Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HJEMFALL – HISTORIKK Kampen om konsesjonslovene 1905 – første verdenskrig. ”Panikklovene” – vedtatt i 1906 Ervervsloven av 1909 Foreløpig endelig utforming.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HJEMFALL – HISTORIKK Kampen om konsesjonslovene 1905 – første verdenskrig. ”Panikklovene” – vedtatt i 1906 Ervervsloven av 1909 Foreløpig endelig utforming."— Utskrift av presentasjonen:

1 HJEMFALL – HISTORIKK Kampen om konsesjonslovene 1905 – første verdenskrig. ”Panikklovene” – vedtatt i 1906 Ervervsloven av 1909 Foreløpig endelig utforming med industrikonsesjons- og vassdragsreguleringsloven av 1917 Konsesjonslovene var ment å begrense innslaget av utenlandsk kapital. Kampen om konsesjonslovene var et dominerende tema i norsk politikk fra unionsoppløsningen i 1905 til første verdenskrig. Saken førte til splittelse i politiske partier og skapte regjeringskriser. Forvaltningen av vannkraftressursene ga støtet til heftig politisk debatt mellom dem som ønsket fritt spillerom for norsk og utenlandsk kapital, uten statsinnblanding, mot dem som ønsket nasjonal styring og kontroll over de viktige ressursene. De såkalte "panikklovene", som var midlertidige konsesjonslover, ble vedtatt i Utlendinger eller aksjeselskap måtte heretter bli innvilget konsesjon til å kjøpe utbyggingsrettigheter. "De Castbergske konsesjonslovene" (etter Johan Castberg i Regjeringen Gunnar Knudsen) ga et godt bilde av den nasjonale bevisstgjøringen rundt vannkraftens muligheter. Vilkår om hjemfall ble tatt inn i konsesjonsloven av Hjemfall til staten skulle sikre at fallrettigheter på private hender med tiden ble underlagt offentlig eierskap © EL & IT forbundet, tirsdag, 4. april 2017 Lysbilde nr.: 1

2 Hjemfall – historikk Senest ved lovendringen i 1993 ble det uttalt (Ot.prp. nr. 70 ( ) side 6 og 7): "Hjemfallsinstituttet er en av grunnpilarene i vårt konsesjonssystem for kraftutbygging og bidrar til at staten kan føre kontroll med utnyttelsen av landets vassdragsressurser. Et hjemfall gir staten muligheter for å vurdere om nåværende bruk bør forlenges, endres eller om kraften bør omdisponeres. © EL & IT forbundet, tirsdag, 4. april 2017 Lysbilde nr.: 2

3 Hjemfall historikk Videre tilføres staten og kommunene økonomiske verdier ved et hjemfall. Dette må sees i sammenheng med at vannfall er en begrenset naturressurs, hvor investeringer for å utnytte ressursen kan gi avkastning ut over normal avkastning, såkalt grunnrente. Hjemfallsinstituttet bidrar til at deler av disse verdiene tilfaller fellesskapet." © EL & IT forbundet, tirsdag, 4. april 2017 Lysbilde nr.: 3

4 Hjemfall – gjeldene rett
Konsesjonsplikt for alle vannfall over 1000 hestekrefter Offentlige eiere gis konsesjon på ubestemt tid Private kan gis konsesjon inntil 60 år Inntil en tredjepart skal hjemfalle til kommunen(e) Endring av offentlig eierskap til mer enn 1/3 del privat utløser vilkår om hjemfall © EL & IT forbundet, tirsdag, 4. april 2017 Lysbilde nr.: 4

5 Hjemfall – gjeldene rett
Kongen kan med Stortingets samtykke inngå avtale med konsesjonær om at vannfallet med tilhørende anlegg tilfaller staten med en gang når mindre enn 25 år gjenstår av konsesjonstiden og vannfallet i henhold til konsesjon skal tilfalle staten. Samtidig gis konsesjonæren adgang til å erverve eiendomsrett til de hjemfalte rettigheter for en periode av 50 år. © EL & IT forbundet, tirsdag, 4. april 2017 Lysbilde nr.: 5

6 Hjemfall OEDs lovforslag
Eiernøytralt hjemfallsinstitutt Offentlige eier skal omfattes av hjemfall Offentlige nullstilles på lovendringstidspunktet – hjemfall til staten etter 75 år Selve hjemfallet gis samme vilkår som i dag Konsesjoner gitt private vil ikke endres OED begrunner sitt forslag med at dette vil skape større investeringer i kraftsektoren og at det vil åpne for mer forskning og utvikling. OED understreker at lovendringsforslaget ikke er påvirket av ESAs pålegg om å endre hjemfallsordningen. © EL & IT forbundet, tirsdag, 4. april 2017 Lysbilde nr.: 6

