Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Midt-norsk Helseakademi Inggard Lereim/Kjell Åge Nilsen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Midt-norsk Helseakademi Inggard Lereim/Kjell Åge Nilsen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Midt-norsk Helseakademi Inggard Lereim/Kjell Åge Nilsen
Etterutdanning i HMN Inggard Lereim/Kjell Åge Nilsen 23. august 2007

2 Midt-norsk Helseakademi i en sammenheng
Midtnorsk Helseakademi arbeider i regional regi for å vedlikeholde kompetanse innenfor prioriterte områder. I 2007 er fire områder med påfølgende aktiviteter vært prioritert: Læring og mestring Medisinsktekniske prosedyrer Simulatortrening akutt/anestesi Samhandling DMF/NTNU Midt-norsk Helseakademi jobber etter vedtatt strategier i HMN med tiltak innen Etterutdanning.

3 Organisering (selvstendig tiltak i HMN)
Midt-norsk helseakademi Paul Hellandsvik Inggard Lereim Ragnhild Meirik Kjell Åge Nilsen

4 Midt-norsk Helseakademi
Kompetansestyring Nasjonal helseplan (NOU) 2010 Strategi (RHF) Oppdragsdokumentet (Dep) Kompetanseplan(er) (HF) Styringsdokumentet (RHF) Kompetansestrategi (RHF) Styreprotokoll (RHF) Midt-norsk Helseakademi etterutdanning Høgskoler Universitet

5 Prioritering av regionale opplæringsoppgaver i 2007
Bakgrunn: Behov for faglig oppdatering i HMNs strategi Føringer om utdanning/opplæring Dekke behov meldt inn av de respektive HF Kartlegge tekniske muligheter for samarbeid om utdanning/opplæring Fange opp sterke engasjement for ytterligere kvalifisering ved de enkelte HF/sykehus

6 Utdanning/opplæring HMN 2007
Oppsummering av primært aktuelle områder: Prosedyreopplæring/trening med sertifisering Simulatortrening Læring og mestring (tverrfaglig) Samarbeidet med DMF/NTNU ved det enkelte HF. Spesialistutdanning o.a. med e-læring Opplæring av ambulansepersonell/paramedics Samarbeid med høgskolene via samarbeidsorganet Multi-traumebehandling/trening i katastrofemedisin Motiverende intervju - Rusbehandling Midt-Norge Opplæring av personell i primærhelsetjenesten Lederopplæring Nye nasjonale tiltak Internasjonalt samarbeid Utfordring! IT-baserte løsninger må finnes i alle deler av dette (HEMIT, NORSK HELSENETT, HF-internt, derunder Virksomhetsportalen))

7 1. Prosedyreopplæring Beskrivelse:
Sikre at personell har kunnskapsmessig trygg plattform for å gjennomføre praktiske prosedyrer i diagnostikk og behandling. Målgruppe: Alt helsefaglig fagpersonell Opplæringstiltaket: Opplæring i og utsjekk av ferdighet i praktiske prosedyrer er et linje og faglederansvar. Normer for dette må sikres ved alle sykehus og foretak. Samarbeid om prosedyrer anbefales iverksatt slik at standard og innhold blir mest mulig oppdatert og likt i HMN og tråd med dagens nasjonale og dermed internasjonale standard. De ledende fagmiljø på de ulike fagfelt I HMN bes gjøre sine prosedyrer i undersøkelse, diagnostikk og behandling tilgjengelige for andre HF. Metode: Regionalt og inter-regionalt digitalt nett er en ”bærebjelke” i dette. Virksomhetsportalen i HMN. Samarbeid: Mellom de ulike HF I HMN.

8 2. Simulatortrening Beskrivelse:
Simulatortrening innen hjerte-lunge-redning. Ambulant simulator er anskaffet ved St Olavs Hospital. Denne virksomheten kan utvides ved å støtte undervisningsteamet i deres ønskede ”omreisende” arbeid. De to sentra for denne virksomhet som finnes i HMN gis mulighet til å utvide aktiviteten. Mål: Styrke undervisningen på simulatorer. Bringe prosedyrer og utførelse av disse på en felles regional plattform. Rasjonalisere og effektivisere undervisningen ved å utdanne flest mulig på deres egne arbeidsplasser. Målgruppe: Akuttmedisinsk personell. Metode: Casebasert. Omreisende gruppe fra St Olavs Hospital HF. Ansvar: Simulatorsenteret ved St Olavs Hospital.

9 3. Lærings og mestrings-sentrene
Beskrivelse: Læring og mestrings-sentrene er ”det 4.bein” i arbeidet for pasientene sammen med diagnostikk, behandling og pleie/omsorg. LM-sentrene er en støtteenhet for fagpersonellet i dette arbeidet. Det er behov for opplæringstiltak som øker kompetansen innen individuell veileding og gruppeveiledning av pasienter og pårørende. Mål: Støtte de tiltak som LMS ved enkelte foretak i HMN tar initiativ til. Etablere en linjestyrt markering av lærings- og mestringsarbeidets store betydning. Vektlegge LM-arbeidet overfor ledelsen i det enkelte HF. Målgruppe: Alle kategorier personell som deltar i diagnostikk og behandling av pasienter. Formål: Kontakten med opplæringsinstitusjonene for helsepersonell styrkes med henblikk på vektlegging av forpliktelsene omkring læring og mestring. Ansvar: Regionens høgskoler og DMF/NTNU. Både faginnhold og utførelse av dette arbeidet er avdelingens ansvar.

