Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Medisin og helsefag 3. forelesning: Kunnskapsbasert praksis Cochrane Library Lena Nordheim, forskningsbibliotekar Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Medisin og helsefag 3. forelesning: Kunnskapsbasert praksis Cochrane Library Lena Nordheim, forskningsbibliotekar Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten."— Utskrift av presentasjonen:

1 Medisin og helsefag 3. forelesning: Kunnskapsbasert praksis Cochrane Library Lena Nordheim, forskningsbibliotekar Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

2 Kunnskapsbasert praksis Evidence Based Practice Kunnskapsbasert medisin Evidence Based Medicine Kunnskapsbasert sykepleie Evidence Based Nursing Kunnskapsbasert fysioterapi Evidence Based Physiotherapy Kunnskapsbasert psykologi Evidence Based Psychology Kunnskapsbasert tannpleie Evidence Based Dentistry Kunnskapsbasert bibliotekarvirksomhet Evidence Based Librarianship

3 1. Refleksjon i fagutøvelsen: Erkjenne og identifisere informasjonsbehov 2. Formulere spørsmål 3. Gjennomføre litteratursøk - lete! 4. Kritisk vurdere forskningsbasert kunnskap 5. Vurdere kunnskapen opp mot skjønn, verdier og preferanser 6. Implementere Kunnskapsbasert praksis

4 1. Refleksjon i fagutøvelsen: Erkjenne og identifisere informasjonsbehov 2. Formulere spørsmål 3. Gjennomføre litteratursøk - lete! 4. Kritisk vurdere forskningsbasert kunnskap 5. Vurdere kunnskapen opp mot skjønn, verdier og preferanser 6. Implementere Kunnskapsbasert praksis

5 Kjernespørsmålene: Spørsmål om:Eksempel: Utbredelse: Hvor mange er uføretrygdet pga. ryggproblemer i Norge? Årsak/risiko: Hvorfor får noen ryggplager? Er inaktivitet en risikofaktor? Diagnose: Hvordan kan vi avgjøre om et barn er motorisk usikkert? Effekt: Behandling og forebygging Kan trening forebygge tap av benmasse hos kvinner etter overgangsalderen? Prognose: Hvordan går det med motorisk funksjon og bevegelsesglede hos barn født for tidlig? Erfaringer: Hvordan opplever eldre mennesker å komme på alders- og sykehjem?

6 Å formulere gode spørsmål Personer/ pasienter Tiltak Det vi gjør/ det som skjer Evt. alternativt tiltak Utfall

7 Fra en leges hverdag... En av dine faste pasienter har i lengre tid følt seg ”pjusk”. Hun går på jobb, men kjenner seg generelt nedstemt og har lite lyst og krefter til noe sosialt utenom jobb. Du har mistanke om at pasienten kan ha en mild form for depresjon. Pasienten kjøper ukentlig Allers. Nylig har hun lest en artikkel om en dame med de samme symptomene som henne selv, og som i helsekostbutikken ble anbefalt johannesurt. ”Siden har livet vendt solsiden til” forteller hun gledesstrålende på side 45. Pasienten spør deg til råds, kan dette være noe for henne?

8 Å formulere gode spørsmål Personer/ pasienter Tiltak (det vi gjør/ det som skjer) Evt. alternativt tiltak Utfall (Pasienter med) mild depresjon JohannesurtF.eks: Bedre humør Økt livskvalitet

9 Fra gode spørsmål til gode svar De ulike kjernespørsmålene besvares på ulik måte Metode = studiedesign Fremgangsmåten forskere bruker for å få svar på en gitt problemstilling/hypotese Spørsmål om effekt: Studiedesign: randomisert kontrollert undersøkelse Forskernes spørsmål: Virker johannesurt mot mild depresjon?

10 Har du oversikten? Systematiske oversikter rydder i kaos

11 Oversiktsartikler Review - oversiktsartikkel: Et arbeid som slår sammen resultater og konklusjoner i to eller flere publikasjoner på et gitt emne Systematisk oversikt (eng. systematic review): En oversiktsartikkel der forfatterne har brukt en systematisk og tydelig framgangsmåte for å finne, vurdere og oppsummere flere undersøkelser om samme emne

12 Professor U.T. Rygg skriver oversiktsartikkel Samler opp artikler fra tidsskriftet Physical Therapy Inkluderer kun artikler skrevet av anerkjente forskere, fortrinnsvis de han selv har møtt på konferanser i utlandet Med dette som utgangspunkt ser han ingen grunn til å vurdere kvaliteten på innholdet i artiklene

