Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BI 2060 V071 IMPACTS FROM DISTURBANCES, POLLUTION, AND CLIMATE CHANGE Kaiser part three; Impacts Chapter 14: Disturbances etc.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BI 2060 V071 IMPACTS FROM DISTURBANCES, POLLUTION, AND CLIMATE CHANGE Kaiser part three; Impacts Chapter 14: Disturbances etc."— Utskrift av presentasjonen:

1 BI 2060 V071 IMPACTS FROM DISTURBANCES, POLLUTION, AND CLIMATE CHANGE Kaiser part three; Impacts Chapter 14: Disturbances etc

2 BI 2060 V072 IMPACTS FROM DISTURBANCES, POLLUTION, AND CLIMATE CHANGE Kaiser part three; Impacts Chapter 14: Disturbances etc Kapittel 14 Inndeling 1 Introduksjon 2 Økologisk betydning av forstyrrelser (Kilder, skala, restitusjonrater, IDH hypotesen) 3 Måling av effekt av forstyrrelser (Univariate mål, distribusjonsmål, multivariable mål, detektering, eksperimentell design, fallgruver) 4 Antropogene årsaker til forstyrrelser (elvetransport/landbruk, eutrifiering, vassdragsregulering, oljeindustri, marin gruvedrift, kjemisk avfall) 5 Klimaforandringer (Temperatureffekter, nedbørsvariasjon, havstrømmer og sirkulasjon, flerfaktor-interaksjon)

3 BI 2060 V073 IMPACTS FROM DISTURBANCES, POLLUTION, AND CLIMATE CHANGE Kaiser part three; Impacts Chapter 14: Disturbances etc Kapittel 14 Sammendrag Problemet: Problemet: Menneskelig aktivitet i alle områder på jorden er blitt knyttet til en rekke forandringer i marine økosystemer. Mange av disse aktivitetene angår utnyttelse av biologiske og minerale ressurser, mens andre former for påvirkning er knyttet til utslipp fra industri og jordbruk. Forandringene i marine systemer som dette har medført har ofte vært brå og katastrofale, andre ganger mer subtile og ikke oppdaget før etter mange år. Tilnærming: Tilnærming: For å kunne bedømme den økologiske betydningen av menneskelig aktivitet er det nødvendig å forstå hvordan marine samfunn reagerer på økologiske forstyrrelser og forandringer i omgivelsene, både antropogene og naturlige. Det er spesielt viktig å ha klart for seg hvilke tidsmessige og geografiske skalaer forandringene er relevante for. Analysen: Analysen: For å kunne vurdere om økologiske forandringer er responser på menneskeskapte forstyrrelser eller kun generelle klimatiske forandringer kreves det en svært rigorøs tilnærming med hensyn til eksperimentell design og relevant overvåking, og samtidig et kritisk sideblikk til med hvilken statistisk styrke forandringer faktisk kan detekteres.

4 BI 2060 V074 IMPACTS FROM DISTURBANCES, POLLUTION, AND CLIMATE CHANGE Kaiser part three; Impacts Chapter 14: Disturbances etc Kapittel 14 Oppsummering Forstyrrelser av marine økosystemer har skjedd på naturlig vis overalt og til alle tider Responser på forstyrrelser i form av artsdiversitetsmål synes å være generelle og forutsigbare Antropogene effekter må kunne skilles fra naturlige forandringer - krever spesielt nøye eksp. design Kontinentalsoklene er mest utsatt for menneskeskapte forstyrrelser (fiskeri, akvakultur, gruvedrift, oljeindustri, skipsfart, turisme og forurensing) Eutrofiering pga utslipp fra landbruk har gitt giftalgeoppblomstring og massedød av marin fauna Resistent forurensing (f.eks. plaststoffer) har komplekse og vanskelig oppdagbare skadevirkninger Konsentrasjonene av verdensbefolkningen i kystnære områder gjør dem sårbare for endringer i havnivå som følge av menneskeskapt global oppvarming Økte nedbørsmengder vil medføre økt ferskvannsavrenning og sedimentering i kystfarvann, og derved påvirke tetthetsdrevne havstrømmer i ROFIs (Regions Of Freshwater Influence), som igjen forandrer fordelingen av plante- og dyresamfunn.

