Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EL & IT Forbundets samarbeidsprosjekt i energibransjen Tove Johansen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EL & IT Forbundets samarbeidsprosjekt i energibransjen Tove Johansen"— Utskrift av presentasjonen:

1 EL & IT Forbundets samarbeidsprosjekt i energibransjen Tove Johansen

2 Situasjonen i Energibransjen:
Energibransjen har siden Energiloven ble gjort gjeldende i 1991, gjennomgått en særdeles omfattende organisasjonsmessig omstilling, og en krevende teknologisk utvikling. Produksjon og distribusjon er skilt ut i egne selskaper. Flere bedrifter har etablert egne entreprenørselskaper som må konkurrere med andre virksomheter. De endrede rammebetingelser har medført at Energibransjen har gjennomført en betydelig nedbemanning og omdisponering av sitt personell. SSB tall fra 2005 viser en reduksjon/nedbemanning innenfor nettvirksomheten på 50% og totalt på 30 %. Gjennom bransjens egne undersøkelser kan det dokumenteres at nedbemanning og omdisponering har hatt som konsekvens at det i liten grad er ansatt medarbeidere med ny kompetanse. Dette gjør at bransjen i dag har en relativt høy gjennomsnittsalder.

3 Hva må vi gjøre? Ta vare på de ansatte som er i bransjen i dag: EVU
Rekruttere mange nye til bransjen. El & IT Forbundet har tatt initiativ til 2 samarbeidsprosjekt for å møte dette.

4 ”JOBB MED ENERGI !” ØKT REKRUTTERING TIL ENERGIBRANSJEN
Et Samarbeidsprosjekt EL & IT, EBL, KS Bedrift

5 Formål Øke rekrutteringen til energibransjen
for å dekke nåværende og fremtidig behov

6 Noen utfordringen og muligheter
Stort behov for og sterk konkurranse om arbeidskraft 4% av elevene på VG1 velger energifag (EBL 2004 ) Bransjen må i stor grad rekruttere egne Kunnskapsløftet forutsetter samarbeid skole/arbeidsliv Bransjen må henvende seg til hele ungdomskullet Rekruttering til høyere studie fra yrkesfag (ikke kun matematikk) Satsing på EVU (KUP- Prosjekt: Skagerak Nett, NTE Elektro og Helgelandskraft) I stede for å konkurrere om arbeidskraften som er der i dag, kan hele bransjen ta ansvar for en offensiv for å øke rekrutteringen til bransjen som derved vil gagne alle virksomheter i dag eller i morgen. Utfordringen er å vise ungdommen at bransjen mener alvor.

7 Rekruttering til VG 2 Energi
Høyskole Fagskole VG 3 EVU Lærlinger VG 2 Utplassering/ PF BEDRIFT Utplassering / PF VG 1 Rekruttering til VG 2 Energi Kompetanseløftet: Bruke Programfag til valg for å vise unge gutter og jenter en spennende bransje slik at de søker VG1 Elektro fordi de vil inn i energibransjen. Utfordring å lage et så godt, praktisk og spennende program for utplassering at dette lykkes. Prosjektet kan finne gode eksempler og utarbeide guider for å få dette til. Rekruttere jenter: Trekke veksler på et annet prosjekt Jenter i Bil og elektro der vi akkurat har ferdigstilt en kartlegging for hvorfor jenter velger elektro og enten blir eller forlater yrket. Videregående skole: Lage gode eksempler på utplassering og opplegg for prosjekt til fordypning, hindre frafall, rekruttere fra VG1 til VG2 energimontør/energioperatør. Lærlinger: Viktig at virksomhetene i bransjen tar inn lærlinger selv om de ikke har planlagt å ansette noen med det første. Ungdom vil ikke søke seg til en bransje som har ry på seg for å ikke ta inn lærlinger. Både ift. grunnskolen og videregående skole er det viktig å vise ungdom at en yrkesutdanning innen energifag kan føre deg videre til fagskole eller høyskole. Viktig å ikke bare rekruttere høgskolestudenter fra matematikkfag både pga større bredde i kompetanse og større muligheter for å øke det totale antallet. VG1 Utplassering , Prosjekt til fordypning Lokale læreplaner I konkurranse med innstallasjon Bruke ungdom i energibransjen (film) for å rekruttere til energi. VG2 lærlinger, øke antall Vise mulighetene for videreutdanning for å rekruttere flere ungdom/jenter Langsiktighet i å bygge kompetanse på fagskole eller høyskolenivå. Utplassering /PFV Grunnskolen

