Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strukturert ukeshospitering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strukturert ukeshospitering"— Utskrift av presentasjonen:

1 Strukturert ukeshospitering

2 S.u.s har hatt en strukturert hospiteringsordning fra 2002.
Sus har hat strukturert ukeshospitering fra 2002.Vi fikk ideen og innspirasjonen fra Helse Fonna hvor man ved sykehuset på Stord hadde et opplegg hvor man hospiterte etter en spesiell mal, denne kopierte og tilpasset vi til Sus. 1. Avdeling var Klinikk for blod og kreftsykdommer, denne avdelingen vakte umiddelbart interesse og man hadde fra 2-4 hospitanter de første årene.Siden kom medisinsk avdeling,barneaveldingen, nevrologisk avdeling kvinneklinikken og flere til, men det vakte liten interesse blant fastlegene inntil akutt klnikken kom med tilbud siste året. Det ser ut som akut klinikken og kreftavdelingen har noe som intereserer fastleger når det gjelder hospitering.

3 Hospitering for 70 år siden
Bestemmelser for hospitering (Vedtatt av det 26. landsmøte i 1936) Den norske lægeforenings landsmøte uttaler sin tilslutning til de synsmåter angående ulønnede lægestillinger ved sykehusene som er fremholdt av den nedsatte komite (Johnsen-komiteen). Hospitering ikke noe nytt fenomen, trolig hadde Hippokrates hospitanter, men i Norge er det beskrevet i legeforeningen 70 år tilbake . Her er en større beskrvielse med påmelding og godkjenning .

4 Historikk Det kom supplering og mer detaljerte regler for hospitering i 1961, 1963 og Bestemmelser for hospitering er i sin helhet tatt med under: Ytterligere bestemmelser for spesialistutdanningen side 86.

5 Disposisjon Hospitering som læringsmåte
Hospitering som metode for å bedre samhandling Praktisk gjennomføring Erfaring og evaluering av hospitering v akuttklinikken

6 Hospitering i videre og etterutdanning
Nordisk legeråd 2000: Etterutdanning er de formelle og uformelle aktiviteter en yrkesaktiv lege deltar i for å opprettholde og utvikle sin kompetanse ut fra eget og virksomhetens behov. Det er læringsutbyttet og ikke type etterutdanning som er avgjørende. Nordisk legeråd kom i 2000 med et notat om etterutdanning som sier mye om etterutdaningens pedagogikk som passer veldig godt sammen med tankegangen rundt hospitering og bekrefter at hospitering har et veldig spennende potensiale for læringsutbytte.

7 Moderne tenkning omkring profesjonsrettet etterutdanning bygger på begrepet voksenlæring. Det tar utgangspunkt i at den enkelte profesjonelle yrkesutøver selv er den som kan identifisere sine læringsbehov slik disse kommer til syne i det daglige arbeid med pasienter, som kan beskrive egne læringsmål, gjennomføre læringstiltak og evaluere resultatet.

8 Det er dette som kalles selvstyrt læring
Det er dette som kalles selvstyrt læring. Det inkluderer også at man aktivt søker støtte og råd hos sine kolleger for å få en best mulig vurdering av læringsbehov og -resultat (peer assessment). Når vi kommer til den praktiske gjenomføring av hospitering vil dere se at dette er veldig i tråd med dette .

9 Hospitering som læringsmåte
Mulighet for stort læringsutbytte ved økt faglig kunnskap økt samhandlingskompetanse Mulighet for endring av praksis og samhandling Jeg vil påstå at hospitering som læringsmåte gir mulighet for stort læringsutbytte med både økt faglig kunnskap og økt samhandlingskompetanse. Det er det siste som nok er det viktigste resultatet. Dvs økt samhandlingskompetanse.Det er kort tid for faglig fordyping og trening av håndtverksmessige prosedyrer med en uke, men det er veldig passe tid for å få økt samhandlingskompetanse. Evalueringene som jeg kommer tilbake til fra de som har hospitert tyder og å at dette kan stemme. Mange sier at hospitering ser ut til å være den metode som gir størst mulighet for endring av praksis.og det ser ut som om evalueringene bekrefter dette.

10 Hospitering som metode for å bedre samhandling Fordeler for sykehuset
Hovedmålet med hospitering er å bedre samhandlingen mellom allmennlegene og sykehuset, ved å øke gjensidig kjennskap og tillit. Dette kan gi bedre pasientflyt ved at sykehuset får henvist pasienter som er optimalt undersøkt på forhånd og legen kan bli bedre i stand til å følge opp. Dette kan effektivisere bruken av poliklinikk og avdeling Hovedmålet m hosp i regi av PKO er bedre samhandling , Det er opplagt at en allmenlege som lærer sykehuset bedre å kjenne ved en ukes hospitering blir bedre i stand til samhandling,ved at egen samhandlingkompetanse øker, men det som har vært litt overraskende har vært den kikkehuslleffekten en hospierende lege i sykehuset faktisk er. I alle de 3 klnikkene jeg har hospitert har jeg vært overrasket over hvor lite de jeg har møtt i klinikken har visst om primærhestetjenesten og fastlegens muligheter og begrensinger og jeg har hver gang opplevd meg som et vindu ut og opplevd det som en meningsfull jobb å faktisk bidra til økt samhandlingskompetanse hos kolleger i klinikken. Vi har et sterkt ønske o at hospitering skulle være gjensidig, dvs at sykehuskolleger skulle hospitere hos oss,det har vi ikke fått til.Der er ikke samme gullerot i form av poenger for dem.

