Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T U T D A N N I N G 09.12.02www.itu.no1 Skole for digital kompetanse Om fremtidig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T U T D A N N I N G 09.12.02www.itu.no1 Skole for digital kompetanse Om fremtidig."— Utskrift av presentasjonen:

1 F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T U T D A N N I N G 09.12.02www.itu.no1 Skole for digital kompetanse Om fremtidig behov for bredbånd i utdanningssektoren ITU-konferansen 2003 Prosjektleder: Tove Kristiansen, TK Kompetanse Sekretariatsleder: Vibeke Kløvstad, ITU

2 F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T U T D A N N I N G 09.12.02www.itu.no2 Mandatet  BRUK av nettbasert undervisning om 5-6 år  Grunnskole og videregående skole  Sammenheng med pedagogiske læringsomgivelser Mulige kvantitative anslag for fremtidig bruk. Hvilke bredbåndskapasiteter og nettstrukturer vil det være behov for?

3 F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T U T D A N N I N G 09.12.02www.itu.no3 Skolen 2008-09 - hva ser vi? Fokus på:  Utvikling av digital kompetanse og dannelse  Individ-tilpasset læring  Elevaktiv læring  Samarbeidsrettet læring IKT og bredbånd kan bidra til å realisere arbeids- og læringsformer der eleven står i sentrum

4 F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T U T D A N N I N G Visjon Norsk skole er i 2008 anerkjent for å ha utnyttet bredbåndskrevende IKT til å skape varierte og fleksible læringsformer som fremmer individualitet, elevaktivitet og samarbeid, og bidrar til utviklingen av digital kompetanse og dannelse.

5 F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T U T D A N N I N G 09.12.02www.itu.no5 Utvikling av digital kompetanse og dannelse Skape fortrolighet til bruk av digitalt innhold og digitale verktøy - speile tiden vi lever i og forberede for aktiv yrkes- og samfunnsdeltakelse MÅL: Skolen har integrert bruk av IKT i alle fag som støtte for utviklingen av digital kompetanse og dannelse hos elever og lærere.

6 F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T U T D A N N I N G 09.12.02www.itu.no6 Individ-tilpasset læring Multimediale virkemidler kan bidra til økt differensiering: - alternative presentasjonsformer, - stimulere bruk av ulike sanser i tilegnelse av stoff og i eget arbeid, - legge til rette for funksjonshemmede, ”universal design” MÅL: IKT blir brukt målrettet i tilrettelegging for individtilpasset læring, med sikte på å oppnå økt differensiering Intervjuet med "Short Cut" | 58 Kbps | 109 Kbps | 548 Kbps |58 Kbps109 Kbps548 Kbps

7 F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T U T D A N N I N G 09.12.02www.itu.no7 Elevaktiv læring Tilgang på digitale verktøy for produksjon av eget innhold; - digitale kameraer og lydopptakere, - programvare for - å lage animasjoner og simuleringer - å komponere musikk, form og farge - å redigere lyd, foto og film MÅL: Varierte og medierike digitale ressurser er tatt i bruk til elevaktive læringsformer i alle faglige sammenhenger og på alle nivåer.

8 F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T U T D A N N I N G 09.12.02www.itu.no8 Samarbeidsrettet læring Nettet muliggjør nye former for samarbeid mellom elever og lærere ved ulike skoler - nasjonalt og internasjonalt, - asynkront og synkront, - med bruk av ulike kommunikasjons- og formidlingsformer. MÅL:Nettbasert læring blir brukt aktivt for at barn og unge skal lære gjennom samarbeid og lære å samarbeide på nye måter.

9 F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T U T D A N N I N G 09.12.02www.itu.no9 Forventede arbeidsformer  Variert bruk av nettet:  Innhenting/nedlasting av digitalt innhold  Produksjon, distribusjon og deling av digitalt innhold  Samproduksjon og samhandling i sann tid  Omfattende bruk av multimedia; tekst, lyd, foto, video, animasjoner, simuleringer  Mange SAMTIDIGE brukere Behov for symmetrisk båndbredde

10 F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T U T D A N N I N G Arbeidsgruppens definisjon av bredbånd Bredbånd i skolesammenheng er nett med tilstrekkelig kapasitet til overføring av variert og krevende digitalt innhold i begge retninger, samarbeid over avstand med lyd og video i sann tid og et stort antall samtidige brukere.

11 F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T U T D A N N I N G 09.12.02www.itu.no11 Den norske tilstand  Tilgang på datamaskiner  Fortsatt få maskiner – antallet må økes  Mange gamle maskiner – trenger ordninger for utskifting  Maskinene for lite spredt – må gjøres mer tilgjengelig  Tilgang på Internett og bredbånd  Norge ligger bak mange andre land  20% av barneskolene har ikke Internett-tilgang (10% ungd.skole)  1 av 3 barneskoler og 1 av 4 ungdomsskoler har ISDN-tilknytning Tilgangen må bedres!!!