13 Den ideelle verden... Systematiske oversikter som besvarer spørsmål om: Effekt av tiltak Behandling og forebygging Diagnose Prognose Årsak Erfaringer

14 Den virkelige verden... Systematiske oversikter som besvarer spørsmål om: Effekt av tiltak Behandling og forebygging Diagnose (screening)  Årsak  Prognose  Pasienterfaringer  = mange  = noen  = svært få/ingen

15 Cochrane Library Primærkilden til systematiske oversikter og kontrollerte studier Er gratis tilgjengelig via: www.cochrane.no www.cochrane.no Består av flere delbaser: Cochrane Database of Systematic Reviews: Systematiske oversikter i regi av det internasjonale Cochranesamarbeidet (Cochrane Collaboration) Systematiske oversikter i fulltekst Oversiktene oppdateres jevnlig Besvarer kun spørsmål om effekt av tiltak

16 Cochrane Library Delbaser (forts): DARE: Database of Abstracts of Reviews of Effects Systematiske oversikter hentet fra andre kilder, f.eks. Medline Oversiktene er kvalitetsvurdert Oversiktene oppdateres ikke Ikke fulltekst

17 Cochrane Library Delbaser (forts): HTA: Health Technology Assessment Database Systematiske oversikter med ”noko attåt” – evaluerer ofte hvor mye et tiltak koster Oversiktene er ikke kvalitetsvurdert Oversiktene oppdateres ikke Ikke fulltekst

18 Cochrane Library Delbaser (forts): CENTRAL: Den beste kilden til randomiserte kontrollerte studier / kontrollerte studier Henter studier fra ulike kilder, f.eks. Medline Ingen kvalitetsvurdering Ikke fulltekst Søkefunksjonalitet: MeSH + tekstord: Nye systematiske oversikter ikke indeksert Oversikter og studier hentet fra andre kilder enn Medline har ikke MeSH

19 Spørsmål om effekt Behandling og forebygging

20 Fra spørsmål til søkestrategi Personer/ pasienter Depressive disorder [MeSH] OR depress* Tiltak Hypericum [MeSH] OR john* NEXT wort OR hypericum Utfall Quality of life [MeSH] OR ”quality of life” OR ”life quality” AND

21 Cochrane Library Demonstrasjon

22 Fra en fysioterapeuts hverdag... Per, en mann i 40-årene, har smerter i ryggen. Han er henvist til deg for behandling. Du spør Per om han har noen formening om årsakene til plagene. Han er sikker på at årsaken er relatert til jobben, det er stort arbeidspress og mye stress. Du har nettopp vært på søkekurs og lært om kunnskapsbasert praksis. Du undrer deg: finnes det noe forskning på sammenhengen mellom ryggsmerter og psykososiale faktorer på arbeidsplassen, deriblant stress?

23 Spørsmål om årsak og risiko

24

25 Medline (Ovid) Demonstrasjon http://gateway.ovid.com Userid: rb9914train Password: oslo23 Gjelder frem til 13. mai

26 Embase (Ovid) Eksempel med metodefilter 1.Exp Backache/ 2.Occupational hazard/ 3.1 and 2 ----------------legger på metodefilter-------------- 4. (systematic adj (review$1 or overview$1)).tw. 5. Meta analysis/ 6.meta analysis.pt. 7.(metaanaly$ or meta analy$).tw. 8.or/4-7 9.3 and 8

27 Metodefilter Egne filtre for ulike studier + systematiske oversikter I Medline ligger filtre inne via “Clinical queries” I andre databaser må vi legge til filtrene selv. En liste over gode filtre finnes på: http://www.sign.ac.uk/methodology/filters.html http://www.sign.ac.uk/methodology/filters.html

28 Medline er ikke alltid førstevalget!

29 Kritisk vurdere kunnskap fra forskning Må vurdere: Kan vi stole på resultatene? Hva forteller resultatene? Kan resultatene være til hjelp i praksis? Sjekklister for ulike studier http://www.kunnskapssenteret.no/ (Publikasjoner > Undervisningsmateriell) http://www.kunnskapssenteret.no/ Skal bibliotekaren gjøre dette?


Laste ned ppt "Medisin og helsefag 3. forelesning: Kunnskapsbasert praksis Cochrane Library Lena Nordheim, forskningsbibliotekar Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google