8 Delmål Øke antall elever som søker elektrofag (VG1) fordi de tenker seg energifag. Gi lærerne, rådgiverne (og skolene) positive erfaringer med energibransjen Påvirke foreldre / foresatte som spiller en rolle ift. utdanningsvalg Øke kvinneandelen (Jenter i Bil og Elektro) Økt antall elever fra VG1 til VG2 energifag Øke antall lærlinger

9 Rekrutteringsprosjekt
PROSJEKTSTYRE Prosjektgruppe Grunnskole Lærlinger Videregående Skole

10 Prosjektstyret Tove Johansen El & IT Prosjektleder
Vidar Hennum El & IT Bjørn Fornes El & IT Leder delprosjekt 1 Ståle Borgersen EBL Leder delprosjekt 3 Anne Tidemann EBL Dag Vidar Bautz KS Bedrift Janne Balberg KS Bedrift Leder delprosjekt 2 Hugo Aleksandersen NTE Stig Andrè Heggem El & IT Ungdomsutvalget

11 Status Prosjektstyret har avholdt jevnlige møter siden februar.
Prosjektplanen er etablert. Prosjektet brukte delseminar på Bergenskonferansen for å få innspill. Delprosjektene er godt i gang og skal alle ha en ungdomsrepresentant. Prosjektet skal avholde 3 konferanser i høst.

12 Status Delprosjekt 1 Grunnskole:
Fokus med start på 5. og 6. klasse (Energi og miljø) Enova har et opplegg rundt Regnmakeren og Energikampen med oppfølging i videre klassetrinn spesielt der læreplan gir mulighet for det. Delprosjekt 2 Videregående skole: Fokus på å lage en ”kokebok” for hvordan bedrifter kan gå frem ift. videregående skole.

13 Status Delprosjekt 3 Lærlinger:
Fokus på hvorfor bedrifter bør ta inn flere lærlinger (enn de har behov for) ”Bedriften som opplæringsarena.”

14 Hvorfor skal El & IT Forbundet engasjere seg i rekruttering til bransjen?
Bransjen er enig i at de trenger økt rekruttering i årene fremover, og vil rekruttere flere! Flere medlemmer Alt. til ”vår” måte å gjøre det på kunne vært: Innføring av utenlandsk arbeidskraft Godkjenning av utenlandsk utdanning (DSB) Press for å godkjenne fagbrev light og kortere kurs Få fokus på EVU og seniorpolitikk Rekruttere flere jenter til bransjen

15 GRUPPEOPPGAVE Drøft følgende spørsmål i gruppa:
Hvordan kan en presentere elektro/energifaget og den ”lokale” energibedriften helt nede på 5. klassetrinn i grunnskolen? Hva bør bedriften legge vekt på? Hva gjør dette faget interessant for en 10-åring? Kunnskapsløftet innebærer at ungdomsskoleelever i likhet med elever fra VGS skal ha utplasseringsperioder hos bedriften. Hva må til i bedriften for å vise 14-åringen at akkurat energifaget er framtida? Vi trenger FLERE lærlinger! Drøft fordeler med å ta inn flere lærlinger enn de som kan bli ansatt i bedriften

16 KUP U 17 Et samarbeidsprosjekt om etter- og videreutdanning
El & IT Forbundet, EBL, VOX, Helgalandskraft, Skagerak Nett, NTE Elektro

17 Formål Prøve ut erfaringene med finansiering av livsopphold for deltagere på etter- og videreutdanning, for å få grunnlag til å vurdere om de ulike modellene gir økt motivasjon og deltagelse fra målgruppen. Gi bransjen eksempler på gjennomført kompetanseutvikling. Vise vei med erfaringer, hvilke tiltak som er iverksatt og resultater som er oppnådd, gjennom målrettet satsing på etter- og videreutdanning.

18

19 SKAGERAK NETT A/S Ved Skagerak Nett er det en bred generell etterutdanning hvor montørene vil oppdatere sitt teoretiske kunnskapsnivå fra gamle fagbrev opp til R 94 nivå. Prosjektet er planlagt gjennomført med 40 deltagere i alderen 31 til 54 år fordelt på montører og anleggsledere.

