Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

15.10.2007HP 2008-2011 - INTERNFINANSIERTE TJENESTER 1 Rådmannens mål 2008 Miljø lHa gjennomført følgende miljøtiltak i kommunens egen virksomhet:  Nye.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "15.10.2007HP 2008-2011 - INTERNFINANSIERTE TJENESTER 1 Rådmannens mål 2008 Miljø lHa gjennomført følgende miljøtiltak i kommunens egen virksomhet:  Nye."— Utskrift av presentasjonen:

1 15.10.2007HP 2008-2011 - INTERNFINANSIERTE TJENESTER 1 Rådmannens mål 2008 Miljø lHa gjennomført følgende miljøtiltak i kommunens egen virksomhet:  Nye byggeprosjekter skal planlegges som miljøbygg. Anleggene skal prosjekteres og bygges med mål om lavt energibruk, lavt vannforbruk, utnyttelse av jordvarme, solvarme og vannbåren varme samt miljøvennlig materialbruk og effektiv arealutnyttelse.  Gjennomsnittlig CO 2 -utslipp pr km fra kommunens biler skal reduseres. Personbiler som anskaffes i 2008 skal ha lavere CO 2 -utslipp enn 120 g/km.  Alle tjenestesteder skal ha iverksatt minst tre lokale miljøtiltak. Aktuelle tiltak er kildesortering, lokale ENØK-tiltak, energi­økonomisert belysning, miljø­opplæring blant ansatte, samordning av transport osv.

2 15.10.2007HP 2008-2011 - INTERNFINANSIERTE TJENESTER 2 Eiendomsfunksjonene: Drift lEiendomskostnader er 40 % drift og vedlikehold, 23 % energi, 18 % renhold lKommunens kostnader til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunale bygninger og lokaler  inngår i driftsrammen for de programområdene  fordeles etter areal lNy organisering av eiendomsfunksjonene, elektronisk FDVU- system, sentralt eiendomsregister, ny driftssentral og forbedringer i bestillerfunksjonene vil gi grunnlag for bedre eiendomsforvaltning lOversikt og strategi for helhetlig politisk styring og budsjettering legges frem for politisk behandling våren 2008

3 15.10.2007HP 2008-2011 - INTERNFINANSIERTE TJENESTER 3 Eiendomsutgifter (drift), fordelt Drift, mill 2008-kr2008200920102011 Eiendomsutgifter, totalt332,9336,3338,7 Internfinansiering fra:  22 Grunnskoleopplæring -143,5-144,0-145,8  23 Barnehager -26,5-27,0  27 Barnevern -0,1  32 Pleie og omsorg -35,2-37,5-38,0  33 Sosialtjeneste og bolig -19,7-19,8  36 Kommunehelse. -3,1  52 Kultur, kirke og fritid -32,4  55 Fysisk planlegging m.m. -20,5  63 Samferdsel -0,5  64 Renovasjon/avfall -0,2  65 Vann og avløp -0,6  16 Administrasjon -9,8  92 Utbyggingstjenester -0,6  93 FDV-bestiller -0,5  95 Datatjenester -0,8 Annet (momskompensasjon)-38,9 -39,0

4 15.10.2007HP 2008-2011 - INTERNFINANSIERTE TJENESTER 4 Eiendomsfunksjonene: Investering lMidler til reduksjon av vedlikeholdsetterslep og formuesbevaring bevilges over investeringsbudsjettet  Noen midler er fordelt på programområder  Fordeling av de øvrige midlene på programområder vil bli fremmet som egen sak våren 2008 lAmbisjonsnivået (volum / investeringstakt) opprettholdes selv om markedssituasjonen og manglende intern kapasitet de siste årene har gitt forsinkelser i enkeltprosjekter og bevilgede midler er ikke brukt opp lOversikt og strategi for helhetlig politisk styring og budsjettering legges frem for politisk behandling våren 2008 lNy modell for periodisk ettersyn, tilstandsvurdering og gjennomføring av vedlikehold / rehabilitering er under utvikling

5 15.10.2007HP 2008-2011 - INTERNFINANSIERTE TJENESTER 5 Eiendomsutgifter (investering), fordelt Investering, mill 2008-kr2008200920102011 Vedlikeholdsinvesteringer, totalt 98,788,7 Fordeling:  Større skoleprosjekter (inngår i rammen for programområde 22 Grunnskoleopplæring) -54,0-61,8  Kulturhuset -1,7  Tusenårssted -3,0  Ikke disponert 43,025,287,0 Investering, mill 2008-kr2008200920102011 Driftssentral, økning8,0 Internfinansiering fra:  Resultatreguleringsfond BK Bedrifter -8,0

6 15.10.2007HP 2008-2011 - INTERNFINANSIERTE TJENESTER 6 Utførerfunksjoner BK Bedrifter: Drift og investering lHovedutfordring: Tilpasning til bestillernes anskaffelsesstrategier  Forventningsavklaring pris / kvalitet  Markedsbaserte kontrakter, standardiserte produkter, bransjespesifikke kvalitetsnormer er en forutsetning for benchmarking lOrganisering  Dagens tilknytningsform og underorganisering opprettholdes  Noen funksjoner overført til ny eiendomsavdeling lNy strategisk plan for BK Bedrifter legges frem våren 2008 lØkte driftsutgifter særlig pga lønnsøkning, vikartjenester og ny driftssentral lØkte investeringer biler / maskiner finansieres gjennom bruk av resultatreguleringsfond

7 15.10.2007HP 2008-2011 - INTERNFINANSIERTE TJENESTER 7 BK Bedrifter: Markedssituasjonen

8 15.10.2007HP 2008-2011 - INTERNFINANSIERTE TJENESTER 8 Internt kjøp og salg av tjenester 2008

9 15.10.2007HP 2008-2011 - INTERNFINANSIERTE TJENESTER 9 BK Bedrifter: Driftsramme

10 15.10.2007HP 2008-2011 - INTERNFINANSIERTE TJENESTER 10 BK Bedrifter: Investeringsramme


Laste ned ppt "15.10.2007HP 2008-2011 - INTERNFINANSIERTE TJENESTER 1 Rådmannens mål 2008 Miljø lHa gjennomført følgende miljøtiltak i kommunens egen virksomhet:  Nye."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google