Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pensjonsreformen Endrede forutsetninger – hva kan gjøres i offentlig sektor? Seminar: AFP i offentlig sektor Oslo 02.09.2008 Jan Mønnesland Utdanningsforbundet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pensjonsreformen Endrede forutsetninger – hva kan gjøres i offentlig sektor? Seminar: AFP i offentlig sektor Oslo 02.09.2008 Jan Mønnesland Utdanningsforbundet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Pensjonsreformen Endrede forutsetninger – hva kan gjøres i offentlig sektor? Seminar: AFP i offentlig sektor Oslo 02.09.2008 Jan Mønnesland Utdanningsforbundet

2 Innretning vedtatt i stortinget: fra besteårsregel til allårsregel ingen kompensasjon for studier svekket indeksering redusert pensjon ved økende levealder AFP skal tilpasses ny folketrygd, avklares ved forhandlinger Offentlige tjenestepensjoner skal tilpasses nytt system

3 Etter stortingsforlikene: Høringsnotatet av januar 2008: helt ny opptjeningsmodell ny indeksering kraftigere levealdersjustering arvegevinst: nytt innstrammingselement

4 Nytt opplegg etter tariffoppgjøret 2008: Reversering av innstrammet levealdersjustering de første årene Avvikling av AFP som tidligpensjonering Ny AFP: påslag til Folketrygden, ink. levealdersjustering, lavere påslag ved tidlig avgang Kompensasjon: de første årskullene skal sikres mot store tap smnl. dagens ordning

5 Levealdersjustering Pensjonen avkortes etter hvert som nye årskull får lengre forventet levealder. Utgangspunkt: samme pensjon over levetiden, fordeles over flere år som pensjonist.

6 Levealdersjustering, reduksjon i årlig ytelse ved pensjonering 67 år før innregning av lavere arvegevinst St.meld. nr. 5 Hørings- notatet Tilleggs- notatet Ny befprog 2010 0000 2020- 4,1 %-9,0 %-5,1 % 2030- 9,1 %-10,9 % -10,8 % 2040-13,6 %-13,9 % -14,8 % 2050-17,9 %-17,5 % -18,6 %

7 Nytt element: arvegevinst Noen dør før pensjonering. Har alltid vært innregnet i opptjeningssystemet Nå: trekkes ut som eget element Arvegevinsten svekkes over tid ved redusert dødelighet i yrkesaktive aldre I realiteten en ny levealdersjustering som gir sterkere reduksjon i pensjonsnivå ved redusert dødelighet enn forutsatt i St.meld. nr. 5

8 Levealdersjustering, reduksjon i årlig ytelse ved pensjonering 67 år etter innregning av lavere arvegevinst St.meld. nr. 5 Hørings- notatet Tilleggs- notatet Ny befprog 2010 0000 2020- 4,1 %-9,0 %-5,1 % 2030- 9,1 %-13,2 % -13,8 % 2040-13,6 %-17,1 % -18,9 % 2050-17,9 %-21,6 % -23,5 %

9 Beregning av forholdstall/delingstall Skal være kjent før 62 år, viktig når en skal velge når en ”vil” gå av Det som er kjent når en er 61 år er dødelighetstall for årene fram til en fyller 60 Unngå tilfeldigheter, foreslår 10 års tilbakegående snitt Snittavstand fra observerte levetall til egen avgang 67 år blir 7 + 5 = 12 år

10 Forventet gjenstående levealder for en fra 43-kullet som går av ved 67 år i 2010. Ulike beregningsopplegg: faktisk 2010, faktisk ved 60 år (i 2003), tilbakegående snitt i 3, 5 og 10 år fram til 2003

11 Virkning av 10 års tilbakegående snitt

12 Reduksjon i årlig ytelse ved pensjonering 67 år St.meld. nr. 5 Hørings -notatet Tilleggs- notatet Ny befprog inkl.virkn av endret modell 2010 00000 2020- 4,1 %-9,0 %-5,1 % 2030- 9,1 %-13,2 % -13,7 %-17,9 % 2040-13,6 %-17,1 % -18,8 %-23,0 % 2050-17,9 %-21,6 % -23,4 %-27,6 % Svekket opptjeningsprosent høringsnotatet, fra (2021-2029) av: forrige framskriving: 1,02 %-poeng eller 5,3 % av 2010-pensjonen ny framskriving: 0,8 %-poeng, eller 4,2 % av 2010-pensjonen

