Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Seminar ”Mål- og risikostyring” - 26. mai 2008 1215 – 1300: Introduksjon til risikostyring Hva er det og hva skal det bidra til? 1310 – 1410: Workshop.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Seminar ”Mål- og risikostyring” - 26. mai 2008 1215 – 1300: Introduksjon til risikostyring Hva er det og hva skal det bidra til? 1310 – 1410: Workshop."— Utskrift av presentasjonen:

1 Seminar ”Mål- og risikostyring” - 26. mai 2008 1215 – 1300: Introduksjon til risikostyring Hva er det og hva skal det bidra til? 1310 – 1410: Workshop. Fire grupper. Kritiske suksessfaktorer og risikoområder 1420 – 1500: Kort presentasjon fra hver gruppe. Avslutning -Vi gir talentene en fremtid Kai Mjøsund Administrasjonsdirektør HiBu

2 Definisjon av risikostyring ”Risikostyring og intern kontroll er en prosess integrert i mål- og resultatstyringen som er utformet for å kunne identifisere, vurdere, håndtere, og følge opp risiko slik at denne er innenfor akseptert nivå. Virksomhetens ledelse har ansvaret for at prosessen gjennomføres av virksomheten og anvendes i fastsettelse av strategi og planer og på tvers av virksomheten for å gi rimelig grad av sikkerhet for virksomhetens oppnåelse av sine målsettinger.” Ref: Kunnskapsdepartementet -Vi gir talentene en fremtid Kai Mjøsund Administrasjonsdirektør HiBu

3 - eller ”En metode for å sikre måloppnåelse/resultatoppnåelse (forbedring) og for å forbedre ressursutnyttelsen” Kai Mjøsund 1. mai 2008 ved å fokusere på de viktigste kritiske suksessfaktorene og målene – styre ressursene være bevisst hvilken risiko de innebærer for ikke å bli nådd kunne sette inn fornuftige tiltak tidsnok -Vi gir talentene en fremtid Kai Mjøsund Administrasjonsdirektør HiBu

4 Kai Mjøsund Administrasjonsdirektør HiBu -Vi gir talentene en fremtid Hva danner grunnlag for KD`s styring, hva påpåvirker vår tildeling? Mange styringsparametere og resultatindikatorer, som: Måltallplasser i basis, Studiepoeng produksjon, FoU produksjon (forskning og prosjekter), internasjonalisering (studenter ut/inn) Oppfølging av søkertall, opptakstall, st.poengproduksjon, gjennomstrømning (kandidatproduksjon), kvalitet i utdanning, forskningsproduksjon, prosjektdeltagelse (EU, NFR), andel førstestillinger og undervisningsstillinger, antall uteksaminerte doktorgradskandidater, omfang av BOA, forretningsideer/ opprettede selskaper, andel kvinner, sykefravær. ”Sammenligningsprinsippet”. Regnskap, budsjett, risikostyring, eierutøvelse i selskaper. Etterlevelse av lover og regelverk. Tilde- lings kriterier Sammen- lignings prinsipp Revi- sjon

5 Prosess for mål - og risikostyring 1.Identifiser målene (starter med virksomhetsmålene fra KD) 2.Identifiser hva som er viktigst for å lykkes med målene (kritiske suksessfaktorer, KSF) 3.Identifisere de viktigste forhold som påvirker KSFène. Identifiser risikoene for ikke å nå målene/for ikke å forbedre resultatene. 4.Vurder og prioriter risikoene (med hensyn til sannsynlighet og konsekvens) – danner grunnlag for styringsparametere 5.Tiltak og kontrollaktiviteter som følge av vurderingene 6.Oppfølging av risikoene gjennom igangsetting av relevante tiltak -Vi gir talentene en fremtid Kai Mjøsund Administrasjonsdirektør HiBu

6 Mål- og resultatstyring ved HiBu - helheten -Vi gir talentene en fremtid Kai Mjøsund Administrasjonsdirektør HiBu Virksomhetsidè - samfunnsoppdrag Mål og krav fra eier (KD) Sektormål og virksomhetsmål Strate- giske mål og planer HiBu virksomhetsmål Kritiske suksessfaktorer Måldokument avdeling - styringsparametere Målnedbrytning Risiko anal- yse Styringskort avdeling Rapportering Verdigrunnlag

7 Risikostyring integrert i mål- og resultatstyringen -Vi gir talentene en fremtid Kai Mjøsund Administrasjonsdirektør HiBu Mål- og resultatstyring Fokus på muligheter - Fastsette mål og resultatkrav Risikostyring Fokus på hendelser som kan true målene

