Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Nye læreplaner – føringer og konsekvenser Danielsen skole 29. april 2005 Stein Dankert Kolstø Institutt for fysikk og teknologi Universitetet i Bergen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Nye læreplaner – føringer og konsekvenser Danielsen skole 29. april 2005 Stein Dankert Kolstø Institutt for fysikk og teknologi Universitetet i Bergen."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Nye læreplaner – føringer og konsekvenser Danielsen skole 29. april 2005 Stein Dankert Kolstø Institutt for fysikk og teknologi Universitetet i Bergen

2 2 Oversikt Føringer Føringer Utfordringer Utfordringer Holdningsmål Holdningsmål Høring Høring

3 3 FØRINGER

4 4 Kompetansebegrepet 1NA før 1NA før Elevene skal kjenne til strålingskilder i vårt miljø, … Elevene skal kjenne til strålingskilder i vårt miljø, … Vg1 i høringsutkast Vg1 i høringsutkast Elevene skal kunne forklare … hovedkjennetegn på ulike typer ioniserende stråling Elevene skal kunne forklare … hovedkjennetegn på ulike typer ioniserende stråling Nye verb! Nye verb! Verbene synliggjør tolkning av kompetanser! Verbene synliggjør tolkning av kompetanser!

5 5 Elevens sluttkompetanse Ikke krav til læreren, men eleven Ikke krav til læreren, men eleven L97 i Norsk L97 i Norsk Elevane skal få øving i å skrive i ulike sjangrar, Elevane skal få øving i å skrive i ulike sjangrar, Høringsutkast for Norsk Høringsutkast for Norsk eleven skal kunne mestre ulike skriverroller etter situasjon og formål, eleven skal kunne mestre ulike skriverroller etter situasjon og formål,

6 6 Grunnleggende ferdigheter … skal prioriteres og gis spesiell oppmerksomhet i opplæringen i alle fag… … skal prioriteres og gis spesiell oppmerksomhet i opplæringen i alle fag… på fagets premisser… på fagets premisser… Hva innebærer dette? Hva innebærer dette? Hva skal de nå bli god på? Hva skal de nå bli god på? Noen nye muligheter? Noen nye muligheter? Se etter hvilke verb som er valgt brukt! Se etter hvilke verb som er valgt brukt!

7 7 Kompetansemål – verb eks. Grunnleggende ferdigheter i faget Grunnleggende ferdigheter i faget Eks. Bærekraftig utvikling Eks. Bærekraftig utvikling Vårt forslag Vårt forslag Greie ut om, anvende, planlegge, gjennomføre, identifisere, vurdere, beskrive, Greie ut om, anvende, planlegge, gjennomføre, identifisere, vurdere, beskrive, Høringsutkast Høringsutkast Forklare, vurdere, beskrive Forklare, vurdere, beskrive

8 8 Utfordring: Evaluerbarhet Kultur for læring Kultur for læring En forutsetning [for å fortsette med standardbasert vurdering] er at målene i læreplanene er slik formulert at det er mulig å gjennomføre standardbasert vurdering. (s39) En forutsetning [for å fortsette med standardbasert vurdering] er at målene i læreplanene er slik formulert at det er mulig å gjennomføre standardbasert vurdering. (s39)  ”forklare hvordan nordlys oppstår” Eksamensoppgave eller læreplanmål? Eksamensoppgave eller læreplanmål? ” kritisk vurdere informasjon om genteknologi” ” kritisk vurdere informasjon om genteknologi” Åpne og virkelighetsnære oppgaver Åpne og virkelighetsnære oppgaver Åpne og virkelighetsnære oppgaver i nasjonale prøver i matematikk? Åpne og virkelighetsnære oppgaver i nasjonale prøver i matematikk?

9 9 Utfordring: Praktiske arbeidsmåter … avgjørelser som gjelder organisering, metoder og arbeidsmåter skal overlates til lærestedene. … avgjørelser som gjelder organisering, metoder og arbeidsmåter skal overlates til lærestedene. Ref: Retningslinjer for arbeid med læreplaner I fag, s.3 Ref: Retningslinjer for arbeid med læreplaner I fag, s.3Retningslinjer for arbeid med læreplaner I fagRetningslinjer for arbeid med læreplaner I fag Ønskelig å vektlegge praktisk arbeid? Ønskelig å vektlegge praktisk arbeid? Det praktiske må formuleres som kompetanser Det praktiske må formuleres som kompetanser Eks vitenskapsfagets metoder Eks vitenskapsfagets metoder Eks utstyr som skal kunne mestres Eks utstyr som skal kunne mestres

10 10 KORTFATTET

11 11 Tydelig og mindre detaljert De nye læreplanene skal gjøres mindre detaljerte, og sentrale sider ved innholdet skal prioriteres og gis større oppmerksomhet. De nye læreplanene skal gjøres mindre detaljerte, og sentrale sider ved innholdet skal prioriteres og gis større oppmerksomhet. Kompetansemålene skal være slik utformet at de er egnet som grunnlag for dialog mellom alle aktører som er involvert i opplæringen Kompetansemålene skal være slik utformet at de er egnet som grunnlag for dialog mellom alle aktører som er involvert i opplæringen Ref: Retningslinjer for arbeid med læreplaner i fag, s.3 Ref: Retningslinjer for arbeid med læreplaner i fag, s.3Retningslinjer for arbeid med læreplaner i fagRetningslinjer for arbeid med læreplaner i fag

12 12 Klart eller kortfattet? 15. januar gjøre greie for stråling fra sola og hva som er grunnlaget for denne strålingen (fusjon), forklare hvilken funksjon ozonlaget har i atmosfæren, årsaken til svekket ozonlag og hvorfor soling både kan være helsebringende og skadelig gjøre greie for stråling fra sola og hva som er grunnlaget for denne strålingen (fusjon), forklare hvilken funksjon ozonlaget har i atmosfæren, årsaken til svekket ozonlag og hvorfor soling både kan være helsebringende og skadeligHøringsutkastet  forklare stråling fra sola og ozonlagets funksjon i atmosfæren Bra for PISA og TIMMS prestasjoner? Bra for PISA og TIMMS prestasjoner? Less is more? Less is more? Åpent for fordypning? Åpent for fordypning? Åpent for fortolkning ? Åpent for fortolkning ?

