Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veiledningskurs for instruktører i Bærum kommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veiledningskurs for instruktører i Bærum kommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 Veiledningskurs for instruktører i Bærum kommune
Thon hotell Oslofjord, Sandvika Rolf Richardsen og Synnøve Skaga Bærum kommune - Personalenheten

2 Bærum kommune - Personalenheten
Dagsplan 8:30 – 15:30 Rammefaktorer Veiledning Kommunikasjon 2 pauser før lunsj 11:30 – 12:15 Lunsj Vurdering 2 pauser etter lunsj Bærum kommune - Personalenheten

3 Tilrettelegging for læring
Opplæringsavtale Opplæringsplan Kartlegging av lærlingens læreforutsetninger Mottaksrutiner for nyansatte, HMS Arbeidsmiljø Læringsmiljø Underveisvurdering Bærum kommune - Personalenheten

4 Bærum kommune - Personalenheten
Opplæringsplan Har dere laget en plan for opplæringen hos dere? Hva er hensikten med en slik plan? Hvordan bør en slik plan være? Bør den være kjent for lærlingen? Bærum kommune - Personalenheten

5 Bærum kommune - Personalenheten
Dokumentasjon Hensikt Lærlingen dokumenterer egen opplæring Dokumenterer egne forslag og handlinger/oppgave Setter sammen teori og praksis – begrunne Grunnlag for veiledning Kan benyttes til fagprøven, og senere jobb Instruktøren dokumenterer gjennomført opplæring Bruk av logg Læreplansmål og logg - BUA Bærum kommune - Personalenheten

6 Bærum kommune - Personalenheten
Hva er veiledning? Veiledning er å hjelpe eller lede en annen til å forstå eller finne en utvei/løsning Veiledning brukes innefor mange ulike fag og som en rådgivende funksjon i utdanning. Veiledning kan være personlig eller gitt i grupper. Bærum kommune - Personalenheten

7 Den didaktiske relasjonsmodell
Lærling * Vurdering * * Mål Rammer * * Lærestoff Arbeidsmåter Bærum kommune - Personalenheten

8 Bærum kommune - Personalenheten
Din veiledning Hva mener du med veiledning? Bærum kommune - Personalenheten

9 Bærum kommune - Personalenheten
Veiledning Målsetning Legge til rette for faglig utvikling og utvikling av yrkesidentitet Lærlingen setter ord på, og tenker over en handling/situasjon Gjøre lærlingen ansvarlig, og stimulere til motivasjon, innsats og vekst Bidra til bevisstgjøring – gjør det mulig å forandre praksis Hjelp til å se på saken med nye øyne Bærum kommune - Personalenheten

10 Tema for veiledning første 4 uker
Informasjon til nyansatt 1.dag Rutiner på arbeidsplassen Brannrunde Daglige rutiner HMS Tydelig forventning om arbeidstid og frammøte Arbeidstakerrollen Uskrevne regler Praktisk opplæring Bli kjent Bærum kommune - Personalenheten

11 Bærum kommune - Personalenheten
Tema for veiledning Plikter og rettigheter som arbeidstaker Timeliste; føring, innlevering Egenmelding/Sykemelding Praktiske ferdigheter Fag klare forventninger til forkunnskaper og progresjon i kunnskaper og anvendelse av dem i løpet av læretiden Læreforutsetninger Kriterier for måloppnåelse Refleksjon Bærum kommune - Personalenheten

12 Hva er gode veiledningsrutiner?
Hva tenker du om dette? Når veiledet du sist? Bærum kommune - Personalenheten

13 Aktuelle veiledningssituasjoner
Informasjon til nyansatt – eksempel Før en spesiell oppgave skal utføres Etter at et oppdrag er utført – refleksjon, tilbakemelding og veien videre Fastsatt tid hver uke Aktuelle mål i læreplanen I forbindelse med skriftlige oppgaver Planlegging, vurdering, refleksjon Bærum kommune - Personalenheten

14 Når du spør – vet jeg hva du tenker på
Bærum kommune - Personalenheten

15 Bærum kommune - Personalenheten
Verdier og holdninger Vårt menneskesyn bunner i vårt verdisystem. Verdiene våre viser seg i hvordan vi forholder oss til andre mennesker, i våre holdninger og våre handlinger. Åpenhet – Respekt - Mot Bærum kommune - Personalenheten

16 Bærum kommune - Personalenheten
Verdier Hvilke verdier kommuniserer du til barn/pasienter, kolleger, lærlinger? Reflekter over: Øyenkontakt Tilstedeværelse Språk Holdning til ulikhet Skikk og bruk i avdelingen Irritasjonsnivå Skiller du på hvem lærlingen er og hva lærlingen gjør? Bærum kommune - Personalenheten

