Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Senter for statlig økonomistyring - SSØ dagen SSØ-dagen 18. januar 2006 Helhetlig virksomhets- og økonomistyring krever gode metoder og verktøy; mål-

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Senter for statlig økonomistyring - SSØ dagen SSØ-dagen 18. januar 2006 Helhetlig virksomhets- og økonomistyring krever gode metoder og verktøy; mål-"— Utskrift av presentasjonen:

1 © Senter for statlig økonomistyring - SSØ dagen SSØ-dagen 18. januar 2006 Helhetlig virksomhets- og økonomistyring krever gode metoder og verktøy; mål- og resultatstyring, risikostyring, samfunnsøkonomiske analyser og evalueringer Marianne Andreassen Direktør Senter for statlig økonomistyring

2 Side 2 Senter for statlig økonomistyring – SSØ dagen Økende antall pensjonerte Store ressurser til omsorg Knapphet på arbeidskraft Effektivisering av offentlig tjeneste- produksjon Balanse i arbeidskraft- tilgang offentlig/privat sektor Deling av kunnskap - også mellom offentlig og privat sektor Økt tjenesteproduksjon Forbedret kvalitet Makroøkonomiske utfordringer Ønsket resultat

3 Side 3 Senter for statlig økonomistyring – SSØ dagen Fornyelse i staten – hva nå Regjeringens nei til konkurranseeksponering og privatisering av grunnleggende offentlige tjenester Fornyelse internt i statsforvaltningen for å sikre effektiv ressursbruk –Nytt innhold i mål- og resultatstyringen –Satsing på elektroniske arbeidsprosesser gjennom flere felles tiltak –Kompetanseutvikling - samarbeid med arbeidslivets parter

4 Side 4 Senter for statlig økonomistyring – SSØ dagen Styringsprinsipp i staten Mål- og resultatstyring – overordnet styringsprinsipp på og mellom alle nivåer i staten Økonomistyringen er selve gjennomføringen av mål- og resultatstyringen – styring av ressursbruken i en virksomhet for å nå virksomhetens mål

5 Side 5 Senter for statlig økonomistyring – SSØ dagen Krav og forventninger til statlige virksomheter Riksrevisjonen Brukere og skattebetalere Nytt innhold i mål- og resultatstyringen Stortinget Myndigheter

6 Side 6 Senter for statlig økonomistyring – SSØ dagen Mål- og resultatstyring - på (og mellom) alle nivåer i staten Var vi effektive? Hvordan skal vi gjøre det? Gjennomfører vi som planlagt? Hva skal vi gjøre? MÅL RESULTAT

7 Side 7 Senter for statlig økonomistyring – SSØ dagen Blir styringen mer komplisert og ressurskrevende Bokholderi Økonomistyring Rapportering og budsjettering Rapportering og budsjettering Håndtere transaksjoner, registrere og kontrollere Håndtere transaksjoner, registrere og kontrollere Ressursforbruk Mer måloppnåelse med mindre administrative ressurser FraTil

8 Side 8 Senter for statlig økonomistyring – SSØ dagen Uttak av stordriftsfordeler innenfor økonomitjenester i staten Statlig fellesorganisering av økonomitjenester vil forsterke ressursbesparelsen i de administrative prosessene, men trend: Økte fullmakter til virksomhetene innenfor statlig økonomistyring og personalforvaltning Økte ønsker om tilpasning av økonomitjenester til den enkelte virksomhet Samtidig få obligatoriske fellesfunksjoner og standarder Hindrer dette staten i å ta ut stordriftsfordeler ved investeringer i blant annet elektronisk støtte til arbeidsprosesser?

9 Side 9 Senter for statlig økonomistyring – SSØ dagen Staten i forhold til det private Særtrekk ved statsforvaltningen i forhold til private virksomheter: –Staten har andre mål enn private foretak –Opptjeningen av inntekter er grunnleggende forskjellig i staten og i privat sektor. Statens aktivitet er i hovedsak skattefinansiert, mens private foretak utnytter markedets betalingsvillighet for sine produkter –Statlige virksomheter kan ikke gå konkurs –For mange typer statlig aktivitet eksisterer det ikke noe ordinært marked for sluttproduktene Forvaltningen mangler de incentiver og pressmekanismer for effektiv ressursbruk som gjelder i et konkurranseutsatt marked Nytt styringsinnhold i mål- og resultatstyringen skal bidra til bedre beslutninger som understøtter effektiv ressursbruk i staten

10 Side 10 Senter for statlig økonomistyring – SSØ dagen Er staten effektiv Det er klare effektivitetspotensialer både når det gjelder å gjøre de riktige tingene (samfunnsøkonomisk effektivitet) og å gjøre tingene riktig (kostnadseffektivitet) Undersøkelser viser stor variasjon i effektivitetspotensialet i ulike sektorer/områder i det offentlige: –Fra 6 til 35 %, mange undersøkelser viser potensialer på rundt 20 %

11 © Senter for statlig økonomistyring - SSØ dagen Nærmere om innholdet i mål- og resultatstyringen

