Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samarbeid mellom KS og Helse Sør Eli Hansen Prosjektleder Helsedialog.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samarbeid mellom KS og Helse Sør Eli Hansen Prosjektleder Helsedialog."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samarbeid mellom KS og Helse Sør Eli Hansen Prosjektleder Helsedialog

2 Hvordan har vi tilnærmet oss dette: Samtidig, koordinert fokus på Styringsfeltet Overordnet ledelse, administrativt og politisk Tjenestefeltet Operative ledere Individfeltet Klinikken, møtet mellom tjenesteyter og mottaker

3 Organisering Helsedialogforum 6 fra kommunenes H/S tjeneste, hvorav 2 fastleger og en privatpraktiserende spesialist 3 fra helseforetakene 4 fra brukerorganisasjonene 4 tillitsvalgte (2 fra KS-området og 2 fra HF-området) Lokale Samhandlingsfora ressursgrupper etc. Sekretariat - Programleder, heltid - Programmedarbeidere engasjert fra foretak, kommuner, fastleger og andre - Programansvarlig RHF - Programansvarlig KS Programstyret - Anne Karin Lindahl, fagdirektør Helse Sør RHF, styreleder - Erik Hillesund, KS, rådmann Mandal kommune - Oddvar Grøthe, KS, ordfører Hemsedal kommune - Unn Teslo, adm. direktør Ringerike sykehus HF - Terje Keyn, ansattes representant - Torbjørn Hodne, brukerorganisasjonene

4 Metodikk; -Fire dialogkonferanser med til sammen ca 400 toppledere, mellomledere -Dialog i styringsgruppe, prosjektgruppe og referansegruppe -Utøvere, brukere og tillitsvalgte fra kommuner, foretak, fastlegene, andre aktører Fire sammensatte lokalt forankrede ressursgrupper Høring – ”Dette vil vi være med på videre!” Vedtak i KS' fylkesstyrer og styret for Helse Sør RHF Innarbeidet i bestillerdokumentet til HF-ene Etablering av programstyret Programsekretariat etablert, prosjektleder ansatt

5 Tilnærming brukt i programmet Anerkjenne, lære av og bygge på eksempler på god samhandling: I rapporten er 34 eksempler presentert og analysert. Lærings- og mestringssentra og likemannsarbeid Samhandling om individuelt tilrettelagte tilbud Kompetanseutveksling og –utvikling Ambulante team Felles rutiner og prosedyrer Avtaler mellom foretak og kommuner Felles drift av helsetjenester Elektronisk samhandling

6 Grunnleggende verdier - kulturbygging Samhandlingen skal preges av likeverd, respekt og tillit. Relasjon mellom bruker og tjenesteytere Vise vilje og mot til samhandling med pasienter, pårørende og brukerorganisasjoner Systemforankring Beskrive tiltak for å forbedre samhandling i avtaler, som forankres på alle nivåer Samhandlingsrelasjonen Møte på hverandres arenaer. Klargjøre ansvarsforhold og sett av tid til å samarbeide Kunnskap og metoder Dele kunnskap og metoder mellom pasienter og ansatte i helseforetak og kommuner – dele gode eksempler på samhandling Tjenestetilbudet Fokusere på helhetlig pasientforløp og legg til rette for individuelle behov. Ta utgangspunkt i felles mål og en løsningsfokusert tilnærming.

7 Prioriterte områder 1.Lærings- og mestringssentre (LMS) 2.Samhandlingskultur og -kompetanse 3.Ambulante team 4.Samhandling om IKT og Helsenett 5.Avtaler mellom kommuner og helseforetak

8 Praksiskonsulentordning Resultatmål: Effektive og resultatorienterte modeller for hospitering og kompetanseutveksling skal prøves ut og spres Helsedialog.no utvikles til en aktiv kommunikasjonskanal Det skal utarbeides og gjennomføres resultat/effekt målinger av ordningen mht. nytteverdi for partene (pasienter, 1. og 2.linja) PKO skal utvides til å gjelde andre yrkesgrupper. Mål: bedre samhandling mellom sengeposter og kommunale PLO- tjenester.

9 Status.. 2005 ; 15 konsulenter (inkl. Koordinatorer) 2007 ; 50 konsulenter - 6 koordinatorer + reg. koordinator - 9 ikke-leger(sykepleiere, fysioterapeut) Mål: Ytterligere utvidelse til Radium/Riks.

10 Hvorfor PKO? Kommunenes stemme inn i HFet og vice versa Praktisk tilnærming “den som har skoen på.” Dele erfaringer “Gamle” Helse Sør – sentral finansiering sikrer prioritering av PKO-ordningen Sentral i Helsedialog – viktig mht. systematisk satsing på samhandling Utvidelse naturlig – større bredde i fokusområdene med PLO “inne” Alle konsulentene underlagt koordinator

11 Utfordringer til kommunene Kaste lua …… –Erkjenne egen kompetanse –Generalisten stadig viktigere med økende spesialisering –Reklamere for denne kompetansen (også i egen organisasjon) –Interkommunalt samarbeide –Jobb strategisk –Sett dagsorden…..ikke overlate dette til HFene –Erkjenn utfordringen mht. samhandling i egen org. (eks. PLO/fastleger)

12 Hva GJØR vi i 2007? 5 regionale dialogkongeranser innen satsingsområdene (LMS, Ambulant virksomhet, Samhandlingskultur og kompetanse, avtaler, IKT) Frikjøp av ressurspersoner med ansvar for konferansene Opplæring i AI-metodikken av GRUK Web.redaktør for www.helsedialog.no med ansvar for videreutvikling av sidawww.helsedialog.no Systematisering/oversikt over de gode eksemplene Deltakelse i hverandres planprosesser Utvidelse av PKO til andre yrkesgrupper i SiV, Sørlandet, Buskerud og SSR Oppfølging av utviklingstiltak som har fått støtte fra Helsedialog – totalt 5 mill

13 Hvorfor samhandle? Samarbeid gir resultater !!!! Samarbeid behover ikke koste mye (ofte kun tid der og da) Brukerperspektiv – en sammenhengende behandlingskjede Likeverd en forutsetning Lederstøtte på alle nivåer Viktig med strategi – samhandle på styringsnivå, tjenestenivå og individnivå Være tydelig på ansvarsfordeling


Laste ned ppt "Samarbeid mellom KS og Helse Sør Eli Hansen Prosjektleder Helsedialog."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google