Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EKommune strategi Lars Tveit, KS. Brukeren i fokus  Fokus på innbyggerne  Fokus på tjenester versus avdelinger  Harmonisering av serviceapparatet 

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EKommune strategi Lars Tveit, KS. Brukeren i fokus  Fokus på innbyggerne  Fokus på tjenester versus avdelinger  Harmonisering av serviceapparatet "— Utskrift av presentasjonen:

1 eKommune strategi Lars Tveit, KS

2 Brukeren i fokus  Fokus på innbyggerne  Fokus på tjenester versus avdelinger  Harmonisering av serviceapparatet  Brukeropplevelse og interaksjonsdesign

3 Kommunens prioriteter Ressursbehov for å løse oppgavene Hva forventer man av IKT Definere hovedlinjene for tjenesteutvikling og retning man skal gå… Hvordan vil IKT på overordnet nivå bidra til å løse utfordringene Ressurser og kompetanse for at IKT skal utfylle sin rolle og levere iht strategi Hvordan integrere struktur med andre resurser for å utvikle og optimalisere kapasitet… Fellesnevnere for alle kommuner…

4

5 En strategisk del Denne delen skal være langsiktig og angi hva som er regionens og kommunens felles satsingsområder En handlingsorientert del Denne delen skal si noe om hva kommunene skal gjøre i fellesskap og med forankring i strategien Skille mellom strategi og handling…

6 Hovedelementer i en strategi Visjon og fremtidsbeskrivelse Målformuleringer og fokusområder Tiltaksområder Ved regionale samarbeid bør strategien visualisere at samarbeid er et ledd i en langsiktig utvikling

7 Strategidelen bør bygge på nasjonale føringer –eNorge 2009 –Stortingsmelding 17 – ”Eit informasjonssamfunn for alle” –Stortingsmelding 19 –eKommune 2012- lokal digital agenda Dokumentene gir klare signaler om hva det på nasjonalt hold forventes at IKT skal bidra til… Nasjonale føringer…

8 Økt tjenestekvalitet Deltakelse i informasjonssamfunnet for alle Høyere produktivitet, frigjøring av ressurser og økt velferd Bedre og mer tilgjengelige tjenester gjennom døgnåpen digital forvaltning Ivaretakelse av personvernet Økt digital samhandling mellom kommuner og andre forvaltningsnivåer og næringsliv Fokus områder i en strategi…

9 Overordnede mål og visjon for eKommune strategien Etablere en visjon for regionen Definere konkrete mål, eksempelvis: –effektive og fremtidsrettede tjenester –høyere grad av tilgjengelighet, bedre tjenester og effektiv samhandling –likeverdige tjenester på nett –finne relevant informasjon om seg selv og de en forsørger –personvernet og informasjonssikkerhet –Sosial inkludering –frigjøre ressurser –miljø

10 Beskrive Regionale samarbeidet og organisering Beskrive formål og visjon med regionalt samarbeid Beskrive organisering og roller i den regionale samhandlingen –IKT Styringsgruppe –Strategi og bestiller enhet –Driftsmiljøet –Lokale IKT koordinator –Systemeiere –Etc….

11 Trender og grunnleggende antakelser

12 Handlingsplanen

13 Felles satsingsområder Forankring opp mot eKommune strategi Å gå fra ord til handling Styrke et forpliktende samarbeid Påvirker budsjettprosesser Påvirker portefølgen av prosjekter

14 Budsjettprosess for en Handlingsplan Prosess innad i hver kommune for prioritering av egne prosjekter og utarbeidelse av BC-er Samkjøres med øvrig budsjettprosess, og driftskonsekvens av IKT investering skal synliggjøres Mars/April IKT koordinatorer melder inn prosjektforslag til Sentral enhet - med business case per prosjekt Prosess i Sentral enhet for prioritering av prosjektforslag – saksbehandling for IKT styringsgruppen. Første torsdag i mai Sentral enhet fremlegger forslag for IKT-HP til IKT styringsgruppen. Fremleggelse av: alle innmeldte forslag prioritert liste Juni Budsjett innspill I August Budsjett innspill II November Sentral enhet bestiller endelig versjon av alle BC-er for de prosjektforslag som ble prioritert i IKT-HP Fanger opp eventuelle endringer Gir grunnlag for å følge opp prosjekter ihht siste versjon av BC Februar Sentral enhet bestiller input til IKT-HP fra alle kommunene/avdelingene Kommunestyret vedtar investeringsbudsjett Desember

15 Eksempel på eKommune strategier Eksempel på eKommune strategier

16

17

18

19 Felles IKT- organisering Gausdal, Øyer og Lillehammer Honne 28.04.2011

20 Bakgrunn 2001Kommunene Øyer, Gausdal og Lillehammer etablerer et forprosjekt for å utrede samarbeidsmuligheter innenfor IKT området. 2003Januar vedtak om IKT samarbeid og økonomiske rammer: Etablere en felles IT tjeneste som kan understøtte kommunenes mål om samarbeid og effektiv tjenesteproduksjon. Sikre bredbåndsutvikling i de tre kommunene. Sikre og utvikle regional IT kompetanse. 2003Mai vedtak om etablering av IKS 2003Juni Ikomm IKS etablert 2003September Alle ansatte overført fra kommunene til Ikomm 2004Juni – Desember Kommunenes IT tjenester overføres og driftes fra Ikomms sentraliserte driftsplattform. 2005Oppstart utredning mulighet for å tilby IT tjenester til andre kunder enn eierkommunene. 2006Stykkpris modell innføres iht. politisk vedtak. 2006Ernst & Young en selskapsrevisjon av Ikomm IKS på oppdrag fra kontrollutvalgene i eierkommunene. 2007Ikomm omdannet til aksjeselskap og kommersialisert, selskapets strategi å tilby IT tjenester til kommuner og næringsliv i Hedmark og Oppland. 2009 Selskapets strategien endret til å omfatte leveranse av IT tjenester til kommuner og bedrifter med 200- 500 brukere med hele Norge som nedslagsfelt.

21 Rollefordeling Ikomm og kommunene Ikomm Kunde Gevinstrealisering er kundens ansvar Samarbeidspartner Leveranse av tjenester Synliggjøre muligheter og være rådgiver Samarbeidspartner Leveranse av tjenester Synliggjøre muligheter og være rådgiver Samarbeidspartner Definere krav og behov Vurdere muligheter Utnytte tjenesteleveransene Samarbeidspartner Definere krav og behov Vurdere muligheter Utnytte tjenesteleveransene

22 Samarbeid og utvikling

23 IKT-organisering IKT-kundekontakter

24 IKT-strategi, strategiperspektiver Følgende strategiperspektiver er nedfelt i felles IKT-strategi og danner basisprinspippene for kommunens IKT-utvikling og -satsing i strategiperioden: gevinstrealisering av IKT kompetanse kunde/bestillerrollen teknologi innbyggerperspektiv informasjonssikkerhet samarbeid

25 IKT-strategi, satsningsområder Basert på strategiperspektivenes målsetting og retning er det i felles IKT-strategi nedfelt følgende satsingsområder. Disse skal være styrende for hvilke IKT-prosjekter og - aktiviteter som skal prioriteres: Folkevalgte og demokrati Læringsperspektivet/skole og barnehage Tjenester på nett Innsyn og saksbehandling Vedlikehold og utnyttelse av eksisterende systemer Intern informasjon og kommunikasjon

26


Laste ned ppt "EKommune strategi Lars Tveit, KS. Brukeren i fokus  Fokus på innbyggerne  Fokus på tjenester versus avdelinger  Harmonisering av serviceapparatet "

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google