Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Prosedyrer for konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Prosedyrer for konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Prosedyrer for konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget

2 Kommunal- og regionaldepartementet 2 Avtale om konsultasjonsprosedyrer Underskrevet av tidligere kommunal- og regionalminister Erna Solberg og tidligere sametingspresident Sven-Roald Nystø 11. mai 2005. Sametingets plenum ga sin tilslutning til prosedyrene 1. juni. Prosedyrene ble fastsatt ved kongelig resolusjon 1. juli 2005.

3 Kommunal- og regionaldepartementet 3 Bakgrunn - ILO-konvensjon nr. 169 artikkel 6 Nr. 1 a). Regjeringen skal..rådføre seg med vedkommende folk, ved hensiktsmessige ordninger og spesielt gjennom deres representative institusjoner, når det overveies å innføre lovgivning eller administrative tiltak som kan få direkte betydning for dem; Nr. 2. De konsultasjonene som finner sted.. skal foregå med god vilje, i former som er tilpasset forholdene og med den målsetting å oppnå enighet om eller tilslutning til de foreslåtte tiltakene.

4 Kommunal- og regionaldepartementet 4 Hva er nytt nå ? Også tidligere vært møter og annen kontakt både på politisk og administrativt nivå mellom statlige myndigheter og Sametinget I den senere tid: Flere saker hvor det har oppstått spørsmål om konsultasjonsforpliktelsene i ILO- konvensjonen har vært tilstrekkelig ivaretatt.

5 Kommunal- og regionaldepartementet 5 Finnmarksloven Det ble avholdt møter med Sametinget, men det ble ikke gitt full informasjonen om innholdet i lovforslaget. Innholdet i konsultasjonsplikten ble tema under rapporteringen til ILO i 2003. Både Sametinget og regjeringen redegjorde for kontakten under utarbeidelsen av Finnmarksloven, og for sitt syn på forståelsen av konsultasjonsplikten.

6 Kommunal- og regionaldepartementet 6 Behov for omforente prosesser Uheldig med stadige debatter om hvordan konsultasjonsplikten skal forstås. Arbeidsgruppe skulle se nærmere på det juridiske grunnlaget for konsultasjonsplikten, samt komme med forslag til prosedyrer. Arbeidsgruppen fremla sin rapport 20. april 2005.

7 Kommunal- og regionaldepartementet 7 Stortinget konsulterer Sametinget Justiskomiteen i Stortinget vedtok høsten 2003 å føre konsultasjoner med Sametinget og Finnmark fylkesting om den videre behandlingen av finnmarksloven.

8 Kommunal- og regionaldepartementet 8 Fordeler og ulemper Mer tidkrevende beslutningsprosesser MEN: Smidigere og raskere gjennomføring av de aktuelle tiltakene i neste omgang Konsultasjonsordninger vil også øke kunnskapen om samiske samfunn, og legge til rette for et partnerskapsperspektiv Forplikter begge veier

9 Kommunal- og regionaldepartementet 9 Konsultasjonsavtalens formål Formål er –praktisk gjennomføring av ILO- konvensjonen –oppnå enighet –utvikle partnerskapsperspektiv –utvikle felles forståelse for behovene i samiske samfunn

10 Kommunal- og regionaldepartementet 10 Virkeområde Prosedyrene gjelder i saker som kan påvirke samene direkte. –tilstrekkelig at det er rimelig sannsynlig at en lov eller et tiltak vil få direkte påvirkning. I saker av generell karakter som må antas å ville påvirke hele samfunnet vil det i utgangspunktet ikke være konsultasjonsplikt.

11 Kommunal- og regionaldepartementet 11 Virkeområde forts. Prosedyrene gjelder for statlige myndigheter, dvs. regjeringen, departementene og underliggende statlige organer Konsultasjonsplikten gjelder i ulike typer saker, som vil kunne påvirke samene direkte – både generelle saker, som lovforslag og forskrifter, og beslutninger i enkeltsaker

12 Kommunal- og regionaldepartementet 12 Virkeområde – forts. Konsultasjonsplikten kan omfatte alle ideelle og materielle former for samisk kultur I saker som er knyttet til arealdisponeringer, vil konsultasjonsplikten kunne oppstå innenfor tradisjonelle samiske områder

13 Kommunal- og regionaldepartementet 13 Informasjon Det skal så tidlig som mulig orienteres om aktuelle saker som kan påvirke samene direkte Sametinget skal så snart som mulig å gi tilbakemelding på om det er ønskelig at det gjennomføres videre konsultasjoner, og evt. på øvrige problemstillinger saken reiser Det skal ikke gis budsjettfortrolig informasjon

14 Kommunal- og regionaldepartementet 14 Relevant og fullstendig informasjon Det må gis relevant og fullstendig informasjon. Myndighetene har ansvaret for at informasjonen blir presentert slik at sakens innhold blir forstått.

