Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skatteetaten Bokføringsloven Svein Erik Bärnholdt Akershus fylkesskattekontor.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skatteetaten Bokføringsloven Svein Erik Bärnholdt Akershus fylkesskattekontor."— Utskrift av presentasjonen:

1 Skatteetaten Bokføringsloven Svein Erik Bärnholdt Akershus fylkesskattekontor

2 Skatteetaten 2 Bokføringsloven  1. Fokus: som regnskapsfører som revisor som kontrollmyndighet  3. Nyheter: forslag til endringer i bokføringsforskriften 2. Hva er det spurt om? - aktuelle tema i lys av: GBS - 9 standarder i god bokføringsskikk uttalelser fra skattedirektoratet  4. SKDs dispensasjoner: Kort oversikt over tema/områder

3 Skatteetaten 3 1.: Regnskapsfører = Kunnskap og kvalitet Denne kunnskapen må formidles til kunden. Naturlig høye forventninger og krav til selskaper som har regnskapsfører/revisor

4 Skatteetaten 4 1.: Regnskapsførers plikter og utfordringer  Spesifikasjonene som skal utarbeides For hver periode med pliktig regnskapsrapportering, og ikke sjeldnere enn hver fjerde måned, skal det utarbeides, BFF § 3-1:  1. – 7. bokføringsspesifikasjon, kontospesifikasjon osv  For hver periode med pliktig regnskapsrapportering skal det i tillegg utarbeides: – 1. spesifikasjon av merverdiavgift – 2. spesifikasjon av lønnsoppgavepliktige ytelser

5 Skatteetaten 5 1.: Regnskapsførers plikter og utfordringer, forts. Hva må til for at spesifikasjoner skal være utarbeidet?  Utskrift og lagring på papir eller  Elektronisk lagring –dataene skal hentes fra en produsert rapportfil –rapportene kan ikke kun produseres ved behov basert på tilfredsstillende sikrede grunnlagsdata og egnet rapporteringsverktøy –det kreves mao. fysisk produksjon av rapporter En sak tilbehandling i bokføringsstandardstyret (Feb. 06)

6 Skatteetaten 6 1.1: Revisors plikter og utfordringer  Revisors beretning regnskap skal være avlagt i henhold til lover og forskrifter presisering når bokføringsloven ikke blir fulgt  Formal kravene er viktige – viktig med fokus fra revisor

7 Skatteetaten 7 1.2: Skatteetatens kontrollører:  Informasjonstiltak  Oppgavekontroller (fokus på:) spesifikasjoner (utarbeidet?) avstemming bruk av egne kontoer eller behandlingskoder på inngående og utgående merverdiavgift (NB!!) org. leverandører i leverandørspesifikasjon (reskontro) kasse / utgående fakturaer (sys.dok – formalkrav) Inngående fakturaer (fradragsrett)  Bokettersyn

8 Skatteetaten 8 1.2: Erfaringer fra skatteetatens arbeid  Formalkontroll hos nyetablerte  Informasjonskontroll helse/sosial  Informasjonstiltak:  Homeopater – tilskrevet vedr. krav om kasse, timebestillingsbøker og ajourhold  Bygg/Anlegg: tilskrevet 3.154 – dokumentasjon av timer og ajourhold

9 Skatteetaten 9 1.2: Nyetablerte virksomheter (etbl. 2005)  Formalkontroll av 90 enmannsforetak  Hovedsakelig uten regnskapsfører  Funn:  Mangelfull bokføring: 27 % ikke foretatt bokføring (kun oversikt på enkle regneark)  Ajourhold: ikke fulgt kravet til fortløpende bokføring  Kunde/lev.spesifikasjon: mangler hos 19 % (ikke egne koder med navn og org.nr per kunde/leverandør)  MVA: feil periodisering og ikke foretatt forholdsmessig fradrag ved delt bruk

10 Skatteetaten 10 1.2: Nyetablerte virksomheter (etbl. 2005)  Dokumentasjon av medgåtte timer  Krav til salgsdokumentasjon: 49 % har mangler (forhånds.nr, maskinelle nr, bokstavene MVA, tid og sted for levering samt art og mengde)  Kjøpsdokumentasjon: 24 % mangler motpartsangivelse ved kjøp over kr 1000  Vi anbefaler bruk av regnskapsfører!

