Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Organizing for efficiency - a study of Norwegian somatic hospitals

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Organizing for efficiency - a study of Norwegian somatic hospitals"— Utskrift av presentasjonen:

1 Organizing for efficiency - a study of Norwegian somatic hospitals
Lars Erik Kjekshus

2 Sykehuset som instrument
Organisasjonsstruktur Input (innsatsfaktorer) Output (produktivitet)

3 Instrumentell teori Begrenset rasjonalitet
Betydningen av formelle strukturer Betydningen av omgivelser

4 Instrumentell teori Toppledelsen, informasjonsavdelingen
Tekniske omgivelser (opptaksområde, andelen eldre, nære omgivelser) Institusjonelle Omgivelser (finansieringssystem, politiske signaler, sammenslåinger) Toppledelsen, informasjonsavdelingen Organisasjonens mellomnivå Organisasjonens kjernevirksomhet Skjermet planlagt kirurgi Paper 1 Om å sml sykehusprestasjoner Paper 2 Forholdet til primærhelsetjenesten Paper 3 Sykehussammenslåinger Paper 4 Organisasjonsendringer Paper 5 Eksogene sjokk og

5 Generell skisse av modellene
yi=αi+βXi + yi = (1,……N) yi =  + i1BUD + i2POL + i3HOSP + i4DRG + i5STR + itINTORG + yi=(yi1,…., yit) er observasjoner av avhengige variabler (som kostnadseffektivitet, gjennomsnittelig liggetid), Xi=(Xi1,…., Xit) er observasjoner av uavhengige variabler itIOMG + itIOMG +  itINTORG=(i1INTORG,……, itINTORG) er observasjoner av sykehusenes interne organisasjonsstruktur itTOMG = (i1TOMG,……, itTOMG) er observasjoner av sykehusenes tekniske omgivelser (kommunale utgifter til sykehjem, andelen eldre i sykehusenes opptaksområde) itIOMG = (i1IOMG,……, itIOMG) er observasjoner i sykehusenes institusjonelle omgivelser (sykehussammenslåinger, endring I finansieringssystem)

6 Definisjon av effektivitet
Effektivitet er forholdet mellom ressursinnsats og produksjon målt i forhold til en norm om hva som skal produseres. Sykehus Produksjon Ressurser Organisatorisk effektivitet (indre effektivitet) effekt Behandlingseffektivitet (ytre effektivitet) Kostnader til medisiner og medisinsk forbruksmateriell Lønnskostnader (kostnads-effektivitet) eller årsverk (teknisk effektivitet) Antall justerte opphold Antall polikliniske behandlinger Antall dagbehandlinger eller liggetid (length of stay) Organisatorisk effektivitet skiller seg fra behandlingseffektivitet ved at den ikke måler effekt av behandling men effekt av organisering (indre effektivitet)

7 Kostnadseffektivitet versus teknisk effektivitet
Gjennomsnittsykehuset 17 % bak kostnadseff. Fronten Gj sykehuset 20 bak den tekniske effektivitetsfronten fall i ft legeoppgjøret i 1996 98-99 lokale lønnsglidninger små forskjeller ved skalaforutsetningene

8 Utvalgte INTORG – DATA (HERO 2002:1) Organisasjonsutvikling ved sykehusene, 1999-2001:

9 En gjennomgang av paper som inngår i avhandling med hovedfunn
Ring Fencing of Elective Surgery: Does it affect Hospital Efficiency. Submitted to Health Services Management Research. (Co-written with Terje P. Hagen) Om å sammenlikne sykehusprestasjoner. Publisert i Tidsskr Nor Lægeforen nr 25, 2000; 120: Primary healthcare and Hospitals Interactions: Effects for Hospitals Length of Stay. Accepted to Scand Journ of Public Health. Ga sammenslåinger av sykehus høyere effektivitet? Erfaringer fra Norge i 1990-årene. Publisert i Tidsskrift for Velferdsforskning, Vol 6. nr. 1, (Co-written with Terje P. Hagen) External shocks as Triggers of Organizational Change in Hospitals. Submitted to Int Journ of Health Plan. and Management.

10 Paper 1: Hvilken effekt har skjerming av elektiv kirurgi?

11 Skjerming av elektiv kirurgi
Hjem Elektiv Lab / Rtg Journal Operasjonsavdeling Dagkirurgi Omkledningsrom Operasjonsrom Oppvåkning Hjem Epikrise pasientgrunnlag Nei Vurdering av primærlege Poliklinikk Operasjon ? Innleggelse Innskrivning på post Kirurgisk Innkomstsamtale /Journal sengeavdeling: mave/ tarm, urologi , Lab / Rtg / Andre prøver karkir , ortopedi Stryk (+ gyn og ØNH) Anestesi og kirurgi vurdering Sluse Hvitsone Forberedelserom Premedisinering Operasjon ? Nei anestesi/ operasj Grønnsone Ja Pre- Operasjonsal Hjem Rapport Portør operasjonsrom Hvit sone (1-6) Innleggelse Utskrives Ja Forberedelserom anestesi/ operasj Akuttmottak Epikrise Rengj . Ø- hjelp Operasjon ? Senge- rom avdeling Lab / Rtg Operasjonsal Grønn sone (1-6) Oppvåkning Nei Tekniske Journal Melding til AMK - vurdering av prioritet Ambulanse rom Hjem Bytterom Intensiv

12 Forholdet mellom øyeblikkelig hjelp og planlagte operasjoner – effekter av skjerming
Skjermede enheter er effektive! Men, effektiviteseffekten forsvinner når sykehuset analyseres under ett Skjermede enheter tar pasienter som allerede behandles effektivt Skjerming er sårbar for eksterne forhold

13 Paper 2: Om å sammenlikne sykehusprestasjoner

14 Paper 3: Hvilken betydning har organisering mot primærhelsetjenesten for variasjon i liggetid?
”Hver tredje pasient over 75 år er på sykehuset kun i påvente av sykehjemsplass” (Helsetilsynet 2000)

15 Sykehusets forhold til primærhelsetjenesten
Positive men ikke signifikante effekter av INTORG. Den dynamiske modellen viste effekt av innføring av sykehushotell. Tekniske omgivelser forklarer variasjon i gjennomsnittelig liggetid.

16 Paper 4: Ga sammenslåinger av sykehus høyere effektivitet
Paper 4: Ga sammenslåinger av sykehus høyere effektivitet? Erfaringer fra Norge i 1990-årene

17 Om sykehusene

18 Ga sammenslåinger av sykehus høyere effektivitet?
Den generelle kostnadseffekten av å slå sammen sykehus er negativ, men enkelte sammenslåinger ga likevel en positiv effekt. Endring i akuttberedskap gir positiv effekt

19 Paper 5: Eksterne sjokk som utløser av interne organisasjonsendringer

20 Organisasjons- endringer
Teoretisk modell Sammenslåing Organisasjons- endringer Lav ytelse Økt + (innholdseffekt)  (prosesseffekt)

21 Eksterne sjokk som utløser av interne organisasjonsendringer

22 Avslutning Avhandlingen gir et nytt blikk på sykehus som instrumenter for koordinert handling Viser en organisasjonsutvikling som antyder en byråkratisering Sykehusenes ulike tilpasninger kan fremme effektivitet og vi ser spesifikke effekter av organisering Å organisere for effektivitet innebærer å inkludere sykehusets kompleksitet og dets omgivelser


Laste ned ppt "Organizing for efficiency - a study of Norwegian somatic hospitals"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google