12 Side 12 Senter for statlig økonomistyring – SSØ dagen Hva oppnås med bedre mål- og resultatstyring i staten Bedre måloppnåelse og mer effektiv ressursbruk Mer velferd for pengene Økt brukerfokus Bedre informasjons- og beslutningsgrunnlag Fremmer læring og innovasjon Innsyn og ansvarlighet overfor befolkningen som gir økt legitimitet

13 Side 13 Senter for statlig økonomistyring – SSØ dagen Risikostyring i staten - hva kan oppnås med en strukturert tilnærming Større sannsynlighet for å nå målsettingene Større ledelsesfokus på de viktigste sakene Færre overraskelser og kriser Mer fokus internt på å gjøre de riktige tingene på riktig måte Økt sannsynlighet for at man lykkes med å gjennomføre endringer Mer veloverveid risikotaking og beslutningstaking

14 Side 14 Senter for statlig økonomistyring – SSØ dagen Risikostyring - prosess integrert i mål- og resultatstyringen

15 Side 15 Senter for statlig økonomistyring – SSØ dagen Risikostyring i staten…..?

16 Side 16 Senter for statlig økonomistyring – SSØ dagen Risikostyring i staten! Identifiser målene Identifiser hva som er viktigst for å lykkes med målene Identifiser risikoene Vurdere og prioritere risikoene med hensyn til sannsynlighet og konsekvens Tiltak og kontrollaktiviteter som følge av vurderingene Oppfølging av risikoene

17 Side 17 Senter for statlig økonomistyring – SSØ dagen Risikokart Sannsynlighet Meget liten Liten Stor Moderat Svært stor Kritisk Høy Risiko Moderat Lav Konsekvens UbetydeligLavModeratAlvorlig Svært alvorlig

18 Side 18 Senter for statlig økonomistyring – SSØ dagen Metodedokument om risikostyring i staten Lanseringsseminar i Oslo 7. mars

19 Side 19 Senter for statlig økonomistyring – SSØ dagen Resultat Prestasjoner Effekter Bruk av samfunnsøkonomiske analyser og evalueringer Planlegging Aktiviteter/ Prosesser Ressurser Evalueringer Samfunns- økonomisk analyse Resultatkjede

20 Side 20 Senter for statlig økonomistyring – SSØ dagen Samfunnsøkonomiske analyser og evalueringer Alle sektorer/tiltak kan bruke metodikken for samfunnsøkonomiske analyser –Transport, helse, justis, arbeid og trygd, …. Trenger ikke innebære stor ressursinnsats Håndterer usikkerhet og risiko på en strukturert måte Innebærer ikke at en ser bort fra fordelingshensyn

21 Side 21 Senter for statlig økonomistyring – SSØ dagen Eksempler på samfunnsøkonomiske analyser og evalueringer

22 Side 22 Senter for statlig økonomistyring – SSØ dagen Bruk av analyse og evaluering i økonomistyringen – Eks. elektronisk fakturabehandling (EFB) i staten SSØ lagde en samfunnsøkonomisk analyse som viste at lønnsomheten for samfunnet av å innføre en bedre arbeidsflyt i saksbehandling av fakturaer for SSØs kunder var på 444 mill. kroner SSØ lagde en tilhørende budsjettanalyse med konsekvenser for SSØ og kundene Finansdepartementet fikk analysen til vurdering og det ble gitt midler til å gjennomføre prosjektet Vi er i full gang med utrulling i statlige virksomheter Analysen gjør det lettere å vurdere om viktigheten av å innføre EFB Det er etablert et rammeverk for å løpende måle, følge opp og evaluere tiltaket

23 Side 23 Senter for statlig økonomistyring – SSØ dagen Bruk av analyse og evaluering i statens reformarbeid – eks. seks-timersdag Målet er flere i arbeid, at folk er lengre i arbeid og et mer ”humant” arbeidsliv Viktig å gjøre analyse før en slik reform Det planlegges en pilot I planleggingsfasen arbeides det også med hvordan tiltaket skal evalueres i etterkant Denne prosessen er et eksempel til etterfølgelse !

24 © Senter for statlig økonomistyring - SSØ dagen Oppsummering

25 Side 25 Senter for statlig økonomistyring – SSØ dagen SSØs tilbud til statlige virksomheter SSØ lager metoder og veiledningsmateriell SSØ tilbyr gratis kurs for statlige virksomheter på økonomistyring, herunder analyse, evaluering, risikostyring, mål- og resultatstyring, budsjettstyring og regnskap, se http://www.sfso.no/ http://www.sfso.no/ SSØ tilbyr økonomitjenester innenfor regnskap og budsjett, lønn og personal og rådgivning på god økonomistyring SSØ bistår i konkrete analyser og evalueringer sammen med statlige virksomheter


Laste ned ppt "© Senter for statlig økonomistyring - SSØ dagen SSØ-dagen 18. januar 2006 Helhetlig virksomhets- og økonomistyring krever gode metoder og verktøy; mål-"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google