11 Skatteetaten 11 1.3: Informasjonskontroll: Helse og sosial  Ikke nyetablerte (kunne følge overgangsregel)  23 virksomheter (naprapater og kiropraktorer)  FUNN:  Kassaapparat/annet likeverdig system  Etablerte systemer manglet mulighet for å kjøre ut eller elektronisk lagre nummererte dagsoppgjør  Timebestillingsbok/system: 49 % hadde ikke tilfredsstillende system  Systembeskrivelse: 17 % manglet (22 hadde PC basert system)  Ajourhold: 49 % prøvde å komme inn under 300 bilag ved å lage samlebilag for omsetning per måned.

12 Skatteetaten 12 1.3: Informasjonstiltak  Tilskrevet 60 virksomheter (Homeopater)  Fokus på kassaapparat, timebestillingsbøker og ajourhold  Tilskrevet 3 154 virksomheter innen bygg/anlegg  Fokus på dokumentasjon av timer og ajourhold

13 Skatteetaten 13 2. Div. spørsmål og videre agenda : Henvisning: 2.1 kassaapparat *annet likeverdig system –SKD 10. jan. 2006 *felles kassaapparat 2.2 motpartsangivelse i salgsdokument-egen foil 2.3 forskuddsfakturering (leasing) -SKD 18. mars 2006 2.4 salgsdokumentet –SKD 30. okt. 2006 2.5 registrering i leverandøroversikt-GBS 2006:4 2.6 felles faktureringssystem -SKD 30. okt. 2006 2.7 registrering av medgått tid-SKD 21. mars 2006

14 Skatteetaten 14 2.: Uttalelser om god bokføringsskikk – norsk regnskapsstiftelse  http://www.regnskapsstiftelsen.no/?aid=9232422  Første ble vedtatt 24. januar 2004  Hittil siste ble vedtatt 10. oktober 2006  9 uttalelser om god bokføringskikk  Oversikt over disse følger bakerst i foilsettet

15 Skatteetaten 15 2.: Uttalelser fra skattedirektoratet  http://www.skatteetaten.no/Templates/Emne.aspx ?id=29442&%20epslanguage=NO&epslanguage= NO  Legger ut generelle uttalelser ved forespørsler  Følg med!

16 Skatteetaten 16 2.1: Kassaapparat – BFF § 5–3-2 flg.  To GBS i 2006 – nr. 2 (Kjøreskoler) og nr. 3 (kontantsalg fra automater)  4 uttalelser fra SKD  1 sak i bokføringsstandardstyret (bankterminal)  Utfordringer: ambulerende/sporadisk, felles, systemkrav, kjøreskoler, ”martn”, utkjøring mat, små virksomheter etc.  Absolutte krav i forskriften

17 Skatteetaten 17 2.1: Kassaapparat: uttalelser fra skattedirektoratet  Unntak fra kravene om kassaapparat, 10.jan. 2006 bokføringsforskriften § 5-4 første ledd under 3 G og ambulerende eller sporadisk  Ambulerende virksomhet –salg fra ikke fast tilrettelagt utsalgssted – frukt og bær langs veien, salg på messer og lignende – behandling av pasienter i deres privatbolig – flere faste utsalgssted er ikke ambulerende virksomhet, selv om den bokføringspliktige har åpent bare ett utsalgssted om gangen

18 Skatteetaten 18 2.1: Kassaapparat: uttalelser fra skattedirektoratet  Unntak fra kravene om kassaapparat forts.,  Sporadisk virksomhet –Hovedregelen er annen type salg, men unntaksvis kontant betaling – Eggprodusent, sporadisk kontantsalg fra gården – Salg på torget et fåtall ganger i året (ambulerende/sporadisk) – Enkeltstående arrangement (konsert)  Grensen på 3 G –grensen er eksklusive merverdiavgift p.t. kr 188 676 + mva –annet kontantsalg teller ikke med –kun èn grense for den bokføringspliktige virksomheten Begge kravene må være oppfylt  Ambulerende og under 3 G eller sporadisk og under 3 G