8 Hva er det vi skal frem til? Målet er at vi i løpet av 2008, har utviklet og forbedret vår målstruktur (virksomhetsmål) og gjennom arbeidet med KSFèr funnet de risikoområdene vi ønsker å holde fokus på (hva er viktigst/hvor er vi dårligst?), slik at vi gjennom utvalgte styringsparametere følger opp vår virksomhet på de riktige og mest vesentlige parametrene. Styringsparametere er en målemetode eller en kvalitativ vurdering som brukes i styringen av institusjonen. Dette kan settes sammen i et ”enkelt” system – styringskort. Se eksempel. -Vi gir talentene en fremtid Kai Mjøsund Administrasjonsdirektør HiBu

9 Eksempel på styringskort - oppfølgingsbehov / trafikklys -Vi gir talentene en fremtid Kai Mjøsund Administrasjonsdirektør HiBu Enhet: Visjon Virksom- hetside Kundefokus - kritiske behov - styrings- parametere Eierfokus - Krav og mål - styrings- parametere Internt/økonomisk fokus - kritiske behov - styrings- parametere Medarbeiderfokus - kritiske behov - styrings- parametere - kompetanse, motivasjon Utviklingsfokus - kritiske behov - nå mål på lengre sikt

10 - Hvordan starter vi prosessen? -Vi starter nedenfra, foreløpig har vi de mål KD har satt til oss. - Vi fokuserer i dag på KSF for å oppnå forbedring av vår produktivitet/kvalitet (virksomhetsmålene KD). -Vi vurderer deres risikobilde - hva kan skje som gjør at vi ikke lykkes med denne KSFèn? Vi velger ut hvilke KSF`er vi skal prioritere. -Vi vurderer hvilke styringsparametere (mål) vi skal bruke for oppfølging. -Vi gir talentene en fremtid Kai Mjøsund Administrasjonsdirektør HiBu

11 Hva skal vi gjøre i fase 1? -Vi gir talentene en fremtid Kai Mjøsund Administrasjonsdirektør HiBu Mål og krav fra eier (KD) Sektormål og virksomhetsmål Kritiske suksessfaktorer Måldokument avdeling - styringsparametere Risiko anal- yse Som hjelpemidler bruker vi: KD`s virksomhetsmål for HiBu 2008 Høyskolens planer 2008 Foilene her og vår hjernekraft

12 Eksempel på arbeidet med ett av målene: Sektormål 1: Utdanning 1.1 Høyskolen skal utdanne kandidater med høy kompetanse med relevans for samfunnets behov. -Vi gir talentene en fremtid Kai Mjøsund Administrasjonsdirektør HiBu KSF – hva er viktigst å lykkes med? Hvilken risiko har hver KSF? Identifisere de viktigste forhold som påvirker KSFène. Identifiser risikoene for ikke å nå målene/for ikke å forbedre resultatene

13 Vedlegg til KSF og risiko – hvordan skal vi sikre dette, hva skal vi følge opp på? Hvilke styringsparametere kan vi bruke for å fokusere på denne KSF og dens risikoområder? -Vi gir talentene en fremtid Kai Mjøsund Administrasjonsdirektør HiBu

14 Fortsette med KSF`er og risikoområder Definisjon av risikoforhold, vurdering av deres sannsynlighet og konsekvens. Dette bestemmer vesentlighet. Definere risikotoleranse. Identifikasjon av tiltak for å redusere risiko. Valg av tiltak basert på en vurdering av kostnad og nytte. Hva skal vi fortsette med neste gang?

15 Risikohåndtering – fire kategorier: Å unngå – Å gå ut av de aktivitetene som er en kilde til risiko Å redusere – Tiltak blir iverksatt for å redusere sannsynligheten for eller konsekvensen av risikoen, eller begge deler Å dele – Å redusere risikoens sannsynlighet eller konsekvens ved å overføre, eller på annen måte dele en bit av risikoen med andre Å akseptere – Ingen tiltak blir iverksatt for å påvirke risikoens sannsynlighet eller konsekvens Hva skal vi fortsette med neste gang?

16 Prosesseier: rektor og ledergruppen Fasilitator: Kai Mjøsund Arbeidsgruppe: Juel, Agneta, Fred og Kai Tidsplan: Juni: Arbeidsmøte og sammenstilling av arbeidet i dag. Arbeidsgruppen og ledergruppen. September: Seminar 2 – Prioritere KSF, vurdere risikoområdene ifht sannsynlighet og konsekvens. Oktober: Seminar 3 – Utvikle styringskort og styringsparametere. Prosesseiere og fremdrift


Laste ned ppt "Seminar ”Mål- og risikostyring” - 26. mai 2008 1215 – 1300: Introduksjon til risikostyring Hva er det og hva skal det bidra til? 1310 – 1410: Workshop."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google