Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jordskifterettene Miniseminar 2003 Jordskifterettene Ny organisering Aktuelle sakstyper Litt om sakskostnader Litt teknisk utvikling Nøkkeltall Miniseminar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jordskifterettene Miniseminar 2003 Jordskifterettene Ny organisering Aktuelle sakstyper Litt om sakskostnader Litt teknisk utvikling Nøkkeltall Miniseminar."— Utskrift av presentasjonen:

1 Jordskifterettene Miniseminar Jordskifterettene Ny organisering Aktuelle sakstyper Litt om sakskostnader Litt teknisk utvikling Nøkkeltall Miniseminar 2003

2 Miniseminar 2003

3 Organisering av etaten
Jordskifterettene Organisering av etaten Ny organisering av jordskifteverket 1. jan. 2002 Navneendring til jordskifterettene Avvikling av fylkesjordskiftekontorene Inndelt i totalt 36 jordskifteretter ansatte Uavhengig av fylkesgrenser Administrert av Landbruksdepartementet - foreløpig... Særdomstolen videreføres Miniseminar 2003

4 Miniseminar 2003

5 Jordskifteloven Lov av 21. des. 1979 nr. 77 om jordskifte
Jordskifterettene Jordskifteloven Lov av 21. des nr. 77 om jordskifte Jordskifte kan kreves når (§1): a) eiendommer er vanskelig å utnytte b) eiendommer blir vanskelig å nytte som følge av utbyggingstiltak eller off.regulering av eierråderett Kravet må være hjemlet i § 2 (hva kan jordskifte gå ut på) Kostnadene må ikke være større enn nytten for hver enkelt eiendom (§3a): Miniseminar 2003

6 Jordskifterettene Jordskifteloven Potensial for å oppnå forbedring av eiendomsstruktur (skiftegevinst) Jordskifteretten må ha virkemidler for å oppnå forbedringene Kostnadene og ulempene må ikke være større enn nytten for hver enkelt eiendom (tapsgarantien) Miniseminar 2003

7 Jordskifterettene Begrepet jordskifte... Miniseminar 2003

8 Tradisjonelle sakstyper etter jordskifteloven (§2)
Jordskifterettene Tradisjonelle sakstyper etter jordskifteloven (§2) a) Oppløsing av sameie i grunn eller retter (§ 2a) b) Utforme eiendommer ved ombytte av grunn og rettigheter (§ 2b) c) Bruksordning (§ 2 c) d) Avløsning av bruksretter (§ 2d) e) Ordne felles tiltak (§ 2 e) f) Eiendomsutforming og deling ved salg av tilleggsjord (§2f) g) Eiendomsdeling etter verdiforhold (pers. sameie) (§ 2 g) Miniseminar 2003

9 Oppløsning av sameie i grunn eller rettigheter - § 2a
Jordskifterettene Oppløsning av sameie i grunn eller rettigheter - § 2a Oppløsning av sameie mellom eiendommer – realsameie er den eldste form for jordskifte Eneeie tilsvarende skatteskyldbrøken Ofte store utmarksområder (fjellsameier) Er jordsameiet utjenlig? Er bruksordning et alternativ? Miniseminar 2003

10 Jordskifterettene Miniseminar 2003

11 Utforme eiendommer ved ombytte av grunn og retter - § 2b
Jordskifterettene Utforme eiendommer ved ombytte av grunn og retter - § 2b ”Det tradisjonelle jordskiftet – siden 1821” Reduksjon av teiger Bedre arrondering Kortere transportveg Finnmark: Mesteparten av jordbruksarealene skiftet i perioden Hovedvirkemidlet ved samferdselsjordskifter Miniseminar 2003

12 Før jordskifte Samferdselsjordskiftesak i Alta i forbindelse med
Jordskifterettene Samferdselsjordskiftesak i Alta i forbindelse med Omlegging av rv. 93 Før jordskifte Miniseminar 2003

13 Jordskifterettene Samferdselsjordskiftesak i Alta i forbindelse med omlegging av rv. 93 Etter jordskifte Miniseminar 2003