17 Kommunikasjon Det du gjør, roper så høyt at jeg ikke hører hva du sier
(R. W. Emerson) Bærum kommune - Personalenheten

18 Bærum kommune - Personalenheten
Kommunikasjon Utveksling av menings- eller betydningsinnhold mellom individer og grupper ved hjelp av et felles system av symboler. Kommunikasjon kan være verbal eller ikke-verbal, og omfatter også kroppsuttrykk, handling, mimikk- såkalt kroppsspråk. 20% ord - 80% kroppsspråk Dine muligheter til å bli sett og hørt øker, når du sørger for å være så nær den du ønsker å ha kontakt med at du kan ta på vedkommende Skal jeg få en person med meg, må jeg forstå den andre personen først Bærum kommune - Personalenheten

19 Kommunikasjon i veiledningen
Positivt utgangspunkt – ny situasjon, nye muligheter Ha tillit til /tro godt om vedkommende Skille mellom hvem personen er, og hva personen gjør Være tilstede mentalt Lytte, observere, tillat pauser, ”Høre den andre ut” Unngå å tolke Bruk av stemmen Samsvar mellom kroppsspråk, ord og holdninger Ta selv ansvar for budskapet Ta ansvar for å oppklare og unngå antakelser Smitteeffekt – tillit – optimisme – smil Gi oppmuntring Bærum kommune - Personalenheten

20 Bærum kommune - Personalenheten
Veilederrollen Hvem er du? – Hvilken rolle har du? Kollega Voksenperson Venninne Mor Fagansvarlig Omsorgsperson Sjef Bærum kommune - Personalenheten

21 Kommunikasjon i veiledningen
Støtte opp under lærlingens selvtillit Rette oppmerksomheten mot lærlingens ressurser Oppfordre til å stille spørsmål, være nysgjerrig Oppfordre til å tenke høyt, få bekreftelse på den man selv trodde Tenke selv og stole på seg selv Våge å ta initiativ, utføre oppgaver alene Være fornøyd med seg selv Oppfordre til å ta nye utfordringer Bærum kommune - Personalenheten

22 Bærum kommune - Personalenheten
Tema for veiledning Hva er relevante tema for veiledning? Hvordan vil du veilede i gitt situasjon? Bærum kommune - Personalenheten

23 Aktuelle veiledningstema
Forventningssamtalen Opplæring i ”livets skole” Arbeidstakerrollen Veiledning underveis Egnethet for faget holdninger, arbeidsmiljø, samarbeid, orden, punktlighet Fag – ut fra forventet forkunnskap Læreplanmål, konkrete situasjoner Grunnleggende ferdigheter Den ubehagelige samtalen Bærum kommune - Personalenheten

24 Aktuelle spørsmål for oppgave
Lag et kart – visuell oversikt  Hva skal lærlingen lære i forbindelse med oppgaven? Hvilke læreplanmål skal lærlingen vurderes etter? Hva skal til for at lærlingen når målene? Hvordan skal jeg veilede på denne oppgaven? Hvordan skal jeg vurdere dette? Hvordan kan lærlingen medvirke til egen læring og egenvurdering? Bærum kommune - Personalenheten

25 Feed-back / Veiledning
Gi mye feed-back Ros (offentlig) - ris (privat) Tilpasset situasjonen Vær konkret Beskriv/påpek det åpenbare Ikke tolke Registrere endringer, følg dem opp Skille vesentlig fra uvesentlig Bruke tid på det man kan gjøre noe med Stille spørsmål som får lærlingen til å tenke/reflektere Bærum kommune - Personalenheten

26 Bærum kommune - Personalenheten
Veiledningsmetoder Tema avtalt på forhånd en gitt situasjon som skal skje eller har skjedd ”uforberedt” Mestrings- og løsningsfokus Vær profesjonell – skille mellom egne behov og lærlingens behov Logg – som utgangspunkt for veiledningen Oppgave – grunnlag for refleksjon Stille spørsmål Bevisstgjøring av språk og ordbruk Tankekart Bærum kommune - Personalenheten

27 Veiledningssituasjonen
Planlegging og forberedelse av veiledningen Avtal tidspunkt og tema med lærlingen Avklare med kolleger - sitte i fred Tilstrebe et sted uten forstyrrelser/støy Hvordan skal lærlingen forberede seg? Hva skal du oppnå med veiledningen? Hvordan skal du gjøre det? Hvilke tema skal du fokusere på? Skal du notere underveis? Skal det skrives referat – av hvem? Skal du lede veiledningen, skal det være en dialog? Bærum kommune - Personalenheten

28 Veiledningssituasjonen
Struktur på samtalen Hva skal dere starte med Være bevisst på de valgene man tar underveis i samtalen. Er det noe du utelater å si – hvorfor? Noe du vil vente med å si – hvorfor? Notere seg disse, og ikke glemme dem! Bærum kommune - Personalenheten

