Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Matrikkelen - innføring i Nordland

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Matrikkelen - innføring i Nordland"— Utskrift av presentasjonen:

1 Matrikkelen - innføring i Nordland
Rica Hotell Bodø

2 Matrikkelen I utgangspunktet en annen situasjon enn det som er tilfelle i dag der mange kommuner har etablert lokale baser. En sentral database - all matrikkelføring vil skje mot denne. Uthenting av data til direkte anvendelse eller til bruk gjennom andre systemer vil også skje mot Matrikkelen

3 Iverksettingsplan for Matrikkelen
Fra 1. november 2006 iverksetting av små grupper av kommuner i prøvedrift. En kommune pr Kartkontor. 1. mars 2007 => iverksetting av Matrikkelen, kommune for kommune 1. juni 2007 versjon 2.0 av Matrikkelen ferdig 31. desember 2007 konvertering ferdig? 15. oktober 2006 – Versjon 1.0 ferdig utviklet Det er en målsetting å få gjennomført overgangen for alle kommuner i løpet av 2007, men det må inntil videre tas et visst forbehold om overgangen vil ta noe lengre tid.

4 Gjennomgang av kontrollrapporter
Frist for oppretting Rapportene sendt ut ultimo oktober 2005

5 Matrikkel registerkontroller
Kontroll 1. Eiendom med feil eiendomstype ut fra utfylt felt for eiendomsnummer Kontroll 2. Seksjon har ikke teller/nevner utfylt for sameiebrøk Kontroll 3. Adresse mangler representasjonspunkt Kontroll 4. Adresse mangler G-peker Kontroll 5. Adresse med flere enn én aktiv G-peker, utenom seksj Kontroll 6. Adresse som har G-peker til utgått eiendom Kontroll 7. Matr-adr knyttet til en edm med en annen identifikasjon Kontroll 8. Matr-adr med annet enn blank eller i festenr. felt Kontroll 9. Slettet gamle matr-adr u/koord, u/bygg, u/DSF-merke -Utføres av SK Kontroll 10. Gateadresse med et annet enn blank eller bokst A – Å i bokst-feltet Kontroll 11. Gateadresse som har undernummer Kontroll 12. Bygning uten koordinat (status 0, 1, 2, 7, 8 og 9) Kontroll 13. Bygning mangler G-peker (bygg tatt i bruk) Kontroll 14. Bygning mangler A-peker (gjelder bygg tatt i bruk) Kontroll 15. Boligbygg med peker til samme adresse Kontroll 16. Gammel bygningstype (900-serien) må omkodes Kontroll 17. Koordinater som har feil koordinatsystem Kontroll 18. Bygning med gammel næringsgruppekode (tall-kode) -Utføres av SK Kontroll 19. Kontrollrapporter LokalGAB-Kjøres rett før konvertering Kontroll 20. Eiendom har adresseverdig bygning, mangler adresse Kontroll 21. Adresse uten knytning til bygning Kontroll 22. Seksjonert eiendom uten knytning til adresse Kontroll 23. Seksjonert eiendom uten knytning til bygning Kontroll 24. Adresse uten Spredt/Tett-kode -Utføres av SK Kontroll 25. Adresse mangler kretsopplysninger Kontroll 26. Eiendom som har peker både til gate- og matrikkeladresse Kontroll 27. Flerbolighus (ut fra bygningstypen) med 0 eller 1 bolignummer registrert Kontroll 28. Bolignummer uten A-peker Kontroll 29. Bolignummer uten G-peker Kontroll 30. Eneboliger eller våningshus som har mer enn ett bolignummer Kontroll 31. ”Boligbygningstype” uten bolignummer Kontroll 32. Bolig med peker til eiendom og adresse, eiendom har ikke har peker til samme adresse Kontroll 33. Bestående eiendom uten hjemmelshaver/fester eller aktuell eier/fester, og som ikke er seksjonert eller registrert som fellesareal Kontroll 34. Bygg med K-ref u/knytning til Sefrak-objekt og Sefrak-objekt u/knytning til bygning Kontroll 35. Adresse i bolighus som ikke peker til bolignummer Kontroll 36. Bygning med feil bolignummerering Kontroll 37. Bygning med usikker bygningstype ”U” Kontroller som viser ulike typer feil som innkonsistens manglende relasjoner fullstendighet.