20 NTE Elektro A/S Ved NTE Elektro vil montørene starte videreutdanning ved teknisk fagskole for å få nødvendig teoretisk kunnskap for å gå inn i nye jobber som produksjonsleder, et mellomledernivå i bedriften. Prosjektet er planlagt gjennomført blant to grupper med henholdsvis 3 og 8 deltagere. Den første gruppen er arbeidstakere som allerede er produksjonsledere. En stilling hvor det er en forutsetning at de fullfører opplæringen, for å kunne fortsette i fremtiden. Den andre gruppen er arbeidstakere som har søkt seg til opplæringen for å være kvalifisert til jobben som produksjonsleder når bedriften senere skal rekruttere nye. Alderen på deltagerne varierer fra 34 til 54 år.

21 Helgeland Kraft A/S Ved Helgelandskraft vil montørene starte på EVU innen IKT for å kunne mestre sitt nåværende arbeidsområde ved innføring av ny teknologi. Prosjektet er todelt. Først med generell oppdatering på IKT systemer i bedriften for 45 deltagere. Deretter grundigere opplæring av målermontørene på bedriftens nye systemer for måleravlesning med elleve deltagere Målgruppen er mellom 31 og 53 år.

22 Hva skal til ? De 3 bedriftene sier at det var 2 årsaker til at de startet EVU prosjekt: Det ble tatt et initiativ fra El & IT Forbundet / EBL Det fantes ekstern finansiering Alle bedriftene bidrar med betydelig mer midler enn kravet til egenandel fordi det viste seg å være så mange interesserte og det er forholdsvis enkelt å øke deltagerantallet når en først har en aktivitet.

23 Evaluering av eksterne og dokumentasjon av resultatene er viktig for spredning.
Viktig å dokumentere overfor Kunnskapsdepartementet at eksterne midler er en viktig faktor for å få EVU. Vi må finne ut hvorfor noen aktuelle deltakere ikke meldte seg på.

24 LANDSMØTE 2006 Landsmøtet 2006 har vedtatt at forbundet skal ta et initiativ overfor regjering og storting for å komme videre med finansiering av livsopphold ift. EVU.

25 Hva kan klubb og fagforening gjøre?
I disse budsjettider er det viktig å komme med innspill om å avsette midler til EVU. Partssammensatt opplæringsutvalg. Kompetansekartlegging av nåsituasjon og behov er viktig for å strukturere EVU. Viktig å følge opp at midlene blir brukt til de som trenger det mest (ikke de som har mest utdanning fra før) Medlemmer må motiveres for å bli med på opplæringstiltak. Ta gjerne kontakt med de 3 bedriftene i prosjektet hvis deres tiltak er aktuelle.

26 Status Prosjektet er finansiert fra VOX med egenandel fra partene. (ca 2 mill tot) Hovedmålet for forbundet med å ta dette initiativet er spredning til hele bransjen. Prosjektet er evaluert. Konferanser: - Hva har vi lært? Hva bør/kan andre energibedrifter gjøre? GUIDE (Brosjyre og web) Avsluttes

27 Alle virksomheter i energibransjen er i samme bås og må ta et felles ansvar for bransjen!
Vi må samle oss om en felles offensiv for å øke rekrutteringen til bransjen og utvikle kompetansen til de som allerede er der. FELLES KONFERANSER FOR DE 2 PROSJEKTENE: Betingelse at begge parter er representert I stedenfor å konkurrere om den arbeidskraften som er innbyrdes i bransjen og med andre elektrofag, kan vi sammen sørge for økt rekruttering til energibransjen.

28 Meld dere på konferansene!
Bodø: november Bergen: november Gardermoen: 22.–23. november

29 GRUPPEOPPGAVE KUP-prosjektet med etter- og videreutdanning viser at det er flere måter å jobbe med etter og videreutdanning av ”våre” medlemmer på. Hva slags behov ser dere for dere i egen bedrift? Hvordan kan dere som tillitsvalgte involvere dere i EVU på bedriften?


Laste ned ppt "EL & IT Forbundets samarbeidsprosjekt i energibransjen Tove Johansen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google