29 Kartlegging i samtalen
Formuler målet Lag en handlingsplan - handlingsalternativer Beskriv nåsituasjonen - begrensninger - muligheter Kilde: ErgoCredo Bærum kommune - Personalenheten

30 Veiledningssituasjonen
Gjennomføring av veiledningen Trygg situasjon for lærlingen Være åpen for spørsmål, det som kan komme Være tydelig i din rolle Være ærlig Gi valgmuligheter Snakke om konsekvenser Bærum kommune - Personalenheten

31 Spørsmål for en konkret situasjon
Hva er problemet? Hvem har problemet? Hvorfor har problemet oppstått Hva dreier dette seg egentlig om? Hvilke hensyn veier tyngst? Hvordan skal problemstillingen håndteres videre? Bærum kommune - Personalenheten

32 Veiledningssituasjonen
Gode spørsmål: Fortell meg.. Hva ville du tenkt hvis.. Hva ville skjedd hvis du gjorde sånn.. Kunne du gjort det på en annen måte? Har du sett det utført på en annen måte? Hva trenger du hjelp til? Hva vil du oppnå? Hvilke valgmuligheter har du? Jeg opplever at… Jeg opplever at…. Når du ….. Hva tenker du? Bærum kommune - Personalenheten

33 Veiledningssituasjonen
Oppsummering Avtale hva som skal gjøres til neste gang Avtale hvordan det skal gjøres Hvem har ansvar for hva? Dokumentere Vurdering av veiledningen, fra lærling og fra deg Bærum kommune - Personalenheten

34 Veiledningssituasjonen
Din egenvurdering av veiledningen Hvorfor gjorde jeg det på den måten? Hva kunne jeg gjort annerledes? Gikk det som forventet? Hva må jeg huske til neste gang? Kan jeg ærlig fortelle andre hvordan jeg oppførte meg? Hva lot jeg være å ta opp/forfølge, og hvorfor? Dokumentasjon Bærum kommune - Personalenheten

35 Bærum kommune - Personalenheten
Bærum kommune - Personalenheten

36 Bærum kommune - Personalenheten
Vurdering Hva er vurdering? Når vurderte du sist? Bærum kommune - Personalenheten

37 Bærum kommune - Personalenheten
Vurdering Vurdering = Fastsette verdien på noe skal bidra til vekst, at lærlingen når sine mål. en kontinuerlig prosess skal være realistisk bør vise hva som faktisk er oppnådd og vise framover Egenvurdering er basis for vurderingsprosessen. Lærlingen og instruktør må være sammen om vurderingen for at den skal bli et redskap til vekst Uten vurdering er det vanskelig å vite om målet for opplæringen er nådd. Bærum kommune - Personalenheten

38 Kjennetegn på gode vurderingsrutiner
Er målrettet og baserer seg på dokumentasjon Foregår regelmessig Gir grunnlag for korrigering underveis Gir grunnlag for dialog og refleksjon Synliggjør oppnådde resultater Peker framover mot nye utfordringer Bærum kommune - Personalenheten

39 Taksonomi for faglig kunnskap og ferdigheter, holdninger
Lav måloppnåelse Middels måloppnåelse Høy måloppnåelse Reprodusere/følge/ motta: Lærlingen har mottatt og oppfattet, gjengir, beskriver, gjør det som er lært, oppskrift, lytte, vise toleranse Anvende/velge/ verdsette: Lærlingen har forstått, kan tilpasse kunnskap, forklare med egne ord, bruker kunnskapen i arbeidet, finner egnet metode Vurdere/utvikle/ organisere verdier: Lærlingen har integrert kunnskap, analyserer, sammenligne, rangere, trekke konklusjoner, har kritisk sans, ser helhet, utholdende Gjengi, gjenta, fortell, definer, beskriv, referer, list opp, hva, hvor, hvilke, hvem, , observere, delta, registrere, lytte, se Forklar, fortell med egne ord, vis, formuler, angi, velg, bruk, organiser, demonstrer, gjør greie for, benytte, beherske, utføre, vise respekt for Analyser, finn ut, velg ut, undersøk, sammenlign, dokumenter, vurder, drøft, treff beslutninger, lage, forandre, styre, bedømme, påvirke Bærum kommune - Personalenheten

40 Kjennetegn på måloppnåelse
Læringsmål - Hva skal vurderes? Kjennetegn på måloppnåelse Lav Middels Høy Sette opp en tidsplan Sette opp en tidsplan sammen med andre Sette opp grov tidsplan alene Sette opp detaljert og realistisk tidsplan Gjennomføre aktiviteter med barna Delta i aktiviteter sammen med andre Delta i aktiviteter og ta ansvar for deler av gjennomføring Ta ansvar for, og lede aktivitetene Bærum kommune - Personalenheten

