Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fosen distriktsmedisinske senter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fosen distriktsmedisinske senter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fosen distriktsmedisinske senter
Rett pasient på rett sted til rett tid! Leena Stenkløv/Liz Raaken/Eli Braseth/Karin Størseth Fosen Distriktsmedisinske Senter Orkdal, 23. august 2007

2 Bedre tjenester gjennom samarbeid
Åtte Fosen-kommuner og St. Olavs Hospital – likeverdige partnere FDMS er ikke ett hus, men en samarbeidsorganisasjon DMS er for alle Fosen-kommuner – fleksible løsninger må til! Brukernes behov styrer arbeidet Alle må dra nytte av samarbeidet: pasienter, pårørende, kommuner og helseforetak Sømløse tilbud Unngå unødvendig transport Store pasientgrupper (kronisk syke, eldre osv.) får rett tilbud nærmest mulig hjemmet Mer helse for hver krone Bedre kompetanse

3

4 Fosen Distriktsmedisinske Senter - innhold
Kirurgi: 4 dgr. pr. mnd Gynekologi:2 dgr. pr. mnd. ØNH: 2 dgr. pr. mnd. Audiograf: 100% stilling Hudlege: 1 dag pr. mnd. Lysterapi: daglig Gastroenterolog: 1 dag pr. mnd. Øyelege: 1 dag pr. uke 2 sykepleiere tilknyttet spesialistpoliklinikk Dialyse (midlertidig stengt) Digital røntgentjeneste Under re-etablering – nå som avtalehjemmel Avdeling for observasjon og etterbehandling Interkommunal, stasjonær legevakt for Bjugn, Åfjord, Ørland Ørland spesialistpol.kl.: Rissa kreftpol. Avd. for O/E: Fosen Legevaktsenter Telemedisin Kompetanseprogram Fosen DMS på Nett/Læringsnettverk Nettverk av ressursbaser i kommunene under planlegging Samarbeid med: Folkehelse Fosen Fosen-Teamet og BUP-klinikk Fosen

5 Ørland spesialistpoliklinikk
Spesialistene har ambulerende tjeneste på Fosen som en del av tjenesteplanen Spesialistpoliklinikken får pasienter mest fra sørlige Fosen-kommuner og Hitra, Frøya, Agdenes I 2006: 4309 konsultasjoner, hvorav Nyhenviste 1575 Kontroller 2734 (inkl. lysbehandling) Største pasientgrupper: hørsel, hud, øye Knyttet med bredbånd til St. Olavs Hospital (PAS, PACS/RIS, pasientjournal, e-post m.m.) Digital diktering er i startfasen Potensiale for telemedisin

6 Avdeling for observasjon og etterbehandling
Enhet for utredning, observasjon og behandling i forkant eller etterkant av sykehusinnleggelse, eller som et alternativ til dette Ørland kommune har faglig systemansvar og driftsansvar Tett kontakt med St. Olavs Hospital, Orkdal sykehus Telemedisin er et fast verktøy i samhandlingen mellom sykehuset og avdelingen

7 Faglige ressurser Sykepleier på alle vakter
Tverrfaglig sammensatt behandlingsteam med fysio- og ergoterapeut Erfarne leger med akuttmedisinsk kompetanse (tilgjengelig 24 t/døgn) God tilgang til spesialistkompetanse på sykehuset (videokonferanse/telefon) Nært samarbeid med 330 – Skvadron Ørland Hovedflystasjon/anestesilege Støttefunksjon tilgjengelig som røntgen- og laboratorietjeneste Etablert et tett samarbeid med prestetjenesten ved Ørland Hovedflystasjon – et tilbud både til pasienter og ansatte

8 Kvalitetssikring Skriftlige inntaks- og eksklusjonskriterier
Skriftlige prosedyrer på overføring mellom institusjonene Felles kvalitetsutvalg for Avdeling for observasjon og etterbehandling og Fosen Legevaktsenter Fortløpende inntak ved avd.spl. og systemansvarlig lege Tett dialog med sykehuset og samarbeidende kommuner Samarbeidsmøter med sykehus/kommune x 2 pr. år

