Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk senter for prosjektledelse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk senter for prosjektledelse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk senter for prosjektledelse
Et forskningsbasert samarbeid med norsk næringsliv og forvaltning Formålet med presentasjonen: Mottakeren skal vite følgende Hva NSP er og hva senteret står for Hvordan han kan samarbeide med NSP og bidra inn i NSPs nettverk Hvilket arbeid som pågår for å nå senterets målsetninger Målgrupper for presentasjonen: Interne ressurser i medlemsorganisasjonene intern forankring, etc Potensielle medlemmer Informasjon til interesserte samarbeidspartnere

2 Oppbygning av presentasjonen
Formål, mål og organisasjon Gir svar på spørsmålet: ”Hva er NSP?” Aktiviteter Gir svar på spørsmålet: ”Hva gjør NSP?” Medlemskap og tilknytning Gir svar på spørsmålet: ”Hvorfor og hvordan delta i NSP?”

3 ”Veikart” for presentasjonen
Medlemskap og tilknytning Aktiviteter Formål, mål og organisasjon

4 NSP er en videreføring av PS 2000
Medlems-organisasjoner Medlems-organisasjoner

5 Nøkkeltall for PS 2000 39 forskningsprosjekter
Ca 50 forskere involvert 11 dr.ing.-stipendiater 349 prosjekt- og hovedfagsoppgaver 6 større konferanser Ca 1250 konferansedeltakere Et større antall seminar og temadager 28 organisasjoner fra næringsliv og forvaltning Et svært stort nettverk av personer

6 Eksempel på forskningsaktiviteter (PS 2000s prosjektportefølje)
9. Styring av IT-prosjekter (Gj.føringsmod., kontrakt) 10. Usikkerhetsstyring (Risiko, muligheter) Forprosjekter 4. Livsløpsanalyse (LCP, vedlikehold) 5. Mindre ressurskrevende prosjektstyring (PS-light, standardisering) 6. Sammenlikning og analyse av store prosjekter (Benchmarking av prosjektstyring) 7. Praktisk prosjektstyring (Gj.føringsmod., SMB) 8. Prosjektorganisering (Kontrakt) 11. Virksomhetsrettet ressurs- og kompetansestyring (Metode, system) 12. Prosjektterminologi Avsluttende prosjekter

7 Et samarbeidsnettverk innen prosjektledelse
Samarbeidet er basert på medlemskap og er en møteplass for organisasjoner innen næringsliv, forvaltning, forskning og utdanning som er opptatt av kompetanseutvikling innen prosjektarbeid.

8 Brobygger og møteplass
NSP er i hovedsak en brobygger mellom ulike fagmiljø og bransjer, samt en møteplass hvor disse miljøene kan søke felles utvikling og forbedring.

9 Hvorfor et slikt samarbeid?
Bedrifter og etater kan lære av hverandre Samarbeid mellom akademia og næringsliv/ forvaltning kan gi ny impulser og innovasjoner Bidrar til økt kompetanse Etablere et fagmiljø som ikke er underkritisk Kostnadsdeling og samarbeid om oppgaver som er av felles interesse Påvirke utdanningsopplegg og forskningsaktiviteter i ved norske utdanningsinstitusjoner Internasjonalt kontaktnett

10 Visjon Nasjonal utvikling av kompetanse innen prosjektledelse til medlemmenes nytte og internasjonal faglig anerkjennelse

11 Hovedmålsetninger Det er medlemmene selv som setter agenda og bestemmer fokus! Virksomheten skal bidra til økt verdiskapning og bedre konkurranseevne hos medlemmene gjennom økt kompetanse innen gjennomføring av prosjekter. Næringsliv og forvaltning skal benytte NSP som en møteplass hvor utfordringer innenfor prosjektgjennomføring kan diskuteres og utredes. Relevante forskningsresultater skal i størst mulig grad finne praktisk anvendelse hos medlemmene.

12 NSPs målhierarki MF = Mål forskning VF = Virkemiddel forskning
SF = Suksessfaktor forskning MF = Mål utdanning VF = Virkemiddel utdanning SF = Suksessfaktor utdanning MF = Mål nettverk VF = Virkemiddel nettverk SF = Suksessfaktor nettverk

13 Forklaring - begreper Formål Mål Virkemiddel Suksessfaktor
Gir en begrunnelse på aktiviteten i hvert virksomhetsområde (hvorfor) Gir svar på hva som skal gjøres innen hvert virksomhetsområde Angir hvordan målene skal nås (strategier) Representerer ulike forutsetninger som må være oppfylte for at målene skal nås.