41 Bærum kommune - Personalenheten
Vurdering Underveisvurdering Daglig og ukentlig veiledning og vurdering Bærum kommune - Personalenheten

42 Bærum kommune - Personalenheten
Vurdering 1- 2 skriftlige oppgaver hvert halvår Beskrive arbeidsoppdraget Gi bakgrunnsinformasjon Planlegging, Gjennomføring, Vurdering Hva – hvordan - hvorfor Vurderes etter avtalte kriterier: Spesifikke læreplanmål, grunnleggende ferdigheter Læringsstrategier: Planlegging, gjennomføring, vurdering, se helhet Tidsbruk, kompetanse, praktiske ferdigheter Presentasjonsform Dokumentasjon Kjennetegn på måloppnåelse Bærum kommune - Personalenheten

43 Bærum kommune - Personalenheten
Vurdering Vurdering av skriftlig oppgave Instruktør/faglig leder og lærling Hvor ”streng” er du? Setter du karakter? Skriftlig Bakgrunn for vurdering Planlegging av oppgaven Avtalte vurderingskriterier Læreplanmål Innhold i oppgaven Vurderer du korrekt norsk språk? Oppsett på oppgaven, rød tråd? Lærlingens egenvurdering Bærum kommune - Personalenheten

44 Bærum kommune - Personalenheten
Vurdering Halvårsvurdering Instruktør/faglig leder og lærling Lærlingen har rett på skriftlig vurdering hvert halvår, jfr opplæringsloven Avtales på forhånd Gjøres i fellesskap Begge parter forberedt Bakgrunn for vurdering Kriterier på måloppnåelse Observasjoner av læringens utførte arbeid Lærlingens egenvurdering Teoretiske oppgaver Veiledning underveis Innspill fra kolleger Bærum kommune - Personalenheten

45 Bærum kommune - Personalenheten
Halvårsvurderingen Som en del av forberedelsene til samtalen og halvårsvurderingen kan lærlingen: Beskrive egen faglig kompetanse i forhold til kompetansemålene Velge ut noen arbeidsoppgaver som kan være grunnlag for vurderingen, og som viser progresjon og oppnådd kompetanse siste halvår Dokumentere utført arbeid med logg, bilder, lydfiler, videoer, oppgaver, planer, refleksjoner, begrunnelser og egenvurderinger (gjerne samlet digitalt eller i en manuell mappe) Forberede seg til egenvurdering og vurdering av bedriftens tilrettelegging Sette seg inn i vurderingsskjemaet som er avtalt brukt under halvårsevalueringen Diskuter hva som skal til for å øke kompetansen i faget – hva kan lærlingen gjøre, og hva kan bedriften gjøre Bærum kommune - Personalenheten

46 Bærum kommune - Personalenheten
Halvårsvurderingen Lærlingen vurderer seg selv skriftlig/muntlig Instruktør vurderer lærlingen Fokus på mestring Strukturert samtale Skal vise veien videre Vurdering av bedriftens tilrettelegging for lærling Oppsummering, dokumentasjon Dateres og underskrives Bærum kommune - Personalenheten

47 Lærlingen på vei til å bli fagarbeider
God arbeidstaker Tar ansvar Viser initiativ Oppsøker nye læresituasjoner Tar imot veiledning Bruker teori og skriver oppgaver Dokumenterer opplæringen Bærum kommune - Personalenheten

48 Bærum kommune - Personalenheten
Litteratur/Kilder Sidsel Tveiten(1998) Veiledning: Mer enn ord (Fagbokforlaget) Olav Dalland(1999) Pedagogiske utfordringer for helse- og sosialarbeidere (Gyldendal) Temahefter fra Utdanningsdirektoratet: Instruksjon og veiledning, tema 5 Vurdering og dokumentasjon, tema 6 Temahefte fra Pedlex Underveisvurdering og kjennetegn på måloppnåelse Store norske leksikon ErgoCredo Bærum kommune - Personalenheten

49 Temahefter på Utdanningsdirektoratets sider
Etterutdanningsmateriell for fag- og yrkesopplæring Tema 1 Å være lærebedrift - roller og oppgaver Tema 2 Læreplanen i bruk Tema 3 Tilpasset opplæring Tema 4 Bedriften som lærested Tema 5 Instruksjon og veiledning Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Tema 7 Fag- og svenneprøve Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet (PDF) Bærum kommune - Personalenheten

50 Grunnlaget for læring er Nysgjerrighet – Åpenhet – Undring
Takk for i dag! Grunnlaget for læring er Nysgjerrighet – Åpenhet – Undring Bærum kommune - Personalenheten


Laste ned ppt "Veiledningskurs for instruktører i Bærum kommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google