5 BI 2060 V075 IMPACTS FROM DISTURBANCES, POLLUTION, AND CLIMATE CHANGE Kaiser part three; Impacts Chapter 14: Disturbances etc Verdens befolkning i år 2000 var ca 6 milliarder. Økningen har vært eksponensiell i lang tid. For tiden ligger årlig tilvekst på rundt 1.2%. YearPopulation (in billions) 20106.8 20207.6 20308.3 20408.9 20509.4 Den økende verdensbefolk- ningen har satt press på de naturlige ressursene på land og i vann. Verden har et økende behov for proteiner. Behovet for energi har også økt voldsomt, og bruken av fossilt brensel antas å være en årsak til den raske globale oppvarmingen vi er vitne til i dag. Det må forventes at energi- behovet vil øke ennå sterkere når store befolkningsgrupper forlanger å ta del i velstanden. Problemet...

6 BI 2060 V076 IMPACTS FROM DISTURBANCES, POLLUTION, AND CLIMATE CHANGE Kaiser part three; Impacts Chapter 14: Disturbances etc Den geografiske fordelingen av jordens befolkning viser at tyngdepunktene ligger i de delene som nå melder seg på for fullt i velstandsutviklingen, og som derfor vil kreve mest ressurser i form av mat og energi. De forventes at dette vil medføre store miljøproblem i disse områdene, og et ytterligere press også på marine naturlige ressurser. Befolkningstettheten varierer i de forskjellige land. Noen nasjoner har svært tallrike befolkninger og derfor sterke nasjonale interesser i forhold til naturlige ressurser og energibehov. India og Kina er eksempler på dette.

7 BI 2060 V077 IMPACTS FROM DISTURBANCES, POLLUTION, AND CLIMATE CHANGE Kaiser part three; Impacts Chapter 14: Disturbances etc Befolkningstetthet år 2000 "Hotspots" i befolkningstetthet finnes både i I-land og U-land. (Denne kartprojeksjonen forstørrer polare områder uforholdsmessig)

8 BI 2060 V078 IMPACTS FROM DISTURBANCES, POLLUTION, AND CLIMATE CHANGE Kaiser part three; Impacts Chapter 14: Disturbances etc Definisjon: Definisjon: Forstyrrelser (e.g disturbances) defineres av Picket & White (1985) som "enhver avgrenset hendelse i tid, som river opp eksisterende økosystemer, samfunn eller populasjonsstrukturer, og forandrer ressurser, substrattilgjengelighet eller det fysiske miljøet". Naturlige: Forstyrrelser opptrer på forskjellige skalaer og med forskjellig hyppighet. Naturlige forstyrrelser, så som havnivå-heving, havtemperaturer og havstrømmer, opptrer som regel over lengre tidsrom. Andre naturlige fenomen har en kortere tidsskala (orkaner og sykloner, pest). Antropogene: Oljespill, ødeleggelse av korallrev ved bunntråling, eutrofiering og giftutslipp. Felles er at de kan påvirke et vidt spekter av marine habitater, og at de er prosesser som bidrar til diversiteten i alle økosystemer. FORSTYRRELSER

9 BI 2060 V079 IMPACTS FROM DISTURBANCES, POLLUTION, AND CLIMATE CHANGE Kaiser part three; Impacts Chapter 14: Disturbances etc Den økte utnyttelsen av naturlige ressurser som må til for å betjene en økende verdensbefolkning har både direkte og indirekte forstyrrende effekter på marine økosystem. Selv aktiviterer langt fra havet, så som vassdragsutbygging (dammer, regulering av vannføring), gruvedrift i fjellheimen (elvetransportert metallforurensing), atom- kraftverk (lekkasjer og utslipp av radionukleotider), og kjemisk industri (elvetransport av utslipp) får til syvende og sist en effekt på marine habitater og økosystemer. En mer subtil og langsomtvirkende påvirkning, men like fullt alvorlig, er den økende avskoging som finner sted flere steder på kloden. Den medfører jord-erosjon og økt elvetransport av jord, humus og slam som gir økt nedslamming av benthiske habitat og redusert lysgjennomtrengning i områder med korallrev. Redusert lys kan også føre til forandringer i sammensetning og hierarki i marine næringskjeder (eksempel; stormaneten Periphylla periphylla). Disse menneskeskapte forstyrrelsene av biologiske samfunn og habitat kommer på toppen av naturlige fluktuasjoner. Den nye fare nå, er at mennesket med sin aktivitet også påvirker klimaet, og dermed de naturlige fluktuasjonene.