14 Forskningsaktiviteten
Formål MF 1 MF 2 MF 3 Formålet med NSPs forskningsvirksomhet er økt verdiskapning og bedre konkurranseevne hos medlemmene og deres underleverandører, og samtidig utvikling og vedlikehold av kompetanse på internasjonalt nivå innen prosjektledelse hos NTNU, BI og SINTEF. NTNU og BI skal til enhver tid ha minst to dr. stipendiater innen prosjektledelse som arbeider med problemstillinger av interesse for medlemmene. Det skal hvert år gjennomføres minst to anvendte forsknings-prosjekter med utgangspunkt i problemstillinger fra medlemmene og med aktiv deltagelse fra minst to medlemmer. Resultater fra NSP og PS 2000 skal også spres til andre enn NSPs medlemmer.

15 Utdanningsaktiviteten
Formål MU 1 MU 2 MU 3 Formålet med NSPs utdanningsvirksomhet er å sikre at NTNU og BI kan tilby grunnutdanning og etter- og videreutdanning på internasjonalt nivå innen prosjektledelse til norsk næringsliv og forvaltning. Stille forskningsresultater til disposisjon for NTNUs og Bis utdanningsvirksomhet innen prosjektledelse. Stille ressurspersoner fra NSPs nettverk til disposisjon for NTNUs og BIs etter- og videreutdanning. Gjennomføre minst 10 studentarbeider per år hos medlemmene eller utenlandske alliansepartnere.

16 Nettverksaktiviteten
Formål MN 1 MN 2 MN 3 MN 4 MN 5 Formålet med NSPs nettverksvirksomhet er å skape innovasjoner og spre informasjon gjennom å opprettholde en møteplass for akademia, næringsliv og forvaltning. Vedlikeholde et dynamisk nettsted og utgi minst tre nyhetsbrev per år. Arrangere én årlig konferansedag. Arrangere minst fire temadager per år. Verve nye medlemmer slik at det innen utgangen av 2000 er minst 12 medlemmer og innen utgangen av 2001 minst 25 medlemmer. Etablere samarbeid med minst tre utenlandske universiteter eller forskningsinstitusjoner

17 Organisasjon

18 En virtuell organisasjon!
En liten ledelse koordinerer aktiviteten! Er basert på samarbeid mellom organisasjoner! Har medlemsorganisasjoner som er pådrivere for aktiviteten i senteret! Gjennomfører aktivitetene gjennom tett samarbeid i medlemmenes kombinerte ressursnettverk!

19 Styresammensetning 1 representant fra hver organisasjon med partnerskap (seks organisasjoner pr 29. mars 2001) 1 representant per 10 medlem (tre organisasjoner pr 29. mars 2001) 2 representanter fra NTNU 2 representanter fra BI 1 representant fra SINTEF

20 Norsk senter for prosjektledelse
“Founding members” Forsvaret - Statens Vegvesen Vegdirektoratet Telenor Statoil Statsbygg Norsk Hydro ASA Norsk senter for prosjektledelse

21 Medlemmer Kongsberg Gruppen ASA PTL Løken AS Metier Scandinavia AS
Cap Gemini Ernst & Young PROMIS AS Norconsult Dovregruppen AS NCC Anlegg AS TerraMar AS Norges Bank Det Norske Veritas Prosjektplassen.no

22 Senterledelsen

23 NSPs ressursnettverk Medlemsorganisasjonenes ressurser og nettverk
Akademiske ressurser Tilknyttede, uavhengige ressurser

24 Akademiske ressurser NTNU BI SINTEF
Institutt for bygg- og anleggsteknikk Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk BI Institutt for teknologiledelse Senter for lederutvikling SINTEF Teknologiledelse

25 ”Veikart” for presentasjonen
Medlemskap og tilknytning Aktiviteter Formål, mål og organisasjon

26 Virksomhetsområder Forskning Utdanning Nettverk
Gjennomføring av anvendte forskningsprosjekter med deltagere fra nettverket Doktorgradsutdanning Utdanning Bidrag til utvikling innen NTNUs og BIs grunn-, etter- og videreutdanning Nettverk Temadager, konferanser, nyhetsbrev, web, etc