12 F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T U T D A N N I N G 09.12.02www.itu.no12 Bruk av datamaskiner  TIDEN norske elever bruker datamaskiner i skolen er LITEN  Mye bruk av PC, og mer avansert bruk, skjer i hjemmet  Liten bruk av bredbåndskrevende anvendelser i skolen  Lærere bruker PC til forberedelser og adm. oppgaver  Liten bruk av PC integrert i fagene  Fare for digitale skiller mellom  ”Haves and have-nots”  Tettbygde og grisgrendte strøk Nødvendig med tiltak for å motvirke digitale skiller

13 F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T U T D A N N I N G 09.12.02www.itu.no13 Elevers og læreres vurdering av i hvilken grad skolen bør satse på ulike bredbåndskrevende anvendelser (ganske stor eller svært stor grad, prosent) Bruksmåte / klassetrinn7.klasse9.klasseVK1Alle Elev/lærerELELELEL Lage video/film4426574045234829 Tredimensjonale simuleringer4031483945354434 Bruk av spill462943142344120 Samarbeid over Internett med lyd (musikk)3712491733194015 Webkamera (undervisning over Internett)3812451833323917 Samarbeid over Internett med film3011431730163413 Nedlasting av video/film2320322224272622 Sende video/film til andre2363082413258 (N=927 lærere og 4273 elever)

14 F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T U T D A N N I N G 09.12.02www.itu.no14 Forventet samtidig bruk (N=1000 skoler)

15 F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T U T D A N N I N G 09.12.02www.itu.no15 Forventet kapasitetsbehov (N=1000 skoler)

16 F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T U T D A N N I N G 09.12.02www.itu.no16 Teknologiske forhold  Valg av nettløsning:  Overordnet: symmetrisk båndbredde SDSL/SVDSL, radio, fiber, kombinasjoner  Skalerbarhet og forberedt for oppgraderinger  Skoleeier må ta ansvar  Samarbeide flere aktører for synergieffekt, kostnadsbesparelser og volum på bestillingene  Behov for privat-offentlig samarbeid  Nødvendig for å sikre bredbånd til alle  Markedet fungerer ikke i alle deler av landet

17 F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T U T D A N N I N G 09.12.02www.itu.no17 Viktig for dimensjoneringen  Tykke eller tynne klienter?  Tykke nødvendige for å kjøre multimedia  Lokal eller sentral drift?  Sentral drift nødvendig for kostnadseffektivitet og sikre profesjonalitet mht stabilitet og sikkerhet (kombinert med lokal IKT-kompetanse for veiledning i bruk)  Nettverksstruktur  Drifting av servere krever særskilt kompetanse  ”Stordriftsfordeler” ved deling av ressurser  Kombinasjon av lokale servere for lagring av eget innhold, fellesservere hos skoleeier for deling av ressurser  Kapasitetssparende løsninger: videokomprimering & caching Behov for egen utredning omkring ulike nettverksstrukturer

18 F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T U T D A N N I N G 09.12.02www.itu.no18 Noen forutsetninger for å nå målene  Utformingen av læringsomgivelsene - fleksibilitet  Skolens arkitektoniske utforming; retningslinjer, samle og formidle erfaringer  Organisering av undervisningsvirksomheten - tid, sted og form kompetansetiltak for ledere, identifisere suksesskriterier og barrierer  Skolen som samarbeidende aktør; nødvendig med bredbånd  Skolen integrert i det lokale og internasjonale samf. viktig i et livslangt læring perspektiv

19 F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T U T D A N N I N G 09.12.02www.itu.no19 Flere forutsetninger…..  Lærernes kompetanse:  systematisk og kontinuerlig, individuelle kompetanseplaner  Nye dokumentasjons- og evalueringsformer:  digitale mapper  Tilgang på digitale læringsressurser:  tilrettelegging for lokal og nasjonal produksjon, samarbeid mellom utviklere, felles standarder, avklare rettighetsproblematikk og personvern

20 F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T U T D A N N I N G 09.12.02www.itu.no20 Skolen 2008 = en moderne arbeidsplass  En fleksibel organisering, åpen mot omverdenen  Profesjonell drifting av nett og maskinvare  God tilgang på digitale læringsressurser  God tilgang på multimediale verktøy  Symmetrisk båndbredde  Always on 2Mbit/s ikke nok Foto fra Dalane vgs

21 F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T U T D A N N I N G 09.12.02www.itu.no21 ”Beregningsgrunnlag” for kapasitetsbehov  Tykke klienter  Sentralisert drift  Mulig å laste ned og formidle film/streamet video  50% av elevene påkoplet til enhver tid  50% av de påkoblede elevene arbeider med bredbåndskrevende anvendelser til enhver tid

22 F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T U T D A N N I N G 09.12.02www.itu.no22 Konklusjon mht kapasitetsbehov  En skole med mindre enn 50 elever uten fjerndrifting av tykke klienter/med fjerndrifting av tynne klienter vil trenge 2 – 10 Mbit/s  En skole med 50 elever og fjerndrifting vil trenge 10 – 32 Mbit/s  En skole med 100 elever og fjerndrifting vil trenge 32 – 100 Mbit/s  En skole med 300 elever og fjerndrift vil trenge 100 Mbit/s +

23 F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T U T D A N N I N G 09.12.02www.itu.no23 OPPSUMMERT: Alle norske skoler har behov for bredbånd  for å kunne gi barn og unge den kompetansen de selv og samfunnet trenger  for å motvirke utviklingen av digitale skiller  for å være på høyde med utviklingen internasjonalt


Laste ned ppt "F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T U T D A N N I N G 09.12.02www.itu.no1 Skole for digital kompetanse Om fremtidig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google