Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Div. regnskapsspørsmål

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Div. regnskapsspørsmål"— Utskrift av presentasjonen:

1 Div. regnskapsspørsmål
Del 2 Sissel Mikalsen Temadager desember 2012

2 Diverse regnskapsspørsmål
Selvkostregnskap Tilskudd private barnehager Div. spørsmål Servicepensjon Funksjon finansansvar investering Intern fordeling Budsjettendringer Vedtak med bare premisser Formannskapets tilleggsbevilgningspost Selvkost: Det er på trappene med ny veileder for beregning av selvkost. Telemarskforskning og BDO har på vegne av KRD gått gjennom forvaltningsrevisjonsrapporter og kartlagt hvordan kommunene praktiserer selvkostprinsippet. Det er utarbeidet 3 rapporter som danne grunnlag fr den nye veilederen. Har identifisert at dokumentasjon av selvkost er av varierende kvalitet slik det ikke er alltid er mulig å se om beregningene er ihht retningslinjene. Det var meningen at det skulle utarbeidets et høringsdokument før ferien. Det ble utsatt til i slutten av september. Har ikke sett at det er sendt ut enda…………… Men det kommer forhåpentlig vis om ikke altfor lenge Temadager desember 2012

3 Selvkostområder Lovbestemt full kostnadsdekning
Renovasjon (forurensningsloven § 34) Slam (forurensningsloven § 26) Kan ta inntil full kostnadsdekning (krever vedtak) Vann (Forskrift ihht lov om komm. vass- og kloakkavgifter) Avløp (Forskrift ihht lov om komm. vass- og kloakkavgift) Kan ta full kostnadsdekning (krever vedtak) Feietjenester (Brann- og eksplosjonsvernloven § 28) Plansaker (Plan- og bygningsloven § 33 -1) Byggesaker (Plan- og bygningsloven § 33 -1) Kart og oppmåling (Matrikkelloven § 32) Går ikke inn på hvilke kostnader, dirkete og indirekte; som skal være med i selvkostregnskapet. Kapitalkostander Renteberegninger Forurensningsloven:        Kommunen skal fastsette gebyrer til dekning av kostnader forbundet med avfallssektoren, herunder innsamling, transport, mottak, oppbevaring, behandling, etterkontroll m.v. Kostnadene skal fullt ut dekkes inn gjennom gebyrene. Vass- og kloakkforskriften: Vann- og avløpsgebyrer fastsatt i medhold av lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader på henholdsvis vann- og avløpssektoren Plan- og bygningsloven: . Gebyret skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader på sektoren. I gebyret kan det inkluderes utgifter til nødvendig bruk av sakkyndig bistand under tilsyn. Matrikkelloven: Gebyra kan i sum ikkje vere høgare enn nødvendige kostnader kommunen har med slikt arbeid. Brann- og eksplosjonsvernloven: Departementet kan gi forskrifter om avgifter og gebyr til dekning av utgiftene forbundet med gjennomføringen av tilsynsmyndighetenes oppgaver etter denne loven. Temadager desember 2012

4 Selvkostregnskap Egne selvkostregnskap Forkalkyle Etterkalkyle
Tas inn i årsregnskapet Indirekte kostnader Kapitalkostnader, avskrivninger Kalkulatoriske rentekostnader Egen selvkostregnskap; er det mange som lager det? Forkalkylen må gjennomføres i forbindelse med budsjettet. Danner grunnlaget for størrelsen på avgiften (VAR, feiing etc.) Etterkalkylen får innvirkning på årsregnskapet Selvkostregnskapet som en del av årsregnskapet Regnskapsforskriftene legger ikke opp til en slik løsning. Når man tar inn selvkostberegningene i årsregnskapet må de nulles ut i årsregnskapet slik at de ikke får resultateffekt. Avskrivninger: Investeringstilskudd og anleggsbidrag fra eksterne skal trekkes ifra på avskrivningsgrunnlaget Kalkulatoriske rentekostnader: Alternativkostnader; I selvkostregnskapet skal kostnadene være uavhengig av hvilken finansieringsform som er valgt på investeringene (lån, fond, egenkapital…). Kalk. Rente beregnes for alle anskaffelser av varige driftsmidler, fratrukket anleggsbidrag, tillagt tomtekostnadene. Kalkylerente; effektiv rente på norske statsobligasjoner med 3 års gejnnstående løpetid med tillegg på ett prosentpoeng. Temadager desember 2012