10 BI 2060 V0710 IMPACTS FROM DISTURBANCES, POLLUTION, AND CLIMATE CHANGE Kaiser part three; Impacts Chapter 14: Disturbances etc Skala: Skala: Det er en tett kobling mellom tids- og geografisk skal som forstyrrelser opptrer på. På den minste skala har vi øyeblikkelige kjemiske reaksjoner mellom sedimentpartikler, virus- og bakterieprosesser. Videre via minuttskala predasjon og meterskala bioturbidasjon til tidevannssykluser. Sjøbunnen er en mosaikk av små samfunn på forskjellige stadier av forandring og rekolonisering, og tilsammen karakteriserer de det aktuelle habitatet. Den fysiske forstyrrelse som årsakes av en enkelt vinkekrabbe (Uca sp.) er ubetydelig, men den samlede aktiviteten fra en hel populasjon kan kaste om hele sedimentoverflaten i løpet av bare en tidevannssyklus.

11 BI 2060 V0711 IMPACTS FROM DISTURBANCES, POLLUTION, AND CLIMATE CHANGE Kaiser part three; Impacts Chapter 14: Disturbances etc Restitusjonsrater: Restitusjonsrater: For småskala forstyrrelser er restitusjonstidene korte; fra sekunder til uker, men de øker sterkt med geografisk og tidsmessig skala. Det kan ta år og årtier å hele skader på et korallrev som er ødelagt av bunntråling. Da fiskefaunaen i kyst- og fjordstrøk i Sør-Norge ble nesten utryddet for noen tiår siden, tok det imidlerid forbausende kort tid (et år eller to) før den var på plass igjen. Det er således også et aspekt av organismenes mobilitet inne bildet når det gjelder rekolonisering.

12 BI 2060 V0712 IMPACTS FROM DISTURBANCES, POLLUTION, AND CLIMATE CHANGE Kaiser part three; Impacts Chapter 14: Disturbances etc Forskjellige modeller er foreslått for å beskrive hvordan sjøbunnssamfunn reagerer på en forstyrrelse, i form av fornadringer i samfunnenes diversitet av arter. Her er to av dem. IDH hypotesen (Intermediate Disturbance Hypothesis) Pearson & Rosenberg modellen

13 BI 2060 V0713 IMPACTS FROM DISTURBANCES, POLLUTION, AND CLIMATE CHANGE Kaiser part three; Impacts Chapter 14: Disturbances etc Hvordan måle effekter av menneskets aktiviteter En-variabel indekser: Man har ofte brukt variasjon i forekomsten av en enkelt art for å beskrive effekt av forstyrrelser i økosystemene. Imidlertid; en slik tilnærming får ikke med seg forandringer i selve strukturen av samfunnet som følge av at en eller noen få arter varierer i forekomst. I de fleste tilfeller er ikke effektene av menneskets aktivitet artsspesifikke, men kan ha svært forskjellig effekt på forskjellige kompo- nenter i samfunnene. Feil skala i tilnærmingen kan lett lede til feilaktige konklu- sjoner.

14 BI 2060 V0714 IMPACTS FROM DISTURBANCES, POLLUTION, AND CLIMATE CHANGE Kaiser part three; Impacts Chapter 14: Disturbances etc Distribusjonsindekser: Mål som sammenfatter et sett av artstellinger i en enkelt stikkprøve i form av en kurve eller et histogram. Det finnes et stort utbud av diversitetsindekser, hvorav noen kan være mer sensitive og dermed bedre egnet enn andre, alt etter omstendighetene. Figuren til høyre viser en situasjon der et plott av "Taxonomic distinctness" (  ) viste seg mer effektivt enn en vanlig Shannon- Wiener diversitetsindeks (H). (Læreboka side 469).

