Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Norsk senter for prosjektledelse Et forskningsbasert samarbeid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Norsk senter for prosjektledelse Et forskningsbasert samarbeid."— Utskrift av presentasjonen:

1 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Norsk senter for prosjektledelse Et forskningsbasert samarbeid med norsk næringsliv og forvaltning

2 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Oppbygning av presentasjonen Formål, mål og organisasjon –Gir svar på spørsmålet: ”Hva er NSP?” Aktiviteter –Gir svar på spørsmålet: ”Hva gjør NSP?” Medlemskap og tilknytning –Gir svar på spørsmålet: ”Hvorfor og hvordan delta i NSP?”

3 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning ”Veikart” for presentasjonen Medlemskap og tilknytning Aktiviteter Formål, mål og organisasjon

4 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning NSP er en videreføring av PS 2000 Medlems- organisasjoner

5 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Nøkkeltall for PS 2000 39 forskningsprosjekter Ca 50 forskere involvert 11 dr.ing.-stipendiater 349 prosjekt- og hovedfagsoppgaver 6 større konferanser –Ca 1250 konferansedeltakere Et større antall seminar og temadager 28 organisasjoner fra næringsliv og forvaltning –Et svært stort nettverk av personer

6 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Eksempel på forskningsaktiviteter (PS 2000s prosjektportefølje) 9. Styring av IT-prosjekter (Gj.føringsmod., kontrakt) 10. Usikkerhetsstyring (Risiko, muligheter) Forprosjekter 4. Livsløpsanalyse (LCP, vedlikehold) 5. Mindre ressurskrevende prosjektstyring (PS-light, standardisering) 6. Sammenlikning og analyse av store prosjekter (Benchmarking av prosjektstyring) 7. Praktisk prosjektstyring (Gj.føringsmod., SMB) 8. Prosjektorganisering (Kontrakt) 11. Virksomhetsrettet ressurs- og kompetansestyring (Metode, system) 12. Prosjektterminologi Avsluttende prosjekter

7 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Et samarbeidsnettverk innen prosjektledelse Samarbeidet er basert på medlemskap og er en møteplass for organisasjoner innen næringsliv, forvaltning, forskning og utdanning som er opptatt av kompetanseutvikling innen prosjektarbeid.

8 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Brobygger og møteplass NSP er i hovedsak en brobygger mellom ulike fagmiljø og bransjer, samt en møteplass hvor disse miljøene kan søke felles utvikling og forbedring.

9 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Hvorfor et slikt samarbeid? Bedrifter og etater kan lære av hverandre Samarbeid mellom akademia og næringsliv/ forvaltning kan gi ny impulser og innovasjoner Bidrar til økt kompetanse Etablere et fagmiljø som ikke er underkritisk Kostnadsdeling og samarbeid om oppgaver som er av felles interesse Påvirke utdanningsopplegg og forskningsaktiviteter i ved norske utdanningsinstitusjoner Internasjonalt kontaktnett

10 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Visjon Nasjonal utvikling av kompetanse innen prosjektledelse til medlemmenes nytte og internasjonal faglig anerkjennelse

11 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Hovedmålsetninger Det er medlemmene selv som setter agenda og bestemmer fokus! Virksomheten skal bidra til økt verdiskapning og bedre konkurranseevne hos medlemmene gjennom økt kompetanse innen gjennomføring av prosjekter. Næringsliv og forvaltning skal benytte NSP som en møteplass hvor utfordringer innenfor prosjektgjennomføring kan diskuteres og utredes. Relevante forskningsresultater skal i størst mulig grad finne praktisk anvendelse hos medlemmene.

12 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning NSPs målhierarki MF = Mål forskning VF = Virkemiddel forskning SF = Suksessfaktor forskning MF = Mål utdanning VF = Virkemiddel utdanning SF = Suksessfaktor utdanning MF = Mål nettverk VF = Virkemiddel nettverk SF = Suksessfaktor nettverk

13 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Forklaring - begreper Formål Mål Virkemiddel Suksessfaktor Gir en begrunnelse på aktiviteten i hvert virksomhetsområde (hvorfor) Gir svar på hva som skal gjøres innen hvert virksomhetsområde Angir hvordan målene skal nås (strategier) Representerer ulike forutsetninger som må være oppfylte for at målene skal nås.

