Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

15.10.2007HP 2008-2011 - BISTAND OG OMSORG1 Sektor Bistand og omsorg lDriftsramme ekskl Fornebu lAndel av driftsramme Fornebu lInvesteringsramme.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "15.10.2007HP 2008-2011 - BISTAND OG OMSORG1 Sektor Bistand og omsorg lDriftsramme ekskl Fornebu lAndel av driftsramme Fornebu lInvesteringsramme."— Utskrift av presentasjonen:

1 15.10.2007HP 2008-2011 - BISTAND OG OMSORG1 Sektor Bistand og omsorg lDriftsramme ekskl Fornebu lAndel av driftsramme Fornebu lInvesteringsramme

2 15.10.2007HP 2008-2011 - BISTAND OG OMSORG2 Rådmannens mål 2008 E-Bærum lHa tatt i bruk håndholdte PC-er ved alle tjenestesteder innen hjemmebaserte tjenester Arbeidsgiverpolitikk lHa gjennomført tiltak som fører til at andelen fagstillinger i […] pleie- og omsorgs­sektoren øker med minst 2 prosentpoeng Barn og unge lHa gjennomført minst fem prosjekter med tiltak som skal bidra til at utsatte barn og unge inkluderes mer i aktivitet som bidrar til økt livskvalitet og reduserer sosiale forskjeller. Miljø lHa gjennomført følgende miljøtiltak i kommunens egen virksomhet:  Alle tjenestesteder skal ha iverksatt minst tre lokale miljøtiltak. Aktuelle tiltak er kildesortering, lokale ENØK-tiltak, energi­økonomisert belysning, miljø­opplæring blant ansatte, samordning av transport osv.

3 15.10.2007HP 2008-2011 - BISTAND OG OMSORG3 Pleie og omsorg: Driftsramme ekskl Fornebu

4 15.10.2007HP 2008-2011 - BISTAND OG OMSORG4 Pleie og omsorg: Utfordringer lØkt behov for tjenester  Flere eldre, særlig de eldste  Økt behov også for andre målgrupper / tjenester lRessursrammene i HP dekker ikke behovene lOmfattende tjenester, kontinuerlige endringer  Behov for å styrke rutiner for overordnet styring og oppfølging av tjenestene  Behov for gjennomgang av rutiner for rapportering til politisk nivå / rådmannen, og behov for å forbedre styringsdata, kartleggingsverktøy og prognoseverktøy

5 15.10.2007HP 2008-2011 - BISTAND OG OMSORG5 Pleie og omsorg: Tjenestene lØkte ressurser til tjenester i boliger for personer med psykisk utviklingshemning, redusert behov for avlastning lØkt statstilskudd til ressurskrevende brukere lØkende behov for brukerstyrt personlig assistanse lFysio- og ergoterapitjenesten ved institusjonene styrkes lOppmerksomhet på legetjenesten i bo- og behandlingssentrene lFokus på kompetanse- og kvalitetsutvikling i tjenestene lFokus på rekruttering av fagpersonell lEffektivisering / reduksjon i administrative funksjoner lFokus på økt bestillerkompetanse

6 15.10.2007HP 2008-2011 - BISTAND OG OMSORG6 Pleie og omsorg: Investeringer lBo- og behandlingssentra Mariehaven, Nordraaks vei og Eiksveien klare til innflytting 2008 (netto økning er 60 plasser) lOppstart prosjket bygningsmessig kvalitetsøkning institusjoner utsettes to år – noen brukere må fortsatt dele rom og sanitære fasiliteter

7 15.10.2007HP 2008-2011 - BISTAND OG OMSORG7 Pleie og omsorg: Nøkkeltall 2006

8 15.10.2007HP 2008-2011 - BISTAND OG OMSORG8 Sosialtjeneste og bolig: Driftsramme ekskl Fornebu

9 15.10.2007HP 2008-2011 - BISTAND OG OMSORG9 Sosialtjeneste og bolig: Tjenestene lRedusert behov for økonomisk sosialhjelp lLokalt NAV-kontor etableres 2009, forhandlinger om partnerskapsavtale pågår lBærum kommunes boligpolitikk fastlegges i 2008 lStyrket boveiledning lNye boliger og styrket tilbud til klienter med tunge problemer lLitt høyere nivå på flyktningemottak

10 15.10.2007HP 2008-2011 - BISTAND OG OMSORG10 Sosialtjeneste og boliger: Investeringer lNatthjem og 12 boliger for særlig vanskeligstilte 2008-2009 lBoligprogrammet videreføres i 2011, ny vurdering i 2008 Målgruppe200620072008200920102011 Sum 2006-2011 Eldre og funksjonshemmede50 200 Mennesker med psykisk utviklingshemning5710 42 Mennesker med psykiske lidelser929152010 93 Sosialt vanskeligstilte2131210 66 Flyktninger1244415 Sum nye boliger, ekskl Fornebu3540799484 416 Eldre og funksjonshemmede50 Vanlige boligsøkere, jf sosial boligprofil0 Sum nye boliger, Fornebu50 Sum nye boliger, hele kommunen144466

11 15.10.2007HP 2008-2011 - BISTAND OG OMSORG11 Sosialtjeneste og bolig: Nøkkeltall 2006

12 15.10.2007HP 2008-2011 - BISTAND OG OMSORG12 Kommunehelse: Driftsramme ekskl Fornebu

13 15.10.2007HP 2008-2011 - BISTAND OG OMSORG13 Kommunehelse: Tjenestene lLevekår påvirker behov for tjenester lFokus på inkludering av utsatte barn og unge lSkolehelsetjenesten i videregående skole styrkes lFamiliesenter Dønski  Samlokalisering og samordning av tjenester gir barn og familier et bedre og lettere tilgjengelig tilbud lNy plan og ny finansiering av tilbud til mennesker med psykiske lidelser lBedre legevakttilbud med ambulerende legevakt lBærum blir pilotkommune for bedring av homofiles levekår

14 15.10.2007HP 2008-2011 - BISTAND OG OMSORG14 Kommunehelse: Nøkkeltall 2006


Laste ned ppt "15.10.2007HP 2008-2011 - BISTAND OG OMSORG1 Sektor Bistand og omsorg lDriftsramme ekskl Fornebu lAndel av driftsramme Fornebu lInvesteringsramme."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google