15 BI 2060 V0715 IMPACTS FROM DISTURBANCES, POLLUTION, AND CLIMATE CHANGE Kaiser part three; Impacts Chapter 14: Disturbances etc Multivariat teknikker: Disse teknikkene sammen- ligner to eller flere samples mht i hvilken grad de inne- holder de samme eller for- skjellige arter med forskjellig hyppighet. De kan omfatte både selve artene og deres respektive forekomst eller biomasse. Plottet i figuren til høyre viser et MDS (Multi Dimensional Scaling) plott av fisk og bentiske samfunn i Irskesjøen ved bruk av bunntrål. Nærhet på plottet betyr likhet i arts- sammensetning og tallrikhet. (MDS plott. Se læreboka side 470 for figurtekst). MDS plott

16 BI 2060 V0716 IMPACTS FROM DISTURBANCES, POLLUTION, AND CLIMATE CHANGE Kaiser part three; Impacts Chapter 14: Disturbances etc Hvordan oppdage forandringer: Hvis vi skal ha noen mulighet for å detektere effekter av menneskelig aktivitet erdet, i lys av de stadige naturlige skiftninger i enormt komplekse interaksjoner i marine økosystem, avgjørende viktig å stille de riktige spørsmålene. Langsiktige økologiske fornadringe er sterkt påvirket av et fluktuerende miljø, og det kan være svært vanskelig å skille ut viktighetene av enkeltfaktorer blant en mengde miljøeffekter. Noen ganger er det nødvendig å gjøre laboratorieforsøk som en støtte til tidsserier av klimatiske eller økologiske data. Overvåkingsserier må designes slik at de har statistisk "power" til å detektere trender i en tidsserie. Type I feil: Å konkludere med forskjell når det faktisk er likhet Type 2 feil: Å konkludere med likhet når det faktisk er forskjell

17 BI 2060 V0717 IMPACTS FROM DISTURBANCES, POLLUTION, AND CLIMATE CHANGE Kaiser part three; Impacts Chapter 14: Disturbances etc A priori hypotesetesting A posteriori hypotesetesting Signifikansnivå i multiple tester av samme hypotese Viktighet av pilotstudier og re-sampling Samlet signifikansnivå fra multiple tester (Fisher's procedure)

18 BI 2060 V0718 IMPACTS FROM DISTURBANCES, POLLUTION, AND CLIMATE CHANGE Kaiser part three; Impacts Chapter 14: Disturbances etc Eksperiment design Eksperimenter må planlegges slik at de data som kommer ut av dem egner seg for de relevante statistiske analyser. Eksempler på basale hensyn å ta: 1.Hvis variansanalyse (Anova) er planlagt, må det foreligge minst to estimat (replikat) av en måling slik at middelverdi kan beregnes. 2. Hvis kategoriske variable (enten-eller karakterer), er sample-størrelse spesielt viktig for å kunne påvise signifikant forskjell. 3. Hvis trendanalyse (økende/minskende), må minst 6 plott foreligge for signif.

19 BI 2060 V0719 IMPACTS FROM DISTURBANCES, POLLUTION, AND CLIMATE CHANGE Kaiser part three; Impacts Chapter 14: Disturbances etc Årsaker til forandringer i marine økosystemer Elvetransportert avrenning fra land Estuarier er sterkt influert av selve ferskvannstilførselen, og av det materiale som elvene fører med seg ut i sjøen. I verdensmålestokk er ca 70% av sedimentene tilført av elvene. Vassdragsutbygging (dammer), avrenning fra jordbruk, løs- masser fra flom, nedfallsområdets og estuariets størrelse avgjør hvor sterk sedimenteringen er. De store levene i verden; Amazonas, Nilen danner enorme deltaer som historisk sett har vært viktige boplasser for mennesker og arnested for sivilasjoner. Eutrofiering Elvene tilfører næringsstoffer til estuariene, og initierer ofte opp- blomstringer av fytoplankton, som så kan spre seg over større om- råder med havstrømmene og med- Føre betydelige forstyrrelser i økosystemene nedstrøms.