14 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Forskningsaktiviteten Formål MF 1 MF 2 MF 3 Formålet med NSPs forskningsvirksomhet er økt verdiskapning og bedre konkurranseevne hos medlemmene og deres underleverandører, og samtidig utvikling og vedlikehold av kompetanse på internasjonalt nivå innen prosjektledelse hos NTNU, BI og SINTEF. NTNU og BI skal til enhver tid ha minst to dr. stipendiater innen prosjektledelse som arbeider med problemstillinger av interesse for medlemmene. Det skal hvert år gjennomføres minst to anvendte forsknings- prosjekter med utgangspunkt i problemstillinger fra medlemmene og med aktiv deltagelse fra minst to medlemmer. Resultater fra NSP og PS 2000 skal også spres til andre enn NSPs medlemmer.

15 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Utdanningsaktiviteten Formål MU 1 MU 2 MU 3 Formålet med NSPs utdanningsvirksomhet er å sikre at NTNU og BI kan tilby grunnutdanning og etter- og videreutdanning på internasjonalt nivå innen prosjektledelse til norsk næringsliv og forvaltning. Stille forskningsresultater til disposisjon for NTNUs og Bis utdanningsvirksomhet innen prosjektledelse. Stille ressurspersoner fra NSPs nettverk til disposisjon for NTNUs og BIs etter- og videreutdanning. Gjennomføre minst 10 studentarbeider per år hos medlemmene eller utenlandske alliansepartnere.

16 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Nettverksaktiviteten Formål MN 1 MN 2 MN 3 MN 4 MN 5 Formålet med NSPs nettverksvirksomhet er å skape innovasjoner og spre informasjon gjennom å opprettholde en møteplass for akademia, næringsliv og forvaltning. Vedlikeholde et dynamisk nettsted og utgi minst tre nyhetsbrev per år. Arrangere én årlig konferansedag. Arrangere minst fire temadager per år. Verve nye medlemmer slik at det innen utgangen av 2000 er minst 12 medlemmer og innen utgangen av 2001 minst 25 medlemmer. Etablere samarbeid med minst tre utenlandske universiteter eller forskningsinstitusjoner

17 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Organisasjon

18 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning En virtuell organisasjon! En liten ledelse koordinerer aktiviteten! Er basert på samarbeid mellom organisasjoner! Har medlemsorganisasjoner som er pådrivere for aktiviteten i senteret! Gjennomfører aktivitetene gjennom tett samarbeid i medlemmenes kombinerte ressursnettverk!

19 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Styresammensetning 1 representant fra hver organisasjon med partnerskap (seks organisasjoner pr 29. mars 2001) 1 representant per 10 medlem (tre organisasjoner pr 29. mars 2001) 2 representanter fra NTNU 2 representanter fra BI 1 representant fra SINTEF

20 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning “Founding members” Forsvaret - Statens Vegvesen Vegdirektoratet Telenor StatoilStatsbygg Norsk Hydro ASA Norsk senter for prosjektledelse

21 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Medlemmer Kongsberg Gruppen ASA PTL Løken AS Metier Scandinavia AS Cap Gemini Ernst & Young PROMIS AS Norconsult Dovregruppen AS NCC Anlegg AS TerraMar AS Norges Bank Det Norske Veritas Prosjektplassen.no

22 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Senterledelsen

23 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning NSPs ressursnettverk Medlemsorganisasjonenes ressurser og nettverk Akademiske ressurser Tilknyttede, uavhengige ressurser

24 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Akademiske ressurser NTNU –Institutt for bygg- og anleggsteknikk –Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse –Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk BI –Institutt for teknologiledelse –Senter for lederutvikling SINTEF –Teknologiledelse

25 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning ”Veikart” for presentasjonen Medlemskap og tilknytning Aktiviteter Formål, mål og organisasjon

26 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Virksomhetsområder Forskning –Gjennomføring av anvendte forskningsprosjekter med deltagere fra nettverket –Doktorgradsutdanning Utdanning –Bidrag til utvikling innen NTNUs og BIs grunn-, etter- og videreutdanning Nettverk –Temadager, konferanser, nyhetsbrev, web, etc

