Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Når en fullstendig analyse ikke er realistisk”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Når en fullstendig analyse ikke er realistisk”"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Når en fullstendig analyse ikke er realistisk”
Seminar Pål Longva

2 Tema Fagområder og problemstillinger hvor man står overfor store utfordringer i analysearbeidet Sjekklisten fra veilederen, et rammeverk Totalkostnadsprinsippet, et utgangspunkt På hvilket tidspunkt skal analysen gjøres, og hvordan bør den presenteres?

3 I en rekke arbeider står man overfor store utfordringer i den samfunnsøkonomiske analysen
Eksempel Utfordring Arbeidstilbud? Fordeling? Bosetting? Ny barnehagelov Komplekse og sammensatte problemstillinger hvor et samfunnsøkonomisk perspektiv bør stå sentralt i utredningsarbeidet Sysselsetting? Arbeidsledighet? Lønnsdannelse? Ny arbeidsmiljølov Innføring av nye finansieringsformer Etterspørsel? Endring i insentiver? Prioritering?

4 Samfunnsøkonomisk lønnsomhetsanalyse med utstrakt bruk at data er ikke like enkel å anvende på alle problemstillinger Egnethet God Mindre god Samferdsel Miljø Barne & Familie Landbruk Arbeids- og adm. Olje & Energi Helse Sosial Bistand Finans Utenriks Utdanning & Forskning (Forsvar) Kommunal Fiskeri (Justis) Nærings- og handel Kultur Komplekse problemstillinger Samspill mellom ulike sektorer Vidtrekkende konsekvenser Liten tradisjon for n/k-analyse Dårlig tilgang på data Partielle problemstillinger Enkeltstående prosjekter God tilgang på data Erfaring bygget opp over lang tid Godt utviklet veiledningsmateriell Mange utredningsmiljøer

5 Klare krav, men ofte er resultatet mangelfullt
EKSEMPLER Kap X Økonomiske konsekvenser ”Tiltaket forventes ikke å ha økonomiske konsekvenser, ettersom alt vil skje innenfor den eksisterende rammen” ”Arbeidet med meldingen vil ikke resultere i forslag som vil ha merkbare økonomiske eller administrative konsekvenser” ”Økonomiske konsekvenser skal vurderes med henblikk på både på utgifts- og inntektsforhold for dem som berøres, herunder statlige, fylkeskommunale og kommunale budsjetter samt næringsliv og enkeltpersoner” ”Forslaget vil ha en budsjettmessig konsekvens på X mrd., utover dette forventes ikke tiltaket å få økonomiske konsekvenser” ”Økonomiske og administrative konsekvenser vil forelegges regjeringen i senere r-notater” ”Det skal i nødvendig utstrekning inngå grundige og realistiske samfunnsøkonomiske analyser”

6 Analysen kan, og bør, gjøres innenfor rammeverket presentert i veilederen
Moment Minimum Neste steg A. Problemstilling Beskrivelse av problemstillingen Presisering av formål Ansvarlig myndighet B. Spesifisering av tiltak Beskrivelse av aktuelle tiltak Vurdering av tidspunktet for gjennomføring Identifiser berørte grupper Beskriv fordeler og ulemper ved hvert tiltak, herunder identifiser mulige virkninger Kvantifiser Beskriv usikkerhet Redegjør for fordelingsvirkninger Kausalitet mellom tiltak og virkninger C. Spesifisering av virkninger D. Oppfølging og evaluering Redegjør for hvem som er ansvarlig for evaluering Spesifiser når og hvordan tiltakene vil bli evaluert

7 Totalkostnadsprinsippet: et nyttig utgangspunkt og en enkel huskeregel
Mulige spørsmål Investeringskostnader, kort sikt? Driftskostnader, lang sikt? Endring i beregningsgrunnlaget for skatter og avgifter? Direkte budsjettmessige konsekvenser Hvilke andre sektorer berøres? Hva er grensesnittet? Vil forslaget berøre pågående tiltak/reformer? Kostnader for andre deler av offentlig sektor Kan berørte personer grupperes? (eks. alder, preferanser) Hva er effekten for hver gruppe? Er det enkeltpersoner som berøres særskilt? Kostnader for enkeltpersoner Direkte økonomiske konsekvenser for berørte bedrifter? Endres rammebetingelsene? (eks. fleksibilitet) Vil det oppstå behov for nye pålegg? Kostnadene for næringsliv Skattefinansieringskostnad? Endring i konkurransen? Endres insentivstrukturen? Indirekte kostnader

8 ? Arbeidet med konsekvensanalysen bør starte så tidlig som mulig Tid
Valg av tiltak Tiltak 1 Tiltak 2 Beslutning Problem Tiltak 3 Tiltak X Tiltak 4 Tiltak 5 Øk./adm. konsekvenser ?

9 Utførte konsekvensanalyser må synliggjøres gjennom hele arbeidet
Tid +1 år +2 år +2 1/2 år +3 år Utredning 1 Utredning 2 NOU Melding Prop. Beslutning Utredning 3 Eksterne utredninger kan belyse økonomiske konsekvenser… …men hvor mye av dette synliggjøres for beslutningstakerne?

10 I NOU’er, Meldinger og Prop’er bør man derfor presentere et sammendrag av analysen i et eget kapittel Kap X Økonomiske konsekvenser Oppsummer de viktigste tiltakene Gjør rede for hvem som berøres Drøft hvordan de berøres Suppler med fakta + gi en syntese i r-notat!

11 Oppsummering Økonomiske konsekvenser skal beskrives, også ved sammensatte og komplekse problemstillinger, og også i fravær av data En kortfattet beskrivelse av hvilke grupper som blir berørt, og en drøfting av mulig retning og styrke, er langt bedre enn ingenting Sjekklisten i veilederen og totalkostnads- prinsippet er et nyttig utgangspunkt Analysen bør initisieres så tidlig som mulig, og resultatene sammenfattes i et eget kapittel, synlig for beslutningstakerne

12 …for råd og generell veiledning, ta kontakt med et av de eksisterende kompetansemiljøene innenfor departementsfellesskapet Enhet Kontaktperson AAD Økonomisk analyseenhet Pål Longva (44684) FIN Finansavdelingen Colin Forthun (44318)


Laste ned ppt "”Når en fullstendig analyse ikke er realistisk”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google