Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KomRev Trøndelag IKS Div. regnskapsspørsmål Del 2 Sissel Mikalsen Temadager desember 2012 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KomRev Trøndelag IKS Div. regnskapsspørsmål Del 2 Sissel Mikalsen Temadager desember 2012 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 KomRev Trøndelag IKS Div. regnskapsspørsmål Del 2 Sissel Mikalsen Temadager desember 2012 1

2 KomRev Trøndelag IKS Diverse regnskapsspørsmål Selvkostregnskap Tilskudd private barnehager Div. spørsmål Servicepensjon Funksjon finansansvar investering Intern fordeling Budsjettendringer Vedtak med bare premisser Formannskapets tilleggsbevilgningspost Temadager desember 2012 2

3 KomRev Trøndelag IKS Selvkostområder Lovbestemt full kostnadsdekning -Renovasjon (forurensningsloven § 34) -Slam (forurensningsloven § 26) Kan ta inntil full kostnadsdekning (krever vedtak) - Vann (Forskrift ihht lov om komm. vass- og kloakkavgifter ) - Avløp (Forskrift ihht lov om komm. vass- og kloakkavgift) Kan ta full kostnadsdekning (krever vedtak) - Feietjenester (Brann- og eksplosjonsvernloven § 28) - Plansaker (Plan- og bygningsloven § 33 -1) - Byggesaker (Plan- og bygningsloven § 33 -1) - Kart og oppmåling (Matrikkelloven § 32) Temadager desember 2012 3

4 KomRev Trøndelag IKS Selvkostregnskap Egne selvkostregnskap -Forkalkyle -Etterkalkyle Tas inn i årsregnskapet -Indirekte kostnader -Kapitalkostnader, avskrivninger - Kalkulatoriske rentekostnader Temadager desember 2012 4

5 KomRev Trøndelag IKS Selvkostresultat Ikke forutsatt at inntektene det enkelte år maksimalt skal tilsvare årskostnadene – sees over en vedtatt 3-5 årsperiode. – Gir nødvendig fleksibilitet med tanke på endringer i inntekts- og kostnadssiden, f.eks økt nivå på kapitalkostnadene – Gir stabilitet i gebyrnivået til tross for planlagte kostnadsvariasjoner, f.eks vedlikehold Temadager desember 2012 5

6 KomRev Trøndelag IKS Selvkostkalkyle, årsresultat Overskudd Avsettes til bundet driftsfond Underskudd Dekkes ved bruk av bundet selvkostdriftsfond for denne tjenesten Framførbart underskudd (negativt fond) Temadager desember 2012 6

7 KomRev Trøndelag IKS Selvkostregnskap i årsregnskapet, årsresultat Overskudd Avsettes til bundne driftsfond Underskudd Dekkes ved bruk av bundet selvkostdriftsfond for denne tjenesten Dekkes av mindreforbruk i resten av årsregnskapet Dekkes gjennom strykningsbestemmelsene Temadager desember 2012 7

8 KomRev Trøndelag IKS Selvkostregnskap i årsregnskapet, underskudd OBS! Ikke tillatt med negative fond i årsregnskapet Framførbart underskudd: Hjemmel: lov eller kommunalt selvkostvedtak Innenfor vedtatt investeringsperiode Eget ”skyggeregnskap” Memoriakonti i årsregnskapet Temadager desember 2012 8

9 KomRev Trøndelag IKS Selvkostfond og selvkostunderskudd Kalkulatoriske renter Tillegges selvkostfondene Beregnes og tillegges selvkostunderskuddene Beregningsgrunnlag: Gjennomsnittet det enkelt år Rentesats: Som kalkulatoriske rentekostnader Note som viser selvkostberegningene, resultatene og utviklingen i fondene/underskuddene Temadager desember 2012 9

10 KomRev Trøndelag IKS Tilskudd private barnehager Veileder utgitt av KS og PBL (Private barnehagers landsforbund) 12.09.2012. Mal for korrekt og godt dokumenterte beregninger Regnearkmal, oppfordres til bruk Etterjustering av tilskuddet etter årsskiftet Justeringene for 2012 skal regnskapsføres i 2012 Etterjusteringen av tilskuddet skal vedtas av kommunestyret når årsregnskapet legges fram Temadager desember 1210

11 KomRev Trøndelag IKS Diverse innkomne spørsmål Servicepensjon og egenandel AFP, funksjon? Funksjon 180 brukes til fellesutgifter, de som ikke er relatert til enkeltpersner De øvrige pensjonskostnadene skal fordeles på de funksjonene vedkommende arbeidstakere fikk sin lønn Kan balanseføres og fordeles sammen med de ordinære premiene, reg.premie etc Finansansvar investering, investering Funksjon 880, interne finanstransaksjoner? Funksjon 870, renter/utbytte g lån? Intern fordeling Utgangspunkt; skal fordeles til korrekt funksjon og art Ikke noe nytt for 2012 Temadager desember 2012 11

12 KomRev Trøndelag IKS Diverse innkomne spørsmål( fortsettelse) Budsjettendringer Vedtak uten fullstendig budsjettendring (….. kostnadene må dekkes innenfor enhetens ramme. …..kostnadene må innarbeides i budsjettet ved neste regulering….) Merknader til k.loven §46 og 47; Administrasjon eller folke-valgte organer kan ikke pådra utgifter som ikke er innarbeidet i budsjettet. Knut Erik Lie har uttalt; Kan vanskelig se at budsjettendringer er gjort uten at de tallmessige konsekvensene framkommer av kommunestyrets vedtak. Formannskapets tilleggsbevilgningspost Formannskapets vedtak om bruk av tilleggsbevilgningsposten medfører endring av nettoramme. Budsjettreguleringen må framlegges for kommunestyret Temadager desember 2012 12


Laste ned ppt "KomRev Trøndelag IKS Div. regnskapsspørsmål Del 2 Sissel Mikalsen Temadager desember 2012 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google