Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

04.04.2017.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "04.04.2017."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 FRNA Kunnskapsdepartementet Utdanningsdirektoratet (UDIR) Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) 9 faglige råd, ett for hvert utdanningsprogram Faglig råd for naturbruk FRNA dekker hele utdanningsområdet naturbruk UDIR er sekretæreat for alle rådene

3 FRNA Rådet er partssammensatt og fordeler seg på : 4 arbeidstakerrepresentanter, Fellesforbundet, Sjømannsforbundet, Fagforbundet, Fiskarlagets mannskapsseksjon 4 arbeidsgiverrepresentanter, LA, BNL, NRL, MEF 3 representanter i fra skoleforbund, utd. Forbundet, skolenes landsforbund 1 fylkeskommunerepresentant Alle har personlige vararepresentanter

4 FRNA Rådene oppnevnes for en 4 års periode, er nå i begynnelsen av den andre Valgt et arbeidsutvalg på tre (partssammensatt) for de første 2 år. 5 rådsmøter i året, 1 fylkesbesøk og 1 utenlandstur hvert andre år Sekretær for rådet Unni Teien

5 FRNA Har ansvaret for følgende fag: Hest/hovslagerfaget, skogsoperatørfaget, anleggsgartnerfaget, reindriftsfaget, fiske og fangst, akvakulturfaget, skolefagene landbruk og gartneri Skal samarbeide med andre faglige råd i saker som har felles interesse

6 FRNA Budsjettforliket i stortinget 2003 – 4 dannet rammene for kunnskapsløftet og den modellen som administrativt er lagt til rette. FRNA skal ha et tett samarbeid med UDIR og SRY Saker som skal fremmes, fremmes til SRY og deretter videre til departementet Det står de faglige rådene fritt til å fremme egne saker utover saker som kommer til behandling i fra Dep. UDIR, SRY mv.

7 FRNA – FORMÅL - MANDAT Formål Rådgivende organ som skal være resurser innen sine fagområder i fag og yrkesopplæring Utvikle kvalitet i fagene sett i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv Se trender og utviklingstrekk slik at fagene dekker arbeidslivets, den enkeltes og samfunnets behov for kompetanse

8 FRNA – MANDAT - FORMÅL Formål Ivareta en faglig helhet innen utdanningsprogrammet Representantene skal representere hele kompetanseområdet og ikke bare eget fagområde. Samarbeide med UDIR og SRY Kan trekke inn yterlig spisskompetanse etter behov Konstituerer seg selv

9 FRNA – MANDAT - OPPGAVER
Gi råd og innspill i forbindelse med endring av tilbudsstrukturen innen det yrkesfaglige utdanningsprogrammet Bistå i arbeidet med utvikling av læreplaner, vurderingsordninger, kompetanseutvikling og kvalitetsutvikling, evaluering og oppfølging av kunnskapsløftet Bistå med å følge læreplanene i opplæringsløpet

10 FRNA- MANDAT - OPPGAVER
Skal vurdere tilbudsstrukturen og ved behov ta initiativet til å etablere nye lærefag innen området Gi råd i faglige spørsmål når Dep. UDIR eller SRY ber om dette Kan på eget initiativ ta opp saker av prinsipiell og overordnet karakter. Når det gjelder samarbeid med andre aktører vil dette kunne være organisasjoner mfl. Som har interesse i utdanningsområdet

11 FRNA – MANDAT - HANDLINGSPLAN
2+2 modell i skoleløpene/struktur Praksisbrev/frafallsproblematikken Karlsen utvalget Rekrutteringsproblematikken Potensielle nye fag/strukturproblematikk Implementering av læreplaner Oppfølging av Fylkeskommunene/YON Oppfølging av fagskoleproblematikken