14 Jordskifterettene Bruksordning - § 2c Fastsettelse av regelverk for forpliktende samarbeid Jordskifteretten gir regler om bruken: Ved sambruk mellom eiendommer; dvs. der mer enn en eiendom har bruksrett til beite, fiske eller jakt. Også gjerde- og vegordning. Ikke sambruk, men ”særlige grunner”. Hvis f.eks. eiendomsforhold gjør hyttefeltutbyging, skogsdrift, jakt- og fiskeorganisering vanskelig. I områder hvor det foregår reindrift, f.eks. ved beitekonflikter rein og sau, ordning av flytteveger mm I personlige sameier, f eks. skogsdrift Miniseminar 2003

15 Jordskifterettene Gnr | areal | % Miniseminar 2003

16 Avløsning av bruksretter - § 2d
Jordskifterettene Avløsning av bruksretter - § 2d Varige bruksretter jfr. § 36 jsk. loven Torvretter, beiteretter, slåtteretter, rett til båtopptrekk, båtplass, naust- og sjøhustomt Benyttet av NSB ved avløsning av vegrett inkl. jernbanekryssing Jordskifteretten utmåler erstatning i form av areal, penger eller andre verdier Miniseminar 2003

17 Felles tiltak - § 2e Tiltak til nytte for flere eiendommer
Jordskifterettene Felles tiltak - § 2e Tiltak til nytte for flere eiendommer Bygging av veg, fellesgjerder osv. Jordskifteretten kan beslutte at tiltaket skal gjennomføres Investeringer og kostnadsfordeling av fremtidig vedlikehold fordeles av jordskifteretten (§ 42) Miniseminar 2003

18 Jordskifterettene Miniseminar 2003

19 Eiendomsutforming ved tilleggs- jord - § 2f
Jordskifterettene Eiendomsutforming ved tilleggs- jord - § 2f Nyutforming av tilleggsjord. F.eks. når et bruk nedlegges og jorda skal fordeles på nabobruk. Godkjennelse av landbruksmyndighetene (jf. jordloven § 12), som også fastsetter delingsforhold. Tunet fradeles og opprettholdes ofte som egen enhet Eier kan kreve sak når salg er godkjent av landbruks-myndighetene. Ellers; staten ved fylkeslandbruksstyret Miniseminar 2003

20 Jordskifterettene Miniseminar 2003

21 Eiendomsdeling - § 2g Deling av personlige sameier
Jordskifterettene Eiendomsdeling - § 2g Deling av personlige sameier En av sameierne kan kreve slikt jordskifte Deling av verdiforhold, verdsetting nødvendig Delingstillatelse må foreligge før deling finner sted, jf. pbl. § 63 og § 93, bokstav h Miniseminar 2003

22 Eksempel på deling etter verdiforhold
Jordskifterettene Eksempel på deling etter verdiforhold Miniseminar 2003

23 Eksempel på deling etter verdiforhold
Jordskifterettene Eksempel på deling etter verdiforhold Miniseminar 2003

24 Miniseminar 2003

25 Tradisjonelle sakstyper, rettsfastsettende saker
Jordskifterettene Tradisjonelle sakstyper, rettsfastsettende saker Grensegang, § 88 Rettsutgreiing, § 88a Miniseminar 2003

26 Jordskifterettene Grensegang § 88 Klarlegge, merke av og beskrive eiendomsgrenser og grense for alltidværende bruksretter. Ikke krav om tvist for å kreve grensegang Hjemmel for å fastlegge grenser for områder hvor det foregår reindrift. Hjemmel til å fastlegge grenser for offentlig regulering av eierrådighet f eks naturreservater Miniseminar 2003

27 Jordskifterettene Miniseminar 2003

28 Jordskifterettene Miniseminar 2003

29 Miniseminar 2003

30 Rettsutgreiing - § 88a Krav for å fremme sak:
Jordskifterettene Rettsutgreiing - § 88a Fastslå hvem som er eier og hvem som har bruksrett innen et avgrenset geografisk område Krav for å fremme sak: Realsameie eller rettslig begrunnet sambruk mellom eiendommer Nødvendig å klarlegge forholdene av hensyn til rasjonell bruk av området Miniseminar 2003

