Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

20.11.2012 Bærum kommune - Personalenheten 1 Veiledningskurs for instruktører i Bærum kommune Thon hotell Oslofjord, Sandvika 20.11.2012 Rolf Richardsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "20.11.2012 Bærum kommune - Personalenheten 1 Veiledningskurs for instruktører i Bærum kommune Thon hotell Oslofjord, Sandvika 20.11.2012 Rolf Richardsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 20.11.2012 Bærum kommune - Personalenheten 1 Veiledningskurs for instruktører i Bærum kommune Thon hotell Oslofjord, Sandvika 20.11.2012 Rolf Richardsen og Synnøve Skaga

2 20.11.2012 Bærum kommune - Personalenheten 2 Dagsplan 8:30 – 15:30 Rammefaktorer Veiledning Kommunikasjon 2 pauser før lunsj 11:30 – 12:15 Lunsj Veiledning Vurdering 2 pauser etter lunsj

3 20.11.2012 Bærum kommune - Personalenheten 3 Tilrettelegging for læring Opplæringsavtale Opplæringsplan Kartlegging av lærlingens læreforutsetninger Mottaksrutiner for nyansatte, HMS Arbeidsmiljø Læringsmiljø Underveisvurdering

4 20.11.2012 Bærum kommune - Personalenheten 4 Opplæringsplan Har dere laget en plan for opplæringen hos dere? Hva er hensikten med en slik plan? Hvordan bør en slik plan være? Bør den være kjent for lærlingen?

5 20.11.2012 Bærum kommune - Personalenheten 5 Dokumentasjon Hensikt –Lærlingen dokumenterer egen opplæring Dokumenterer egne forslag og handlinger/oppgave Setter sammen teori og praksis – begrunne Grunnlag for veiledning Kan benyttes til fagprøven, og senere jobb –Instruktøren dokumenterer gjennomført opplæring –Bruk av logg Læreplansmål og logg - BUA

6 20.11.2012 Bærum kommune - Personalenheten 6 Hva er veiledning? Veiledning er å hjelpe eller lede en annen til å forstå eller finne en utvei/løsning Veiledning brukes innefor mange ulike fag og som en rådgivende funksjon i utdanning. Veiledning kan være personlig eller gitt i grupper.

7 20.11.2012 Bærum kommune - Personalenheten 7 Den didaktiske relasjonsmodell Lærling * Vurdering ** Mål Rammer * * Lærestoff * Arbeidsmåter

8 20.11.2012 Bærum kommune - Personalenheten 8 Din veiledning Hva mener du med veiledning?

9 20.11.2012 Bærum kommune - Personalenheten 9 Veiledning Målsetning –Legge til rette for faglig utvikling og utvikling av yrkesidentitet Lærlingen setter ord på, og tenker over en handling/situasjon Gjøre lærlingen ansvarlig, og stimulere til motivasjon, innsats og vekst Bidra til bevisstgjøring – gjør det mulig å forandre praksis Hjelp til å se på saken med nye øyne

10 20.11.2012 Bærum kommune - Personalenheten 10 Tema for veiledning første 4 uker Informasjon til nyansatt –1.dag –Rutiner på arbeidsplassen Brannrunde Daglige rutiner HMS –Tydelig forventning om arbeidstid og frammøte –Arbeidstakerrollen –Uskrevne regler Praktisk opplæring Bli kjent

11 20.11.2012 Bærum kommune - Personalenheten 11 Tema for veiledning Plikter og rettigheter som arbeidstaker –Timeliste; føring, innlevering –Egenmelding/Sykemelding Praktiske ferdigheter Fag –klare forventninger til forkunnskaper og progresjon i kunnskaper og anvendelse av dem i løpet av læretiden –Læreforutsetninger –Kriterier for måloppnåelse Refleksjon

12 20.11.2012 Bærum kommune - Personalenheten 12 Hva er gode veiledningsrutiner? Hva tenker du om dette? Når veiledet du sist?