12 FRNA – HANDLINGSPLAN - OPPFØLGING
Oppfølging 2+2 modell/struktur Lav/nesten ingen søknad til skolefagene landbruk og gartneri Bekymret for rekruttering til yrkene Kamp om ungdom Næringen trenger kvalifisert arbeidskraft Ønsket forsøk 2+2 ikke innfridd Startet forhåndsarbeidet med tange på 2+2 modell/lærefag innen landbruk og gartneri/status

13 FRNA – HANDLINGSPLAN - OPPFØLGING
Oppfølging praksisbrev Urovekkende høyt frafall innen yrkesfag Kunnskapsløftet er bygget på fleksibilitet Praksisbrev er et forsøk der skoletrett ungdom får et toårig tilbud, med mulighet for å gå over i ordinær lære etter to år Ideen er å yrkesrette fellesfagene/gi forståelse for sammenheng mellom teori og praksis

14 FRNA – HANDLINGSPLAN - OPPFØLGING
Oppfølging – Karlsen utvalget FRNA skal behandle høring i rådsmøte i desember Innstillingen inneholder tiltak som er viktig for videreutviklingen av yrkesutdanningen Åpner for nye perspektiver Som spesielt viktig ser FRNA Det videre løp etter endt fagutdanning, Fagskolen og Y veien Forskning kvalitetsutvikling

15 FRNA – HANDLINGSPLA - OPPFØLGING
oppfølging rekrutteringsproblematikk Kun mellom 2,5 – 3 % av ungdommen velger naturbruk Lav søknad vil kunne føre til nedleggelser av videregående skoler innen naturbruk Næringslivet innen naturbruk mangler fagkompetanse FRNA har i samarbeid med UDIR statistikk SSB startet kartlegging av behov for fagarbeider samt forespørsel til ECON om videre materiale

16 FRNA – HANDLINGSPLAN - OPPFØLGING
Oppfølging potensielle nye fag/strukturproblematikk Vurdere landbruk og gartneri som lærefag Signaler om et nytt hundefag Det vil komme søknader angående kryssløp FRNA har tatt initiativ overfor Sørvis og samferdsel hvor det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på bruk av prosjekt til fordypning i forbindelse med naturbasert reiseliv som satsningsområde

17 FRNA – HANDLINGSPLAN - OPPFØLGING
Oppfølging implementering av læreplaner Et av mandatets klareste arbeidsoppgaver Utfordringer på den enkelte skole Hvordan leggetilrette for opplæring Samarbeid skole/arbeidsliv Hvordan bruke prosjekt til fordypning Er læreplanene i trå med behov? Viktig for faglige råd å være oppdatert

18 FRNA – HANDLINGSPLAN - OPPFØLGING
Oppfølging Fylkeskommunene, YON Fylkeskommunene er nå representert faglige råd De faglige rådene skal ha årlige møter med Fylkeskommunene Viktig med kommunikasjon i forhold til hvordan fungerer system og opplæring i hele kjeden Viktig med kontakt og innspill/toveis kommunikasjon Har så langt meget positiv erfaring med slike møter

19 FRNA – HANDLINGSPLAN - OPPFØLGING
oppfølging fagskoleproblematikk Fagskolen er den mest naturlige vei etter fullført VG. opplæring Er i dag ingen naturlig link/kommunikasjon mellom NOKUT og fag og yrkesopplæring Må få til en mer systematisk opplæring/tilbud tilpasset den enkelte utdanning FRNA tar initiativ overfor NOKUT for å starte en diskusjon

20 AVSLUTTNING Kunnskapsløftet er enda ikke satt fult ut i live Viktig å få synliggjort problemstillinger og utfordringer på et tidlig stadie Viktig med kommunikasjon mellom sentrale og lokale aktører i utdanningssystemet FRNA ønsker samarbeid og innspil i fra aktuelle aktører innen naturbruk for å få en best mulig utdanning Hvordan gjøre fagene attraktive sett i en fremtid

21 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN

22

23

24

25

26


Laste ned ppt "04.04.2017."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google