Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Uførepensjon Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forsvar offentlig pensjon Trafikanten 28. september 2011 www.unio.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Uførepensjon Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forsvar offentlig pensjon Trafikanten 28. september 2011 www.unio.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Uførepensjon Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forsvar offentlig pensjon Trafikanten 28. september 2011 www.unio.no

2 22 Ny uføretrygd i folketrygden - I Regjeringen kommet arbeidstakerorganisasjonene i møte 66 pst av ”sluttlønn” (3 beste av 5 siste) Kompensere for skatteomlegging Behovsprøvd barnetillegg 0,4G endres ikke, men… Proporsjonal avkorting av trygd mot arbeidsinntekt etter fribeløp på 0,4G (31.686 kr) Kravet om ett års ventetid før en kan ta arbeid faller bort, ingen ”terskelproblemer” eller ny vurdering av uføregrad Overgang fra uføretrygd til alderspensjon ved 67 år (innebærer bl.a. regulering med lønnsveksten, dvs ikke indeksering 62-67 år)

3 33 Ny uføretrygd i folketrygden - II Regjeringen ikke kommet oss i møte, eller bare delvis Minst 50 pst uføregrad (Uføreutvalget: 33,3 pst), 40 pst for de som kommer fra AAP og har klart å øke arbeidsinnsatsen til 60 pst Opptjening av alderspensjon ”som om du står til 62 år” Utdanningsgrupper rammes: 22-62 år er 40 år, 27-62 år er 35 år 5 års opptjening på en gjennomsnittslønn gir 30.000 kr før laj Uføreutvalget: 63 år Avveie kompensasjonssats mot opptjeningstid? Viser hvor viktig det er med 30 år i OfTP Halv levealderjustering av alderspensjon for uføre fra 2011, skjerming for kullene 1944-51, ny ”samlet vurdering” i 2018

4 44 Kompensasjonsgrad etter skatt - I Uførepensjon i dagens FT (pensjonistbeskatning) jamført med forslag til uføretrygd (lønnsbeskatning). Skatteregler for 2011, enslig 6G (468.000 kr) Vinner 23.600 kr

5 55 Kompensasjonsgrad etter skatt - II Uførepensjon i dagens FT (pensjonistbeskatning) jamført med forslag til uføretrygd (lønnsbeskatning). Skatteregler for 2011, enslig 3,8G (293.000 kr) Taper 8.400 kr Gifte: Ingen taper

6 66 Barnetillegget - I Regjeringen vil se på innretningen av barnetillegget på nytt i forbindelse med oppfølgingen av Brochmann-utvalget og Fordelingsutvalget Unio om barnetillegget i høringssvar til Brochmann-utvalget: Viktig i kampen mot fattigdom blant barnefamilier Dilemmaer i forhold til integrering av innvandrere Får annen betydning hos innvandrere med hjemmeværende mødre, mange barn og svake lønnsutsikter, enn det typisk får for uførepensjonist i majoritetsbefolkningen Kontrollproblemer ved ”eksport” Fortsatt…

7 77 Barnetillegget – II Unio i høringssvar til Brochmann-utvalget ” I den videre oppfølgingen av utvalgets forslag ber Unio om at en på best mulig måte prøver å finne en videreføring av barnetillegget og ektefelletillegget som både ivaretar det tradisjonelle fattigdomsperspektivet og det nyere innvandrerperspektivet. Hensynet til innvandrerne taler for at norskkunnskaper og sysselsettingsmuligheter veier tyngst. Dette må følges opp med en mer kraftfull integrerings- og sysselsettingspolitikk overfor denne gruppen, hvor overføringer knyttes til aktivitet som norskopplæring og arbeidsrettede tiltak. For sammenlikningens skyld gjør vi også oppmerksom på at summen av uførepensjon og barnetillegg i de offentlige tjenestepensjonsordningene ikke kan overstige 90 pst av tidligere lønn.”

8 88 Kombinasjon uføretrygd og arbeid Unio støtter prinsippet bak forslag til systemomlegging I dag: 1G (79.216 kr) i arbeidsinntekt, hvis mer avkorting og ny uføregrad Forslag: Fribeløp 0,4G (31.686), så 66 pst avkorting mot uføretrygd (”det du har fått i trygd”), overgang 60.000 til 2019 Mao: Sitte igjen med 34 pst (etter skatt 24 pst) Spørsmål: Er arbeidsincentivene sterke nok? Bør sitte igjen med om lag halvparten etter skatt, dvs beholde om lag 70 øre av hver krone tjent før skatt Trade avkortingssats mot fribeløp? Hva er best for den uføre? Nytt forslag særlig tilpasset variabel arbeidsevne

9 99 Oppsummering I: Uføretrygd FT Reduser kravet til minste uføregrad Åpen for vurdering av barnetillegget i ”integrerings- perspektiv”, men ivareta ”fattigdomsperspektivet” Reduser avkortingssatsen når uføretrygd kombineres med arbeid Opptjening til alderspensjon lenger enn til 62 år Halv levealderjustering halv seier, ny ”samlet vurdering” i 2018 Økte ytelser før skatt må ikke gi reduserte inntektsrelaterte rettigheter for uføre ellers i samfunnet (bostøtte etc)