7 Hjemfall – dagens eierstruktur
Statkraft % Kommuner/fylkeskommuner 42% Private med hjemfall % Private før 1909 uten hjemfall 5% Som det fremkommer av dette er det i dag kun 8% av dagens kraftproduksjon som er berørt av hjemfall. Med andre ord: Det skal innføres hjemfall også for de 85% som i dag eies av det offentlige © EL & IT forbundet, tirsdag, 4. april 2017 Lysbilde nr.: 7

8 LOs høringssvar til OED
Offentlig kontroll omfatter etter LOs syn også et sterkt offentlig eierskap. LO mener at det i utgangspunktet ikke bør gjøres endringer i hjemfallsinstituttet. LO frykter at OEDs forslag til et eiernøytralt hjemfallsinstitutt slik det fremkommer i høringsnotatet vil føre til svakere samfunnsmessig kontroll og svekkelse av det offentlige og nasjonale eierskapet i norsk kraftproduksjon. © EL & IT forbundet, tirsdag, 4. april 2017 Lysbilde nr.: 8

9 LOs høringssvar til OED
LO forventer at Hjemfallsutvalget foretar en grundig konsekvensutredning av de ulike sider ved hjemfallsinstituttet. Utvalget må komme med forslag til hvordan man best kan sikre offentlig og nasjonalt eierskap og disposisjonsrett til vannkraftressursene på både kort og lang sikt. EL & ITs høringssvar er mer utdypende, men ellers i samsvar med LO. © EL & IT forbundet, tirsdag, 4. april 2017 Lysbilde nr.: 9

10 Hjemfall - modeller Videreføring av dagens modell
Total hjemfall (statens forslag) Transaksjonsmodellen Partielt hjemfall © EL & IT forbundet, tirsdag, 4. april 2017 Lysbilde nr.: 10

11 Transaksjonsmodellen
Dagens offentlige eiere kan forsette som før Omsetting av aksjer opptil en terskelverdi (for eksempel 10%) endrer ikke status. Omsetting utover dette medfører hjemfall etter 60 år Private og offentlige konsesjonærer likestilles © EL & IT forbundet, tirsdag, 4. april 2017 Lysbilde nr.: 11

12 Partielt hjemfall Konsesjon 60 år fra lovendringstidspunktet
Vannfallet faller vederlagsfritt tilbake til staten Resten av kraftanlegget tilbakefaller med X% til staten. X% beholdes av konsesjonæren Staten kan bestemme (for eksempel av miljøhensyn) at produksjonen skal opphøre, videre konsesjon vil da ikke bli gitt. Hvis ny konsesjon skal gis, skal tidligere konsesjonær ha fortrinnsrett til denne. © EL & IT forbundet, tirsdag, 4. april 2017 Lysbilde nr.: 12

13 LO – LVK modell Ny lov skal ikke ha tilbakevirkende kraft til før (EØS) Strukturendringer på eiersiden og nye konsesjoner som er gitt etter og frem til lovendringstidspunktet likebehandles (dvs. konsesjon på ubestemt tid). Hjemfall inntrer ved endring av eierskap (salg av første aksje). Konsesjonstidens lengde – 60 år fra lovendringstidspunktet Private konsesjoner fra før tilbakefaller til i staten i henhold til opprinnelig konsesjonsdato. © EL & IT forbundet, tirsdag, 4. april 2017 Lysbilde nr.: 13

14 EØS rettslige vurderinger
Dagens modell er lovstridig Statens modell er ok under forutsetting av at private konsesjonærer nullstilles på lovendringstidspunktet og får samme vilkår som offentlige eiere. Partielt hjemfall er ok under samme forutsetting som for statens modell Transaksjonsmodellen er lovstridig LO – LVK modellen er lovstridig © EL & IT forbundet, tirsdag, 4. april 2017 Lysbilde nr.: 14

15 Konklusjon – hvor ender dette?
Siste realitetsbehandling skjer i Hjemfallsutvalget 14. – 15. Oktober 04 Ny lov: Partielt hjemfall? Ny lov: Totalhjemfall? Egen særmerknad fra LO evt. M.fl.?? Erstatnings/kompensasjonsspørsmålet er en del av helheten. Hvor står forbundene og LOs ledelse? Klarer vi å slå ring om det offentlige eierskapet eller er vi tilbake til ”fossespekulantene”. © EL & IT forbundet, tirsdag, 4. april 2017 Lysbilde nr.: 15


Laste ned ppt "HJEMFALL – HISTORIKK Kampen om konsesjonslovene 1905 – første verdenskrig. ”Panikklovene” – vedtatt i 1906 Ervervsloven av 1909 Foreløpig endelig utforming."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google