Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 1 HJEMFALL – HISTORIKK Kampen om konsesjonslovene 1905 – første verdenskrig. ”Panikklovene” –

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 1 HJEMFALL – HISTORIKK Kampen om konsesjonslovene 1905 – første verdenskrig. ”Panikklovene” –"— Utskrift av presentasjonen:

1 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 1 HJEMFALL – HISTORIKK Kampen om konsesjonslovene 1905 – første verdenskrig. ”Panikklovene” – vedtatt i 1906 Ervervsloven av 1909 Foreløpig endelig utforming med industrikonsesjons- og vassdragsreguleringsloven av 1917 Konsesjonslovene var ment å begrense innslaget av utenlandsk kapital. Kampen om konsesjonslovene 1905 – første verdenskrig. ”Panikklovene” – vedtatt i 1906 Ervervsloven av 1909 Foreløpig endelig utforming med industrikonsesjons- og vassdragsreguleringsloven av 1917 Konsesjonslovene var ment å begrense innslaget av utenlandsk kapital.

2 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 2 Hjemfall – historikk Senest ved lovendringen i 1993 ble det uttalt (Ot.prp. nr. 70 (1992-93) side 6 og 7): "Hjemfallsinstituttet er en av grunnpilarene i vårt konsesjonssystem for kraftutbygging og bidrar til at staten kan føre kontroll med utnyttelsen av landets vassdragsressurser. Et hjemfall gir staten muligheter for å vurdere om nåværende bruk bør forlenges, endres eller om kraften bør omdisponeres. Senest ved lovendringen i 1993 ble det uttalt (Ot.prp. nr. 70 (1992-93) side 6 og 7): "Hjemfallsinstituttet er en av grunnpilarene i vårt konsesjonssystem for kraftutbygging og bidrar til at staten kan føre kontroll med utnyttelsen av landets vassdragsressurser. Et hjemfall gir staten muligheter for å vurdere om nåværende bruk bør forlenges, endres eller om kraften bør omdisponeres.

3 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 3 Hjemfall historikk Videre tilføres staten og kommunene økonomiske verdier ved et hjemfall. Dette må sees i sammenheng med at vannfall er en begrenset naturressurs, hvor investeringer for å utnytte ressursen kan gi avkastning ut over normal avkastning, såkalt grunnrente. Hjemfallsinstituttet bidrar til at deler av disse verdiene tilfaller fellesskapet."

4 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 4 Hjemfall – gjeldene rett Konsesjonsplikt for alle vannfall over 1000 hestekrefter Offentlige eiere gis konsesjon på ubestemt tid Private kan gis konsesjon inntil 60 år Inntil en tredjepart skal hjemfalle til kommunen(e) Endring av offentlig eierskap til mer enn 1/3 del privat utløser vilkår om hjemfall Konsesjonsplikt for alle vannfall over 1000 hestekrefter Offentlige eiere gis konsesjon på ubestemt tid Private kan gis konsesjon inntil 60 år Inntil en tredjepart skal hjemfalle til kommunen(e) Endring av offentlig eierskap til mer enn 1/3 del privat utløser vilkår om hjemfall

5 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 5 Hjemfall – gjeldene rett Kongen kan med Stortingets samtykke inngå avtale med konsesjonær om at vannfallet med tilhørende anlegg tilfaller staten med en gang når mindre enn 25 år gjenstår av konsesjonstiden og vannfallet i henhold til konsesjon skal tilfalle staten. Samtidig gis konsesjonæren adgang til å erverve eiendomsrett til de hjemfalte rettigheter for en periode av 50 år.

6 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 6 Hjemfall OEDs lovforslag Eiernøytralt hjemfallsinstitutt Offentlige eier skal omfattes av hjemfall Offentlige nullstilles på lovendringstidspunktet – hjemfall til staten etter 75 år Selve hjemfallet gis samme vilkår som i dag Konsesjoner gitt private vil ikke endres Eiernøytralt hjemfallsinstitutt Offentlige eier skal omfattes av hjemfall Offentlige nullstilles på lovendringstidspunktet – hjemfall til staten etter 75 år Selve hjemfallet gis samme vilkår som i dag Konsesjoner gitt private vil ikke endres

7 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 7 Hjemfall – dagens eierstruktur Statkraft 45% Kommuner/fylkeskommuner 42% Private med hjemfall 8% Private før 1909 uten hjemfall 5% Som det fremkommer av dette er det i dag kun 8% av dagens kraftproduksjon som er berørt av hjemfall. Med andre ord: Det skal innføres hjemfall også for de 85% som i dag eies av det offentlige Statkraft 45% Kommuner/fylkeskommuner 42% Private med hjemfall 8% Private før 1909 uten hjemfall 5% Som det fremkommer av dette er det i dag kun 8% av dagens kraftproduksjon som er berørt av hjemfall. Med andre ord: Det skal innføres hjemfall også for de 85% som i dag eies av det offentlige

8 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 8 LOs høringssvar til OED Offentlig kontroll omfatter etter LOs syn også et sterkt offentlig eierskap. LO mener at det i utgangspunktet ikke bør gjøres endringer i hjemfallsinstituttet. LO frykter at OEDs forslag til et eiernøytralt hjemfallsinstitutt slik det fremkommer i høringsnotatet vil føre til svakere samfunnsmessig kontroll og svekkelse av det offentlige og nasjonale eierskapet i norsk kraftproduksjon. Offentlig kontroll omfatter etter LOs syn også et sterkt offentlig eierskap. LO mener at det i utgangspunktet ikke bør gjøres endringer i hjemfallsinstituttet. LO frykter at OEDs forslag til et eiernøytralt hjemfallsinstitutt slik det fremkommer i høringsnotatet vil føre til svakere samfunnsmessig kontroll og svekkelse av det offentlige og nasjonale eierskapet i norsk kraftproduksjon.

