Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan evaluere henvisninger (og epikriser)?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan evaluere henvisninger (og epikriser)?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan evaluere henvisninger (og epikriser)?

2 Hvordan evaluere og forbedre henvisninger (og epikriser)
Hvordan evaluere og forbedre henvisninger (og epikriser)? Erfaringer fra PKO ved STHF

3 God samhandling krever øvelse – og kommunikasjon
Det går an! Et suksesskriterium: øvelse, ikke kjeft og trusler. Men tilbakemeldinger både når det går bra og når det ikke går bra.

4 Fra lungepoliklinikken
Øystein Line Praksiskonsulent ST i Skien

5 Skåringsskjema henvisningskvalitet
PRESENTASJON AV PROBLEM 0-1 DATA vedr pasient og lege DIAGNOSE MEDISINER RØYKEANAMNESE MÅLINGER (PEF eller spirometri) ANAMNESE RELEVANT og RYDDIG MAX SKÅR:

6 2002/2003 2009/2010

7 2002 2003 Okt 2009 Mars 2010

8 Vurdering Det er høyere gjennomsnittsskår i 2009/2010 enn i 2002/2003.
Det er mer spredning av skåren i de siste registreringsperiodene Kvaliteten har ikke kommet opp på et stabilt bedre nivå (ikke 8 påhverandrefølgende datapunkter over gammelt gjennomsnitt), men det er likevel en signifikant bedring bedømt ved SPC-diagrammer (2 av 3 påhverandrefølgende datapunkter over 2 sigma, 4 av 5 påhverandre-følgende datapunkter over 1 sigma – markert med røde sirkeler)

9

10 Vurdering av konsultasjoner
82 henvisninger vurdert okt. 2009/mars 2010 25 av 82 henviste (30 %) var internhenviste 4 av disse 25 internhenviste (16 %) kunne/burde vært håndtert av fastlegen 3 av de 82 henviste (4 %) var henviste fra bedriftshelsetjeneste 3 av de 3 henviste fra BHT (100 %) burde vært håndtert av fastlege 54 av de 82 henviste (66 %) var henviste fra fastlege 5 av de 54 henviste fra FL (9 %) kunne/burde vært håndtert av fastlegen Potensiale: 12 av 82 henviste (15 %) kunne vært tatt hånd om av fastlege uten henvisning til lungepoliklinikken

11 PKO Psykiatrisk klinikk
Astrid Emhjellen

12 Mal for henvisning Utviklet av DPS i samarbeid med praksiskonsulenten Mal for epikrise Utviklet av praksiskonsulenten/ allmennlege i samarbeid med DPS

13 Skåringsark Henvisning til DPS (finnes på www.pko.no – Idebank)
Personopplysninger poeng: Navn, Fødselsdato, Oppdatert adresse, Telefon (fast og mobil) 2. Henvisningsgrunn poeng: Diagnose, Bestilling mhp behandling og vurdering, Pasientens motivasjon, Underliggende motivasjon, f.eks trygderettigheter 3. Relevante bakgrunnsopplysninger poeng: Familie/ barn, Arbeid, Nettverk/ressurser, Tidligere sykehistorie 4. Aktuelt poeng: Symptomer, Alvorlighetsgrad, Funksjonsnivå, Rus, Søvn, Konsekvens 5. Status presens poeng: Psykiatrisk status, Somatisk status, Relevant lab. 6. Medikamenter poeng: Aktuell medikasjon, Tidligere psykofarmaka, Evt bivirkninger/ seponeringsgrunn MAX SKÅR 24 poeng

14 Tiltak - trinnvist Brev til fastlegene med beskrivelse av ønsket innhold i henvisninger Møter på fastlegekontorene hvor henvisningskvalitet var ett av temaene Individuell tilbakemelding til alle henvisere på henvisningene i en periode

15 Baseline Etter indiv. tilbakem. Etter brev Etter møter
Jeg har valgt å ta med alle periodene – bildet blir noe uoversiktlig, men med litt forklaring tror jeg det går bra. Jeg har trukket gjennomsnittet for baseline gjennom hele diagrammet. Diagrammet viser at det har gått jevnt og trutt oppover, og at økningen ikke kan være tilfeldig fordi det er så mange punkter over gammelt gjennomsnitt. Det viser også at det fortsatt er betydelig spredning, ja til og med mer spredning. Dvs at noen henvisninger like dårlige som før, mens de fleste er bedre enn før.

