Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan evaluere henvisninger (og epikriser)?. Hvordan evaluere og forbedre henvisninger (og epikriser)? Erfaringer fra PKO ved STHF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan evaluere henvisninger (og epikriser)?. Hvordan evaluere og forbedre henvisninger (og epikriser)? Erfaringer fra PKO ved STHF."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan evaluere henvisninger (og epikriser)?

2 Hvordan evaluere og forbedre henvisninger (og epikriser)? Erfaringer fra PKO ved STHF

3 God samhandling krever øvelse – og kommunikasjon

4 Fra lungepoliklinikken Øystein Line Praksiskonsulent ST i Skien

5 Skåringsskjema henvisningskvalitet PRESENTASJON AV PROBLEM 0-1 DATA vedr pasient og lege0-1-2 DIAGNOSE0-1-2 MEDISINER 0-1-2 RØYKEANAMNESE 0-1-2 MÅLINGER (PEF eller spirometri) 0-1-2 ANAMNESE 0-1-2-3-4-5 RELEVANT og RYDDIG 0-1-2-3-4 MAX SKÅR:20

6 2002/2003 2009/2010

7 2002 2003Mars 2010Okt 2009

8 Vurdering Det er høyere gjennomsnittsskår i 2009/2010 enn i 2002/2003. Det er mer spredning av skåren i de siste registreringsperiodene Kvaliteten har ikke kommet opp på et stabilt bedre nivå (ikke 8 påhverandrefølgende datapunkter over gammelt gjennomsnitt), men det er likevel en signifikant bedring bedømt ved SPC-diagrammer (2 av 3 påhverandrefølgende datapunkter over 2 sigma, 4 av 5 påhverandre- følgende datapunkter over 1 sigma – markert med røde sirkeler)

9

10 Vurdering av konsultasjoner 82 henvisninger vurdert okt. 2009/mars 2010 –25 av 82 henviste (30 %) var internhenviste –4 av disse 25 internhenviste (16 %) kunne/burde vært håndtert av fastlegen –3 av de 82 henviste (4 %) var henviste fra bedriftshelsetjeneste –3 av de 3 henviste fra BHT (100 %) burde vært håndtert av fastlege –54 av de 82 henviste (66 %) var henviste fra fastlege –5 av de 54 henviste fra FL (9 %) kunne/burde vært håndtert av fastlegen Potensiale: –12 av 82 henviste (15 %) kunne vært tatt hånd om av fastlege uten henvisning til lungepoliklinikken –

11 PKO Psykiatrisk klinikk Astrid Emhjellen

12 Mal for henvisning Utviklet av DPS i samarbeid med praksiskonsulenten Mal for epikrise Utviklet av praksiskonsulenten/ allmennlege i samarbeid med DPS

13 1.Personopplysninger 0-1-2-3-4 poeng: Navn, Fødselsdato, Oppdatert adresse, Telefon (fast og mobil) 2. Henvisningsgrunn 0-1-2-3-4 poeng: Diagnose, Bestilling mhp behandling og vurdering, Pasientens motivasjon, Underliggende motivasjon, f.eks trygderettigheter 3. Relevante bakgrunnsopplysninger 0-1-2-3-4 poeng: Familie/ barn, Arbeid, Nettverk/ressurser, Tidligere sykehistorie 4. Aktuelt 0-1-2-3-4 poeng: Symptomer, Alvorlighetsgrad, Funksjonsnivå, Rus, Søvn, Konsekvens 5. Status presens 0-1-2-3-4 poeng: Psykiatrisk status, Somatisk status, Relevant lab. 6. Medikamenter 0-1-2-3-4 poeng: Aktuell medikasjon, Tidligere psykofarmaka, Evt bivirkninger/ seponeringsgrunn MAX SKÅR 24 poeng Skåringsark Henvisning til DPS (finnes på www.pko.no – Idebank)www.pko.no

14 Tiltak - trinnvist Brev til fastlegene med beskrivelse av ønsket innhold i henvisninger Møter på fastlegekontorene hvor henvisningskvalitet var ett av temaene Individuell tilbakemelding til alle henvisere på henvisningene i en periode

15 Baseline Etter brev Etter møter Etter indiv. tilbakem.

16 Baseline Etter brev Etter møter Etter indiv. tilbakem.

17 Baseline Etter møter Nov. 07 Våren 08

18

19 En uke i november 2009 Vurdering av 100 henvisninger

20 Henvisninger til ØNH-poliklinikken Er følgende parametre med eller ikke: Diagnose: 0-1 Anamnese: 0-4 Undersøkelsesfunn hos henv. lege:0-4 Tidligere sykdommer: 0-3 Medisinliste: 0-2 CAVE: 0-1 MAX skår:15 poeng

21

22 Standardbrev med tilbakemelding Et enkelt standardbrev med avkrysnings- mulighet for hva som mangler sendes til legen som har henvist Pas. får likevel time Hjelper det? Ny vurdering av henvisningskvalitet

23 TILBAKEMELDINGSBREV TILBAKEMELDING PÅ HENVISNING: ØNH-poliklinikken får et stort antall henvisninger – ca 400 pr mnd. Alle henvisninger vurderes individuelt og prioriteres etter behov. Pr. idag er det kun unntaksvis at pasienten venter mer enn 2 måneder på konsultasjon. God kvalitet på henvisningene med tilstrekkelige opplysninger sikrer en bedre, raskere og riktigere vurdering. Enkelte henvisninger er mangelfulle, og i samarbeid med praksiskonsulenten tillater vi oss derfor å gi tilbakemelding med ønske om ytterligere opplysninger. Pasienten får likevel time. Aktuell henvisning vurderes mangelfull og vi ber om flere opplysninger vedr.: oDiagnose oAnamnese m/aktuell problemstilling oUndersøkelse/kliniske funn hos henv. lege oSupplerende undersøkelser; lab, rtg, osv. oTidl. sykdommer oOpplysninger om medisiner oCave/medikamentallergi oAnnet (f.eks.: legens forslag til tiltak - hastegrad - pasientens motivasjon) Det er fint om de nye opplysningene merkes som "supplement til tidligere henvisning" og sendes på papir (ikke elektronisk). Da unngår vi registrering som ny henvisning. Hilsen Overlege ØNH, Sykehuset Telemark HF (underskrift/stempel)

24

25 Kunne vi klart oss med vurdering av færre enn 100 henvisninger? Hva med 30 henvisninger i hver periode?

26

27 Eller kanskje bare 20 henvisninger i hver periode?

28

29 Undersøkelse hos fastlegen

30

31 Om variasjon “If I had to reduce my message for management to just a few words, I’d say it all had to do with reducing variation.” W. Edwards Deming

32 De aller fleste fastlegene er positive til tilbakemeldinger med hensyn til henvisninger - med noen få unntak! Må følges opp med god og positiv kontakt – ev. med tilbud om veiledning, hospitering etc På poliklinikkene er varige endringer avhengig av leders/lederes fokus Opplæring av nye/vikarer (kanskje også erfarne?) i bruk av EPJ Veien videre: Rutinemessig tilbakemelding på alle henvisninger som ikke er tilfredsstillende med spørsmål om å ettersende manglende opplysninger

33


Laste ned ppt "Hvordan evaluere henvisninger (og epikriser)?. Hvordan evaluere og forbedre henvisninger (og epikriser)? Erfaringer fra PKO ved STHF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google