27 Forskningsmodell Ideer Prosjektplan (KTR) Prioriteringer gjøres/vedtak
Arbeidsseminar eller input fra andre forskningsprosjekter Forslag til prosjektbeskrivelse utformes Presentasjon av beskrivelse(r) for styret Prioriteringer gjøres/vedtak fattes Forprosjekter igangsettes forprosjekt for Igangkjøring av hovedprosjekt hvis beslutningsunderlag foreligger Prosjektplan (KTR) Ideer

28 Identifiserte forskningsområder (etter medlemskonsultasjoner)
Prosjektorganisasjon og samspill utfordringer og muligheter i å utnytte ulike organisasjons- og samarbeidsformer Virtuelle prosjektorganisasjoner utfordringer knyttet til globalisering, virtuelle og distribuerte team Business by Projects utfordringer knyttet til innføring av prosjektbasert forretnings-virksomhet Best Practice in Project Execution kartlegging av beste praksis og definering av nye oppfølgings-parametre Prosjektstrategier med fokus på kortere gjennomføringstid

29 Igangsatte prosjekter Ekstern finansiering
BONUS-prosjektet: Gjennomføring av store prosjekter med fokus på tidligfase og usikkerhetsstyring DEMO 2000: Tidligfase og usikkerhetsstyring for offshore-prosjekter

30 Igangsatte prosjekter
Praktiske virtuelle prosjektorganisasjoner Arbeidsmiljø og utbrenthet i prosjekter Kompetanseaspektet i prosjekter Videreføring av kontraktsstandard for IT-prosjekter

31 Gjennomførte prosjekter
Forprosjekt: Etablering av NSPs prosjektportefølje Management by Projects Strategisk prosjektutvikling og -organisering Virtual Project Organisations Virtuelle prosjektorganisasjoner Managing External Relations Prosjektet og omverdenen

32 Utdanningstilbud hos NTNU og BI
PME - Project Management Education samarbeid mellom NTNU og BI Kurstilbud ved NTNU Kurstilbud ved BI

33 Nettverksvirksomhet - ulike aktiviteter
Nyhetsbrev Web - Workshops Temadager Årlig konferanse - Prosjekt 2001, 23. oktober 2001 Internasjonalt tidsskrift - PM Journal Internasjonale konferanser

34 Temadager – eksempler gjennomførte
”Bruk av IT-verktøy i prosjektorientert virksomhet” Temadag hos Statoil, Stavanger, 3. mai 2000 ”Managing organisations by projects” Temadag hos Telenor, Oslo, 13. april 2000 ”Prosjektgjennomføring i internasjonalt og flerkulturelt miljø” Temadag hos Norsk Hydro, Oslo, 7. desember 1999 ”Etikk og samfunnsansvar ved prosjektgjennomføring” Temadag hos NHO, Oslo, 15. mars 2001

35 Løpende oppdatering på NSPs hjemmesider http://www.nsp.ntnu.no
Temadager - kommende ”Finans og omstilling, IT-prosjektene & Endringsledelse” Temadag under utarbeidelse for bank og finanssektoren, 2002 ”Prosjektvurderinger i tidligfasen - CONCEPT” Temadag og workshop i samarbeid med Forsvaret, Jan/Feb 2002 ”Erfaringsoverføring mellom prosjekter” Temadag i samarbeid med Hydro, slutten av februar, uke 8, 2002 ”NSP Forskningsprosjekter 2001/2002” Temadag der forskningsresultater fra NSPs prosjekter blir presentert, Aug/Sept 2002 Løpende oppdatering på NSPs hjemmesider

36 ”Prosjekt 2002” Neste års konferanse: Sted: Oslo
Dato: Begynnelsen av september 2002 Løpende oppdatering på NSPs hjemmesider Registrer deg på Min Side for å motta informasjon om temadager, konferanser og andre aktiviteter

37 ”Veikart” for presentasjonen
Medlemskap og tilknytning Aktiviteter Formål, mål og organisasjon

38 Hvorfor være med i NSPs aktiviteter?
Intern medisin og ekstern profilering Aktiv deltagelse er nøkkelen! Samarbeid og nettverksbygging Forskning og kompetanseutvikling Sammen står vi sterkere! Eksempel: Forsvarets, Statoils og Telenors intensjon for deltagelse i NSP