19 Skatteetaten 19 2.1: Kassapparat: uttalelser fra skattedirektoratet  Ambulerende virksomhet, felles kassaapparat 4.jan.2006 Felles kassaapparat ok hvis –Z-rapport for den enkelte leverandør –Kontantene holdes atskilt –Dokumentasjonskravene overholdes

20 Skatteetaten 20 2.1: Kassaapparat: uttalelser fra skattedirektoratet  Utkjøring av ferdig tilberedt mat og andre varer mot kontant betaling 31.jan.2006 bokføringsforskriften § 5-3-2  Registrering skje på kassaapparat på forretningsstedet samtidig med at varen bringes ut av lokalet  Etablere system – til enhver tid kunne dok. hva som ikke er lagt i kassen  Utleie av solsenger og kontantautomater 26.jan.2006 bokføringsforskriften §§ 5-3 flg. Se GBS 2006:3

21 Skatteetaten 21 2.1: Kassaapparat: uttalelser fra skattedirektoratet  Kontantsalg fra ubetjente salgssteder bokføringsloven § 10 mv. [14.mar.2006] Regelverket synes å forutsette at en fysisk person betjener et kassaapparat  Salg fra andre ubetjente salgssted fortsatt må kunne finne sted  Må kunne akseptere enklere form for dok enn §§ 5-1 flg.  Eksempler: –konvolutter eller lignende –innbundet bok –kvantumsoversikter  Ikke å betrakte som dok. som selger har utstedt etter §§ 5-1 flg., jf. § 5- 5  Kan fravike kravet til daglige kassaoppgjør

22 Skatteetaten 22 2.1: Dokumentasjon av kontantsalg – ” Annet likeverdig system” Dom fra Oslo tingrett ”Likeverdig system” - Serveringsstedet Onkel Donald  I travle perioder ble omsetningen etterregistrert på grunnlag av et tellesystem –Eks. salg av øl, antall 0,4 l –Salg av sprit – spritpistoler posisjonerer ønsket mengde sprit  Ved skiftet slutt –salg etter tellesystemet ble sammenhold med innslag på kassaapparat og differansen ble etterregistrert

23 Skatteetaten 23 2.1: Dokumentasjon av kontantsalg – Oslo tingsrett  ”Retten finner det klart at Tellesystemene og den avvikende muntlige praksisen som var etablert ikke utgjør ”annet likeverdig system”. –det var ikke mulig for betjeningen å ”justere” på tellesystemene – kun mulig for leverandøren av systemet

24 Skatteetaten 24 2.1: Dokumentasjon av kontantsalg – Dom fra Oslo tingrett Nærmere om rettens vurdering  Ikke likeverdig system –viser bl.a. til at salget ikke registrertes fortløpende og at klokkeslett ikke fremgår –et likeverdig system må også være like enkelt å kontrollere som det system som beskrives i forskriften –retten slår fast at enkel kontroll er et bærende hensyn bak regler av denne art Straff  Foretaksstraff, bot kr 100.000, daglig leder bot kr 10.000  Ikke påanket

25 Skatteetaten 25 2.2: Motpartsangivelse i salgsdokumentet

26 Skatteetaten 26 2.3: Forskuddsfaktuering – BFF § 5- 2-7  Ingen GBS per dags dato  Uttalelse SKD; leasing: 18. mai 2006 – kontantinnskuddet i år 1.  To saker til behandling i Bokføringsstandardstyret  Bygg og anlegg: når skal varer faktureres, tilbakeholdt beløp og husleie ?  Serviceavtaler: kan serviceavtaler forskuddsfaktureres?