27 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Forskningsmodell Arbeidsseminar eller input fra andre forskningsprosjekter Forslag til prosjektbeskrivelse utformes Presentasjon av beskrivelse(r) for styret Prioriteringer gjøres/vedtak fattes Forprosjekter igangsettes Presentasjon av forprosjekt for styret Igangkjøring av hovedprosjekt hvis beslutningsunderlag foreligger Prosjektplan utformes (KTR) Ideer Prioriteringer gjøres/vedtak fattes

28 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Identifiserte forskningsområder (etter medlemskonsultasjoner) Prosjektorganisasjon og samspill –utfordringer og muligheter i å utnytte ulike organisasjons- og samarbeidsformer Virtuelle prosjektorganisasjoner –utfordringer knyttet til globalisering, virtuelle og distribuerte team Business by Projects –utfordringer knyttet til innføring av prosjektbasert forretnings- virksomhet Best Practice in Project Execution –kartlegging av beste praksis og definering av nye oppfølgings- parametre Prosjektstrategier med fokus på kortere gjennomføringstid

29 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Igangsatte prosjekter Ekstern finansiering BONUS-prosjektet: Gjennomføring av store prosjekter med fokus på tidligfase og usikkerhetsstyring DEMO 2000: Tidligfase og usikkerhetsstyring for offshore- prosjekter

30 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Igangsatte prosjekter Praktiske virtuelle prosjektorganisasjoner Arbeidsmiljø og utbrenthet i prosjekter Kompetanseaspektet i prosjekter Videreføring av kontraktsstandard for IT-prosjekter

31 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Gjennomførte prosjekter Forprosjekt: Etablering av NSPs prosjektportefølje Management by Projects –Strategisk prosjektutvikling og -organisering Virtual Project Organisations –Virtuelle prosjektorganisasjoner Managing External Relations –Prosjektet og omverdenen

32 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Utdanningstilbud hos NTNU og BI PME - Project Management Education –samarbeid mellom NTNU og BI Kurstilbud ved NTNU –http://www.prosjektledelse.ntnu.no Kurstilbud ved BI –http://www.bi.no

33 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Nettverksvirksomhet - ulike aktiviteter Nyhetsbrev Web - http://www.nsp.ntnu.no Workshops Temadager Årlig konferanse - Prosjekt 2001, 23. oktober 2001 Internasjonalt tidsskrift - PM Journal Internasjonale konferanser

34 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Temadager – eksempler gjennomførte ”Bruk av IT-verktøy i prosjektorientert virksomhet” Temadag hos Statoil, Stavanger, 3. mai 2000 ”Managing organisations by projects” Temadag hos Telenor, Oslo, 13. april 2000 ”Prosjektgjennomføring i internasjonalt og flerkulturelt miljø” Temadag hos Norsk Hydro, Oslo, 7. desember 1999 ”Etikk og samfunnsansvar ved prosjektgjennomføring” Temadag hos NHO, Oslo, 15. mars 2001

35 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Temadager - kommende ”Finans og omstilling, IT-prosjektene & Endringsledelse” Temadag under utarbeidelse for bank og finanssektoren, 2002 ”Prosjektvurderinger i tidligfasen - CONCEPT” Temadag og workshop i samarbeid med Forsvaret, Jan/Feb 2002 ”Erfaringsoverføring mellom prosjekter” Temadag i samarbeid med Hydro, slutten av februar, uke 8, 2002 ”NSP Forskningsprosjekter 2001/2002” Temadag der forskningsresultater fra NSPs prosjekter blir presentert, Aug/Sept 2002 Løpende oppdatering på NSPs hjemmesider http://www.nsp.ntnu.no

36 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning ”Prosjekt 2002” Neste års konferanse: Sted: Oslo Dato: Begynnelsen av september 2002 Løpende oppdatering på NSPs hjemmesider Registrer deg på Min Side for å motta informasjon om temadager, konferanser og andre aktiviteter

37 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning ”Veikart” for presentasjonen Medlemskap og tilknytning Aktiviteter Formål, mål og organisasjon

38 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Hvorfor være med i NSPs aktiviteter? Intern medisin og ekstern profilering Aktiv deltagelse er nøkkelen! Samarbeid og nettverksbygging Forskning og kompetanseutvikling Sammen står vi sterkere! Eksempel: Forsvarets, Statoils og Telenors intensjon for deltagelse i NSP