10 4. Samarbeidet med HF-DMF/NTNU
Beskrivelse: Hele HMN er en ”universitetsklinikk”. Alt fagpersonell bør ha en opplevelse av å være en den av denne universitetsklinikken. Her blir ny kunnskap til og her formidles ny kunnskap. Både fagpersonell og studenter kan bidra til dette gjennom bred faglig kontakt på alle sykehusene. Mål: Bedre utnyttelse av universitetsrelatert arbeid ved HF som har studenter i utplassert i praksis. Skape intern inspirasjon og forpliktelse og la flest mulig dra nytte av den undervisning som primært myntet på studenter. Målgruppe: Leger og legestudenter. Metode: Lærings- og mestringsdelen av undervisningen er bl.a. godt egnet for gruppeundervisning på tvers av faggruppene

11 5. Spesialistutdanning og annen opplæring ved IT-basert fjern- og nærundervisning
Beskrivelse: Det er stor interesse og vilje til realisere e-læring både i og utenfor egen region. Det er et sterkt ønske om å få til en nasjonal arena for kompetanseheving innen flere aktuelle områder. Fremtidens operasjonsstue ved St Olavs Hospital vil ha en sentral plass. Undervisning fra denne kan formidles til alle HF i HMN og evt. utenfor regionen. Mål: Bidra til å nasjonalisere kompetansen på området: kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Realisere regionalt- og interregionalt samarbeid. nær framtid). Målgruppe: Personer som arbeider med sykelig overvekt og bukkirurgi. Metode: Bruke eksisterende It-systemer. Dette forutsetter at det på hvert sykehus er trygge tekniske løsninger for videokonferanse m. m. Det er også hensiktsmessig av det på hvert brukersted er en ”superbruker” som sikrer stabil IT-drift I undervisningen. Samarbeidspartnere: HMN, NST, Helse Sør-Øst, UUS.

12 6. Utdanning av ambulansepersonell/paramedics
Beskrivelse: Ambulansetjenesten har en viktig plass i HM. Personell på ambulanser i perifere strøk får lite trening i akuttmedisin. Effektivisering og rasjonalisering av opplæring for ambulansepersonell. Geografi, transporttid og beredskapsmessig organisering forsterker dette samhandling og samtrening med primærhelsetjenesten må sikres. Ordninger med trening i akuttmedisinske prosedyrer ved sykehus må vurderes som en nødvendig del av faglig oppdatering. Mål: Sikre god jevn kvalitet på personellet i hele regionen Målgruppe: Ambulansepersonell i regionen. Utfordring: En utveksling av personell mellom ulike steder er en mulighet, men må også vurderes ut fra kostnadene ved dette. Det vil bli stilt krav til grunnutdanning og kontinuerlig oppdatering av personellet for de kommende tilbydere av denne tjeneste. Samarbeidspartnere: Ambulansepersonell i HMN. Midt-norsk helsekademi stiller med nettverk og økonomi.

13 7. Samarbeidet med høgskolene
Beskrivelse: HMN har et godt samarbeid med høgskoler og universitet i regionen. Det er behov for å utvide samarbeidsområdet for utdanning av helsepersonell og det er et stort opplevd behov for etterutdanningstiltak jfr kompetanseplaner og kompetansestrategien i HMN. Mål med arbeidet: Gi innspill til samarbeidsutvalget på behov for ulike fagutdanninger. Se på mulighetene for en mer trinnvis modulbasert opplæring av for eksempelpersonell til poliklinikker, akuttmottak etc. Målgruppe: Spesialisert helsepersonell. Utfordringer: Samarbeid om faglig innhold i enkelte fag bør vurderes fortløpende i pakt med fagene utvikling nasjonalt og internasjonalt. De endringer som skjer i sengetall, funksjonsfordeling og andre resursbaserte elementer i HMN må vurderes . Presenters for utdanningsinstitusjonene og ses i sammenheng med praksisplasser.

14 8. Multi-traumebehandling/trening i katastrofemedisin
Beskrivelse: Behandling av kritisk syke og alvorlig skadde er en oppgave for sykehusene. Antallet pasienter av kategoriene tilsier at det er faglig rett å sentralisere dette arbeidet. Innstillingen fra arbeidsgruppen fororganisering av traumebehandlingen i Norge av gir godt grunnlag for styring av dette arbeidsområdet. Men alle sykehus som først mottar disse pasientene må kunne stabilisere disse før evt. transport til definitivt behandlingssted. Mål: Realisere traumebehandling på alle sykehus. Øke kompetansen på taumebehandling. Intensivere sykehusintern opplæring som f.eks ”Best-kursene” må støttes. Målgruppe: Medisinsk personell Metode: Et kvalifisert team ved St Olavs Hospital startet i mars Opplæringen foregår på de respektive medarbeideres egen arbeidsplass. De er i sine egne omgivelser med kjente samarbeidslinjer, utstyr og støttepersonell. Det er kun opplæringsteamet som behøver å forlate sin regulære arbeidsplass vil spare ressurser. Dette faller i seg selv godt sammen med de nasjonale føringer innen akuttmedisin. Oppstart: Er gjennomført i Helse Sunnmøre. Helse Nord-Trøndelag står for tur.

