Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VIDEOKONFERANSE I UNDERVISNING OG VEILEDNING ved Nasjonalt senter for telemedisin Bodil Bach Regionkontakt Helse Øst Nasjonalt senter for telemedisin.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VIDEOKONFERANSE I UNDERVISNING OG VEILEDNING ved Nasjonalt senter for telemedisin Bodil Bach Regionkontakt Helse Øst Nasjonalt senter for telemedisin."— Utskrift av presentasjonen:

1 VIDEOKONFERANSE I UNDERVISNING OG VEILEDNING ved Nasjonalt senter for telemedisin
Bodil Bach Regionkontakt Helse Øst Nasjonalt senter for telemedisin

2 VIDEOKONFERANSE Videokonferanse defineres som toveis/flerveis lyd- og bildeforbindelse. Deltakerne kan se og høre hverandre, men er geografisk atskilt. Overføringsmuligheter via ISDN eller IP (Internettprotokoll) ISDN 384 kbps og IP 768 kbps Punkt – til punkt Flerpartskonferanser Oppkoblingsmuligheter er flere (fra utstyret direkte eller via MCU)

3 HVA GJØR NKU? Rådgivning, opplæring, tilrettelegging i forhold:
VK løsninger (utstyr, innredninger etc) Nettbaserte verktøy Bruk av VK til fjernundervisning/veiledning Rammeverk (Helsekompetanse.no)

4 Hjelp til selvhjelp NKU skal bidra til at helsesektoren
blir god på tilrettelegging av fleksible kompetansetilbud gjennom Hjelp til selvhjelp Ide – prosjektsøknad – kursutvikling – gjennomføring - evaluering – support

5 VIDEOKONFERANSE Fjernundervisning (Kurs,videre/etterutdanninger)
Fjernundervisning til Arkhangelsk NST startet satsningen innen for området siden 1994 Ulike typer tilrettelegging har vært utprøvd.

6 Undervisningskatalogen
“Flygende pingviner” Lokal organisering Automatiske funksjoner i forhold til aktiviteter: Påmeldinger/ tilbakemeldinger: Systemet skal ha automatiske påmeldingsmuligheter, slik at brukeren lett kan melde seg på både kurs, åpne forelesninger og godkjente utdanninger direkte fra sin PC. Det skal også være muligheter for direkte tilbakemeldinger til brukeren fra de aktuelle aktører i systemet. Booking av studioer: Brukeren skal ha mulighet til å direkte booking og registrering i de aktuelle studio. Betalingssystem: Når brukeren er registrert på tilbud med kursavgift etc, blir dette registrert og ekspedert gjennom systemet. Godkjenninger: Tilbud som er godkjent av forbund og statlige instanser må ha registrering av deltakelse. Dette gjøres direkte i systemet for å ha en systematikk i forhold til utstedelse av deltakerbevis. Registrering av aktiviteter: Idag er det utarbeidet en database for registrering av aktiviteter. Kontaktpersonene er ansvarlig for å sende dette inn hver måned for registrering og kan i ettertid hente ut sine egne opplysninger. I tillegg utføres evaluering av fjernundervisning med endel tilleggsopplysninger. All denne registreringen skal utføres direkte i dette systemet, slik at brukerne umiddelbart kan hente sine opplysninger når de måtte ønske det. “Booking” “Nummerkatalogen” NST “Organisasjonen” Brukerinstruksjoner - lokalt Opplæringskurs Undervisningskatalogen

7 Nasjonalt tilbud Annonserer ulike forelesninger, møter, kurs, videre og etterutdanninger Eksempler på fagområder; Autisme, Eldreomsorg, Demens, funksjonshemming og aldring, Psykiatri etc etc.

8 www.helsekompetanse.no Innovasjon Norge og VOX Mintra as
Den Nasjonale inngangsport til helserelatert utdanning og kurs Her kan man utvikle helsefaglige utdanningstilbud og gjennomføre undervisningsforløp Videreutvikling av tjenesten – bruk av nettbasert i kombi med videokonferanse. 5,7 mill i OFU midler fra Innovasjon norge Innovasjon Norge og VOX Mintra as

9 HVA BETYR SÅ DETTE? Organisasjon for tilrettelegging og markedsføring av tilbud til Helse Norge Plattform som kan håndtere tilbudene Studieadministrasjon Ferdige kursrom Teknisk/pedagogisk tilrettelegging Opplæring/support – skriftlig og ”menneskelig”

10 VIDEOKONFERANSE Møtevirksomhet Veiledning Samarbeidsmodeller
Sykebesøk i studio Pårørendestøtte NST startet satsningen innen for området siden 1994 Ulike typer tilrettelegging har vært utprøvd.