39 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Intern medisin og ekstern profilering Intern medisin –Gi organisasjonens medarbeidere en arena hvor de kan heve sin egen og organisasjonens kompetanse innen prosjektledelse Ekstern profilering –Vise andre aktører i markedet at organisasjonen tar prosjektledelse på alvor, og søker å bidra til ytterligere forbedringer –Snakke samme ”språk” som sine samarbeidspartnere

40 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Aktiv deltagelse er nøkkelen! Den største verdien for medlemmene ligger i aktiv deltagelse. Herunder: – sette agenda – utvikle og gjennomføre prosjekter – implementere resultater i egen organisasjon

41 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Samarbeid og nettverksbygging Tilgjengelig nettverk av fagpersoner nasjonalt og internasjonalt Kontaktperson i de mest interessante fagmiljøene i NTNU/BI/SINTEF og samarbeidende miljøer Utveksling av erfaringer og samarbeid mellom organisasjoner i nettverket Deltakelse i NTNU`s rådgivende utvalg innen prosjektledelse Enkeltindivider kan etablere et personlige nettverk og derigjennom allianser med andre organisasjoner

42 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Forskning og kompetanseutvikling Tilgang på spisskompetanse innen prosjektledelse Initiering og deltakelse i forsknings- og utviklings prosjekter Effektivisering av prosjektgjennomføring Mulighet for hovedoppgaver gjennomført i medlemmenes organisasjoner og prosjekter

43 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Sammen står vi sterkere ! Mer ut av begrensede ressurser! –Flere medlemmer gir økte midler til forskning! Utvikle samarbeid –prosjekter går oftere og oftere på tvers av organisasjoner Høste erfaringer på tvers av fag og bransje!

44 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Eksempel: Forsvarets intensjon for deltagelse i NSP vise medansvar som stor offentlig aktør bidra til å sette agenda bidra til å utvikle og gjennomføre prosjekter få tilgang til ny viten lettere kunne implementere resultater i egen organisasjon gjennom nettverkssamarbeid utvikle leverandører ha tilgang til studenter med tanke på diplom- og prosjektoppgaver og rekruttering

45 Hvorfor er Statoil med i NSP? Øke verdiskapningen og bedre konkurranseevnen Vise medansvar som offentlig aktør Få tilgang til ny viten!

46 Hvorfor er Statoil med i NSP En møteplass hvor utfordringer innenfor prosjektgjennom-føring kan diskuteres og utredes

47 Hvorfor er Statoil med i NSP Nettverkssamarbeid –tilgjengelig nettverk av fagpersoner –kontaktpersoner i de mest interessante fagmiljøene NTNU/BI/SINTEF –gjennomføring av anvendte forskningsprosjekter med deltagere fra nettverket

48 Hvorfor er Statoil med i NSP? –Tilgang på studenter med tanke på diplom- og prosjektoppgaver og rekruttering –resultatene skal i størst mulig grad finne praktisk anvendelse hos medlemmene

49 Hvorfor er Statoil med i NSP Aktiv deltagelse er nøkkelen! –bidra til å sette agenda –bidra til å utvikle og gjennomføre prosjekter –tilgang på spisskompetanse innen PL

50 Utfordringer i Statoil innenfor faget PL og forskningsaktiviteter Viktig å fokusere på relevante problemstillinger resultatene må føres kjapt tilbake og implementeres i egne metoder og verktøy!

51 Statoils deltagelse i forskningsprosjekter Management by Projects –strategisk prosjektutvikling og organisering Virtual Project Organisations –virtuelle prosjekt- organisasjoner

52 Hvorfor er Telenor partner i NSP og utfordringer i IT prosjekter Morten D. Dunham Leder, prosjektstøtte konsern

53

54

55

56

57 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Samarbeidsmodell

58 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Betingelser

59 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Kontaktpersoner Markedskontakt Bjørn Andersen E-mail: Bjorn.Andersen@indman.sintef.no Tlf: 73 59 05 61, Mob: 926 02 882 Forskningskoordinator Jan Alexander Langlo E-mail: Jan.A.Langlo@indman.sintef.no Tlf: 73 59 05 54, Mob: 922 48 747

60 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Mer informasjon ? http://www.nsp.ntnu.no

61 Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Back-up slides Transparenter med resultater fra forskningsprogrammet ”Prosjektstyring år 2000” (PS 2000)


Laste ned ppt "Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Norsk senter for prosjektledelse Et forskningsbasert samarbeid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google