Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Studieprogram i kjemi- og bioteknologi Evaluering høst 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Studieprogram i kjemi- og bioteknologi Evaluering høst 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Studieprogram i kjemi- og bioteknologi Evaluering høst 2006

2 Komité Edd A. Blekkan, Institutt for kjemisk prosessteknologi, NTNU (Leder) Knut Harg, Hydro (Kjemiteknikk NTH) Kristin Misund, Borregaard (Organisk Kjemi NTH) Trygve Foosnæs, Institutt for materialteknologi, NTNU Berit Løkensgard Strand, Institutt for bioteknologi, NTNU Bengt Andersson, Kemisk reaktionsteknik, Chalmers, Sverige Ole S. Kjos, student, Institutt for materialteknologi, NTNU Tove Schanke, NT-fakultetet, NTNU (sekretær)

3 Mandat – sterkt forkortet versjon Oppdragsgiver: NT-fakultetet Komiteen skulle vurdere Studieprogrammets innhold –faglig bredde –studieretninger og spesialiseringer –fellesemnene –å vurdere programmets helhetlige, faglige profil og målsetting, og hvordan dette kommuniseres… –tilgrensende 5-årige studieprogram gitt ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi. Progresjon i programmet –progresjon og emnesammensetningen –plassering av teknologiske emner tidlig i studiet Internasjonalt nivå –sammenlikne studieprogrammet med utenlandske –forskningsfronten? –bidra til at NTNU blir internasjonalt fremdragende i 2020. Læringsformer –undervisnings- og læringsformer –vurderingsformer Anbefale framtidig faglig struktur, nivå og sammensetning av dette studieprogrammet.

4 Input Spørreundersøkelse blant nylig uteksaminerte kandidater –Uteksaminert 2001-2005, 400 ble spurt, 160 svarte Intervjurunde med 5.klasse –Lite oppmøte, men interessante kommentarer Komiteens innsikt og kunnskap….

5 Studiets relevans og kvalitet - spørreundersøkelsen 2001-2005

6 Studentene sier (vår fortolkning av svar!) Hvorfor valgte du kjemi- og bioteknologistudiet på NTNU? –Interesse Kjemifagene i 1.-2. år –Henger godt sammen, ikke mer overlapp enn nødvendig Utgjorde termodynamikk en forståelig helhet? Burde termodynamikk vært et eget fag –4 av 13 vil ha eget fag. Behold det slik det gjøres i dag, men kommunikasjon mellom faglærere bør bedres Studieretningsfagene i 2. årskurs (prosessteknikk, strømning/varmetransport) skal være motiverende og forberede for valg av studieretning. Er de det? –Flertallet mener at fagene er motiverende og forberedende for valg av studieretning. Tre studenter svarer at de ikke finner fagene motiverende IT grunnkurs skal både gi ferdigheter i IT-verktøy, og undervise i modellbasert problemløsning (programmering, algoritmer). Fungerer det slik? –”Nei/til en viss grad”, og det gis til dels hard kritikk. Mer Matlab-kunnskap, med bakgrunn i problemstillinger de møter i studiet, er ønsket. På hvilken bakgrunn valgte du studieretning? –Interesse, positiv omtale fra eldre studenter, positiv omtale fra foreldre

7 Faglig plassering : Studieprogrammet ”Kjemi- og bioteknologi” er et bredt teknologiprogram, forankret i den internasjonale tradisjonen ”Chemical Engineering” Hele studieprogrammet dekkes av denne tittelen, også bio-, material og kjemi Defineres som ” grensesnittet mellom molekylærvitenskap og teknologi ”

8 Hovedkonklusjon Programmets innhold er i hovedtrekk godt, det reflekterer samfunnets behov og den faglige og pedagogiske tilnærmingen er i hovedtrekk moderne og god. Kandidatene som utdannes er etterspurt, har en bred og god kompetanse, og programmets hovedutfordring oppfattes å være rekruttering av studenter.

9 Rekruttering. Profileringen og rekrutteringen til programmet må styrkes Studieprogrammets målformuleringer oppdateres slik at de viser tydelig hvordan et sivilingeniørstudium gir en unik kompetanse Programmet profileres og markedsføres tydelig Nødvendig statistisk datagrunnlag samles og analyseres årlig Kvalitet og relevans evalueres fortløpende, gjennom smalere tematiske arbeidsgrupper med ekstern deltagelse

10 Innhold og progresjon Studiets oppbygging og innhold er i all hovedsak god Oppretthold studiets overordnede sammensetning og organisering Innfør et innføringsemne i bioteknologi i løpet av studieår 1-2 Revider IT-intro-faget med større vekt på programmering og modellering av reelle fysikalske problemstillinger Revider innholdet i Statistikk-emnet, slik at det blir større vekt på risiko- og regresjonsanalyse og forsøksplanlegging Revurder ordningen med Ex. phil., evt. flytt Ex. phil. til et høyere årskurs og gjør det valgbart sammen med andre ikke-tekniske emner Oppretthold de felles tekniske emnene i 3. årskurs Gjennomfør en omfattende revisjon og gjennomgang av de ikke- tekniske emnene Eksperter i team er et godt konsept, men må forbedres gjennom sterkere faglig relevans i tema for landsbyene. Fjern skillet mellom tekniske og ikke-tekniske emner, og la alle emner studentene er kvalifisert for å ta være valgbare

11 Studieretninger og spesialiseringer En viss grad av spesialisering er ønskelig, og de eksisterende studieretninger er hensiktsmessige Oppretthold dagens spesialiseringer Endre navn på realfagsstudiet i Bioteknologi

12 Læringsformer Læringsformene bør reflektere sivilingeniørers arbeidsform Viderefør de ordninger som i dag brukes. Arbeid for at læringsformene i større grad reflekterer sivilingeniørenes arbeidsform Forsterk den løpende evaluering og forbedring av undervisningsformer og -kvalitet Oppretthold praksiskravet og styrk samarbeidet med industri slik at studentene får god og relevant praksis

13 Internasjonalt ledende i 2020 Sats på utvalgte fagområder Sats spesielt på de fagområder som har mulighet til å bli internasjonalt ledende i samarbeid med norsk industri Stillingsutlysninger må være brede nok til å nå gode fagfolk internasjonalt Etabler referansegrupper på sentrale fagområder sammen med industrien for å gi råd om retning på undervisning og forskning

14 Studieprogrammets navn Navnet er viktig for identitet og rekruttering Skift studieprogrammets navn, til f. eks. Master i Kjemisk teknologi (sivilingeniør)


Laste ned ppt "Studieprogram i kjemi- og bioteknologi Evaluering høst 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google