Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Lars Erik Kjekshus Organizing for efficiency - a study of Norwegian somatic hospitals.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Lars Erik Kjekshus Organizing for efficiency - a study of Norwegian somatic hospitals."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Lars Erik Kjekshus Organizing for efficiency - a study of Norwegian somatic hospitals

2 2 Organisasjonsstruktur Input (innsatsfaktorer) Output (produktivitet) Sykehuset som instrument

3 3 Instrumentell teori Begrenset rasjonalitet Betydningen av formelle strukturer Betydningen av omgivelser

4 4 Organisasjonens kjernevirksomhet Instrumentell teori Organisasjonens mellomnivå Toppledelsen, informasjonsavdelingen Tekniske omgivelser (opptaksområde, andelen eldre, nære omgivelser) Institusjonelle Omgivelser (finansieringssystem, politiske signaler, sammenslåinger) Skjermet planlagt kirurgi Paper 1 Forholdet til primærhelsetjenesten Paper 3 Sykehussammenslåinger Paper 4 Om å sml sykehusprestasjoner Paper 2 Eksogene sjokk og Organisasjonsendringer Paper 5

5 5 y i =α i +βX i +  y i =(y i1,…., y it ) er observasjoner av avhengige variabler (som kostnadseffektivitet, gjennomsnittelig liggetid), X i =(X i1,…., X it ) er observasjoner av uavhengige variabler y i = (1,……N) y i =  +  i1 BUD +  i2 POL +  i3 HOSP +  i4 DRG +  i5 STR +  it INTORG=(  i1 INTORG,……,  it INTORG) er observasjoner av sykehusenes interne organisasjonsstruktur  it IOMG +   it TOMG = (  i1 TOMG,……,  it TOMG) er observasjoner av sykehusenes tekniske omgivelser (kommunale utgifter til sykehjem, andelen eldre i sykehusenes opptaksområde)  it IOMG +  it INTORG +  it IOMG = (  i1 IOMG,……,  it IOMG) er observasjoner i sykehusenes institusjonelle omgivelser (sykehussammenslåinger, endring I finansieringssystem) Generell skisse av modellene

6 6 Definisjon av effektivitet Organisatorisk effektivitet skiller seg fra behandlingseffektivitet ved at den ikke måler effekt av behandling men effekt av organisering (indre effektivitet) Sykehus Produksjon Ressurser Organisatorisk effektivitet (indre effektivitet) effekt Behandlingseffektivitet (ytre effektivitet) Effektivitet er forholdet mellom ressursinnsats og produksjon målt i forhold til en norm om hva som skal produseres. Kostnader til medisiner og medisinsk forbruksmateriell Lønnskostnader (kostnads- effektivitet) eller årsverk (teknisk effektivitet) Antall justerte opphold Antall polikliniske behandlinger Antall dagbehandlinger eller liggetid (length of stay)

7 7 Kostnadseffektivitet versus teknisk effektivitet

8 8 Utvalgte INTORG – DATA (HERO 2002:1) Organisasjonsutvikling ved sykehusene, 1999-2001:

9 9 En gjennomgang av paper som inngår i avhandling med hovedfunn 1.Ring Fencing of Elective Surgery: Does it affect Hospital Efficiency. Submitted to Health Services Management Research. (Co-written with Terje P. Hagen) 2.Om å sammenlikne sykehusprestasjoner. Publisert i Tidsskr Nor Lægeforen nr 25, 2000; 120:3035-9. 3.Primary healthcare and Hospitals Interactions: Effects for Hospitals Length of Stay. Accepted to Scand Journ of Public Health. 4.Ga sammenslåinger av sykehus høyere effektivitet? Erfaringer fra Norge i 1990-årene. Publisert i Tidsskrift for Velferdsforskning, Vol 6. nr. 1, 2003. (Co-written with Terje P. Hagen) 5.External shocks as Triggers of Organizational Change in Hospitals. Submitted to Int Journ of Health Plan. and Management.

10 10 Paper 1: Hvilken effekt har skjerming av elektiv kirurgi?

11 11 Operasjon? Elektiv Ø-hjelp MeldingtilAMK -vurderingav prioritet Ambulanse AkuttmottakPoliklinikk Vurderingav primærlege Operasjon? Hjem Nei Sluse Lab/Rtg Hjem Forberedelserom anestesi/operasj Nei Operasjon? Nei Operasjonsal Grønnsone (1-6) Innskrivningpå post Journal Kirurgisk sengeavdeling: mave/tarm,urologi, karkir,ortopedi (+gyn ogØNH) Innleggelse Innkomstsamtale/Journal Lab/Rtg/Andreprøver Anestesiogkirurgivurdering Stryk Premedisinering Portør Ja Rapport Pre- operasjonsrom Rengj. rom Tekniske rom Bytterom Grønnsone HvitsoneForberedelserom anestesi/operasj Operasjonsal Hvitsone (1-6) Oppvåkning Intensiv Senge- avdeling Hjem Utskrives Lab/Rtg Journal Epikrise Innleggelse Operasjonsavdeling Dagkirurgi Omkledningsrom Operasjonsrom Oppvåkning Hjem Epikrise Dagkirurgi pasientgrunnlag Skjerming av elektiv kirurgi

12 12 Forholdet mellom øyeblikkelig hjelp og planlagte operasjoner – effekter av skjerming Skjermede enheter er effektive! Men, effektiviteseffekten forsvinner når sykehuset analyseres under ett Skjermede enheter tar pasienter som allerede behandles effektivt Skjerming er sårbar for eksterne forhold

13 13 Paper 2: Om å sammenlikne sykehusprestasjoner

14 14 Paper 3: Hvilken betydning har organisering mot primærhelsetjenesten for variasjon i liggetid? ”Hver tredje pasient over 75 år er på sykehuset kun i påvente av sykehjemsplass” (Helsetilsynet 2000)

15 15 Sykehusets forhold til primærhelsetjenesten Positive men ikke signifikante effekter av INTORG. Den dynamiske modellen viste effekt av innføring av sykehushotell. Tekniske omgivelser forklarer variasjon i gjennomsnittelig liggetid.

16 16 Paper 4: Ga sammenslåinger av sykehus høyere effektivitet? Erfaringer fra Norge i 1990-årene

17 17 Om sykehusene

18 18 Ga sammenslåinger av sykehus høyere effektivitet? Den generelle kostnadseffekten av å slå sammen sykehus er negativ, men enkelte sammenslåinger ga likevel en positiv effekt. Endring i akuttberedskap gir positiv effekt

19 19 Paper 5: Eksterne sjokk som utløser av interne organisasjonsendringer

20 20 Teoretisk modell Sammenslåing Organisasjons- endringer Lav ytelse Økt ytelse + (innholdseffekt)  (prosesseffekt)

21 21 Eksterne sjokk som utløser av interne organisasjonsendringer

22 22 Avslutning Avhandlingen gir et nytt blikk på sykehus som instrumenter for koordinert handling Viser en organisasjonsutvikling som antyder en byråkratisering Sykehusenes ulike tilpasninger kan fremme effektivitet og vi ser spesifikke effekter av organisering Å organisere for effektivitet innebærer å inkludere sykehusets kompleksitet og dets omgivelser


Laste ned ppt "1 Lars Erik Kjekshus Organizing for efficiency - a study of Norwegian somatic hospitals."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google