13 20.11.2012 Bærum kommune - Personalenheten 13 Aktuelle veiledningssituasjoner Informasjon til nyansatt – eksempel Før en spesiell oppgave skal utføres Etter at et oppdrag er utført – refleksjon, tilbakemelding og veien videre Fastsatt tid hver uke Aktuelle mål i læreplanen I forbindelse med skriftlige oppgaver –Planlegging, vurdering, refleksjon

14 20.11.2012 Bærum kommune - Personalenheten 14 Når du spør – vet jeg hva du tenker på

15 20.11.2012 Bærum kommune - Personalenheten 15 Verdier og holdninger Vårt menneskesyn bunner i vårt verdisystem. Verdiene våre viser seg i hvordan vi forholder oss til andre mennesker, i våre holdninger og våre handlinger. Åpenhet – Respekt - Mot

16 20.11.2012 Bærum kommune - Personalenheten 16 Verdier Hvilke verdier kommuniserer du til barn/pasienter, kolleger, lærlinger? Reflekter over: –Øyenkontakt –Tilstedeværelse –Språk –Holdning til ulikhet –Skikk og bruk i avdelingen –Irritasjonsnivå Skiller du på hvem lærlingen er og hva lærlingen gjør?

17 20.11.2012 Bærum kommune - Personalenheten 17 Kommunikasjon Det du gjør, roper så høyt at jeg ikke hører hva du sier (R. W. Emerson)

18 20.11.2012 Bærum kommune - Personalenheten 18 Kommunikasjon Utveksling av menings- eller betydningsinnhold mellom individer og grupper ved hjelp av et felles system av symboler. Kommunikasjon kan være verbal eller ikke-verbal, og omfatter også kroppsuttrykk, handling, mimikk- såkalt kroppsspråk. 20% ord - 80% kroppsspråk Dine muligheter til å bli sett og hørt øker, når du sørger for å være så nær den du ønsker å ha kontakt med at du kan ta på vedkommende Skal jeg få en person med meg, må jeg forstå den andre personen først

19 20.11.2012 Bærum kommune - Personalenheten 19 Kommunikasjon i veiledningen Positivt utgangspunkt – ny situasjon, nye muligheter Ha tillit til /tro godt om vedkommende Skille mellom hvem personen er, og hva personen gjør Være tilstede mentalt Lytte, observere, tillat pauser, ”Høre den andre ut” Unngå å tolke Bruk av stemmen Samsvar mellom kroppsspråk, ord og holdninger Ta selv ansvar for budskapet Ta ansvar for å oppklare og unngå antakelser Smitteeffekt – tillit – optimisme – smil Gi oppmuntring

20 20.11.2012 Bærum kommune - Personalenheten 20 Veilederrollen Hvem er du? – Hvilken rolle har du? –Kollega –Voksenperson –Venninne –Mor –Fagansvarlig –Omsorgsperson –Sjef

21 20.11.2012 Bærum kommune - Personalenheten 21 Kommunikasjon i veiledningen Støtte opp under lærlingens selvtillit Rette oppmerksomheten mot lærlingens ressurser Oppfordre til å stille spørsmål, være nysgjerrig Oppfordre til å tenke høyt, få bekreftelse på den man selv trodde Tenke selv og stole på seg selv Våge å ta initiativ, utføre oppgaver alene Være fornøyd med seg selv Oppfordre til å ta nye utfordringer

22 20.11.2012 Bærum kommune - Personalenheten 22 Tema for veiledning Hva er relevante tema for veiledning? Hvordan vil du veilede i gitt situasjon?

23 20.11.2012 Bærum kommune - Personalenheten 23 Aktuelle veiledningstema Forventningssamtalen Opplæring i ”livets skole” Arbeidstakerrollen Veiledning underveis Egnethet for faget –holdninger, arbeidsmiljø, samarbeid, orden, punktlighet Fag – ut fra forventet forkunnskap –Læreplanmål, konkrete situasjoner –Grunnleggende ferdigheter Den ubehagelige samtalen

24 20.11.2012 Bærum kommune - Personalenheten 24 Aktuelle spørsmål for oppgave Lag et kart – visuell oversikt Hva skal lærlingen lære i forbindelse med oppgaven? Hvilke læreplanmål skal lærlingen vurderes etter? Hva skal til for at lærlingen når målene? Hvordan skal jeg veilede på denne oppgaven? Hvordan skal jeg vurdere dette? Hvordan kan lærlingen medvirke til egen læring og egenvurdering?