15 9. Motiverende intervju - Rusbehandling Midt-Norge
Bakgrunn: *Motiverende Intervju: Målretta, klient/pasientsentrert samtalemetode for å motivere til atferdsendring. Opprinnelig utvikla innen klinisk rusbehandling, men gir god effekt (forskningsmessig dokumentert) innen en rekke behandlingsprogrammer innen rusvern, spiseforstyrrelser, spilleavhengighet, røyking, kosthold. Målgruppe: Helse- og sosialarbeidere, og andre fagutøvere som jobber med rusavhengige i spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten, sosialtjenesten, NAV. Utdanningen er også aktuell for profesjonelle som arbeider i anrde sammenhenger der motivasjon for forandring har betydning - for eksempel innen helsefremmende arbeid, arbeid med kronisk syke m.m.  Opptakskrav: Treårig høgskoleutdanning, realkompetanse kan søkes vurdert. Deltakelse: Utlysing i løpet av neste uke - HINT's, FMNT's, MNK's og (regner jeg med) Rusforetakets hjemmesider. Søknadsfrist ut september. 30 studiepoeng Oppstart sist på oktober, avslutning uke 36 (2008). Frivillig eksamen   *(NB - noen kan kjenne MI under navnet Endringsfokusert Rådgivning).

16 10. Samhandling primær- og spesialisthelsetjenesten
Beskrivelse: Det er et stort behov for større samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. Gode eksempler på det er St. Olavs Hospital -_Saupstad sykehjem, Sykehuset MR i Kr.sund og Rokilde sykehjem, UUS og flere sykehjem i Oslo, ”workshops” ved OSS for personell ved sykehjem I Orkdalsregionen. Mål: Heve kompetansen i sykehjem. Lære opp personell i primærhelsetjenesten. Undersøke om det er ressursmessige gevinster er muligheten for å senke terskelen for utskrivning fra sykehus og heve terskelen for innleggelse. Øke ”rekrutteringen” til/for sykehjemsarbeid. Målgruppe: Helsepersonell i primær og spesialisthelsetjenesten. Områder: Aktuelle treningstiltak er bl.a.: halvakutte tilfeller i.v.ernæring i.v.antibioticabehandling god, derunder i.v.-basert smertebehandling. stell av stomier, permanente katetre etc. Aktuelle snarlig realiserbart tiltak i denne sammenheng: Lage en undervisningsvideo i de ovenfor anførte og andre aktuelle prosedyrer i et samarbeid med de enheter i HMN og NTNU som har erfaring i dette. Opplæringen kan derved bli som IT basert instruksjon/demonstrasjon kombinasjon med lokalt veiledet praktisk trening og som praktisk trening.

17 11. Lederopplæring Beskrivelse:
HMN har stor intellektuell kapital. Denne deles i humankapital (kunnskap, kompetanse og erfaring) og strukturkapital (bruken av humankapital). Utfording: Hvordan bruker vi humankapitalen og styrer og strukturerer denne? Mål: Utvikle et personlig lederskap Kunnskaper: kunne vurdere helseforetaket i et samfunnsperspektiv og angi retning for utvikling og endring Ferdigheter: kunne levere sykehustjenester som fremmer kvalitet i prosess og resultat, trygghet for tilgjenglighet, omsorg og respekt i møte med pasienter Holdninger: kunne vurdere egne holdninger, kvaliteter og begrensninger i forhold til utøvelsen av den nye rollen med verdibasert, resultatorientert, strategisk og operativ ledelse Målgruppe: Ledere i helseforetakene. Ca 600 ledere har vært med på tiltaket. NB! Det er også startet et nasjonalt løp på denne lederopplæringen.

18 12. Nye nasjonale tiltak Opplæringstiltak i den nasjonale skaderedningstjenesten som starter Nasjonal pilot fra (Pilot på St Olavs Hospital i 2007). Videobasert opplæring i revmatologi, strålebehandling av kreft. Fagstyrt fra avdelingen. Bruk av video i opplæringen. Samarbeidsforslag fra de enkelte HF etter hvert som disse blir bearbeidet lokalt

19 12. Internasjonalt samarbeid om IT-basert opplæring
Simulatorsentrum ved Karolinska sjukhuset i Stockholm er interessert i samarbeid om undervisning. Det går i særlig grad mot ”fremtidens operasjonsrom” ved St Olavs Hospital. En kombinasjon av dette og vårt kommende samarbeid med HØ ved UUS er også aktuelt.’ Herlev Universitetsykehus i København er også en aktuell samarbeidspartner: Framtidens medisinerutdanning med simulatorer?


Laste ned ppt "Midt-norsk Helseakademi Inggard Lereim/Kjell Åge Nilsen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google