5 Selvkostresultat Ikke forutsatt at inntektene det enkelte år maksimalt skal tilsvare årskostnadene – sees over en vedtatt 3-5 årsperiode. Gir nødvendig fleksibilitet med tanke på endringer i inntekts- og kostnadssiden, f.eks økt nivå på kapitalkostnadene Gir stabilitet i gebyrnivået til tross for planlagte kostnadsvariasjoner, f.eks vedlikehold Temadager desember 2012

6 Selvkostkalkyle, årsresultat
Overskudd Avsettes til bundet driftsfond Underskudd Dekkes ved bruk av bundet selvkostdriftsfond for denne tjenesten Framførbart underskudd (negativt fond) Temadager desember 2012

7 Selvkostregnskap i årsregnskapet, årsresultat
Overskudd Avsettes til bundne driftsfond Underskudd Dekkes ved bruk av bundet selvkostdriftsfond for denne tjenesten Dekkes av mindreforbruk i resten av årsregnskapet Dekkes gjennom strykningsbestemmelsene Temadager desember 2012

8 Selvkostregnskap i årsregnskapet, underskudd
OBS! Ikke tillatt med negative fond i årsregnskapet Framførbart underskudd: Hjemmel: lov eller kommunalt selvkostvedtak Innenfor vedtatt investeringsperiode Eget ”skyggeregnskap” Memoriakonti i årsregnskapet Temadager desember 2012

9 Selvkostfond og selvkostunderskudd
Kalkulatoriske renter Tillegges selvkostfondene Beregnes og tillegges selvkostunderskuddene Beregningsgrunnlag: Gjennomsnittet det enkelt år Rentesats: Som kalkulatoriske rentekostnader Note som viser selvkostberegningene, resultatene og utviklingen i fondene/underskuddene Kalkulatoriske renter fond og underskudd skal ikke påvirke selvkostregnskapet eller selvkostkalkylen. Ved overskudd på selvkosttjenesten har innbyggerne betalt mer enn de skulle, og de skal ha godtgjort det i form av å få renter på pengene kommunen har” lånt”. Temadager desember 2012

10 Tilskudd private barnehager
Veileder utgitt av KS og PBL (Private barnehagers landsforbund) Mal for korrekt og godt dokumenterte beregninger Regnearkmal, oppfordres til bruk Etterjustering av tilskuddet etter årsskiftet Justeringene for 2012 skal regnskapsføres i 2012 Etterjusteringen av tilskuddet skal vedtas av kommunestyret når årsregnskapet legges fram Temadager desember 12

11 Diverse innkomne spørsmål
Servicepensjon og egenandel AFP, funksjon? Funksjon 180 brukes til fellesutgifter, de som ikke er relatert til enkeltpersner De øvrige pensjonskostnadene skal fordeles på de funksjonene vedkommende arbeidstakere fikk sin lønn Kan balanseføres og fordeles sammen med de ordinære premiene, reg.premie etc Finansansvar investering, investering Funksjon 880, interne finanstransaksjoner? Funksjon 870, renter/utbytte g lån? Intern fordeling Utgangspunkt; skal fordeles til korrekt funksjon og art Ikke noe nytt for 2012 Servicepensjon: lønnsøkning de siste 2 årene før det tas ut pensjon som ikke skal være med i pensjonsgrunnlaget ihht til reglene for forsikringsselskapet. Temadager desember 2012

12 Diverse innkomne spørsmål(fortsettelse)
Budsjettendringer Vedtak uten fullstendig budsjettendring (…..kostnadene må dekkes innenfor enhetens ramme. …..kostnadene må innarbeides i budsjettet ved neste regulering….) Merknader til k.loven §46 og 47; Administrasjon eller folke-valgte organer kan ikke pådra utgifter som ikke er innarbeidet i budsjettet. Knut Erik Lie har uttalt; Kan vanskelig se at budsjettendringer er gjort uten at de tallmessige konsekvensene framkommer av kommunestyrets vedtak. Formannskapets tilleggsbevilgningspost Formannskapets vedtak om bruk av tilleggsbevilgningsposten medfører endring av nettoramme. Budsjettreguleringen må framlegges for kommunestyret Temadager desember 2012


Laste ned ppt "Div. regnskapsspørsmål"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google