20 BI 2060 V0720 IMPACTS FROM DISTURBANCES, POLLUTION, AND CLIMATE CHANGE Kaiser part three; Impacts Chapter 14: Disturbances etc Egypt. Byggingen av Awandammen førte til en temporær nedgang i fiskerier i Middelhavet. Man antar at den reduserte tilførselen av fosfor ved dambyggingen ble mer enn kompensert ved økt tilfaørsel fra vannplanter nedstrøms etter byggingen. Vassdrags utbygging

21 BI 2060 V0721 IMPACTS FROM DISTURBANCES, POLLUTION, AND CLIMATE CHANGE Kaiser part three; Impacts Chapter 14: Disturbances etc I den nordlige Mexicogulfen på Louisianas kontinentalhylle, like ved utløpet av Mississippi er det store områder med oksygensvikt i bunnvannet (~18000 km 2. Oksygensvikten opptrer vanligvis i månedene mars-september, men kan variere fa år til år.

22 BI 2060 V0722 IMPACTS FROM DISTURBANCES, POLLUTION, AND CLIMATE CHANGE Kaiser part three; Impacts Chapter 14: Disturbances etc Olje- og gassutvinning på havbunnen Utslipp av hydrokarboner og boreslam fra rundt oljeplattformer påvirker den omkringliggende havbunn betydelig. Effekten ses som en gradient ut fra plattformen, noen steder ut til 100 m, men i Nordsjøen opptil 6 km. Slike utslipp er blitt betydelig redusert med moderne teknikk, slik at i dag er effekten av utslipp fra skip mye større enn den fra selve oljeproduksjonen.

23 BI 2060 V0723 IMPACTS FROM DISTURBANCES, POLLUTION, AND CLIMATE CHANGE Kaiser part three; Impacts Chapter 14: Disturbances etc OLJESPILL

24 BI 2060 V0724 OLJESPILL IMPACTS FROM DISTURBANCES, POLLUTION, AND CLIMATE CHANGE Kaiser part three; Impacts Chapter 14: Disturbances etc

25 BI 2060 V0725 OLJESPILL Oljesøl i vann påvirker plankton, nekton (inkl. fisk), akvakultur, fugl og marine pattedyr. Oljesøl på strendene påvirker kystlinjer, marinaer, ferskanns- utvinning og sjøfugler og andre dyr som lever ved sjøen. IMPACTS FROM DISTURBANCES, POLLUTION, AND CLIMATE CHANGE Kaiser part three; Impacts Chapter 14: Disturbances etc

26 BI 2060 V0726 OLJESPILL Exxon Valdez Oljetankeren Exxon Valdez grunnstøtte på Bligh Reef ved Kodiakøya i Alaskagulfen 24. mars 1989, og slapp ut mer enn 5 millioner tonn råolje i det marine mijøet. IMPACTS FROM DISTURBANCES, POLLUTION, AND CLIMATE CHANGE Kaiser part three; Impacts Chapter 14: Disturbances etc

27 BI 2060 V0727 Exxon Valdez oljeutslippet drepte med sikkerhet mer enn 1000 hav-otere langs vestkysten av USA. Noen beregninger antyder at tapstallet var tre ganger så stort. Denne katastrofen, og mange andre, har hatt alvorlige følger for hav- oter bestander overalt der de finnes. OLJESPILL IMPACTS FROM DISTURBANCES, POLLUTION, AND CLIMATE CHANGE Kaiser part three; Impacts Chapter 14: Disturbances etc

28 BI 2060 V0728 OLJESPILL Tankeren Amoco Cadiz grunnstøtte og spilte store mengder olje på kysten av Bretagne, Frankrike i mars 1978. Amoco Cadiz IMPACTS FROM DISTURBANCES, POLLUTION, AND CLIMATE CHANGE Kaiser part three; Impacts Chapter 14: Disturbances etc

