Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategi for elektronisk samhandling i kommunene

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategi for elektronisk samhandling i kommunene"— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategi for elektronisk samhandling i kommunene
Egil Rasmussen KS Fagråd for IKT i helse- og omsorgstjenesten KS Omstilling og konkurranse

2 Nasjonale føringer eNorge 2009 – FAD 2005 - Det digitale spranget
eKommune 2009 – KS 2005 Samspill 2007 – ShDir 2004 Kommuneprogram/fyrtårn Standardiserings- og samordningsprogrammet KITH Kvalitetsavtalen - Regjeringen/KS St.meld. om IT-politikken 2006 ”Et informasjonssamfunn for alle” Omsorgsmeldingen – Stortingsmelding 25 ”Mestring, muligheter og mening” Nasjonal helseplan Rammeavtale om samhandling på helse- og omsorgsområdet - HOD/KS eKommune 2009 KS Omstilling og konkurranse

3 eKommune 2009 (KS 2005) Mål for kommunene:
I løpet av 2007 skal alle kommuner være knyttet til Norsk Helsenett og kunne kommunisere elektronisk med andre aktører i helse- og sosialsektoren. I løpet av 2008 skal informasjonsutvekslingen mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene i hovedsak skje elektronisk I løpet av 2008 skal all lagring og utveksling av informasjon i kommunal helse- og sosialtjeneste være basert på nasjonale standarder og tilfredsstille nasjonale krav til informasjonssikkerhet eKommune 2009 KS Omstilling og konkurranse

4 Kvalitetsavtalen mellom regjeringen og KS (19.9.06)
eKommune 2009 Partene vil i fellesskap bidra til økt bruk av IKT og å styrke den elektroniske samhandlingen i tjenesten KS vil legge til rette for effektivisering og kvalitetsheving gjennom elektronisk samhandling og økt bruk av IKT KS Omstilling og konkurranse

5 Rammeavtale HOD/KS (21.06.07) KS vil:
eKommune 2009 KS vil: Bidra til bedre samhandling på IKT-området gjennom strategiutvikling, standardisering og kompetanseutvikling Samarbeide med staten om standardiserte IKT-løsninger som styrker samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og de kommunale helse- og omsorgstjenestene KS Omstilling og konkurranse

6 Rammeavtale forts. Regjeringen vil:
Bidra til at teknologiske løsninger understøtter god samhandling, og vurdere om det skal innføres godkjenning av standarder for elektronisk samhandling og krav til bruk Etablere dialog med KS og andre relevante aktører om endringer i organisering og strategi for Norsk Helsenett AS slik at ambisjonene om felles nasjonalt helsenett blir realisert og etablere samarbeidsordninger som bidrar til likeverdighet i arbeidet med utvikling av IKT-løsninger eKommune 2009 KS Omstilling og konkurranse

7 Viktige utfordringer Hvordan få til bedre samordning av IKT-utviklingen i helse- og sosialtjenesten i kommunene ? Hvordan skape større likeverdighet mellom kommunene og helseforetakene ? Hvordan få tatt i bruk EPJ i alle kommuner ? Hvordan bidra til at alle kommuner kobles til helsenettet ? Hvordan få implementert nasjonale standarder ? Hvordan gjennomføre elektronisk samhandling mellom kommunene og andre aktører ? Hvordan få hevet IKT-kompetansen til ledere og ansatte innenfor helse- og omsorgstjenesten i alle kommuner? eKommune 2009 KS Omstilling og konkurranse

8 Strategi- og handlingsplan for IKT i helse- og omsorgstjenesten
i kommunene eKommune 2009 KS Omstilling og konkurranse

9 Status og utfordringer:
Satsingsområde 1:Samordning av IKT-utviklingen i kommunenes helse- og omsorgstjeneste eKommune 2009 Status og utfordringer: Samordningsprosesser har hatt fokus på helseforetakenes behov Nødvendig å ta hensyn til alles behov, på tvers av sektorer og virksomheter Samordning må skje både sentralt, regionalt og lokalt Likeverdig samarbeid mellom kommuner og helseforetak nødvendig KS Omstilling og konkurranse

10 Mål og tiltak: I løpet av 2008 bør alle kommuner ha etablert samarbeidsavtale med det lokale helseforetaket og andre viktige aktører Det bør også vurderes samarbeidsfora mellom de regionale helseforetakene og regionale sammenslutninger av kommuner organisert gjennom KS regionalt. På sentralt nivå etableres et fagforum som kan være et støtteorgan for KS i samhandlingen med sentrale myndigheter og Nasjonal IKT og bidra til samordning av kommunenes interesser og behov. eKommune 2009 KS Omstilling og konkurranse

11 Satsingsområde 2: Elektronisk pasientjournal (EPJ)
eKommune 2009 Status og utfordringer: PLO-systemene i kommunene brukes i for liten grad til helhetlig dokumentasjon Mye dokumentasjon skjer fortsatt på papir Manglende bevissthet om viktigheten av god dokumentasjon både hos ledere og medareidere Lav brukervennlighet, dårlig presentasjon av informasjonen, liten IKT-interesse og lite kunnskap om gevinstene ved å innføre EPJ-systemer har betydning for bruken. KS Omstilling og konkurranse

12 EPJ-systemene må forbedres og gjøres mer brukervennlig
Mål og tiltak: Nødvendig at all dokumentasjon i kommunal helse- og omsorgstjeneste skjer i EPJ-system basert på nasjonale standarder EPJ-systemene må forbedres og gjøres mer brukervennlig Det bør vurderes etablert en veiledningstjeneste for anskaffelse og implementering av EPJ i helse- og omsorgstjenesten i kommunene eKommune 2009 KS Omstilling og konkurranse

