salten og Yara Glomfjord med Industriparken Stor aktivitetsøkning innenfor marin sektor Salten har noen av de viktigste landbruksområdene i landsdelen Forsvaret har stor aktivitet – bl.a. Bodø flystasjon Høyskolen i Bodø – fremtidig universitet

8 Side 7 Saltenregionen Transportsystem: Salten har det viktigste transportknutepunktet i Nord- Norge, med  Stamruteflyplass  Nasjonalhavn  Nordlandsbanen  E 6  Mellomriksveg til Sverige En rekke virksomheter er lokalisert i regionen som følge av dette, med hovedkontoret til Widerøe Flyveselskap som det største.

9 Side 8 Befolkningsgrunnlag

10 Side 9 Viktige utfordringer for Salten Nasjonalt  Salten har viktige ressurser som gir grunnlag for framtidig verdiskaping. Nord-Norge  Videreutvikle Bodø som landsdelssenter. Salten  Skape en mer funksjonell bo- og arbeidsmarkedsregion. Distriktskommunene  Stanse nedgangen i folketall, og rekruttere unge mennesker til kommunene.

11 Side 10 Sørfold – Saltdal – Beiarn – Gildeskål – Steigen – Fauske – Hamarøy – Bodø – Meløy

12 Side 11 Salten Strategier 2004-2007 Strategi 1 Konkurransedyktige samferdselsløsninger, - inklusiv bredbånd Strategi 2 Kommunal integrasjon Flere samarbeidsløsninger og utredning av framtidig kommunestruktur Strategi 3 Regional satsning på næringsutvikling Strategi 4 Markedsføring av Salten

13 Side 12 Årsmelding Salten Regionråd Strategi 1 Konkurransedyktige samferdselsløsninger/bredbånd, Opprettelsen av ”Samferdselsutvalg” for å følge opp Transportplan Salten Enighet om utbygging av Rv.80 og Rv.17 (Tverlandet) som viktigste veiforbindelse for å redusere reisetiden internt i Salten Enighet om bruk av bompengefinansiert vegbygging Utarbeidelse av kravspesifikasjon (anbudsdokument) for bredbåndsutbygging Vedtak i kommunene om egenandel til bredbåndsutbygging mellom rådhusene Strategi 2 Kommunal integrasjon / Flere samarbeidsløsninger og utredning av framtidig kommunestruktur Enighet om IT-handlingsplan for Salten (vedtatt i alle kommunene) Intensjonsvedtak i alle kommunene om å opprette et felles Brann- og redningsvesen. Opprettelse av felles sekretærtjeneste for kontrollutvalgene Handlingsplan for ressurskrevende brukere vedtatt i Regionrådet Felles strategi for utvikling og samarbeid mellom servicekontorene Oppstart av 2-årig kommunestrukturprosjekt.

14 Side 13 Årsmelding Salten Regionråd Strategi 3 Regional satsning på næringsutvikling Utarbeidelse av Handlingsplan for bruk av RDA-midlene Organisering av ”Innovasjonsprogram Salten” med eget styre, slik at regionen selv kan beslutte hvordan RDA-midlene skal brukes. Vedtak i all kommunene om økonomisk støtte til arbeidet med å etablere Universitet i Salten/Bodø. Bidratt økonomisk til gjennomføring av geologiske undersøkelser av mineralressursene i Linnajavrre. Strategi 4 Markedsføring av Salten / Sette Salten på kartet Igangsatt arbeid med å utvikle et felles apparat for utvikling og markedsføring av reiselivsmulighetene i Salten. Bidratt med tilskudd til prosjektet ”Friluftskart på nett” Satsning på informasjonskanalen ”www.salten.no” Visittkortstrategien - Vi trives ”her i Salten…”.


Laste ned ppt "Side 1 Betydningen av et aktivt regionrådssamarbeid Salten som eksempel."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google