29 BI 2060 V0729 OLJESPILL Amoco Cadiz Havsule drept av oljesøl Olje ødelegger fjærdraktens isolerende effekt, fuglens fjærstell og flygeevne, og gir forgiftninger. IMPACTS FROM DISTURBANCES, POLLUTION, AND CLIMATE CHANGE Kaiser part three; Impacts Chapter 14: Disturbances etc Krykkje, drept av oljesøl

30 BI 2060 V0730 IMPACTS FROM DISTURBANCES, POLLUTION, AND CLIMATE CHANGE Kaiser part three; Impacts Chapter 14: Disturbances etc OLJESPILL

31 BI 2060 V0731 OLJESPILL Plankton er fundamentet for alle marine næringsnett. Plankton er svært sensitivt for de giftige oljeproduktene og mange planktoniske organismer dør ved høye oljekonsentrasjoner. Mange andre organismer i de marine næringsnettene påvirkes når plankton biomassen minker. Fisk har følsomme organer for å oppdage olje og er ofte i stand til å forlate kontaminerte områder hvis de ikke er fanget på noen måte. Juvenile fisk er imidlertid mer sårbare, og hvis denne gruppen desimeres vil det føre til langtidseffekter på de voksne bestandene. Predatorene i det marine miljøet, så som rovfisk, fugler og mennesket, spiser i sin tur kontaminerte fisk og kan akkumulere giftstoffer på lang sikt. Hvis den kontaminerte føden smaker vondt kan predatorfisk sky den og således oppleve mangel på byttedyr. Oljestoffer gir vond smak til både vill og oppdrettet fisk som er ment for konsum, med tap av etterspørsel som resultat. Oppdrettsfisk vil som regel ikke være i stand til å unnslippe en olje- forurensing og kan bli uspiselige. I åpent farvann har gjerne marine pattedyr så som hvaler mulighet for å forlate kontaminerte områder og derved redusere faren selv ved store utslipp. De som lever nærmere land (delfiner og seler) risikerer kontakt med olje som driver til lands, og får skader ved å konsumere oljekontaminert føde. IMPACTS FROM DISTURBANCES, POLLUTION, AND CLIMATE CHANGE Kaiser part three; Impacts Chapter 14: Disturbances etc

32 BI 2060 V0732 IMPACTS FROM DISTURBANCES, POLLUTION, AND CLIMATE CHANGE Kaiser part three; Impacts Chapter 14: Disturbances etc MINERALUTVINNING PÅ HAVBUNNEN Utvinning av mineralaggregater fra havbunnen medfører en intens lokal forstyrring av bunnhabitatet som kan vare i årtier.

33 BI 2060 V0733 IMPACTS FROM DISTURBANCES, POLLUTION, AND CLIMATE CHANGE Kaiser part three; Impacts Chapter 14: Disturbances etc Kontaminanter De viktigste kontaminantene er radionukleotider og organiske forbindelser fra energiverk og industri. PCB (polyklorerte bifenyler) er påvist å føre til nedsatt klekking hos fugler, mens giftig kvikksølv er vist å akkumulere i fuglefjær. Tungmetaller generelt akkumuleres og gir giftvirkning høyt oppe i næringskjeden (toppredatorer som fisk, fugl, isbjørn), mens fettløselige dioksiner utøver sin Skadelige virkning gjennom bl.a. morsmelk hos pattedyr. Forskjellige flammehemmere er vist å medføre horminelle forstyrrelser hos fisk, og eventuelt føre til forstyrret kjønnuttrykk (”gender-benders”). Radioaktive stoffer fra kjernekraftverk har lekket til sjøen og blitt ført med de store havstrømmene langt av gårde i Øst-Atlanteren. Utslipp fra engelske Sellafield er påvist i plante- og dyrevev fra norske fjorder.