25 20.11.2012 Bærum kommune - Personalenheten 25 Feed-back / Veiledning Gi mye feed-back –Ros (offentlig) - ris (privat) Tilpasset situasjonen Vær konkret Beskriv/påpek det åpenbare Ikke tolke Registrere endringer, følg dem opp Skille vesentlig fra uvesentlig Bruke tid på det man kan gjøre noe med Stille spørsmål som får lærlingen til å tenke/reflektere

26 20.11.2012 Bærum kommune - Personalenheten 26 Veiledningsmetoder Tema –avtalt på forhånd –en gitt situasjon som skal skje eller har skjedd –”uforberedt” Mestrings- og løsningsfokus Vær profesjonell – skille mellom egne behov og lærlingens behov Logg – som utgangspunkt for veiledningen Oppgave – grunnlag for refleksjon Stille spørsmål Bevisstgjøring av språk og ordbruk Tankekart

27 20.11.2012 Bærum kommune - Personalenheten 27 Veiledningssituasjonen Planlegging og forberedelse av veiledningen –Avtal tidspunkt og tema med lærlingen –Avklare med kolleger - sitte i fred –Tilstrebe et sted uten forstyrrelser/støy –Hvordan skal lærlingen forberede seg? –Hva skal du oppnå med veiledningen? –Hvordan skal du gjøre det? –Hvilke tema skal du fokusere på? –Skal du notere underveis? –Skal det skrives referat – av hvem? –Skal du lede veiledningen, skal det være en dialog?

28 20.11.2012 Bærum kommune - Personalenheten 28 Veiledningssituasjonen Struktur på samtalen –Hva skal dere starte med –Være bevisst på de valgene man tar underveis i samtalen. Er det noe du utelater å si – hvorfor? Noe du vil vente med å si – hvorfor? Notere seg disse, og ikke glemme dem!

29 20.11.2012 Bærum kommune - Personalenheten 29 Kartlegging i samtalen

30 20.11.2012 Bærum kommune - Personalenheten 30 Veiledningssituasjonen Gjennomføring av veiledningen –Trygg situasjon for lærlingen –Være åpen for spørsmål, det som kan komme –Være tydelig i din rolle –Være ærlig –Gi valgmuligheter –Snakke om konsekvenser

31 20.11.2012 Bærum kommune - Personalenheten 31 Spørsmål for en konkret situasjon Hva er problemet? Hvem har problemet? Hvorfor har problemet oppstått Hva dreier dette seg egentlig om? Hvilke hensyn veier tyngst? Hvordan skal problemstillingen håndteres videre?

32 20.11.2012 Bærum kommune - Personalenheten 32 Veiledningssituasjonen Gode spørsmål: –Fortell meg.. –Hva ville du tenkt hvis.. –Hva ville skjedd hvis du gjorde sånn.. –Kunne du gjort det på en annen måte? –Har du sett det utført på en annen måte? –Hva trenger du hjelp til? –Hva vil du oppnå? –Hvilke valgmuligheter har du? –Jeg opplever at… –Jeg opplever at…. Når du ….. Hva tenker du?

33 20.11.2012 Bærum kommune - Personalenheten 33 Veiledningssituasjonen Oppsummering Avtale hva som skal gjøres til neste gang Avtale hvordan det skal gjøres Hvem har ansvar for hva? Dokumentere Vurdering av veiledningen, fra lærling og fra deg

34 20.11.2012 Bærum kommune - Personalenheten 34 Veiledningssituasjonen Din egenvurdering av veiledningen Hvorfor gjorde jeg det på den måten? Hva kunne jeg gjort annerledes? -Gikk det som forventet? -Hva må jeg huske til neste gang? -Kan jeg ærlig fortelle andre hvordan jeg oppførte meg? -Hva lot jeg være å ta opp/forfølge, og hvorfor? -Dokumentasjon

35 20.11.2012 Bærum kommune - Personalenheten 35

36 20.11.2012 Bærum kommune - Personalenheten 36 Vurdering Hva er vurdering? Når vurderte du sist?