9 Statistikk for avdeling for observasjon og etterbehandling perioden 1
Statistikk for avdeling for observasjon og etterbehandling perioden 1. januar – 15. august 2007 Innlagt i avdelingen totalt: pasienter ( 78 kvinner/65 menn) Observasjonsenhet: kvinner/46 menn Innlagt FLVS: kvinner/40 menn Innlagt Forsvaret: menn (17 liggedøgn) Utskrevet til hjemmet: Utskrevet til Forsvarets Sanitet/ ØHF 6 Overført til annen institusjon: Av disse er innlagt i sykehus: / Orkdal/ Tr.heim Innlagt i psykiatrisk institusjon: 0 Død: Overført til kommunal institusjon: korttid/0 langtidspl Innlagt sykehus innen 3 døgn: ? Dagpasienter: dagopphold Etterbehandlingsenhet: kvinner/43 menn Utskrevet til hjemmet: kvinner/24 menn Tilbakeført til sykehus pga. prog. i sykdom 3/7/0 Orkdal/Trondheim/Levanger Til opphold institusjon egen kommune: korttid/5 langtidsopph. Overført offentlig/privat rehabilitering 0 Mors: 2 Fortsatt inneliggende 7

10

11 Anvendelse av telemedisin
Morgenmøte med Orkdal Direktekontakt mellom samhandlende leger/sykepleier (evt med pasient til stede) Poliklinisk konsultasjon Før innleggelse og/eller utskrivelse fra Orkdal. Legevaktskonsultasjoner Felles opplæring og fagnettverk Møter

12 Videokonsultasjon om pasienter
Konsultasjon mellom helsepersonell om flere navngitte pasienter (”virtuell previsitt”.) Konsultasjon mellom helsepersonell om enkeltpasienter som ikke er tilstede Pasienten deltar i konsultasjonen som finner sted i et spesialisert pasientrom med videokonferanseutstyr (legevaktsatellitt) Pasienten deltar i konsultasjonen som finner sted i sykerommet med mobilt VK-utstyr (observasjonspasient)

13 Felles opplæring via videokonferanse pågår…

14 Hvordan samhandle med VK?
Forhåndsdefinerte prosedyrer om forberedelse, punktlighet, agenda, ordstyring, pasientdialog, språkføring, dokumentasjon Teknisk support for dokumenter (dokument-skanner) Dokumentasjon i journal – juridiske aspekter (dokumentasjon sykehus/DMS parallelt)

15 Videokonferanseutstyr
Stasjonær løsning til møterom Orkdal sykehus Mobil løsning til poliklinikkområde Orkdal sykehus Mobil løsning ved avd. for observasjon og etterbehandling Brekstad Mobil løsning Legevaktsatellitt Åfjord 6 av 8 Fosenkommuner har installert VK

16 Fosen Legevaktsenter Åfjord, Bjugn og Ørland deltar i felles stasjonær legevaktordning innbyggere Forpliktende avtaler mellom kommunene om FLVS Legevakt og observasjonspost utgjør en helhet 14-delt vaktordning Bidrar til rekruttering og stabilisering av legeressurser

17 Hovedflystasjon Sanitets-skv. Observ.avd
330-skv./SLA Jordmor-tjeneste FOSEN LEGEVAKTSENTER- ” FLVS ” Amb.tjeneste Primærhelse-tjeneste LVS - O.S.S. AMK S.-TR. Spesialistlege-tjeneste ; Sykehjem /Å+B/ med VK-rom OSS: Dgl VK

18 FLVS - Åfjord samarbeid
Åfjord sykehjem som satellittenhet for vurdering/ videokonferanse/prøvetaking Backup for Åfjordpasienter ved opptatt legevaktlege under andre oppdrag Amb.tjenesten Åfjord spesielt viktig i ø.hj.oppdrag Medikamenter i mottakelsesrom / fjernbehandling via VK

19 Videokonferanse under legevakt
Pasienter mottas for prøvetaking/ vurdering/ ev.videokonferanse (VK) når: · Man forventer med stor sannsynlighet at pasienten kan returnere direkte til hjemmet · Vaktlegen er opptatt i annet oppdrag og/eller amb.Åfjord er ute av beredskap i kommunen. Ressurser: 1. Prøvetaking (CRP/tempr/ BT/ hb/ gluc/multistix) 2. Vurdering av spl. –> konf. med legen 3. Videokonferanse : pasient + pårørende+ spl.- kontakt med vakthavende lege direkte EKG ved mistenkt ischemisk hjertesykdom/ arytmi utføres av ambulansetjenesten og sendes direkte via Mobimed til cardiol.seksjon St.Olav for vurdering. Svar innen 5-7 minutter.

20 Extern pasientvurdering/prøvetaking/V.K. under LV
Store tekn.problemer /NST vedr VK: først i febr07 at ordningen var oppegående med 2-vegs kommunikasjon. 5 pasienter er ”fjernbehandlet” med prøver og vurdering uten bruk av visuelle hjelpemidler VK kanskje ikke praktisk relevant under legevakt med satellittenhet i nærkommuner ? Tilvenningsfase for leger og publikum ? Hyppighet av konsultasjoner natt/helg har generelt vært fallende ila de første 6 mdr interkommunal legevakt  ønsket utvikling når fastlegeordningen fungerer. Konsekvens : redusert behov for VK/ fjernbehandling ?