27 Skatteetaten 27 2.4: Salgsdokumentet (ikke kontantomsetning)  GBS 2006:  2006:1 - kreditnota  2006:3: - ubetjente automater  2006: 5: - rabatter og markedsstøtte  2006: 7: - royalty til forfattere  Uttalelser SKD:  25. september 2006: om salgsdokumentets innhold  21. juni 2006: om språk  30. oktober 2006: nummerering av faktura  21. april 2006: om merverdiavgiftsrepresentasjon  Bokføringsstandardstyret: salgs.dok innhold og art/omfang (nov 06/des. 05), nummerering – ”merket på annen måte” (Feb.06)

28 Skatteetaten 28 2.4: Salgsdokument: uttalelser fra skattedirektoratet  Salgsdokumentets innhold – merverdiavgift 25.sep.2006 bokføringsforskriften §§ 5-1-1 nr. 5 og 6, 5-1-5 og 5-1-2 tredje ledd  Ordlyden gir et klart pålegg om å benytte bokstaven MVA – kan ikke fravikes  Ikke anledning til å fravike kravet om at mva skal oppgis i norske kroner  Tilsvarende krav er ikke satt i forhold til å angi vederlag –anbefaler at dette gjøres, siden vederlaget skal med på oppgaven og beløpet må låses i norske kroner, jf. mva-spesifikasjonen (se bff § 4-2)

29 Skatteetaten 29 2.4: Salgsdokument: uttalelser fra skattedirektoratet  Kravet til språk – salgsdokumentasjon - 21.jun.2006 bokføringsloven § 10, jf. § 4 nr. 6.  Norsk, svensk, dansk og engelsk - ok  Kinesiske skrifttegn – nei!  Andre språk – i utgangspunktet nei

30 Skatteetaten 30 2.4: Salgsdokument: uttalelser fra skattedirektoratet  Merverdiavgiftsrepresentasjon – bokføringspliktens omfang 21.apr.2006 representantens ansvar i forhold til bokføring.  Begge er ansvarlig for at bokføringsplikten blir overholdt (F nr. § 5)  BFF § 5-1-2 (3) og 5-2-1 (3) –Representantens navn og adresse skal fremgå av salgsdok. –Representanten skal påføre salgsdokumentet –Merverdiavgift –Sitt eget navn og adresse –Den utenlandske næringsdrivendes organisasjonsnummer, iht. bff § 5-1-2  representanten må påse at bokføringsplikten blir overholdt: –bokførte opplysninger er dokumentert –relevante spesifikasjoner utarbeidet og at –oppbevaringskravene er overholdt

31 Skatteetaten 31 2.5: Registrering i leverandørspesifikasjon  GBS 2006:4 om utarbeidelse av spesifikasjoner  Ikke uttalelser fra SKD  Praktisk spørsmål/vurdering:  Bruktbilselger som kjører rundt og henter bruktbiler. Kjøper vindusviskere, bensin etc  Skal han registrere hvert enkelt kjøp per leverandør?  NEI: må regnes som driftsutgifter og direkte kostnadsføres som diverse utgift

32 Skatteetaten 32 2.6: Felles faktureringssystem  Ingen GBS per dags dato  Uttalelser SKD: 30. oktober 2006

33 Skatteetaten 33 2.6: Felles fakturasystem: uttalelser fra skattedirektoratet  Nummerering av salgsdokument – bruk av felles faktureringssystem 30.okt.2006 bokføringsforskriften § 5-1-3.  Skattedirektoratets konklusjon er etter dette at det ikke er tillatt at flere virksomheter benytter en felles fortløpende nummerserie.  Kan komme endringer her for de som inngår i endringene i forskriften om at selger skal utstede dokumentasjonen og hvor salgsdokumentene er merket på annen måte slik at fullstendig registrering av utfakturerte salg kan etterprøves på en enkelt måte for hver enkelt virksomhet

34 Skatteetaten 34 2.7: SKD: registrering av medgått tid  Ingen GBS per dags dato  Dokumentasjon av medgått tid - transport 21.mars 2006 bokføringsforskriften § 8-4-1  Er det krav til å dokumentere medgått tid for lastebiltransport?  Forskriften forutsetter i slike tilfeller klar sammenheng mellom tidsforbruk og vederlag – normalt er det ikke en slik sammenheng i transportbransjen  Bokføringsstandardstyret: Bygg/anlegg (nov 05) og fastprisoppdrag (nov. 05).