16 Etter Baseline indiv. tilbakem. Etter Etter møter brev
Her kunne du ev. velge ut noen få perioder – baseline + etter brev + etter møter og etter tilbakemelding. Y-aksen bør endres slik at du ikke får halve poeng som ikke brukes her. Det ser ut til at det har kommet en signifikant forbedring, men fortsatt stor variasjon. Jeg kan lage diagram for deg om du ønsker.

17 Nov. 07 Etter møter Baseline Våren 08
Her har jeg også latt alle periodene være med – og det viser at epikrisene har kommet på et bedre nivå Fortsatt stor spredning, men litt mindre enn i baseline-registreringen.

18 Dette diagrammet er viktig
Dette diagrammet er viktig. Det viser at det er en signifikant bedring, dessuten noe mindre variasjon, men fortsatt mangler dette eller er for dårlig i noen epikriser. Så det er fortsatt forbedringspotensiale.

19 En uke i november 2009 Vurdering av 100 henvisninger
ØNH-poliklinikken ST En uke i november 2009 Vurdering av 100 henvisninger

20 Henvisninger til ØNH-poliklinikken
Er følgende parametre med eller ikke: Diagnose: Anamnese: Undersøkelsesfunn hos henv. lege: 0-4 Tidligere sykdommer: Medisinliste: CAVE: MAX skår: 15 poeng

21

22 Standardbrev med tilbakemelding
Et enkelt standardbrev med avkrysnings-mulighet for hva som mangler sendes til legen som har henvist Pas. får likevel time Hjelper det? Ny vurdering av henvisningskvalitet

23 TILBAKEMELDINGSBREV TILBAKEMELDING PÅ HENVISNING:
ØNH-poliklinikken får et stort antall henvisninger – ca 400 pr mnd. Alle henvisninger vurderes individuelt og prioriteres etter behov. Pr. idag er det kun unntaksvis at pasienten venter mer enn 2 måneder på konsultasjon. God kvalitet på henvisningene med tilstrekkelige opplysninger sikrer en bedre, raskere og riktigere vurdering. Enkelte henvisninger er mangelfulle, og i samarbeid med praksiskonsulenten tillater vi oss derfor å gi tilbakemelding med ønske om ytterligere opplysninger. Pasienten får likevel time. Aktuell henvisning vurderes mangelfull og vi ber om flere opplysninger vedr.: o Diagnose o Anamnese m/aktuell problemstilling o Undersøkelse/kliniske funn hos henv. lege o Supplerende undersøkelser; lab, rtg, osv. o Tidl. sykdommer o Opplysninger om medisiner o Cave/medikamentallergi o Annet (f.eks.: legens forslag til tiltak - hastegrad - pasientens motivasjon) Det er fint om de nye opplysningene merkes som "supplement til tidligere henvisning" og sendes på papir (ikke elektronisk). Da unngår vi registrering som ny henvisning. Hilsen Overlege ØNH, Sykehuset Telemark HF (underskrift/stempel)

24

25 Kunne vi klart oss med vurdering av færre enn 100 henvisninger?
Hva med 30 henvisninger i hver periode?

26

27 Eller kanskje bare 20 henvisninger i hver periode?

28

29 Undersøkelse hos fastlegen

30

31 Om variasjon “If I had to reduce my message for management to just
a few words, I’d say it all had to do with reducing variation.” W. Edwards Deming

32 De aller fleste fastlegene er positive til tilbakemeldinger med hensyn til henvisninger - med noen få unntak! Må følges opp med god og positiv kontakt – ev. med tilbud om veiledning, hospitering etc På poliklinikkene er varige endringer avhengig av leders/lederes fokus Opplæring av nye/vikarer (kanskje også erfarne?) i bruk av EPJ Veien videre: Rutinemessig tilbakemelding på alle henvisninger som ikke er tilfredsstillende med spørsmål om å ettersende manglende opplysninger

33 Samhandling kan lette utskrivelser og sikre godt pasientløp
Samhandling kan lette utskrivelser og sikre godt pasientløp. Pasienten blir ikke kasteballer . Samhandling kan hindre re innleggelser .Veiledning kan trygge fastlegen og 1 linjen i ivaretagelse av pasienten. Samhandling må bli mer enn et moteord. Samhandling tar tid ,men gir mindre frustrasjoner. OM Å INNVESTERE I STARTEN AV EN BEHANDLING( ex rus /psykiatripasienter)


Laste ned ppt "Hvordan evaluere henvisninger (og epikriser)?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google