21 Fosen DMS på Nett Telemedisin som samhandlingsverktøy på Fosen
Telemedisin og elektronisk samhandling skal bidra til et bedre og mer likeverdig helsetilbud for hele befolkningen i Fosen-regionen. Målsetningen er at anvendelse av telemedisin skal bidra til at det skapes grunnleggende og varige endringer i samhandlingen mellom trekanten Fosen-kommunene, Fosen DMS og St. Olavs Hospital HF. Prosjektmidlene er gått til anskaffelse av videokonferanseutstyr, installering og opplæring i bruk av utstyret. Utstyr er plassert i 6 Fosenkommuner (Ørland, Bjugn, Åfjord, Rissa, Leksvik og Mosvik). Osen og Roan er ikke med pr. i dag, men det arbeides med å få de med.

22 Fosen DMS på Nett - Kompetanse
I arbeidspakke 3 skal telemedisin tas i bruk til kompetanseutvikling for helsepersonell i kommunene. Et opplæringsprogram for våren 2007 er gjennomført: 6 undervisninger på ca 2 timer, og i alt 118 deltakere til sammen. Det arbeides nå med undervisningsprogrammet for høsten 2007. Det planlegges 6 undervisninger i perioden september til desember. Det er en arbeidsgruppe på 5 personer som gjør dette arbeidet.

23 Andre tiltak i kompetansepakken
Det arbeides også med habiliteringstjenesten både for voksne og barn om veiledning og undervisning gjennom VK. I tillegg har Fosen Legevakt hatt undervisning hver onsdag morgen på VK for leger, ambulansepersonell og andre. Dette er et tilbud for Åfjord, Ørland og Bjugn foreløpig.

24 Undervisning via videokonferanse - forbedringspotensiale
Alle kommunene har opplevd at det av og til er vanskelig å få ansatte til å prioritere undervisningen. Det ble drøftet følgende tiltak for å motivere/ gjøre tilbudet interessant og spennende: Det må bli bedre teknisk, spesielt med tanke på at vi faller ut av forelesningene, dette er NST ansvar En lederoppgave å tilrettelegge for deltakelse og motivere medarbeiderne, ansvaret ligger til den enkelte kommune Gode og interessante temaer, ansvaret ligger hos arbeidsgruppen med å få inn ønsker og få gode foredragsholdere. Prøve med fast dag, fast tid og max 1,5 time forelesning. Lage fin og iøynefallende plakat Forutsigbarhet med å presentere hele høstprogrammet og påminnelse til den enkelte forelesning.

25 Overvektsprosjekt på Ørlandet
FYSAK og Fysioterapitjenesten Alle må ha Rekvisisjon fra fastlegen. Oppstart 6. mars til 20. juni 2007 Trening 3 dager i uka med fysioterapeut. Egentrening (valgfri) i styrkerommet 2x pr uke

26 FINN FORMEN med FYSAK Fokus på trening Ikke ernæring eller psykolog
Kriterier BMI over 30 35 påmeldte 5 slutta Gode resultater. Alle i bedre form og bedre av ”plager” og vondter. Mange har gått ned i vekt. Øket selvtillit

27 Eva på tredemølla

28 Terapibadet

29 Friskliv

30 Styrkerommet

31 Vi fortsetter…… FFF gruppe 1 starter igjen 4. sept. 2 treninger i uka
(aerobic, sirkeltrening) Egentrening i styrkerommet 2x pr uke Ny gruppe starter 11.september BMI over 35 Vi er gode på ”å gjøre det”, men trenger selvsagt enkel tilgang på ekspertise fra andre faggrupper mm. Derfor ønsker vi: Et elektronisk fagnettverk For både fagpersoner og for pasienter. Dette ville gjøre arbeidet vårt enda enklere å bedre.

32 Ressurssentra på Fosen - ”kompetansekart”
Ørland Akuttmedisin Observasjon og etterbehandling Rehabilitering Rus Avlastning for barn Åfjord Eldreomsorg Samhandlings-kompetanse Opplæring/ lærende bedrift Planarbeid Bjugn Samfunnsmedisin Lindrende behandling Idrettsmedisin Rissa Samfunnsmedin Kreftomsorg Psykiatri IKT-kompetansesenter Leksvik Psykisk utviklings-hemmede Samhandling Reh./hab. av barn Geriatri Mosvik Forebyggende arbeid Roan ? Osen Folkehelse Fosen kunnskapsbro videokonferanse


Laste ned ppt "Fosen distriktsmedisinske senter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google