10 10 Tilpasset uførepensjon i OfTP Regjeringen i Prop. 130 L (2010-2011): ”offentlig ansattes uføretrygd skal økes så mye at skatteomleggingen ikke fører til redusert kjøpekraft” ”invitere organisasjonene til en prosess” ”bør … utformes som et direkte tillegg” Tariffavtalen fra 2009: ”Dagens regler for offentlig tjenestepensjon (bruttoordningen) og AFP i offentlig sektor videreføres” Bra: Kompensasjon for skatteomleggingen Glemt: Verdien av samordningsreglene

11 11 Samordningsfordelene for uføre i OfTP Heltids- ansatte Deltids- ansatte Samlet I pst av brutto tjenestepensjon8,7 pst19,6 pst13,1 pst Gjennomsnitt per person i G0,25 G0,35 G0,30 G Kilde: KLP KLP: Gjennomsnitt 0,3 G per person (23.765 kr), SPK noe lavere Ny FT krever nye regler for samordning Kan ha forskjellige samordningsregler for alderspensjon og uførepensjon, og ingen er i mot at reglene gjøres enklere Den samlede verdien av samordningsfordelene for uføre- og alderspensjonister må videreføres i makro Gjennomsnittlige samordningsfordeler for uføre i Fellesordningene i KLP

12 12 Lønnsskatt må kompenseres - I Endring i uførepensjon etter skatt i de offentlige tjenestepensjonsordningene ved å gå fra pensjonistbeskatning til lønnsbeskatning. Skatteregler for 2011, G = 78.024 kroner 89101112 624 000702 000780 000858 000936 000 -19 000-20 600-22 200-23 800-25 400 Lønn i G34567 Lønn234 000312 000390 000468 000546 000 Tap-25 700-20 100-14 300-15 800-17 400

13 13 Kompensasjonsgrader etter skatt. Det er ikke kompensert for skatteomleggingen i OfTP. Skatteregler for 2011, enslig Lønnsskatt må kompenseres - II

14 14 Proporsjonal kompensasjon 66-prosenten økes med 5 prosentpoeng til 71 prosent

15 15 Kronekompensasjon Fast kronekompensasjon 0,35 G

16 16 Kombinasjon av proporsjonal kompensasjon (2 prosent) og fast kronekompensasjon (0,25 G) Kombinasjon krone og prosent

17 17 Brutto vs netto Tariffavtalen 2009: ”bruttoordningen videreføres” Netto per def mindre verdt, svekkes uføre-FT svekkes uføre- OfTP. Brutto gjør det lettere å holde på vilkår og utmåling Rett på uførepensjon i OfTP med en gang lønn opphører, med AAP kun fra søknadstidspunktet. Mange eksempler på at KLP/SPK behandler enkeltsaker raskere enn NAV Kompensasjon for skatteomleggingen enklere i brutto Samordningsfordeler kan videreføres ”enkelt” i begge modeller Bruttogarantien sikrer uførepensjon i OfTP når uføregrad er lavere enn 50 pst. OfTP dekker uførepensjonen fullt ut Uklart hvordan regjeringen vil sikre disse rettighetene med netto, bevisbyrden ligger på regjeringen

18 18 Oppsummering II: Uførepensjon OfTP Brutto er best, netto er nest best Netto kan ses som generelt angrep på brutto, men vi vil høre hva regjeringen har å si… Kompensasjon for skatteomlegging Samordningsfordelene må videreføres (i makro) HTAs bestemmelser på uføre må videreføres (også om det blir netto)

19 19 Les mer om pensjon i Unios notatserie på www.Unio.no Nr. 1 2006 Pensjonsopptjening for studier Nr. 7 2007 Uføreutvalget – en kort presentasjon og noen foreløpige vurderinger Nr. 9 2007 Uføreutvalget Unios høringssvar Nr. 2 2008 AFP-utvalget, en kort presentasjon og noen kritiske merknader Nr. 5 2008 Kan ny AFP i privat sektor overføres til offentlig sektor? Nr. 3 2009 OfTP-utvalget – en kort presentasjon og noen kritiske merknader til rapporten Nr. 5 2009 Offentlig tjenestepensjon – om meklingsresultatet 2009 Nr. 2 2010 Ny pensjonistbeskatning - kommentarer til regjeringens forslag Nr. 3 2010 Skattlegging av pensjonsinntekt - Unios høringssvar Nr. 6 2010 Kombinasjon arbeid og pensjon Nr. 1 2011 Brutto er best Nr. 3 2011 Trygdeoppgjøret 2011 og historien om G Nr. 5 2011 Uførepensjon og skatt

20 20 Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede Skatterevisorenes forening 300.000 medlemmer!


Laste ned ppt "1 Uførepensjon Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forsvar offentlig pensjon Trafikanten 28. september 2011 www.unio.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google