13 St.meld. 5 (2006-07) om AFP Endres til å bli et påslag til tidligpensjon i folketrygden Full mulighet til å kombinere AFP med arbeid, uten avkortning Pensjonsopptjening bare for arbeidsinntekt

14 Ny AFP prosentvis påslag Pensjon 62 årAlder

15 Folketrygd og AFP – like god eller bedre… Inntekt 5 G, 40 år ved pensjonering, enslig,1948-kullet

16 Oppsummering AFP like god som dagens for de med 40 års jevn opptjening og for årskullene 1943-1953 et tap for de med kortere opptjening et tap for senere årskull som får redusert utbetaling ved levealdersjustering fra tidligpensjon for sliterne til påslag for de som vil jobbe lenge

17 Inntektskrav for avgang 62 år (ved jevn inntekt, 2008-kr.) Ugifteover 35 årover 40 år 2010 Med AFP281.000274.000 Uten AFP338.000 2050 Med AFP199.000174.000 Uten AFP406.000355.000

18 Inntektskrav for avgang 62 år (ved jevn inntekt, 2008-kr.) Gifteover 35 årover 40 år 2010 Med AFP301.000292.000 Uten AFP363.000 2050 Med AFP252.000221.000 Uten AFP406.000355.000

19 Pensjonsforliket 2005: “Det må være en tidligpensjonsordning for alle arbeidstakere fra 62 år, også for de som har hatt lave inntekter”

20 Føringer for offentlig tjenestepensjon fra forliket 2005 “Tjenestepensjon tilsvarende 2/3 av sluttlønn i offentlig sektor videreføres” “tilpasses den nye folketrygdmodellen, uten at dette svekker de nye tjenestepensjonene, men slik at de også omfattes av delingstall og ny indeksering”

21 Hva er “tilpasning til ny modell”? Allårsregel i stedet for 30 beste år? Viktig prinsippsak. Det skal lønne seg mer å jobbe enn i dag, de som ikke klarer å jobbe mye skal tape. Pensjon etter innskudd, minst mulig omfordeling Opptjening for omsorg, ledighet og verneplikt, men ikke for studier? Berører ikke prinsippene like strengt. Offentlig sektor har en større andel med studier uten høy avlønning enn privat sektor Tidligpensjonering. Tilpasning til AFP

22 De offentlige tariffavtalene: Kopierer privat AFP Åpner for tilpasning gitt denne rammen

23 Partssammensatt utvalg for offentlig tjenestepensjon og AFP: -sikre et samlet pensjonsnivå i samsvar med pensjonsforliket av 2005 -tidligpensjon fra 62, også for personer med lave inntekter -økt pensjon ved å jobbe lenger og ved senere uttak -sikre mot uheldige utslag ved rask innfasing -- vurdere bredden i yrkesmønstrene

24 Mandatet om AFP i offentlig: -etter mønster fra privat sektor - vurdere utformingen av tonivåuttak - vurdere innretningen av kompensasjonstillegget - vurdere AFP for særaldersgrenser - ikke tape rettigheter ved å bytte arbeidsgiver innen offentlig og mellom offentlig og privat

25 Øvrige punkter: -vurdere særaldersgrenser - vurdere tilpasning til Uføretrygdutvalgets forslag - ikrafttreden, overgangsordninger - kostnadene til off. tjenestepensjon og AFP skal ikke økes

26 Momenter til diskusjon offentlig: sterkere grunnlovsvern tjenestepensjoner større andel med lengre utdannelse uten lønnsmessig uttelling offentlig sektor trenger gode pensjons- ordninger for å rekruttere og holde på kvalifisert arbeidskraft viktig å beholde 30-årsregelen sektoriell likelønn: krever oppjustering av nivå


Laste ned ppt "Pensjonsreformen Endrede forutsetninger – hva kan gjøres i offentlig sektor? Seminar: AFP i offentlig sektor Oslo 02.09.2008 Jan Mønnesland Utdanningsforbundet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google