15 Kommunal- og regionaldepartementet 15 Offentlighet Stortinget skal behandle forslag om adgang til å unnta fra offentlighet informasjon som utveksles under konsultasjoner med Sametinget Forutsetning for at det blir gitt informasjon om foreløpige synspunkter på et tidlig stadium i behandlingen av en sak Meroffentlighet skal praktiseres og partenes endelige standpunkter skal være offentlige

16 Kommunal- og regionaldepartementet 16 Gjennomføring Konsultasjonsprosedyrene skal være gjennomførbare i praksis for begge parter Prosedyrene bør om mulig innarbeides i eksisterende prosesser. På saksområder der det ofte gjennomføres konsultasjoner (f.eks. verneplaner) kan det være hensiktsmessig å utvikle standardprosedyrer

17 Kommunal- og regionaldepartementet 17 Kravet til å oppnå enighet Konsultasjonene skal foregå i god tro og med målsetting om å oppnå enighet om foreslåtte tiltak Sametinget skal ha en mulighet til å ha reell innflytelse på prosessen og resultatet. Konsultasjoner er noe mer enn en høring Det er et krav at man prøver å oppnå enighet,

18 Kommunal- og regionaldepartementet 18 Kravet til å oppnå enighet forts. Det skal kunne avholdes flere konsultasjonsmøter ved behov. Saker skal ikke avsluttes så lenge Sametinget og staten antar at det er mulig å oppnå enighet. Om det ikke lykkes å komme fram til enighet, må det gis en tydelig begrunnelse for partenes ulike vurderinger og standpunkter. I saker som berører andre statlige virksomheter, må den ansvarlige virksomheten sørge for at sakene klareres med disse på vanlig måte

19 Kommunal- og regionaldepartementet 19 Underliggende organer I saker som forberedes av underliggende organer, må konsultasjonene med underordnet og overordnet myndighet vurderes samlet Opplysninger om Sametingets vurderinger skal alltid følge saken videre Sametinget vil ofte har behov for å vite hvordan samiske lokalsamfunn og organisasjoner vurderer en sak før det avholdes videre konsultasjoner. Hensiktsmessig konsultasjonsopplegg må avtales nærmere

20 Kommunal- og regionaldepartementet 20 Protokoll Det skal føres protokoll fra alle konsultasjonsmøter mellom statlige myndigheter og Sametinget. I protokollen skal det gis en kort redegjørelse for hva saken gjelder, partenes vurderinger og standpunkter, og konklusjonen i saken.

21 Kommunal- og regionaldepartementet 21 Behov for ytterligere kunnskap Velfungerende konsultasjoner avhenger av at partene i størst mulig grad har kunnskap om situasjonen i samiske samfunn Kunnskapen om samiske samfunn er i mange sammenhenger både dårlig og vanskelig tilgjengelig. I saker der Sametinget mener det er behov for ytterligere utredninger, skal dette vurderes av den statlige myndigheten.

22 Kommunal- og regionaldepartementet 22 Konsultasjoner med øvrige samiske interesser Iht. ILO-konvensjonen kan det foreligge en plikt til å konsultere med andre i tillegg til Sametinget. Samordningen av konsultasjonene må drøftes med Sametinget –f.eks. tidspunkter for konsultasjonsmøter

23 Kommunal- og regionaldepartementet 23 Særskilt om reindriften Reindriften i en særstilling, har egne representative organ og tradisjon for å representere seg selv I lov- og forskriftssaker vil det naturlige være å konsultere Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL). I konkrete inngrepssaker bør den enkelte rettighetshaveren konsulteres, normalt representert ved det enkelte reinbeitedistriktet. NRL vil kunne bistå reinbeitedistriktet under konsultasjoner, dersom reinbeitedistriktet selv ønsker det

24 Kommunal- og regionaldepartementet 24 Øvrige samiske interesser Utgangspunkt: Sametinget ivaretar interessene til ulike lokale samiske grupper Vil i særskilte tilfeller kunne være aktuelt å konsultere samiske samfunn med representative talspersoner. –Mest aktuelt om den aktuelle gruppen har et sterkt ønske om å kunne representere seg selv MEN: Myndighetene kan ikke velge å bare konsultere dem man er enig med Fremdeles høring av ulike lokale interesser


Laste ned ppt "1 Prosedyrer for konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google