39 Intern medisin og ekstern profilering
Gi organisasjonens medarbeidere en arena hvor de kan heve sin egen og organisasjonens kompetanse innen prosjektledelse Ekstern profilering Vise andre aktører i markedet at organisasjonen tar prosjektledelse på alvor, og søker å bidra til ytterligere forbedringer Snakke samme ”språk” som sine samarbeidspartnere

40 Aktiv deltagelse er nøkkelen!
Den største verdien for medlemmene ligger i aktiv deltagelse. Herunder: sette agenda utvikle og gjennomføre prosjekter implementere resultater i egen organisasjon

41 Samarbeid og nettverksbygging
Tilgjengelig nettverk av fagpersoner nasjonalt og internasjonalt Kontaktperson i de mest interessante fagmiljøene i NTNU/BI/SINTEF og samarbeidende miljøer Utveksling av erfaringer og samarbeid mellom organisasjoner i nettverket Deltakelse i NTNU`s rådgivende utvalg innen prosjektledelse Enkeltindivider kan etablere et personlige nettverk og derigjennom allianser med andre organisasjoner

42 Forskning og kompetanseutvikling
Tilgang på spisskompetanse innen prosjektledelse Initiering og deltakelse i forsknings- og utviklings prosjekter Effektivisering av prosjektgjennomføring Mulighet for hovedoppgaver gjennomført i medlemmenes organisasjoner og prosjekter

43 Sammen står vi sterkere !
Mer ut av begrensede ressurser! Flere medlemmer gir økte midler til forskning! Utvikle samarbeid prosjekter går oftere og oftere på tvers av organisasjoner Høste erfaringer på tvers av fag og bransje!

44 Eksempel: Forsvarets intensjon for deltagelse i NSP
vise medansvar som stor offentlig aktør bidra til å sette agenda bidra til å utvikle og gjennomføre prosjekter få tilgang til ny viten lettere kunne implementere resultater i egen organisasjon gjennom nettverkssamarbeid utvikle leverandører ha tilgang til studenter med tanke på diplom- og prosjektoppgaver og rekruttering

45 Hvorfor er Statoil med i NSP?
Øke verdiskapningen og bedre konkurranseevnen Vise medansvar som offentlig aktør Få tilgang til ny viten!

46 Hvorfor er Statoil med i NSP
En møteplass hvor utfordringer innenfor prosjektgjennom-føring kan diskuteres og utredes

47 Hvorfor er Statoil med i NSP
Nettverkssamarbeid tilgjengelig nettverk av fagpersoner kontaktpersoner i de mest interessante fagmiljøene NTNU/BI/SINTEF gjennomføring av anvendte forskningsprosjekter med deltagere fra nettverket

48 Hvorfor er Statoil med i NSP?
Tilgang på studenter med tanke på diplom- og prosjektoppgaver og rekruttering resultatene skal i størst mulig grad finne praktisk anvendelse hos medlemmene

49 Hvorfor er Statoil med i NSP
Aktiv deltagelse er nøkkelen! bidra til å sette agenda bidra til å utvikle og gjennomføre prosjekter tilgang på spisskompetanse innen PL

50 Utfordringer i Statoil innenfor faget PL og forskningsaktiviteter
Viktig å fokusere på relevante problemstillinger resultatene må føres kjapt tilbake og implementeres i egne metoder og verktøy!

51 Statoils deltagelse i forskningsprosjekter
Management by Projects strategisk prosjektutvikling og organisering Virtual Project Organisations virtuelle prosjekt-organisasjoner

52 Hvorfor er Telenor partner i NSP og utfordringer i IT prosjekter
Morten D. Dunham Leder, prosjektstøtte konsern

53

54

55

56

57 Samarbeidsmodell

58 Betingelser

59 Kontaktpersoner Markedskontakt Bjørn Andersen
Tlf: , Mob: Forskningskoordinator Jan Alexander Langlo Tlf: , Mob:

60 Mer informasjon ?

61 Back-up slides Transparenter med resultater fra forskningsprogrammet ”Prosjektstyring år 2000” (PS 2000)


Laste ned ppt "Norsk senter for prosjektledelse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google