Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Miniseminar 20031 Jordskifterettene Miniseminar 2003 Jordskifterettene Ny organisering Aktuelle sakstyper Litt om sakskostnader Litt teknisk utvikling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Miniseminar 20031 Jordskifterettene Miniseminar 2003 Jordskifterettene Ny organisering Aktuelle sakstyper Litt om sakskostnader Litt teknisk utvikling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Miniseminar Jordskifterettene Miniseminar 2003 Jordskifterettene Ny organisering Aktuelle sakstyper Litt om sakskostnader Litt teknisk utvikling Nøkkeltall

2 Miniseminar 20032

3 3 Jordskifterettene Organisering av etaten Ny organisering av jordskifteverket 1. jan Navneendring til jordskifterettene Avvikling av fylkesjordskiftekontorene Inndelt i totalt 36 jordskifteretter ansatte Uavhengig av fylkesgrenser Administrert av Landbruksdepartementet - foreløpig... Særdomstolen videreføres

4 Miniseminar 20034

5 5 Jordskifteloven Lov av 21. des nr. 77 om jordskifte Jordskifte kan kreves når (§1):  a) eiendommer er vanskelig å utnytte  b) eiendommer blir vanskelig å nytte som følge av utbyggingstiltak eller off.regulering av eierråderett Kravet må være hjemlet i § 2 (hva kan jordskifte gå ut på) Kostnadene må ikke være større enn nytten for hver enkelt eiendom (§3a): Jordskifterettene

6 Miniseminar Jordskifteloven Potensial for å oppnå forbedring av eiendomsstruktur (skiftegevinst) Jordskifteretten må ha virkemidler for å oppnå forbedringene Kostnadene og ulempene må ikke være større enn nytten for hver enkelt eiendom (tapsgarantien) Jordskifterettene

7 Miniseminar Jordskifterettene Begrepet jordskifte...

8 Miniseminar Jordskifterettene Tradisjonelle sakstyper etter jordskifteloven (§2) a)Oppløsing av sameie i grunn eller retter (§ 2a) b)Utforme eiendommer ved ombytte av grunn og rettigheter (§ 2b) c)Bruksordning (§ 2 c) d)Avløsning av bruksretter (§ 2d) e)Ordne felles tiltak (§ 2 e) f) Eiendomsutforming og deling ved salg av tilleggsjord (§2f) g) Eiendomsdeling etter verdiforhold (pers. sameie) (§ 2 g)

9 Miniseminar Oppløsning av sameie i grunn eller rettigheter - § 2a Oppløsning av sameie mellom eiendommer – realsameie er den eldste form for jordskifte Eneeie tilsvarende skatteskyldbrøken Ofte store utmarksområder (fjellsameier) Er jordsameiet utjenlig? Er bruksordning et alternativ? Jordskifterettene

10 Miniseminar Jordskifterettene

11 Miniseminar Utforme eiendommer ved ombytte av grunn og retter - § 2b ”Det tradisjonelle jordskiftet – siden 1821” Reduksjon av teiger Bedre arrondering Kortere transportveg Finnmark: Mesteparten av jordbruksarealene skiftet i perioden Hovedvirkemidlet ved samferdselsjordskifter Jordskifterettene

12 Miniseminar Samferdselsjordskiftesak i Alta i forbindelse med Omlegging av rv. 93 Før jordskifte Jordskifterettene

13 Miniseminar Etter jordskifte Jordskifterettene Samferdselsjordskiftesak i Alta i forbindelse med omlegging av rv. 93

14 Miniseminar Bruksordning - § 2c Fastsettelse av regelverk for forpliktende samarbeid Jordskifteretten gir regler om bruken:  Ved sambruk mellom eiendommer; dvs. der mer enn en eiendom har bruksrett til beite, fiske eller jakt. Også gjerde- og vegordning.  Ikke sambruk, men ”særlige grunner”. Hvis f.eks. eiendomsforhold gjør hyttefeltutbyging, skogsdrift, jakt- og fiskeorganisering vanskelig.  I områder hvor det foregår reindrift, f.eks. ved beitekonflikter rein og sau, ordning av flytteveger mm  I personlige sameier, f eks. skogsdrift Jordskifterettene

15 Miniseminar Jordskifterettene Gnr | areal | %

16 Miniseminar Avløsning av bruksretter - § 2d Varige bruksretter jfr. § 36 jsk. loven –Torvretter, beiteretter, slåtteretter, rett til båtopptrekk, båtplass, naust- og sjøhustomt Benyttet av NSB ved avløsning av vegrett inkl. jernbanekryssing Jordskifteretten utmåler erstatning i form av areal, penger eller andre verdier Jordskifterettene

17 Miniseminar Felles tiltak - § 2e Tiltak til nytte for flere eiendommer –Bygging av veg, fellesgjerder osv. Jordskifteretten kan beslutte at tiltaket skal gjennomføres Investeringer og kostnadsfordeling av fremtidig vedlikehold fordeles av jordskifteretten (§ 42) Jordskifterettene

18 Miniseminar Jordskifterettene

19 Miniseminar Eiendomsutforming ved tilleggs- jord - § 2f Nyutforming av tilleggsjord. F.eks. når et bruk nedlegges og jorda skal fordeles på nabobruk. Godkjennelse av landbruksmyndighetene (jf. jordloven § 12), som også fastsetter delingsforhold. Tunet fradeles og opprettholdes ofte som egen enhet Eier kan kreve sak når salg er godkjent av landbruks- myndighetene. Ellers; staten ved fylkeslandbruksstyret Jordskifterettene