34 BI 2060 V0734 IMPACTS FROM DISTURBANCES, POLLUTION, AND CLIMATE CHANGE Kaiser part three; Impacts Chapter 14: Disturbances etc Klimaforandringer FNs klimapanel har konkludert at den pågående globale temperaturøkning iI betydelig er en effekt av menneskets aktivitet i form av utslipp av klimagasser. I Nordsjøen og langs norskekysten er det en pågående økning i sjøtempera- turene som er uvanlig stor. Det er også tidligere målt temporære økninger av omtrent samme mektighet i norske kystfarvann (bla.a på 1930 tallet), og man kan ennå ikke vite sikkert at vi er inne i en irreversibel prosess. Også i Trondheimsfjorden reflekteres de høye temperaturene på norske- kysten i bunntemperaturene de siste 30 år (neste slide)

35 BI 2060 V0735 Fra TBSs langtidsserie av hydrografiske målinger i Trondheimsfjorden Tempeturkurvene oscillerer (~ 8-10 år), men en oppadgående tidstrend spesielt i de siste 10-12 år. For tiden "all times high" i serien. Reflekterer norskekysten.

36 BI 2060 V0736 Hvordan kom denne maneten til Trondheimsfjorden i første omgang?

37 BI 2060 V0737 Trondheimsfjorden, dybdeforhold og bunntopografi Trondheimsfjorden har tre hovedbassenger separert av terskler ved Agdenes, Tautra og Skarnsundet. Atlanterhavsvann kan presse på utenfra og skvulpe over tersklene innover i fjorden. Dette vanner er salt og tungt og danner bunnvann. Det kan føre med seg organismer som dermed får en sjanse til å etablere seg i fjorden. 600 m

38 BI 2060 V0738 Indre Trondheimsfjord Verrasundet; hovedgyte- stedet for torskefisk i Trondheimsfjorden 250 m 100 m 60 m 420 m

39 BI 2060 V0739 Klipp fra Ukeadressa 25. november 2006. Over: Fangsten etter 30 min hal på 100 m dyp i Verrasundet. Til høyre: Etter at prøver er tatt skyfles manetene på sjøen igjen. De er sannsynligvis så skadet av trålingen at de ikke vil overleve.

40 BI 2060 V0740 Hva spiser denne maneten? Mesopelagiske arter: Lysprikkfisk, laksesild, blekksprut Pelagiske larver og yngel av torskefisk, flatfisk, sildefisk Reker, krill, Calanus (dvs næringskonkurrent til bl.a. torsk, hyse, hvitting, sei) Småsild Torskeyngel Krill Dypvannsreke Hoppekreps (Calanus sp.) Akkar Lysprikkfisk

41 BI 2060 V0741 IMPACTS FROM DISTURBANCES, POLLUTION, AND CLIMATE CHANGE Kaiser part three; Impacts Chapter 14: Disturbances etc Interaksjon mellom faktorer I det foregående er forskjellige faktorer som påvirker marine økosystemer bBehandlet separat for enkelhets skyld. I virkeligheten virker de ofte sammen, og effekten kan bli både rent additiv, eller synergetisk. Det er notorisk vanskelig å forutsi den endelige effekt som en forandring i en spesifikk faktor kan ha for et økosystem, fordi samspillet mellom organismer, og mellom organismer og deres miljø er så komplekst og kan ha så mange utfall avhengig av situasjonen i tid og rom. Man kjenner også til eksempler på kaskade-reaksjoner, der opprinnelig små forstyrrelser kan ”løpe løpsk” og medføre store omveltninger i økosystemene. Tider med store omveltninger er gullalder for opportunistiske arter. Mange av Disse er evolusjonært svært gamle former med enkle livsfunksjoner. Gjennom å ha overlevd i hundrevis av millioner år har de vist designets suksess.

42 BI 2060 V0742 IMPACTS FROM DISTURBANCES, POLLUTION, AND CLIMATE CHANGE Kaiser part three; Impacts Chapter 14: Disturbances etc


Laste ned ppt "BI 2060 V071 IMPACTS FROM DISTURBANCES, POLLUTION, AND CLIMATE CHANGE Kaiser part three; Impacts Chapter 14: Disturbances etc."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google