Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Demensdagene Asker og Bærum 2009 Demensplan 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Demensdagene Asker og Bærum 2009 Demensplan 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Demensdagene Asker og Bærum 2009 Demensplan 2015

2 | Hva skal vi oppnå Løfte fram de kommunale omsorgstjenestene og bidra til at omsorgstjenestens omdømme og status heves Gi omsorgstjenesten den oppfølging og prioritet som står i forhold til disse tjenestenes utfordringer og størrelse

3 | Når demensplanen er gjennomført i 2015 SKAL : Framtidens omsorgsutfordringer står på dagsorden i kommune- og økonomiplan og har spesiell fokus på personer med demens

4 | Status Rapporten sendt alle kommuner og fylkesmenn mai 2009 2007

5 | Helsekostnader i Norden

6 | Helse- og omsorgsministeren (2008)

7 | En aldrende befolkning

8 | Brukere av kommunale omsorgstjenester Kronisk syke Rusproblemer Demens Utviklingshemmede Funksjonshemmede Psykiske lidelser Brukere av kommunale omsorgstjenester - utfordringer Opptrappingsplan for rusfeltet Nasjonale strategiplaner KOLS, diabetes, kreft, smertebeh., mm Opptrappingsplanen Arbeidsgruppe fastlegenes rolle Demensplan 2015 NAKU: Helseoppfølging av p. med utviklingshemning N.strategi for hab og rehab Ny veileder IP

9 | Brudd i tidsserie. Fram til 2006 er tallet på mottakere innhentet per summariske skjema. Fra og med 2007 er data hentet fra IPLOS-registeret. Fra 2007 inkluderes mottakere alle tjenester, tidligere bare summen av mottakere av hjemmetjenester og institusjonsplasser. Årsverk innenfor pleie- og omsorgstjenestene 20032004200520062007*2008 Årsverk i alt 105 883 107 910 107 071 113 220 118 189121 209 Årsverk per mottakar 0,520,530,520,530,58 Årsverk per 1 000 innbygger 67 år og over 175 179 177 186 193197 Årsverk per 1 000 innbygger 80 år og over 506 496 519 541552 Kilde IPLOS 2008

10 | Kilde: IPLOS

11 || Når demensplanen er gjennomført i 2015 SKAL: ”nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger være tilpasset og tilrettelagt for personer med demens”

12 | Gode tilrettelagte boliger

13 | Planlegge og bygge for fremtiden I 2006 var det behov for å øke antallet tilrettelagte plasser for personer med demens med ca. 20 000 Fra 2020–2030 stiger behovet med ytterligere 13–14 000 boliger/plasser Investeringstilskudd: ”Det er en forutsetning at både nybygging og modernisering skal utformes slik at tilbudet er tilpasser beboere med demens og kognitiv svikt”. 12.000 nye boenheter m/heldøgnstilbud frem mot 2015. Nå: 1 567 sykehjemsplasser 794 omsorgsboliger

14 | Dag- og avlastningstilbud alle landets kommuner tilbyr avlastningstiltak og dagtilbud og kapasiteten har økt betydelig 3-årig program 2007 – 2010 Dagtilbud Modellkommuner 32 Ny nasjonal kartlegging i 2010/2011

15 | Dagtilbud, 3 årig program

16 | Kompetanse Bør ansatte uten fagutdanning ha fått grunnopplæring om demens Skal tilbudet om videreutdanning i geriatri og demens være utvidet

17 | Kompetanse Til nå er 168 kommuner i gang med studiegrupper Ca 8.000 personer deltar i studiegrupper om Demensomsorgens ABC og Eldreomsorgens ABC Fagskole, lokalt og desentralisert Tvang helst ikke Pasientrettighetsloven § 4A Miljøbehandling Andre kompetansehevende tiltak

18 | Når demensplanen er gjennomført i 2015 SKAL: ”den enkelte bruker være sikret utredning og diagnostisering ved mistanke om demens det skal være utviklet et mer systematisk og forpliktende samarbeid mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten for å få en effektiv, sammenhengende og forutsigbar behandlingsforløp for den enkelte bruker helsetjenestetilbudet skal være utviklet i tråd med regjeringens strategi for styrking av spesialisthelsetjenestetilbud til eldre spesialisthelsetjenesten skal kunne gi den kommunale helse- og sosialtjenesten medisinske og tverrfaglig oppfølging og veiledning på det geriatriske området”

19 | Utredning Kommunale demensteam Samarbeid mellom fastlege og helse- og omsorgspersonell Spesialisthelsetjeneste Utredningsmateriellet ble sendt samtlige fastleger, sykehjem, pleie- og omsorgsavdelinger, fylkesmenn våren 2009

20 | Utredning og diagnostisering Utviklet uredning og diagnoseverktøy Sendt alle landets fastleger og kommunale helse- og omsorgstjenester jan 2009 Kurs for leger- og helsepersonell 3-årig program Utvikle gode modeller for utredning 33 modellkommuner Helsedir og NKAH anbefaler: Opprette kommunale demensteam Samarbeid i utredningen

21 | Når demensplanen er gjennomført i 2015 SKAL legetjenesten i sykehjem være betydelig styrket”.

22 | Frivillige: Når demensplanen er gjennomført i 2015 SKAL: ”Samordningen med den frivillige innsatsen på demensområdet være styrket” Samarbeid om pårørendeskoler og samtalegrupper Nasjonalforeningen v/ demensforbundet, økt tilskudd Hefte: Frivillig arbeid

23 || Når demensplanen er gjennomført i 2015 : ”Bør pårørendeskoler og samtalegrupper være tilgjengelige i hele landet Skal det være gjennomført et systematisk informasjons- og opplysningsarbeid for ansatte, pårørende, allmennheten og frivillige” 3-årig program 2007 - 2010 42 modellkommuner Registrer økende interesse Demenstlf www.nasjonalforningen.no www.nasjonalforningen.no Erfaringsbanken www.aldringoghelse.no www.aldringoghelse.no Informasjonskampanje demens www.helsedir.no

24 | Informasjonskampanje demens Målgrupper: Barn av personer 70år + Ektefeller/samboere Mål: Skape mer åpenhet om demens Tidligere diagnostisering ? Medio november og gjentas i januar- mars 2010 Varsling kommuner, FM, fastleger, m.fl. Uke 44

25 | Nye satsninger 3-årige program Miljøprogram Yngre personer med demens Personer med demens som har en samisk bakgrunn Minoriteter Kjøreferdigheter Veileder teknologi

26 | Måle kvalitet - Brukermedvirkning - Brukerundersøkelser - Kvalitetsindikatorer - Internkontroll Visjon Økt kvalitet i tjenestene til personer med demens gir økt kvalitet i helse- og omsorgstjenestene


Laste ned ppt "Demensdagene Asker og Bærum 2009 Demensplan 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google