9 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 9 LOs høringssvar til OED LO forventer at Hjemfallsutvalget foretar en grundig konsekvensutredning av de ulike sider ved hjemfallsinstituttet. Utvalget må komme med forslag til hvordan man best kan sikre offentlig og nasjonalt eierskap og disposisjonsrett til vannkraftressursene på både kort og lang sikt. EL & ITs høringssvar er mer utdypende, men ellers i samsvar med LO. LO forventer at Hjemfallsutvalget foretar en grundig konsekvensutredning av de ulike sider ved hjemfallsinstituttet. Utvalget må komme med forslag til hvordan man best kan sikre offentlig og nasjonalt eierskap og disposisjonsrett til vannkraftressursene på både kort og lang sikt. EL & ITs høringssvar er mer utdypende, men ellers i samsvar med LO.

10 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 10 Hjemfall - modeller Videreføring av dagens modell Total hjemfall (statens forslag) Transaksjonsmodellen Partielt hjemfall Videreføring av dagens modell Total hjemfall (statens forslag) Transaksjonsmodellen Partielt hjemfall

11 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 11 Transaksjonsmodellen Dagens offentlige eiere kan forsette som før Omsetting av aksjer opptil en terskelverdi (for eksempel 10%) endrer ikke status. Omsetting utover dette medfører hjemfall etter 60 år Private og offentlige konsesjonærer likestilles Dagens offentlige eiere kan forsette som før Omsetting av aksjer opptil en terskelverdi (for eksempel 10%) endrer ikke status. Omsetting utover dette medfører hjemfall etter 60 år Private og offentlige konsesjonærer likestilles

12 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 12 Partielt hjemfall Konsesjon 60 år fra lovendringstidspunktet Vannfallet faller vederlagsfritt tilbake til staten Resten av kraftanlegget tilbakefaller med X% til staten. X% beholdes av konsesjonæren Staten kan bestemme (for eksempel av miljøhensyn) at produksjonen skal opphøre, videre konsesjon vil da ikke bli gitt. Hvis ny konsesjon skal gis, skal tidligere konsesjonær ha fortrinnsrett til denne. Konsesjon 60 år fra lovendringstidspunktet Vannfallet faller vederlagsfritt tilbake til staten Resten av kraftanlegget tilbakefaller med X% til staten. X% beholdes av konsesjonæren Staten kan bestemme (for eksempel av miljøhensyn) at produksjonen skal opphøre, videre konsesjon vil da ikke bli gitt. Hvis ny konsesjon skal gis, skal tidligere konsesjonær ha fortrinnsrett til denne.

13 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 13 LO – LVK modell Ny lov skal ikke ha tilbakevirkende kraft til før 01.01.94 (EØS) Strukturendringer på eiersiden og nye konsesjoner som er gitt etter 01.01.94 og frem til lovendringstidspunktet likebehandles (dvs. konsesjon på ubestemt tid). Hjemfall inntrer ved endring av eierskap (salg av første aksje). Konsesjonstidens lengde – 60 år fra lovendringstidspunktet Private konsesjoner fra før 01.01.94 tilbakefaller til i staten i henhold til opprinnelig konsesjonsdato. Ny lov skal ikke ha tilbakevirkende kraft til før 01.01.94 (EØS) Strukturendringer på eiersiden og nye konsesjoner som er gitt etter 01.01.94 og frem til lovendringstidspunktet likebehandles (dvs. konsesjon på ubestemt tid). Hjemfall inntrer ved endring av eierskap (salg av første aksje). Konsesjonstidens lengde – 60 år fra lovendringstidspunktet Private konsesjoner fra før 01.01.94 tilbakefaller til i staten i henhold til opprinnelig konsesjonsdato.

14 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 14 EØS rettslige vurderinger Dagens modell er lovstridig Statens modell er ok under forutsetting av at private konsesjonærer nullstilles på lovendringstidspunktet og får samme vilkår som offentlige eiere. Partielt hjemfall er ok under samme forutsetting som for statens modell Transaksjonsmodellen er lovstridig LO – LVK modellen er lovstridig Dagens modell er lovstridig Statens modell er ok under forutsetting av at private konsesjonærer nullstilles på lovendringstidspunktet og får samme vilkår som offentlige eiere. Partielt hjemfall er ok under samme forutsetting som for statens modell Transaksjonsmodellen er lovstridig LO – LVK modellen er lovstridig

15 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 15 Konklusjon – hvor ender dette? Siste realitetsbehandling skjer i Hjemfallsutvalget 14. – 15. Oktober 04 Ny lov: Partielt hjemfall? Ny lov: Totalhjemfall? Egen særmerknad fra LO evt. M.fl.?? Erstatnings/kompensasjonsspørsmålet er en del av helheten. Hvor står forbundene og LOs ledelse? Klarer vi å slå ring om det offentlige eierskapet eller er vi tilbake til ”fossespekulantene”. Siste realitetsbehandling skjer i Hjemfallsutvalget 14. – 15. Oktober 04 Ny lov: Partielt hjemfall? Ny lov: Totalhjemfall? Egen særmerknad fra LO evt. M.fl.?? Erstatnings/kompensasjonsspørsmålet er en del av helheten. Hvor står forbundene og LOs ledelse? Klarer vi å slå ring om det offentlige eierskapet eller er vi tilbake til ”fossespekulantene”.


Laste ned ppt "© EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 1 HJEMFALL – HISTORIKK Kampen om konsesjonslovene 1905 – første verdenskrig. ”Panikklovene” –"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google