11 Praktisk gjennomføring
Avdelingens overlege er ansvarlig Allmennlegene må melde seg på til en kontaktperson oftest en sekretær på avd. Allmennlegene må formulere læringsmål som presenteres for avdelingens overlege som finner en erfaren lege på avdelingen som kan være hospiteringsvert Hospiterende lege og hospiteringsvert har kontakt enten ved et møte eller pr telefon i god tid før hospitering og avtaler hvordan læringsmål kan nås. Der er en mal for hospiteringsverter slik at disse vet hva som er viktig og lurt å forberede i avdelingene for et best mulig læringsutbytte .

12 Fordeler for hospiterende leger
Allmennlegene øker sin kompetanse. En uke med hospitering gir 25 poeng til videre og etterutdanning. En uke er ikke en forutsetning, ved kortere hospitering gis 5 p pr dag. Ordningen er gratis. Det viktigste målet er at hospitering kan bedre samhandling og kan dermed øke tryggheten for pasientene.

13 Praktisk gjennomføring
Pko har en egen hjemmeside under SUS Hospiteringsordningen har et eget kapittel Der finner man: dokumenter som omtaler ordningen, mal for hospitering, kursbevis, evalueringsskjema og omtale av de avdelinger som er klar for hospitering med påmeldingsmulighet direkte til avdelingenes kontakt personer .

14 Erfaringer Klinikk for blod og kreftsykdommer har siden 2002 hatt 2-4 hospiterende leger pr år. De andre klinikkene har hatt noen få. Akuttklinikken har sitt første år m hospiteringsordning hatt 5 som har hospitert.

15 Akuttklinikken

16 Erfaringer Akutt klinikken
Rangering fra 1-5 hvor 5 er best. Kjennskap til akutt klinikken : ,4 Utbytte av uka Vil du endre praksis etter denne hosptireingsuken: Vil du endre samarbsmåte Det så ut til å bi mer enn 5 som skulle hospitere det første året pga interesse, men noen har trukket seg pga travelhet i praksisen like før. Dette er basert på evalueringsskjema.

17 Eksempler på læringsmål nevnt i evalueringsskjema:
Øke kjennskap til organisering av akuttkliniken og kompetansen i ambulansetjenesten Øke egen trygghet og mestring i akutmedisinsk samhandling. Lære intubering og innsetting av venfloner.

18 Utbytte Faglig oppdatering vedr skader
Se forløpet av en akuttmedisinsk respons Lytte til 113 svar Lære prinsipper for triage Oppdatering av akuttmedisinske tilstander og skader Økt kjennskap til samarbeidende personell sin kompetanse og ansvar i hele kjeden. Økt forståelse for utfordringer og vansker som møter ambulanse og amk personellet. Dette er utsagn fra evalueringsskjemaene

19 Utbytte Bedre håndtering av innleggelser. Økt kjenneskap til :
ambulansenes utstyr og muligheter til ambulansepersonellets kompetansenivå til akuttmottakets organisering og pasientbehandling. AMK sine arbeidsmetoder og hjelpemidler

20 Utbytte Det mest positive:
Masse positive mennesker som ville dele erfaringer med en gammel landsbylege. Vaktleder i akutt motak organiserte dagen svært godt m tanke på læringsmål. Det mest negative: Mye venting og lite dramatikk Det at denne uken gir kun 25 poeng og ikke 40

21 Utfordringer Markedsføre og øke bruken av ordningen blant fastleger og sykehjemsleger. Øke verdsetting m flere poeng? 25 p for 3 dager eller 40 poeng for en uke? Legge til rette for hospitering for sykehusleger hos fastleger og i sykehjem. Flere praksiskonsulenter hospiterer. Jeg har gått gjennom den nasjonale nettsiden vår for å finne ut hvordan det ligger an på andre sykehus og fant kun Aker? Men jeg vet at der er ordninger på Stord og at der skulle være på UNN, det ville være veldig fint om det ble lett å finne frem ang hospiteirng på denne sida. Jeg skulle ønske at hospitering i større grad ble markesført fra sykehusene,det oppleves litt krevende å hospitere, man går alene inn i et miljø man ikke kjenner og kjenner seg faglig underlegen i.Det er lettere om man innviteres enn å innvitere seg selv inn. Verdsettingen med 5 poeng pr dag oppleves ikke å stå i forhold til det å la egen praksis hvile i en uke.Mange av evalueringene har kommentarer om at dette bør økes.Jeg skrev selv til spesialiteskommiteen i legeforeningen i fjor og ba om dette på vegen av PKO v sus, og fikk et hyggelig svar med honnør for en strukturert ordning, men ingen flere poeng.og ønkser at noen større og sterkere enn meg prøver seg igjen. Praksiskonsulenter bør ha hospitert på egen avdeling, det gir stort utbytte i form av kjennskap til avd og det gjør praksiskonsulentordningen synlig og tilgjengelig for en stor gruppe av personalet

22 Konklusjon Hospitering gir stort læringsutbytte
øker samhandlingskompetanse hos både hospitant og vertsavdeling bedrer samhandling Hospitering foreløpig lite benyttet. Avdelinger vekker veldig ulik interesse. Hospitering bør verdsettes v annerledes eller økt poeng. Gullerotfaktoren bør økes på en eller annen måte hvis vi tror på og ønkser å promontere dette.


Laste ned ppt "Strukturert ukeshospitering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google