Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Uførepensjon Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon – mulige problemer Stein Stugu Forsvar offentlig pensjon 28/9 - 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Uførepensjon Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon – mulige problemer Stein Stugu Forsvar offentlig pensjon 28/9 - 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Uførepensjon Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon – mulige problemer Stein Stugu Forsvar offentlig pensjon 28/

2 Momenter innledning Basis for innledning at foreliggende forslag blir vedtatt Kort oppsummering av forslaget Nye skatteregler Samordningsreglene Andre støtteordninger med konsekvenser for uføre Uførepensjon og arbeid Alderspensjon for uføre

3 Uførepensjon – prinsipp i dag
3 G G G G G G G G G G Uførepensjon (tjenestepensjon) fyller opp til 66 % av lønn – samordning gjør at de fleste får mer

4 Ny uførepensjon – prinsipp – samme som arbeidsavklaringspenger
Hva blir konsekvensene for tjenestepensjon? 66 % av lønn 6 G

5 Dagens uførepensjon Ny uføretrygd Pensjonsnivå
Beregnes etter reglene i gammel alderspensjon, med grunnpensjon og tilleggspensjon. 66 % av inntekt opp til 6 G* ( * 6= 468 144). Tar utgangspunkt i ”sluttlønn”, beregnet som gjennomsnittet av inntekt 3 av de siste 5 årene før uførhet. Skatt Skatt som pensjonister. Skatt som arbeid. Minsteytelse For enslige 2 G (156 048 i året) Økes til 2,48 G, slik at beløpet etter skatt skal bli det samme som nå (156 048) Behovsprøvd barnetillegg 0,4 G avhengig av inntekt Endres ikke, men skal vurderes på nytt senere i lys av Brochmann-utvalgets innstilling * Snitt G 2011

6 Dagens uførepensjon Ny uføretrygd Krav til uføregrad 50 %
50 %, men kan senkes til 40 % hvis en har klart å arbeide noe ved siden av arbeidsavklaringspenger Kombinasjon av trygd og arbeid Etter et år på trygd fribeløp på 1 G. Inntekt utover det utløser ny uføregrad og avkorting i trygd. Fribeløp senkes til 0,4 G (31 210). (De som er uføre i dag vil som en overgang få et fribeløp på 60 000)Ingen ventetid. Inntekt utover fribeløp samordnes med utbetaling av trygd, men utløser ingen ny vurdering av uføregrad. Overgang til alderspensjon Ved 67 år Opptjening av alderspensjon Opptjening stanser ved 67 år (Anslått inntekt hvis en ikke hadde blitt ufør regnes med) Opptjening stanser ved 62 år. (Anslått inntekt hvis en ikke hadde blitt ufør regnes med, opp til 7,1 G). Gjelder opptjening i ny alderspensjon med gradvis innfasing for årskullene født fra Levealdersjustering Ingen levealdersjustering av alderspensjon. Halv levealdersjustering for årskullene født 1944 – Så skal spørsmålet opp til ny vurdering i 2018.

7 Endret skatt Lønn Pensjon % av inntekt Netto etter pensjonistskatt
Netto etter inntektsskatt Potensielt tap 73,3 % 23 800 71,9 % 20 000 70,7 % 14 300 69,8 % 16 300

8 Nødvendig kompensasjon
Lønn Pensjon, dagens regler % av inntekt Nødvendig ny pensjon Nødvendig tillegg i pensjon Ny pensjon, % av inntekt 73,3 % 34 300 86,5 % 71,9 % 31 200 81,7 % 70,7 % 22 300 76,3 % 69,8 % 25 500 74,9 %

9 Samordningsreglene Utfordring – hvordan samordne? Heltids-ansatte
Deltids-ansatte Samlet I % av brutto tjenestepensjon 8,7 % 19,6 % 13,1 % I G 0,25 G 0,35 G 0,30 G I kroner 19 500 27 300 23 400 Kilde: KLP, hentet fra Unio notat 5/2011

10 Hvordan samordnes med arbeidsavklaringspenger?
Samordningsfordel ivaretatt for tenkt grunnpensjon Ingen samordningsfordel (fiktivfordel) for tilleggspensjon Samme metodikk ikke tilstrekkelig for å ivareta verdien av dagens samordningsfordeler i offentlig uførepensjon

11 Ny uføretrygd og andre stønadsordninger
Ny trygd øker inntekt før skatt Svært mange stønadsordninger og egenandeler tildeles ut fra skattbar inntekt Hvordan skal dette kompenseres? Regjeringen: Navneendringen (til trygd, min anm.)skal ikke ha betydning for uføres rettigheter, for eksempel til ”honørrabatter”. Men dette er ikke tilstrekkelig !