13 Satsingsområde 3: Infrastruktur og sikkerhet
Status og utfordringer: Kommunene har ikke krav om å bruke Norsk Helsenett (men må bruke helsenettet for kommunikasjon med helseforetakene) Viktig at helsenettet tilbyr tjenester og sikkerhet som kommunene er tjent med Ved tilknytning til helsenettet må bransjenormen oppfylles Kommunene må gjennomgå sine systemer mht. sikkerhet, kapasitet og informasjonsutveksling med andre virksomheter Ansatte må ha tilstrekkelig kompetanse for å bruke elektroniske tjenester i helsenettet eKommune 2009 KS Omstilling og konkurranse

14 Mål og tiltak: Alle kommuner bør være knyttet til helsenettet i løpet av 2008 (endret fra eKommune 2009) Eierstrukturen for Norsk Helsenett AS bør endres slik at kommuner og helseforetak likestilles Det bør forhandles frem en prisstruktur for kommunenes tilkobling til helsenettet Kommunene bør få tilgang til nødvendige råd og veiledning om infrastruktur, sikkerhet og juridiske problemstillinger Veileder om kommunenes tilknytning til helsenettet revideres i samarbeid med NHN eKommune 2009 KS Omstilling og konkurranse

15 Satsingsområde 4: Standardisering
eKommune 2009 Status og utfordringer: Fyrtårnsprosjektene utvikler løsninger for utveksling av pasientinformasjon med bruk av standardiserte elektroniske meldinger ELIN-kommune kvalitetssikrer og sørger for at meldingsstandardene blir implementert i alle aktuelle journalsystemer Utvidet standardisering av kodeverk nødvendig, bla. utvikling av organisasjonskodeverk KS Omstilling og konkurranse

16 Mål og tiltak: Alle kommuner bør i løpet av 2008 ha tatt i bruk EPJ-systemer som er tilpasset nasjonale standarder for struktur, funksjonalitet og innhold Leverandørene bør påvirkes slik at standardene som utvikles gjennom ELIN-k prosjektet raskest mulig implementeres i aktuelle fagsystemer. Det bør etableres standard for adresseringsmetodikk og kodeverk for elektroniske meldinger som skal benyttes innen helse- og sosialsektoren. eKommune 2009 KS Omstilling og konkurranse

17 Satsingsområde 5: Elektronisk samhandling og telemedisin
eKommune 2009 Status og utfordringer: Kommunesektoren ikke med i eResept-prosjektet Behov for elektronisk samhandling mellom kommunene og hjelpemiddelsentralene Behov for økt bruk av videokonsultasjoner og -konferanser Behov for økt bruk av PDA og PC for mobil kommunikasjon i hjemmetjenesten KS Omstilling og konkurranse

18 Mål og tiltak: I løpet av 2008 bør kommunikasjon mellom helse- og omsorgstjenesten og andre instanser i hovedsak skje elektronisk Løsning for felles PKI-basert trådløs tilgang til pasientjournaler på tvers av journalsystem og organisasjoner bør utredes eKommune 2009 KS Omstilling og konkurranse

19 Satsingsområde 6: Kompetanseheving
eKommune 2009 Status og utfordringer: Behov for at kommunene setter fokus på kompetansetiltak som styrker de ansattes evne til å bruke IKT på generelt grunnlag Også behov for opplæring i bruk av fagsystemer Nødvendig med bedre tilgang til oppdaterte kunnskapskilder for helse- og omsorgspersonell, bl.a. Norsk helsebibliotek Utdanningen av helsepersonell mangler tilbud om opplæring i elektronisk samhandling KS Omstilling og konkurranse

20 Mål og tiltak: Det bør utarbeides retningslinjer for systematisk kursing med sikte på å ”sertifisere” ansatte, for eksempel etter modell av det såkalte ”datakortet” Det bør iverksettes tiltak for kunnskapsformidling, veiledning og rådgivning for øking av IKT-kompetansen i kommunene Faglige støtteverktøy (NEL mm) som er nyttig for ansatte i helse- og omsorgstjenesten bør bli tilgjengelig for alle kommuner Opplæring i bruk av elektroniske verktøy bør bli en naturlig del av helsepersonellutdanningen eKommune 2009 KS Omstilling og konkurranse

21 KS-tiltak som er prioritert i 2007
Etablere fagråd for samordning av kommunenes interesser og behov og samarbeid med sentrale helsemyndigheter, helseforetak og andre viktige aktører (etablert ) Utvikle normalavtale for elektronisk samhandling mellom kommunene og helseforetakene (tas opp med Nasjonal IKT) Sørge for at eierstrukturen i Norsk Helsenett AS endres slik at kommuner og helseforetak likestilles (tas opp med HOD) ”Forhandle” med Norsk Helsenett om normalavtale for kommunenes tilknytning til og bruk av helsenettet, inkl. prismodell (endelig utkast klart i september) Bistå Norsk Helsenett i videreutvikling av veileder for kommunenes oppkobling mot helsenettet (høsten 2007) Utvikle kodeverk for kommunale identer i HER (utkast er sendt på høring eKommune 2009 KS Omstilling og konkurranse

22 Mer informasjon på www.ks.no www.ksikt-forum.no
eKommune 2009 Mer informasjon på KS Omstilling og konkurranse


Laste ned ppt "Strategi for elektronisk samhandling i kommunene"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google