11 VEILEDNING Kollegaveiledning Faglig veiledning
Veiledning av pasienter og pårørende Enkeltvis Grupper (Sorggrupper) Som del av behandling/samhandling Oppfølging av pasienter Konsultasjoner (med eller uten helsepersonell)

12 Videokonferanse i psykiatrien
Undervisning, veiledning og pasient-konsultasjoner Hyppigere kontakt på tvers av nivåene – faglige møter Ansvarsgrupper og ettervern Unngår akutt innleggelse (Se rapporten ”Etablering av tverrfaglig nettverk innen pasientrettet telepsykiatri”) Psykiatri ved bruk av videokonferanse Videokonferanse er testet ut og brukes i rutinetjenester innen psykisk helsevern både i Troms og Finnmark. Metoden brukes både for direkte pasientkonsultasjon og for opplæring av personell. Erfaringene fra prosjekt ”Etablering av pasientrettet telepsykiatri”, - bruk av videokonferanse for pasientrettet samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og fire kommuner, viser at erfaringene er gode. Det er stor grad av tilfredshet med videokonferanse som arbeidsredskap, både med brukervennlighet og teknisk kvalitet. Det rapporteres om: hyppigere kontakt mellom nivåene i helsetjenesten, og bedre informasjonsutveksling kommune har unngått akutt innleggelse fordi pasienten er vurdert av psykiater ved bruk videokonferanse lettere tilgjengelighet for deltakere i ansvarsgrupper økt tilgjengelighet på lovpålagt § -vurdering hver 3. måned av pasienter som er utskrevet på tvunget ettervern lettere å gjennomføre møter for utarbeiding/oppfølging av individuell plan mindre opplevelse av faglig isolasjon i kommunene økt tilgjengelighet for kommunalt ansatte på eksisterende undervisningstilbud (se undervisningskatalogen.no), rådgivning og faglig veiledning ved behov desentralisert spesialistutdanning av fagpersoner (deler av spesialiseringen innen barnepsykiatere og voksenpsykiatri har vært gjennomført på videokonferanse i Nord Norge i flere år) Videokonferanse er velkjent og utprøvd som metode for samhandling. I Nord-Norge (særlig i Finnmark) brukes telemedisin i terapeutisk sammenheng. Potensialet for utbredelse er stort landet sett under ett.

13 SUNNAAS SYKEHUS HF/NST
Pilotprosjekt rehabilitering – telemedisin Tverrfaglig samhandling Planlegging av innleggelser, utskrivning m/opplæring og veiledning, oppfølging Formål Prosjekt ”Telemedisin som verktøy i samarbeid med førstelinjetjenesten – utvidet oppfølging av personer med varig funksjonshemning” skal bidra til å bedre spesialisthelsetjenestens samarbeid med førstelinjetjenesten i kommunene innenfor denne pasientkategorien. Mål Prosjektet skal ved hjelp av IKT etablere en samarbeidsform mellom Sunnaas sykehus HF, helseforetak og førstelinjetjenesten, knyttet til innleggelse, utskriving og oppfølging av personer med varig funksjonshemminger. Delmål Velge ut aktuelle helseforetak og kommuner med bakgrunn i pasientgrunnlag og muligheter for videokonferanse, kartlegge nødvendig infrastruktur og gjøre nødvendig tiltak og installasjoner i forhold til nettkommunikasjon. Utarbeide og skrive avtaler med aktuelle helseforetak og kommuner. Utarbeide prosedyre for iverksetting av teknisk/praktisk opplæring av prosjektdeltakere, tilrettelegging av individuell plan for veiledningstjeneste, undervisning, dokumentasjon og samhandling. Utprøve utarbeidede prosedyrer i forhold til 3-5 pasienter. Gjennomføre kost-/nytteanalyse av tjenesten. Utarbeide en sluttrapport. Etablere en rutinetjeneste med bakgrunn i erfaringene av utprøvingen. Helsesenter Hjemme

14 IKT - BASERT PÅRØRENDESTØTTE
Målgruppe: Pårørende som gir uformell praktisk hjelp og pleie til hjemmeboende pasienter Hensikten: Å sikre at pårørende og uformelle omsorgsytere får tilstrekkelig kunnskap til at de føler trygghet Å forebygge utbrenthet hos pårørende til pasienter med omfattende hjelpe- og pleiebehov. Å tilrettelegge for nettverksbygging og selvhjelpsgrupper blant pårørende og pasienter Å forebygge, evt. utsette innleggelse i sykehjem og sykehus "IKT-basert pårørendestøtte" er et pilotprosjekt i samarbeid mellom Nøtterøy kommune, Tønsberg kommune, Sykehuset i Vestfold HF, Høgskolen i Borås(Sverige) og Høgskolen i Vestfold. Prosjektet bygger på den svenske ACTION-modellen. Pilotprosjektperioden har vart i tre år, og ble avsluttet høsten På grunn av prosjektets vellykkethet er nå prosjektet tatt opp i 12-komuners-samarbeidet i Vestfold fylke. Prosjektet søker videre om penger fra Høykom da de ønsker å utvide tilbudet til de pårørende, ved å omhandle flere diagnoser, flere og bedre applikasjoner i databasen og de ønsker å samle alt på egen server i Vestfold.  I prosjektperioden var 19 familier inkludert. De ble utstyrt med hver sin PC med billedtelefon og et fagprogram som er spesialtilpasset den pårørende med et enkelt grensesnitt. Det er etablert et servicekontor med fagfolk(helsearbeidere) hvor deltagerne kan henvende seg ved behov. Alle deltagerne fikk dataopplæring, 3 timer x 3 dager. Eldste deltager er 87 år gammel. Vil du se med egne øyne hvordan prosjektdeltagerne takler bruken av IKT hjelpemidlene de har fått, se innslaget om prosjektet sendt på

15

16

17

18 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN


Laste ned ppt "VIDEOKONFERANSE I UNDERVISNING OG VEILEDNING ved Nasjonalt senter for telemedisin Bodil Bach Regionkontakt Helse Øst Nasjonalt senter for telemedisin."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google