37 20.11.2012 Bærum kommune - Personalenheten 37 Vurdering Vurdering = Fastsette verdien på noe –skal bidra til vekst, at lærlingen når sine mål. –en kontinuerlig prosess –skal være realistisk –bør vise hva som faktisk er oppnådd og vise framover Egenvurdering er basis for vurderingsprosessen. Lærlingen og instruktør må være sammen om vurderingen for at den skal bli et redskap til vekst Uten vurdering er det vanskelig å vite om målet for opplæringen er nådd.

38 20.11.2012 Bærum kommune - Personalenheten 38 Kjennetegn på gode vurderingsrutiner Er målrettet og baserer seg på dokumentasjon Foregår regelmessig Gir grunnlag for korrigering underveis Gir grunnlag for dialog og refleksjon Synliggjør oppnådde resultater Peker framover mot nye utfordringer

39 20.11.2012 Bærum kommune - Personalenheten 39 Taksonomi for faglig kunnskap og ferdigheter, holdninger Lav måloppnåelseMiddels måloppnåelse Høy måloppnåelse Reprodusere/følge/ motta: Lærlingen har mottatt og oppfattet, gjengir, beskriver, gjør det som er lært, oppskrift, lytte, vise toleranse Anvende/velge/ verdsette: Lærlingen har forstått, kan tilpasse kunnskap, forklare med egne ord, bruker kunnskapen i arbeidet, finner egnet metode Vurdere/utvikle/ organisere verdier: Lærlingen har integrert kunnskap, analyserer, sammenligne, rangere, trekke konklusjoner, har kritisk sans, ser helhet, utholdende Gjengi, gjenta, fortell, definer, beskriv, referer, list opp, hva, hvor, hvilke, hvem,, observere, delta, registrere, lytte, se Forklar, fortell med egne ord, vis, formuler, angi, velg, bruk, organiser, demonstrer, gjør greie for, benytte, beherske, utføre, vise respekt for Analyser, finn ut, velg ut, undersøk, sammenlign, dokumenter, vurder, drøft, treff beslutninger, lage, forandre, styre, bedømme, påvirke

40 20.11.2012 Bærum kommune - Personalenheten 40 Kjennetegn på måloppnåelse Læringsmål - Hva skal vurderes? Kjennetegn på måloppnåelse LavMiddelsHøy Sette opp en tidsplan Sette opp en tidsplan sammen med andre Sette opp grov tidsplan alene Sette opp detaljert og realistisk tidsplan Gjennomføre aktiviteter med barna Delta i aktiviteter sammen med andre Delta i aktiviteter og ta ansvar for deler av gjennomføring Ta ansvar for, og lede aktivitetene

41 20.11.2012 Bærum kommune - Personalenheten 41 Vurdering Underveisvurdering –Daglig og ukentlig veiledning og vurdering

42 20.11.2012 Bærum kommune - Personalenheten 42 Vurdering 1- 2 skriftlige oppgaver hvert halvår Beskrive arbeidsoppdraget Gi bakgrunnsinformasjon Planlegging, Gjennomføring, Vurdering Hva – hvordan - hvorfor –Vurderes etter avtalte kriterier: Spesifikke læreplanmål, grunnleggende ferdigheter Læringsstrategier: Planlegging, gjennomføring, vurdering, se helhet Tidsbruk, kompetanse, praktiske ferdigheter Presentasjonsform Dokumentasjon Kjennetegn på måloppnåelse

