Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Direktør Senter for statlig økonomistyring

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Direktør Senter for statlig økonomistyring"— Utskrift av presentasjonen:

1 Direktør Senter for statlig økonomistyring
SSØ-dagen 18. januar 2006 Helhetlig virksomhets- og økonomistyring krever gode metoder og verktøy; mål- og resultatstyring, risikostyring, samfunnsøkonomiske analyser og evalueringer Marianne Andreassen Direktør Senter for statlig økonomistyring © Senter for statlig økonomistyring - SSØ dagen

2 Makroøkonomiske utfordringer
Økende antall pensjonerte Store ressurser til omsorg Knapphet på arbeidskraft Ønsket resultat Effektivisering av offentlig tjeneste- produksjon Balanse i arbeidskraft- tilgang offentlig/privat sektor Deling av kunnskap - også mellom offentlig og privat sektor Økt tjenesteproduksjon Forbedret kvalitet Senter for statlig økonomistyring – SSØ dagen

3 Fornyelse i staten – hva nå
Regjeringens nei til konkurranseeksponering og privatisering av grunnleggende offentlige tjenester Fornyelse internt i statsforvaltningen for å sikre effektiv ressursbruk Nytt innhold i mål- og resultatstyringen Satsing på elektroniske arbeidsprosesser gjennom flere felles tiltak Kompetanseutvikling - samarbeid med arbeidslivets parter Senter for statlig økonomistyring – SSØ dagen

4 Styringsprinsipp i staten
Mål- og resultatstyring – overordnet styringsprinsipp på og mellom alle nivåer i staten Økonomistyringen er selve gjennomføringen av mål- og resultatstyringen – styring av ressursbruken i en virksomhet for å nå virksomhetens mål Senter for statlig økonomistyring – SSØ dagen

5 Nytt innhold i mål- og resultatstyringen
Brukere og skattebetalere Stortinget Myndigheter Krav og forventninger til statlige virksomheter Riksrevisjonen Senter for statlig økonomistyring – SSØ dagen

6 Mål- og resultatstyring - på (og mellom) alle nivåer i staten
Hvordan skal vi gjøre det? Hva skal vi gjøre? Gjennomfører vi som planlagt? MÅL RESULTAT Var vi effektive? Senter for statlig økonomistyring – SSØ dagen

7 Blir styringen mer komplisert og ressurskrevende
Mer måloppnåelse med mindre administrative ressurser Fra Til Bokholderi Økonomistyring Rapportering og budsjettering Ressursforbruk Rapportering og budsjettering Håndtere transaksjoner, registrere og kontrollere Håndtere transaksjoner, registrere og kontrollere Senter for statlig økonomistyring – SSØ dagen

8 Uttak av stordriftsfordeler innenfor økonomitjenester i staten
Statlig fellesorganisering av økonomitjenester vil forsterke ressursbesparelsen i de administrative prosessene, men trend: Økte fullmakter til virksomhetene innenfor statlig økonomistyring og personalforvaltning Økte ønsker om tilpasning av økonomitjenester til den enkelte virksomhet Samtidig få obligatoriske fellesfunksjoner og standarder Hindrer dette staten i å ta ut stordriftsfordeler ved investeringer i blant annet elektronisk støtte til arbeidsprosesser? Senter for statlig økonomistyring – SSØ dagen

9 Staten i forhold til det private
Særtrekk ved statsforvaltningen i forhold til private virksomheter: Staten har andre mål enn private foretak Opptjeningen av inntekter er grunnleggende forskjellig i staten og i privat sektor. Statens aktivitet er i hovedsak skattefinansiert, mens private foretak utnytter markedets betalingsvillighet for sine produkter Statlige virksomheter kan ikke gå konkurs For mange typer statlig aktivitet eksisterer det ikke noe ordinært marked for sluttproduktene Forvaltningen mangler de incentiver og pressmekanismer for effektiv ressursbruk som gjelder i et konkurranseutsatt marked Nytt styringsinnhold i mål- og resultatstyringen skal bidra til bedre beslutninger som understøtter effektiv ressursbruk i staten Senter for statlig økonomistyring – SSØ dagen

10 Er staten effektiv Det er klare effektivitetspotensialer både når det gjelder å gjøre de riktige tingene (samfunnsøkonomisk effektivitet) og å gjøre tingene riktig (kostnadseffektivitet) Undersøkelser viser stor variasjon i effektivitetspotensialet i ulike sektorer/områder i det offentlige: Fra 6 til 35 %, mange undersøkelser viser potensialer på rundt 20 % Senter for statlig økonomistyring – SSØ dagen