35 Skatteetaten 35 2.7: SKD: registrering av medgått tid  Dokumentasjon av medgått tid 4.jan.2006 Om begrepene intern tid og interne administrative arbeidsoppgaver

36 Skatteetaten 36 3.: Bokføringsloven - Nyheter  Forslag til endringer i forskriften  Hvem får unntak fra deler av bokføringsloven etter søknad?

37 Skatteetaten 37 3.1: Forslag til endringer 1. Nye unntak fra kravet om at selger skal utstede salgsdokumentet  Innbytte - § 5-2-1 nytt annet ledd En av partene kan utstede salgsdokumentet Kan benyttes felles nummerserie For øvrig gjelder §§ 5-1 for hver av partenes salg  Kjøper besitter beregningsgrunnlaget – § 5-2-1 nytt tredje ledd Beregner omfang, vekt kvalitet eller lignende som grunnlag Utstedelse på grunnlag av skriftlig, underskrevet avtale Oppbevares av både kjøper og selger Annen dokumentasjon som underbygger salgsdok. innhold oppbevares 3 år og 6 måneder Dokumentere at selgeren er registrert i avg.manntallet Endring av § 5-1-3 (nytt annet ledd) Alternativ til fortløpende nummerering av salgsdokumentet (tilknyttet pkt.2)

38 Skatteetaten 38 3.1: Forslag til endringer fort.  Formidling av varer samme regler som ved formidling av tjenester  Endring av §§ 5-1-6 felles salgsdokument, felles nummerserie og unntak for å vise totale vederlag for hver enkelt leverandør  Endring av 3-1 tredje ledd transaksjonene kan registreres i kunde- og leverandørspesifikasjonen over formidlerens konto

39 Skatteetaten 39 4.: SKD – delegert myndighet til å treffe enkeltvedtak  Bokføringsloven § 12 (språk) og § 13 (oppbevaring)  Bokføringsforskriften: § 3-1 fjerde ledd (behandlingskoder) § 5-1-8 (salgsdok. innhold) § 5-2-9 (utstedelse salgsdok.) § 5-4 (kassaapparat)

40 Skatteetaten 40 4.: Unntak gitt etter søknad til SKD – individuell behandling  BFL § 13 – oppbevaring –bringe til Norge på forespørsel – kun gitt unntak i konserntilfellene.  NB! Server i utlandet krever dispensasjon.  BFF § 5-2-1 – selger utstede dok – unntak gitt – forslag om forskriftsendring  BFF § 5-4 – kassaapparat – midlertidige unntak (utvikling system, avvikling) – permanente unntak er få (dugnadsbasert få dager i året)

41 Skatteetaten 41 VEDLEGG: Uttalelser om god bokføringsskikk  GBS 2006:1 Utstedelse av kreditnota  GBS 2006: 2 Kjøreskolers plikt til kassaapparat og timebestillingssystem  GBS 2006: 3 Dokumentasjon av kontantsalg ved bruk av automater

42 Skatteetaten 42 VEDLEGG: Uttalelser om god bokføringsskikk  GBS 2006:4 Utarbeidelse av spesifikasjoner  GBS 2006: 5 Utstedelse av salgsdokumentasjon for rabatter, markedsstøtte mv.  GBS 2006: 6 Oppbevaring av ordresedler mv.

43 Skatteetaten 43 VEDLEGG: Uttalelser om god bokføringsskikk  GBS 2006:7 Utstedelse av salgsdokumentasjon – royalty til forfattere  GBS 2006: 8 Bokføring av innbytte  GBS 2006: 9 Spesifikasjon av grunnlaget for inngående merverdiavgift ved innførsel av varer samt dokumentasjons- og oppbevaringskrav


Laste ned ppt "Skatteetaten Bokføringsloven Svein Erik Bärnholdt Akershus fylkesskattekontor."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google