6 Kvalitetskrav til GAB-data
Matrikkelkontroller 37 stk Må rettes: (Avvik type 1, data vil bli avvist ved import inn i matrikkel) Bør rettes: (Avvik type 2, data vil bli importert, men kan lage problemer i systemet/for brukerne) Eksempel Eiendom uten eier/feste Boliger uten leiligheter osv Manglende overføring av boligadresser til folkeregister pga feil i bolignummerering/inngangsnr

7

8 Lov om eigedomsregistrering - Regjeringen fremmer endringsproposisjon
Stortinget vedtok i juni 2005 forslaget til ny lov om eigedomsregistrering. Loven har ikke trådt i kraft. Utkast til forskrifter har vært på høring i perioden 1.april – 1. august 2006. Miljøverndepartementet tar sikte på å fremme en endringsproposisjon for Stortinget høsten Departementet vil foreslå at den delen av loven som omfatter fritt landmålervalg tas ut, slik at oppmålingstjenester fortsatt vil være et kommunalt ansvar som i dag. Miljøverndepartementet vil som følge av dette utsette iverksettelsen av loven, og vil komme nærmere tilbake til tidspunkt. Innføring av matrikkelen er et sentralt punkt i den nye loven. Den enkelte kommune vil få angitt tidspunkt for overgang til matrikkelen. Departementet vil her vurdere en delvis iverksetting av loven, slik at det er lovgrunnlag for iverksettelse av matrikkelen i den enkelte kommune. Innføring av matrikkelen kan bli noe forskjøvet i tid. Statens kartverk vil gi nærmere orientering om nytt iverksettingstidspunkt. Når lovendringsforslaget er behandlet i Stortinget, vil Miljøverndepartementet legge ut forskriftene for ny høring med noe kortere frist, da de fleste bestemmelsene allerede er hørt. Spørsmål vedrørende endringsforslaget kan rettes til avdelingsdirektør Kurt Ellingsen, tlf / eller seniorrådgiver Dag Høgvard, tlf Med hilsen Tom Hoel (e.f.) ekspedisjonssjef

9 ”Pressemeldingen” (1) Regjeringen foreslår å endre lov om
eiendomsregistrering. Regjeringen mener at eiendomsoppmåling fortsatt er best egnet som kommunal tjenesteyting. Dette vil sikre et likeverdig tilbud over hele landet.

10 ”Pressemeldingen” (2) Ansvaret for oppmåling av eiendomsgrenser må fortsatt være et klart offentlig ansvar. Vi vil derfor ikke iverksette den privatiseringen som den forrige regjeringen fikk vedtatt, sier politisk rådgiver i Miljøverndepartementet Morten Wasstøl.

11 ”Pressemeldingen” (4) Videreføringen av eiendomsoppmåling som en
pliktig kommunal oppgave vil sikre et ensartet tilbud over hele landet og trygge rettssikkerheten i forhold til eiendomsregistrering, sier Wasstøl.

12 Etablere matrikkelen – og avløse GAB og DEK
Kgl. res. (departementet innhenter fullmakt/delegasjon fra kongen) Iverksette nødvendige lovbestemmelser Iverksette et nødvendig sett med forskrifter for å sikre overgangen All saksbehandling skal fortsatt skje etter delingslovens regler og system

13 Hva må gjøres!! Gjøre det lovlig å føre matrikkelen som nytt offisielt register Lovfeste grunnlaget for konverteringen Lovfeste grunnlaget for kommunevis etablering Lovfeste Kartverket som sentral matrikkelmyndighet og kommunene som lokal matrikkelmyndighet

14 Følgende bestemmelser er satt i verk:
§ 1 om formålet med matrikkelen § 2 om virkeområdet til loven § 3 om definisjoner knyttet til matrikkelen. § 4 om innholdet i matrikkelen § 22 om generelt om føring av matrikkelen § 28 om tilsyn med matrikkelføringen § 30 om utlevering og behandling av opplysninger fra matrikkelen § 31 om bruk av matrikkelopplysninger i offentlig saksbehandling, mv. § 32 andre og tredje ledd om betaling for opplysninger fra matrikkelen § 50 om iverksetting § 51 femte ledd om overføring av eiendomsdata fra kommunene til staten

15 Forskrifter/overgangsregler
DEL 1 § 1 Statens kartverk bestemmer når matrikkelen skal settes i verk for den enkelte kommune. For kommuner hvor matrikkelen er satt i verk, gjelder bestemmelsene i §§ 2 og 3. Kommuner kan før iverksettingen etter avtale med Statens kartverk føre matrikkelen sammen med GAB-registeret og eiendomskart. Føringen skal skje etter bestemmelsen i § 3.