11 Nærmere om innholdet i mål- og resultatstyringen
© Senter for statlig økonomistyring - SSØ dagen

12 Hva oppnås med bedre mål- og resultatstyring i staten
Bedre måloppnåelse og mer effektiv ressursbruk Mer velferd for pengene Økt brukerfokus Bedre informasjons- og beslutningsgrunnlag Fremmer læring og innovasjon Innsyn og ansvarlighet overfor befolkningen som gir økt legitimitet Senter for statlig økonomistyring – SSØ dagen

13 Risikostyring i staten - hva kan oppnås med en strukturert tilnærming
Større sannsynlighet for å nå målsettingene Større ledelsesfokus på de viktigste sakene Færre overraskelser og kriser Mer fokus internt på å gjøre de riktige tingene på riktig måte Økt sannsynlighet for at man lykkes med å gjennomføre endringer Mer veloverveid risikotaking og beslutningstaking Senter for statlig økonomistyring – SSØ dagen

14 Risikostyring - prosess integrert i mål- og resultatstyringen
Senter for statlig økonomistyring – SSØ dagen

15 Risikostyring i staten…..?
Senter for statlig økonomistyring – SSØ dagen

16 Risikostyring i staten!
Identifiser målene Identifiser hva som er viktigst for å lykkes med målene Identifiser risikoene Vurdere og prioritere risikoene med hensyn til sannsynlighet og konsekvens Tiltak og kontrollaktiviteter som følge av vurderingene Oppfølging av risikoene Senter for statlig økonomistyring – SSØ dagen

17 Risikokart Risiko Sannsynlighet Konsekvens Svært stor Stor Kritisk
Moderat Høy Moderat Liten Lav Meget liten Svært alvorlig Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Konsekvens Senter for statlig økonomistyring – SSØ dagen

18 Metodedokument om risikostyring i staten
Lanseringsseminar i Oslo 7. mars Senter for statlig økonomistyring – SSØ dagen

19 Bruk av samfunnsøkonomiske analyser og evalueringer
Resultatkjede Resultat Planlegging Ressurser Aktiviteter/ Prosesser Effekter Prestasjoner Samfunns- økonomisk analyse Evalueringer Senter for statlig økonomistyring – SSØ dagen

20 Samfunnsøkonomiske analyser og evalueringer
Alle sektorer/tiltak kan bruke metodikken for samfunnsøkonomiske analyser Transport, helse, justis, arbeid og trygd, …. Trenger ikke innebære stor ressursinnsats Håndterer usikkerhet og risiko på en strukturert måte Innebærer ikke at en ser bort fra fordelingshensyn Senter for statlig økonomistyring – SSØ dagen

21 Eksempler på samfunnsøkonomiske analyser og evalueringer
Senter for statlig økonomistyring – SSØ dagen

22 Analysen gjør det lettere å vurdere om viktigheten av å innføre EFB
Bruk av analyse og evaluering i økonomistyringen – Eks. elektronisk fakturabehandling (EFB) i staten SSØ lagde en samfunnsøkonomisk analyse som viste at lønnsomheten for samfunnet av å innføre en bedre arbeidsflyt i saksbehandling av fakturaer for SSØs kunder var på 444 mill. kroner SSØ lagde en tilhørende budsjettanalyse med konsekvenser for SSØ og kundene Finansdepartementet fikk analysen til vurdering og det ble gitt midler til å gjennomføre prosjektet Vi er i full gang med utrulling i statlige virksomheter Analysen gjør det lettere å vurdere om viktigheten av å innføre EFB Det er etablert et rammeverk for å løpende måle, følge opp og evaluere tiltaket Senter for statlig økonomistyring – SSØ dagen

23 Viktig å gjøre analyse før en slik reform Det planlegges en pilot
Bruk av analyse og evaluering i statens reformarbeid – eks. seks-timersdag Målet er flere i arbeid, at folk er lengre i arbeid og et mer ”humant” arbeidsliv Viktig å gjøre analyse før en slik reform Det planlegges en pilot I planleggingsfasen arbeides det også med hvordan tiltaket skal evalueres i etterkant Denne prosessen er et eksempel til etterfølgelse ! Senter for statlig økonomistyring – SSØ dagen

24 Oppsummering © Senter for statlig økonomistyring - SSØ dagen

25 SSØs tilbud til statlige virksomheter
SSØ lager metoder og veiledningsmateriell SSØ tilbyr gratis kurs for statlige virksomheter på økonomistyring, herunder analyse, evaluering, risikostyring, mål- og resultatstyring, budsjettstyring og regnskap, se SSØ tilbyr økonomitjenester innenfor regnskap og budsjett, lønn og personal og rådgivning på god økonomistyring SSØ bistår i konkrete analyser og evalueringer sammen med statlige virksomheter Senter for statlig økonomistyring – SSØ dagen


Laste ned ppt "Direktør Senter for statlig økonomistyring"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google