31 Hvem kan kreve jordskifte (§5)
Jordskifterettene Hvem kan kreve jordskifte (§5) Eier av registrert grunneiendom Innehaver av alltidværende bruksrett Landbruksdepartementet (tilskudd for større virkning eller ved allmenne hensyn) Fylkeslandbruksstyret - fordeling av tilleggsjord §2f og deling § 2g Fylkesmannen - bruksordning § 2c (lov om laksefisk og innlandsfisk § 25) Offentlige styresmakter - ved ekspropriasjon og regulering av eierrådighet Leder av reinbeitedistrikt - bruksordning (§2c), grensegang og rettsutgreiing (§§ 88 og 88a) Rekvirent av kartforretning hvis denne ikke fører fram (delingsloven §2-2, siste setn., jf. § 2-1 c) Miniseminar 2003

32 Nyere sakstyper Ekspropriasjonsjordskifte, jfr. § 6, 1. ledd
Jordskifterettene Nyere sakstyper Ekspropriasjonsjordskifte, jfr. § 6, 1. ledd Vernejordskifte, jfr. § 6, 2. ledd Avtaleskjønn, jfr. § 6, 4. ledd Jordskifteretten som skjønnsrett: Private veger, gjerdeskjønn og servituttskjønn Skjønn etter jordloven Skjønn etter reindriftsskjønn Voldgiftsmessig makeskifte Miniseminar 2003

33 Hva koster en sak for jordskifteretten?
Jordskifterettene Hva koster en sak for jordskifteretten? Gebyrene i saker for jordskifteretten er regulert i jordskifteloven §74. Jordskifteretten har følgende gebyrer: Grunngebyr: kr ,- (5R – 1R = kr. 700,-) Partsgebyr: kr ,- pr. part. (1 ½ R) Grensegebyr: kr ,- pr. påbegynt 0.5 km merket grense. (2 R) Miniseminar 2003

34 Hva koster en sak for jordskifteretten?
Jordskifterettene Hva koster en sak for jordskifteretten? I tillegg kommer: Godtgjørelse, eventuelt tapt arbeidsfortjeneste, diett og reiseutgifter til meddommerne, normalt kr 2 500, ,- pr. dag/rettsmøte. Offentlig godkjente grensemerker, kr 50,- pr. merke. I noen saker målehjelp i forbindelse med innmåling av grenser. Til vanlig koster dette ca. kr 750,- pr. dag. Ved Finnmark jordskifterett er det for tiden vanlig at det innkreves et saksforskudd lik grunngebyret, dvs. kr 3 500,- Normalt fordeles jordskiftekostnadene på partene etter nytten av saken, jf § 76 i jordskifteloven. I tvistesaker reguleres kostnadene til sakkyndig bistand etter reglene i tvistemålsloven kap. 13 Miniseminar 2003

35 Eksempel: Hva koster en sak for jordskifteretten?
Jordskifterettene Eksempel: Hva koster en sak for jordskifteretten? Grensegang etter jordskifteloven § 88 tre parter og en dag rettsmøte med meddommere 450 m avmerket grense og 5 grensemerker Grunngebyr kr ,- Partsgebyr: 3 parter à kr 1050,- kr ,- 450 m merket grense kr ,- Meddommere: 1 dag à kr 2 500,- kr ,- Grensemerker: 5 merker à kr 50,- kr ,- SUM kr ,- Miniseminar 2003

36 Litt teknisk utvikling
Jordskifterettene Litt teknisk utvikling Miniseminar 2003

37 Miniseminar 2003

38 Miniseminar 2003

39 Noen nøkkeltall for Finnmark 2002
Jordskifterettene Noen nøkkeltall for Finnmark 2002 Skiftet areal 2480 daa i slutta saker Omfatter 1632 parter i slutta saker Avsluttet 29 saker, 13 krav i 2002, 8 krav hittil i 2003 Merket 112 km grenser Saksbehandlingstid 0.6 år Alder avsluttede saker 1.0 år Miniseminar 2003

40 Miniseminar 2003

41 Miniseminar 2003

42 SLUTT Mer info: Miniseminar 2003


Laste ned ppt "Jordskifterettene Miniseminar 2003 Jordskifterettene Ny organisering Aktuelle sakstyper Litt om sakskostnader Litt teknisk utvikling Nøkkeltall Miniseminar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google