20 Miniseminar Jordskifterettene

21 Miniseminar Eiendomsdeling - § 2g Deling av personlige sameier En av sameierne kan kreve slikt jordskifte Deling av verdiforhold, verdsetting nødvendig Delingstillatelse må foreligge før deling finner sted, jf. pbl. § 63 og § 93, bokstav h Jordskifterettene

22 Miniseminar Eksempel på deling etter verdiforhold Jordskifterettene

23 Miniseminar Eksempel på deling etter verdiforhold Jordskifterettene

24 Miniseminar

25 Miniseminar Tradisjonelle sakstyper, rettsfastsettende saker Grensegang, § 88 Rettsutgreiing, § 88a Jordskifterettene

26 Miniseminar Grensegang § 88 Klarlegge, merke av og beskrive eiendomsgrenser og grense for alltidværende bruksretter. Ikke krav om tvist for å kreve grensegang Hjemmel for å fastlegge grenser for områder hvor det foregår reindrift Hjemmel til å fastlegge grenser for offentlig regulering av eierrådighet f eks. naturreservater Jordskifterettene

27 Miniseminar Jordskifterettene

28 Miniseminar Jordskifterettene

29 Miniseminar

30 Miniseminar Rettsutgreiing - § 88a Fastslå hvem som er eier og hvem som har bruksrett innen et avgrenset geografisk område Krav for å fremme sak:  Realsameie eller rettslig begrunnet sambruk mellom eiendommer  Nødvendig å klarlegge forholdene av hensyn til rasjonell bruk av området Jordskifterettene

31 Miniseminar Hvem kan kreve jordskifte (§5) Eier av registrert grunneiendom Innehaver av alltidværende bruksrett Landbruksdepartementet (tilskudd for større virkning eller ved allmenne hensyn) Fylkeslandbruksstyret - fordeling av tilleggsjord §2f og deling § 2g Fylkesmannen - bruksordning § 2c (lov om laksefisk og innlandsfisk § 25) Offentlige styresmakter - ved ekspropriasjon og regulering av eierrådighet Leder av reinbeitedistrikt - bruksordning (§2c), grensegang og rettsutgreiing (§§ 88 og 88a) Rekvirent av kartforretning hvis denne ikke fører fram (delingsloven §2-2, siste setn., jf. § 2-1 c) Jordskifterettene

32 Miniseminar Nyere sakstyper Ekspropriasjonsjordskifte, jfr. § 6, 1. ledd Vernejordskifte, jfr. § 6, 2. ledd Avtaleskjønn, jfr. § 6, 4. ledd Jordskifteretten som skjønnsrett:  Private veger, gjerdeskjønn og servituttskjønn  Skjønn etter jordloven  Skjønn etter reindriftsskjønn Voldgiftsmessig makeskifte Jordskifterettene

33 Miniseminar Hva koster en sak for jordskifteretten? Gebyrene i saker for jordskifteretten er regulert i jordskifteloven §74. Jordskifteretten har følgende gebyrer: Grunngebyr:kr 3 500,- (5R – 1R = kr. 700,-) Partsgebyr:kr 1 050,- pr. part. (1 ½ R) Grensegebyr: kr 1 400,- pr. påbegynt 0.5 km merket grense. (2 R) Jordskifterettene

34 Miniseminar Hva koster en sak for jordskifteretten? I tillegg kommer: Godtgjørelse, eventuelt tapt arbeidsfortjeneste, diett og reiseutgifter til meddommerne, normalt kr 2 500, ,- pr. dag/rettsmøte. Offentlig godkjente grensemerker, kr 50,- pr. merke. I noen saker målehjelp i forbindelse med innmåling av grenser. Til vanlig koster dette ca. kr 750,- pr. dag. Ved Finnmark jordskifterett er det for tiden vanlig at det innkreves et saksforskudd lik grunngebyret, dvs. kr 3 500,- Normalt fordeles jordskiftekostnadene på partene etter nytten av saken, jf § 76 i jordskifteloven. I tvistesaker reguleres kostnadene til sakkyndig bistand etter reglene i tvistemålsloven kap. 13 Jordskifterettene

35 Miniseminar Eksempel: Hva koster en sak for jordskifteretten? Grensegang etter jordskifteloven § 88 tre parter og en dag rettsmøte med meddommere 450 m avmerket grense og 5 grensemerker Grunngebyr kr ,- Partsgebyr: 3 parter à kr 1050,-kr ,- 450 m merket grense kr ,- Meddommere: 1 dag à kr 2 500,-kr ,- Grensemerker: 5 merker à kr 50,-kr. 250,- SUMkr ,- Jordskifterettene

36 Miniseminar Litt teknisk utvikling Jordskifterettene

37 Miniseminar

38 Miniseminar

39 Miniseminar Noen nøkkeltall for Finnmark 2002 Skiftet areal 2480 daa i slutta saker Omfatter 1632 parter i slutta saker Avsluttet 29 saker, 13 krav i 2002, 8 krav hittil i 2003 Merket 112 km grenser Saksbehandlingstid 0.6 år Alder avsluttede saker 1.0 år Jordskifterettene

40 Miniseminar

41 Miniseminar

42 Miniseminar SLUTT Mer info:


Laste ned ppt "Miniseminar 20031 Jordskifterettene Miniseminar 2003 Jordskifterettene Ny organisering Aktuelle sakstyper Litt om sakskostnader Litt teknisk utvikling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google