Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rikets miljøtilstand 2030 – et fremtidsbilde

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rikets miljøtilstand 2030 – et fremtidsbilde"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rikets miljøtilstand 2030 – et fremtidsbilde

2 Det globale trykket Miljøpåvirkning fra andre land påvirker økosystemene og folks helse Indirekte virkninger av internasjonale beslutninger Klimagassutslipp over hele kloden påvirker klimaet – også i Norge

3 Klimaendringer – varmere, våtere og villere

4 Siden år 2000... Norge er blitt 1.5 grader varmere
10% mer nedbør, større del som regn Antall orkaner øker betraktelig Breene i Norge minker raskt Nedsmelting av is i polområdene Golfstrømmen er blitt mindre stabil – permanent svekkelse?

5 Effekter av klimaendringer
Nedsmelting av is i polarområdene sammen med miljøgifter har ført til at arter fra isalger til isbjørn avtar i antall Nedsmelting av permafrost, mest markert på Svalbard Åpning av nye fiskeriområder i Polhavet kan ikke kompensere for reduserte fiskerier på lavere breddegader

6 Effekter av klimaendringer
Skogbruket har gode tider – stadig nye arealer tilplantes Mer nedbør gir mer vannkraft

7 Effekter av klimaendringer
Storm, økte snømengder og ras har gitt problemer for bosetting og samferdsel Nordøstpassasjen åpnet i 2008 Økt petroleumsaktivitet i Barentshavet på grunn av redusert drivis og mildere klima

8 Effekter av klimaendringer
Oppvarming – endring i strømnings- mønstre – ustabile havstrømmer Økt innslag av varmekjære arter Økt forekomst av «uønskede» algearter De tradisjonsrike norske fiskeriene har blitt presset nordover Nye fiskerier på sørlige arter er etablert

9 Genteknologi og miljø Stor betydning for forskning i medisin, marin sektor, matvarer, materialer og miljø Bioprospektering – leting etter nye gener Miljøeffekter av GMO – storstilt forskning fra 2005

10 Mangfold i natur og kulturarv
Klimaendringer, forurensninger og bruk av natur har gitt merkbare endringer i det biologiske mangfoldet

11 Endringer på grunn av klima

12 Endringer på grunn av klima
Lyngheier erstattet av granskog langs store deler av kysten

13 Endringer på grunn av klima
Lyngheier erstattet av granskog langs store deler av kysten Lavereliggende snaufjell er i ferd med å kles av bjørk og furuskog

14 Endringer på grunn av klima
Redusert areal for typiske høyfjellsarter, både planter og dyr Endringer i dyrelivet, spesielt blant insekter og småfugl Varmekjær løvskog brer seg Hjort og rådyr er på fremmarsj mens elg og villrein reduseres betydelig

15 Endringer i biologisk mangfold
Kongekrabben har nådd Stadlandet Amerikansk hummer har erstattet europeisk hummer i Oslofjorden ...

16 Ny industri Krav om betaling av miljøbelastninger førte til utvikling av alternativ teknologi CO2-effektiv gasskraftteknologi tilgjengelig fra Nye markeder for denne type teknologi Stor treghet når det gjelder omlegging av energisystemer

17 Ny industri Sol- og vindkraft fortsetter å øke sin utbredelse
Norge er verdensledende på nisjer i hydrogenteknologi Hydrogengass-produksjon: 2005: Fra naturgass og god håndtering av CO2 2030: Fra vann ved elektrolyse og energikilden er fornybar

18 Resirkulerbare biler – et eksempel til etterfølgelse
Fra 2005 til 2015 utvikles forurensningsfrie biler drevet av hydrogen «Take-back»-forpliktelser – ansvar for bilen etter at den var tatt ut av bruk Produktdesign og produksjon avgjørende for gjenvinning etter endt bruk Bilens vekt redusert til 1/3

19 Gjenvinning Gjenvinning – naturlig og integrert del av hele produksjons- og forbruksmønsteret Industriell økologi – for alvor operasjonalisert etter 2020

20 Forurensninger Spredning av plantevernmidler, hormonhermere og organiske miljøgifter Mange nye stoffer produseres Industrien har lite utslipp av miljøgifter Norsk olje- og gassindustri har ingen utslipp av miljøgifter i 2010

21 Globalisering gjør kapital ansvarlig
Multinasjonale selskaper har internasjonale miljøstandarder fordi kapitalmarkedene krevde det Utvikling av «Dow Jones Global Index» gir sterkt press på selskap med globale ambisjoner FN-konvensjon om bedriftenes samfunnsansvar

22 Kystsonen Integrert kystsoneplanlegging etablert i alle kystkommuner
Store deler av havbruks-produksjonen er flyttet til ytre deler av kystsonen Havbruk med genmodifiserte organismer i spredningssikre anlegg på land Villaksen reddet Bærekraftig forvaltning av naturlige fiskebestander

23 By og bynære områder Alle landets større byer har velutviklede bybanenett Troen på omfattende byplanlegging har vendt tilbake Planer om bygging av mikrotrikk Maksimum 250 meter til nærmeste «bylund»

24 Etterord Dynamisk og uforutsigbar utvikling
Det bør forskes på et bredt spekter av potensielle problemstillinger Grunnforskning er viktig Allsidig kunnskapsgrunnlag avgjørende for å kunne mestre fremtidens utfordringer Miljøforskningssenter etablert i 2005


Laste ned ppt "Rikets miljøtilstand 2030 – et fremtidsbilde"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google