16 Overgangsregler forts.
§ 2 Matrikkelen erstatter GAB-registeret og kommunens eiendomskart. Når det i lov eller forskrift direkte eller indirekte vises til GAB-registeret eller kommunens eiendomskartverk, skal bestemmelsen gjelde matrikkelen tilsvarende.

17 Overgangsregler forts.
§ 3 Føring av opplysninger i matrikkelen skal følge instruks fastsatt av Statens kartverk. Lov 23. juni 1978 nr. 70 om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom (delingsloven), med tilhørende forskrifter, gjelder ellers så langt den passer.

18 Overgangsregler forts
DEL II Lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering §§ 1, 2, 3, 4, 22, 28, 30, 31, 32 andre og tredje ledd, 50 og 51 femte ledd trer i kraft straks. DEL III Forskriften trer i kraft straks.

19 Kvalitetskontroll pr Det har i perioden vært stort engasjement i kommunene og 33 kommuner har sagt seg ferdig med matrikkelkontrollene Det er 7 kommuner som vi positivt vet at arbeidet ikke er påbegynt Vilje til samarbeid og klargjøring av register og kart for matrikkelen har vært stor og entusiastisk

20 Plan av 13.02.07for innføring av matrikkel
I inneværende år iverksettes det 5 grupper av kommuner Alle kommunene har innført EUREF som geodetisk grunnlag Iverksetting skjer i perioden uke 21 – uke 39 Merk alle kommuner benytter EUREF

21

22 Strategiske valg Plan for overgang til Euref89 Prosjekter ferdige og under arbeid

23 Strategiske valg Plan for overgang til Euref89

24 Matrikkelføring § 22: “Kommunen er lokal matrikkelstyresmakt og fører innhaldet i matrikkelen. Kommunen kan etter avtale overlate til annan kommune, til interkommunal styresmakt, eller til sentral matrikkelstyresmakt å føre matrikkelen på sine vegner. Kongen kan påleggje kommunar å samarbeide om føringa av matrikkelen.... Føring av opplysningar i matrikkelen kan berre utførast av person som er godkjend av sentral matrikkelstyresmakt. Ansvarleg landmålar eller tilsette i landmålarføretak som har utført oppmålingsforretning, kan ikkje matrikkelføre opplysningar om vedkommande forretning.” § 24: “Så snart oppretting av ny matrikkeleining og arealoverføring er ført i matrikkelen, skal kommunen sende melding om dette til tinglysing....

25 Opplæring i matrikkelføring
Vi ser for oss opplæring i system og spesifikt regelverk i forkant av kommunens innføring av matrikkelen. Ot.prp.nr. 70 – ”Det er føreset ei opplæring i form av lokale kurs der ein samlar personar frå fleire kommunar, kombinert med opplæring knytt til den enkelte arbeidsplassen.”

26 Prøve - Konvertering Det vil gi nyttig erfaring og avdekke ”feil” i dataene. Feil som avdekkes rettes før endelig konvertering Det er mulig å kjøre flere prøvekonverteringer før endelig konvertering Konverteringsprogram kjøres fra Kartkontorene

27 Prosedyre før konvertering
Oppdatere innstillinger i databasen for den enkelte kommune (for eksempel koordinat-system, senterpunkt…). Sjekke ut kommunens maskinplattform for alle brukere (også innsynsklienter). Besøk i god tid Opprette brukerkonti for alle de som fører matrikkelen og innsynsbrukere i kommunen.

28 Prosedyre ved konvertering
”Fryse” DEK og GAB i kommunen Hovedkonvertering Overføring av kommunens original DEK til FKK der dette er aktuelt . Oppretting og innlegging i QNT . Oppdatering av RiksGAB fra KommuneGAB.

29 MATRIKKEL I 1665 – 68 ble det satt opp en matrikkel på bygdeting over hele landet. I 1836 innført en revidert matrikkel ved lov. I 1863 ny matrikkel med hjemmel i lov. Min tro er at vi i løpet av 2008 har en matrikkel for hele landet med hjemmel i lov av 17.juni 2005?


Laste ned ppt "Matrikkelen - innføring i Nordland"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google