12 Eksempel: Bostøtte Bostøtte. Eksempel tidligere inntekt , enslig med et barn. Skatteendring fullt ut kompensert Dagens uførepensjon Ny uføretrygd (skatteøkning kompensert) Brutto trygd Bostøtte pr. mnd/år 895/10 940 0/0

13 Eksempel: Bilstønad Tildeles støtte til utgifter ut over egenandel på kr Inntekter mellom Lån/tilskudd i prosent 0 - 3 G 100 3 - 3,5 G 80 3,5 - 4 G 70 4 - 4,5 G 60 4,5 - 5 G 50 5 - 5,5 G 40 5,5 - 6 G 20

14 Betalingssatser og egenandeler
Eksempler fra Bærum Kommune: Barnehagesatser, ned 50 % hvis inntekt er under 4 G Skolefritidsordning tilsvarende Hjemmehjelp, sats kr. 415,- pr. time Under 2,5 G – ingen timer 2,5 – 3 G – det betales for maksimalt 1 time pr. måned 3 – 4 G – det betales for maksimalt 2,5 timer pr. måned 4 – 5 G – det betales for maksimalt 4 timer pr. måned 5 – 6 G – det betales for maksimalt 6 timer pr. måned Over 6 G – det betales for maksimalt 8 timer pr. måned

15 Uføretrygd og inntekt I dag helt andre regler i offentlig uførepensjon og folketrygden Folketrygden: Etter et år på trygd fribeløp på 1 G. Inntekt utover det utløser ny uføregrad og avkorting i trygd. Fribeløp senkes til 0,4 G (31 210). (De som er uføre i dag vil som en overgang få et fribeløp på 60 000)Ingen ventetid. Inntekt utover fribeløp samordnes med utbetaling av trygd, men utløser ingen ny vurdering av uføregrad.

16 Offentlig uførepensjon og arbeid
Arbeid i offentlig sektor: All inntekt skal samordnes med pensjon, dvs. ikke fribeløp Arbeid i privat sektor (ikke omfattet av OffTP): Fribeløp som i folketrygden, men avkorting for uføregrad/tidligere stillingsprosent

17 Uføres alderpensjon Andel uførepensjonister etter kjønn og alder, NAV 31/

18 Uføres alderspensjon Tre viktige spørsmål: Levealdersjustering
Forslag er nå halv levealdersjustering født t.o.m. 1951 Når overgang til alderspensjon Som nå ved 67 år Opptjening Til 67 år med opptjening i dagens folketrygd, til 62 med alleårsopptjening

19 Opptjening til ny alderspensjon - alleårsregelen
Regjeringen (prop 130 L, side 151): Dersom uføre skulle tjent opp pensjonsrettigheter i ny opptjeningsmodell fram til fylte 67 år, ville utgiftene til alderspensjon bli betydelig høyere enn i dag. For at utgiftene til alderspensjon til personer som har mottatt uføretrygd skal være om lag som ved en videreføring av dagens opptjeningsmodell, må opptjeningen stanse ved om lag 65 år. Men foreslår likevel opptjening i ny alderspensjon til 62 år

20 Opptjening til 62 år Rammer spesielt alle med kort opptjening, men de fleste vil bli negativt berørt I nesten alt forarbeid til ny alderspensjon brukes 43 år med lik inntekt (tilsvarende 20 beste år) når opptjening i alleårsregelen skal sammenliknes med gammel folketrygd. Kommer da omtrent likt ut (litt avhengig av inntektsnivå) med gammel folketrygd 43 år med jevn inntekt, før fylte 62 år?

21 Alderspensjon - opptjening
OfTP – utvalget, basert på NAV-tall (side 33): Gjennomsnittlig antall opptjeningsår i folketrygden vil i 2030 være 38 Opptjening i alleårsregelen: Kutt 3 år, ca. 7 %, før levealdersjustering Kutt 5 år, ca. 11,5 %, før levealdersjustering Men, mange blir berørt av reglene for garantipensjonister (minstepensjon med någå attåt)

22 Alderspensjon, opptjening alle år, født 1963, enslig
Pensjon, inntekt 5G Pensjon, inntekt 6 G Dagens opptjeningsregler 212 300 (53,6 %) 245 600 (51,7 %) Dagens opptjening, full levealdersjustering 191 400 (47,9 %) 219 300 (46,1 %) Nye regler 32 år med lik inntekt* 170 000 (42,9 %)** 175 800 (37,0 %)** Nye regler 37 år med lik inntekt 174 500 (44,3 %)** 198 700 (42,9 %) *Tilsvarer for eksempel 20 år med 5 G, 11 med 4 G og 8 med 2 G, til sammen 39 år før fylte 62 år. ** Alderpensjon fra folketrygden blir påvirket av reglene for garantipensjon


Laste ned ppt "Uførepensjon Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon – mulige problemer Stein Stugu Forsvar offentlig pensjon 28/9 - 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google