Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Når en fullstendig analyse ikke er realistisk” Pål Longva Seminar 15.12.2003.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Når en fullstendig analyse ikke er realistisk” Pål Longva Seminar 15.12.2003."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Når en fullstendig analyse ikke er realistisk” Pål Longva Seminar 15.12.2003

2 Tema Fagområder og problemstillinger hvor man står overfor store utfordringer i analysearbeidet Sjekklisten fra veilederen, et rammeverk Totalkostnadsprinsippet, et utgangspunkt På hvilket tidspunkt skal analysen gjøres, og hvordan bør den presenteres?

3 Innføring av nye finansieringsformer I en rekke arbeider står man overfor store utfordringer i den samfunnsøkonomiske analysen Ny barnehagelov Utfordring Ny arbeidsmiljølov Arbeidstilbud? Fordeling? Bosetting? Sysselsetting? Arbeidsledighet? Lønnsdannelse? Etterspørsel? Endring i insentiver? Prioritering? Komplekse og sammensatte problemstillinger hvor et samfunnsøkonomisk perspektiv bør stå sentralt i utredningsarbeidet Eksempel

4 Samfunnsøkonomisk lønnsomhetsanalyse med utstrakt bruk at data er ikke like enkel å anvende på alle problemstillinger Samferdsel Olje & Energi Utdanning & Forskning Barne & Familie (Forsvar) (Justis) Arbeids- og adm. Utenriks Nærings- og handelKultur Landbruk Fiskeri Helse Finans Sosial Miljø Egnethet GodMindre god Kommunal Partielle problemstillinger Enkeltstående prosjekter God tilgang på data Erfaring bygget opp over lang tid Godt utviklet veiledningsmateriell Mange utredningsmiljøer Komplekse problemstillinger Samspill mellom ulike sektorer Vidtrekkende konsekvenser Liten tradisjon for n/k-analyse Dårlig tilgang på data Bistand

5 Klare krav, men ofte er resultatet mangelfullt Kap X Økonomiske konsekvenser ”Tiltaket forventes ikke å ha økonomiske konsekvenser, ettersom alt vil skje innenfor den eksisterende rammen” ”Arbeidet med meldingen vil ikke resultere i forslag som vil ha merkbare økonomiske eller administrative konsekvenser” ”Forslaget vil ha en budsjettmessig konsekvens på X mrd., utover dette forventes ikke tiltaket å få økonomiske konsekvenser” KravResultat ”Det skal i nødvendig utstrekning inngå grundige og realistiske samfunnsøkonomiske analyser” ”Økonomiske konsekvenser skal vurderes med henblikk på både på utgifts- og inntektsforhold for dem som berøres, herunder statlige, fylkeskommunale og kommunale budsjetter samt næringsliv og enkeltpersoner” EKSEMPLER ”Økonomiske og administrative konsekvenser vil forelegges regjeringen i senere r-notater”

6 Analysen kan, og bør, gjøres innenfor rammeverket presentert i veilederen A. Problemstilling B. Spesifisering av tiltak C. Spesifisering av virkninger D. Oppfølging og evaluering MinimumNeste steg Beskrivelse av problemstillingen Presisering av formål Ansvarlig myndighet Beskrivelse av aktuelle tiltak Vurdering av tidspunktet for gjennomføring Identifiser berørte grupper Beskriv fordeler og ulemper ved hvert tiltak, herunder identifiser mulige virkninger Kvantifiser Beskriv usikkerhet Redegjør for fordelingsvirkninger Kausalitet mellom tiltak og virkninger Redegjør for hvem som er ansvarlig for evaluering Spesifiser når og hvordan tiltakene vil bli evaluert Moment

7 Totalkostnadsprinsippet: et nyttig utgangspunkt og en enkel huskeregel Direkte budsjettmessige konsekvenser Kostnader for andre deler av offentlig sektor Kostnader for enkeltpersoner Kostnadene for næringsliv Mulige spørsmål Investeringskostnader, kort sikt? Driftskostnader, lang sikt? Endring i beregningsgrunnlaget for skatter og avgifter? Indirekte kostnader Skattefinansieringskostnad? Endring i konkurransen? Endres insentivstrukturen? Kan berørte personer grupperes? (eks. alder, preferanser) Hva er effekten for hver gruppe? Er det enkeltpersoner som berøres særskilt? Direkte økonomiske konsekvenser for berørte bedrifter? Endres rammebetingelsene? (eks. fleksibilitet) Vil det oppstå behov for nye pålegg? Hvilke andre sektorer berøres? Hva er grensesnittet? Vil forslaget berøre pågående tiltak/reformer?

8 Arbeidet med konsekvensanalysen bør starte så tidlig som mulig Tiltak 1 Tiltak 2 Tiltak 3 Tiltak 4 Tiltak 5 Tiltak X Øk./adm. konsekvenser Tid Problem Valg av tiltak ? Beslutning

9 Utredning 1 Tid Utførte konsekvensanalyser må synliggjøres gjennom hele arbeidet Utredning 2 Utredning 3 NOUMeldingProp.Beslutning 0+1 år+2 år+2 1/2 år+3 år Eksterne utredninger kan belyse økonomiske konsekvenser… …men hvor mye av dette synliggjøres for beslutningstakerne?

10 I NOU’er, Meldinger og Prop’er bør man derfor presentere et sammendrag av analysen i et eget kapittel 1.Oppsummer de viktigste tiltakene 2.Gjør rede for hvem som berøres 3.Drøft hvordan de berøres 4.Suppler med fakta gi en syntese i r-notat! Kap X Økonomiske konsekvenser +

11 Oppsummering Økonomiske konsekvenser skal beskrives, også ved sammensatte og komplekse problemstillinger, og også i fravær av data En kortfattet beskrivelse av hvilke grupper som blir berørt, og en drøfting av mulig retning og styrke, er langt bedre enn ingenting Sjekklisten i veilederen og totalkostnads- prinsippet er et nyttig utgangspunkt Analysen bør initisieres så tidlig som mulig, og resultatene sammenfattes i et eget kapittel, synlig for beslutningstakerne

12 …for råd og generell veiledning, ta kontakt med et av de eksisterende kompetansemiljøene innenfor departementsfellesskapet AAD FIN Økonomisk analyseenhet Finansavdelingen EnhetKontaktperson Pål Longva (44684) Colin Forthun (44318)


Laste ned ppt "”Når en fullstendig analyse ikke er realistisk” Pål Longva Seminar 15.12.2003."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google