Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PO 55 Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø Programområdet omfatter 7 resultatområder. I alt 124 ansatte. 550 Fysisk tilrettelegging og planlegging,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PO 55 Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø Programområdet omfatter 7 resultatområder. I alt 124 ansatte. 550 Fysisk tilrettelegging og planlegging,"— Utskrift av presentasjonen:

1 PO 55 Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø Programområdet omfatter 7 resultatområder. I alt 124 ansatte. 550 Fysisk tilrettelegging og planlegging, 551 Naturforvaltning og friluftsliv, 552 Rekreasjon i tettsted, 555 Kulturminnevern, 556 Tilrettelegging og bistand for næringslivet og 557 Kommunal næringsvirksomhet. 558 Landbruk

2 PO 55 Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø Tjenestested og ansatte Ansvar og tjenestested ansatte 08 46100 Geodata12 46200 Eiendomsmåling9 46300 Plan og byggesak Fornebu - ikke selvkost4 46300 Plan og byggesak Fornebu - selvkost6 46500 Byggesak23 46600 Plan- og miljøavdelingen33 46700 Planadministrasjon11 46800 Planjuridisk enhet6 Sum ansvar 46 43500 Natur og idrett (- idrett og kirke20 sum ansvar124

3 Utfordringer PO 55 Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø lNy plan og bygningslov 2009 – større ambisjoner til kommunal planlegging – økt kommunalt tilsyn – få forenklinger- krav til Universell utforming (fokus off.bygg) lNy matrikkellov fra 2009 –klare tidsfrister for kartforretninger lNy offentlighetslov 2009 – all off. info skal være gratis – unntak for kartdata? lDimensjonering av plan og byggesak Fornebu – bortfall av inntekter pga lavere utbyggingstakt - større grad av markedsavhengighet. lNatur og idrettsforvaltningen: Kulturminneåret 2009, nye friområder lPlanadministrasjon –service, nærstøtte og veiledningstorg

4 Utfordringer / forpliktelser PO 55 Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø lØkt behov for overordnet planlegging :  Kolsåsbanen, Sandvikabanen, E18 planer, E16 reg.planer, Fornebubane  Sandvika, Sandviksvassdraget, Kolåssenter, Bekkestua lØkende behov for regulering for skoler, barnehager, omsorg lStort miljøfokus  Klimaøhandlingsplan, klimapanel – miljøfokus i alle ledd, miljøvennlige bygg. Uavklarte utfordringer lByutvikling Sandvika – stor forventning om kommunal deltakelse i investeringer i en bedre by – for eksempel parkeringsanlegg, elvepromenader, oppgradere torg og plasser, gågateopprusting, lUniversell utforming – større krav til offentlige anlegg

5 PO 55 Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø Mulige besparelser lRedusere bemanning (lønnsmidler) lSpare andre driftsutgifter (Kjøp av tjenester) lØkte inntekter (gebyrøkninger/utvidelser) lReduserte investeringer

6 PO 55 Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø Redusert bemanning ( bør tas over 2-3 år): lPlanadministasjonen : reduksjon 1 til 2 stillinger (av 11).  Ta ut effekt av veiledningstorg og e-bærum/web løsninger.  Noe lavere servicegrad.Tilpasses ved naturlig avgang lPlan og miljøavdelingen :Reduksjon 1 til 2 stillinger (av 33)  Noe nedprioriteringer av v egen planer/ off.planer,behov for klarere politisk prioritering av planoppgaver. Effektivisere planbehandling. lGeodata og eiendomsmåling :reduksjon 0,5 stilling (av 21)  OU-prosess - Sammenslåing av 2 tjenestesteder lPlanjuridisk enhet : Reduksjon 0,5 stilling (av 6)  Noe redusert kvalitet evt lengre tid på klagebehandling. Endre saksbehandlingsrutiner. Forenkel behandlingen lNatur og idrettsforvaltningen : reduksjon 1-2stillinger (av 20 innen PO55)  1 stilling (av 2) kulturminneforvaltning – ivaretas av fylkeskommunen  1 stilling yngelstasjonen – ikke lovpålagt oppgave lByggesak og Fornebu: stor grad selvkost – markedstilpasses løpende

7 PO 55 Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø Reduserte eksterne kjøp/støtte – økte gebyr lRedusert kjøp av eksterne tjenester : 0,5 til 1,5 mill kr ? Budsjett for kjøp av konsulenttjenester Plan og miljø ca 2 mill inkl både kjøp av kompetanse og kapasitet vi ikke har. Inkl nødvendig dataprogrammer. Budsjett NILK 8 mill kr grøntvedlikehold- primært kjøp fra BK bedrifter. Bestiller/utfører-opplegg bør vurderes for å effektivisere mht overhead og dobbeltarbeid. Anslag 5% effektivitet mht administrasjon: 400.000 ”Næringsmillionen” kan reduseres med 500 000,- lØkt inntekt gebyrbaserte tjenester : 0,5 mill kr ?  Økte gebyr private reguleringsplaner (vi er allerede høyt ift ASSS)  Rekalkulere selvkostregimet (inkludere flere tjenester)  NB: Mulig bortfall kartdatainntekter ( 3 mill forverring)  NB: Mulig nedgang i antall plan og byggesaker ?

8 Forslag PO 55 ( ikke investeringer) lRedusere med 4-6 stillinger ( 2.5 -4.5 mill kr) lRedusere/endre kjøp av tjenester 0.5 – 1,5 mill lGebyr økninger ca 0,5 kroner Sum effekt PO 55 3,5 til 6,5 mill kroner Hva er ”skånet” for kutt: lIkke kutt i gebyrbelagte tjenester lBeholde tilstrekkelig egen plankapasitet iht politiske bestillinger lIkke kutt i miljøprofilen

9 PO 55 Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø Redusere/ utsette investeringer Disponert til investeringer PO 55 i 2008: 77 mill derav ca 50% som kommer til gjennomføring i 2008 lUtsatte/sløyfe investeringer ca 30-35 mill  Kinoveibru utsettes/ fjernes?  Elvepromenaden – fullføres med redusert kvalitet ?  Standardheving Sandvika, gågateinvesteringer, gatebruksplan, elvebredde gjennomføres ikke  Sandvikamidler knyttet til gj.avtaler beholdes jfr avtaler  Planleggingsmidler knyttet til framtidige investeringer beholdes lEgen sak om behov for investeringer i Sandvika fremmes i 2009 ifm kommunedelplanen for Sandvika


Laste ned ppt "PO 55 Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø Programområdet omfatter 7 resultatområder. I alt 124 ansatte. 550 Fysisk tilrettelegging og planlegging,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google