43 20.11.2012 Bærum kommune - Personalenheten 43 Vurdering Vurdering av skriftlig oppgave –Instruktør/faglig leder og lærling –Hvor ”streng” er du? –Setter du karakter? –Skriftlig Bakgrunn for vurdering -Planlegging av oppgaven -Avtalte vurderingskriterier -Læreplanmål -Innhold i oppgaven –Vurderer du korrekt norsk språk? –Oppsett på oppgaven, rød tråd? -Lærlingens egenvurdering

44 20.11.2012 Bærum kommune - Personalenheten 44 Vurdering Halvårsvurdering –Instruktør/faglig leder og lærling –Lærlingen har rett på skriftlig vurdering hvert halvår, jfr opplæringsloven –Avtales på forhånd –Gjøres i fellesskap –Begge parter forberedt Bakgrunn for vurdering -Kriterier på måloppnåelse -Observasjoner av læringens utførte arbeid -Lærlingens egenvurdering -Teoretiske oppgaver -Veiledning underveis -Innspill fra kolleger

45 20.11.2012 Bærum kommune - Personalenheten 45 Halvårsvurderingen Som en del av forberedelsene til samtalen og halvårsvurderingen kan lærlingen : Beskrive egen faglig kompetanse i forhold til kompetansemålene Velge ut noen arbeidsoppgaver som kan være grunnlag for vurderingen, og som viser progresjon og oppnådd kompetanse siste halvår Dokumentere utført arbeid med logg, bilder, lydfiler, videoer, oppgaver, planer, refleksjoner, begrunnelser og egenvurderinger (gjerne samlet digitalt eller i en manuell mappe) Forberede seg til egenvurdering og vurdering av bedriftens tilrettelegging Sette seg inn i vurderingsskjemaet som er avtalt brukt under halvårsevalueringen Diskuter hva som skal til for å øke kompetansen i faget – hva kan lærlingen gjøre, og hva kan bedriften gjøre

46 20.11.2012 Bærum kommune - Personalenheten 46 Halvårsvurderingen Lærlingen vurderer seg selv skriftlig/muntlig Instruktør vurderer lærlingen Fokus på mestring Strukturert samtale Skal vise veien videre Vurdering av bedriftens tilrettelegging for lærling Oppsummering, dokumentasjon Dateres og underskrives

47 20.11.2012 Bærum kommune - Personalenheten 47 Lærlingen på vei til å bli fagarbeider God arbeidstaker Tar ansvar Viser initiativ Oppsøker nye læresituasjoner Tar imot veiledning Bruker teori og skriver oppgaver Dokumenterer opplæringen

48 20.11.2012 Bærum kommune - Personalenheten 48 Litteratur/Kilder Sidsel Tveiten(1998) Veiledning: Mer enn ord (Fagbokforlaget) Olav Dalland(1999) Pedagogiske utfordringer for helse- og sosialarbeidere (Gyldendal) Temahefter fra Utdanningsdirektoratet: –Instruksjon og veiledning, tema 5 –Vurdering og dokumentasjon, tema 6 Temahefte fra Pedlex –Underveisvurdering og kjennetegn på måloppnåelse Store norske leksikon ErgoCredo

49 20.11.2012 Bærum kommune - Personalenheten 49 Temahefter på Utdanningsdirektoratets sider Etterutdanningsmateriell for fag- og yrkesopplæring http://www.udir.no/Utvikling/Etterutdanningsmateriell_FY/ Tema 1 Å være lærebedrift - roller og oppgaver Tema 2 Læreplanen i bruk Tema 3 Tilpasset opplæring Tema 4 Bedriften som lærested Tema 5 Instruksjon og veiledning Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Tema 7 Fag- og svenneprøve Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet (PDF)

50 20.11.2012 Bærum kommune - Personalenheten 50 Takk for i dag! Grunnlaget for læring er Nysgjerrighet – Åpenhet – Undring


Laste ned ppt "20.11.2012 Bærum kommune - Personalenheten 1 Veiledningskurs for instruktører i Bærum kommune Thon hotell Oslofjord, Sandvika 20.11.2012 Rolf Richardsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google