13 13 Uklart men kortfattet? ”Elevene skal etter endt 7. trinn være i stand til å ”Elevene skal etter endt 7. trinn være i stand til å sammenlikne og måle været og framstille resultatene grafisk sammenlikne og måle været og framstille resultatene grafisk Læreplangruppens forslag Læreplangruppens forslag forklare de vanligste værsymbolene som brukes i fjernsynskanalene og i avisene forklare de vanligste værsymbolene som brukes i fjernsynskanalene og i avisene bygge en enkel værstasjon, måle temperatur, trykk, nedbør og vind, framstille resultatene grafisk og sammenlikne egne resultater med værinformasjon i mediene bygge en enkel værstasjon, måle temperatur, trykk, nedbør og vind, framstille resultatene grafisk og sammenlikne egne resultater med værinformasjon i mediene

14 14 Kompetansemål Alt fagstoff er ikke med i læreplanen Alt fagstoff er ikke med i læreplanen Det betyr ikke at det ikke skal undervises Det betyr ikke at det ikke skal undervises Læreplanene beskriver kompetansemål Læreplanene beskriver kompetansemål Den profesjonelle lærer skal selv identifisere nødvendig kunnskapsstoff Den profesjonelle lærer skal selv identifisere nødvendig kunnskapsstoff Forutsetter høy faglig og fagdidaktisk kompetanse Forutsetter høy faglig og fagdidaktisk kompetanse

15 15 Konsekvenser av korte og åpne målformuleringer Hvem skal definere lærestoffet? Hvem skal definere lærestoffet? Ønsker lokal frihet til lærere, og elever? Ønsker lokal frihet til lærere, og elever? Antar faglærer vet hvilke delemner hvert emne innebærer? Antar faglærer vet hvilke delemner hvert emne innebærer? Gir lærebokforfatterne definisjonsmakten? Gir lærebokforfatterne definisjonsmakten? ”Utfordring” ”Utfordring” Forutsetter høy faglig kompetanse hos lærere i hele løpet – i alle fag! Forutsetter høy faglig kompetanse hos lærere i hele løpet – i alle fag!

16 16 HOLDNINGSMÅL

17 17 Utfordring: Holdningsmål Kultur for læring Kultur for læring Skolen skal også utvikle elevene slik at de kan stille seg kritiske til samfunnsutviklingen. Skolen skal stimulere til utvikling av samfunnsborgere som er kritiske, men som også har tro på fremtiden. (kap. 4.2) Skolen skal også utvikle elevene slik at de kan stille seg kritiske til samfunnsutviklingen. Skolen skal stimulere til utvikling av samfunnsborgere som er kritiske, men som også har tro på fremtiden. (kap. 4.2)

18 18 Holdningsmål – kritisk tenkning naturfag Vektlegge kritisk tenkning Vektlegge kritisk tenkning Om GF: Å argumentere for egne vurderinger … er viktig i naturfag Om GF: Å argumentere for egne vurderinger … er viktig i naturfag usikkerhet og feilkilder i målinger og resultater usikkerhet og feilkilder i målinger og resultater  kritisk vurdere informasjon om genteknologi Læreplangruppen Læreplangruppen vurdere argumenter for viktigheten av biologisk mangfold vurdere argumenter for viktigheten av biologisk mangfold beskrive fordeler og ulemper knyttet til bruk av antibiotika mot noen vanlige sykdommer beskrive fordeler og ulemper knyttet til bruk av antibiotika mot noen vanlige sykdommer finne fram til informasjon om allergier og noen vanlige sykdommer, lese og vurdere informasjonen og presentere resultatet finne fram til informasjon om allergier og noen vanlige sykdommer, lese og vurdere informasjonen og presentere resultatet

19 19 Holdningsmål – bærekraftig utvikling i naturfag Naturvitenskap verdifullt og viktig? Naturvitenskap verdifullt og viktig? Friluftsliv og naturglede? (jf. ↓) Friluftsliv og naturglede? (jf. ↓) Bærekraftig utvikling samt risikovurdering? Bærekraftig utvikling samt risikovurdering? Kunnskapsbasert holdningsendring? Kunnskapsbasert holdningsendring? Dikutere etiske utfordringer? Dikutere etiske utfordringer? Holdningsmål bare indirekte ”mellom linjene”? Holdningsmål bare indirekte ”mellom linjene”? ENØK? ENØK?

20 20 Holdningsmål og presisjon Vg1 Vg1 greie ut om (forklare) føre-var prinsippet og begrepet bærekraftig utvikling og anvende dem i diskusjoner om lokale og globale (i forhold til) miljøutfordringer og i forhold til urfolk greie ut om (forklare) føre-var prinsippet og begrepet bærekraftig utvikling og anvende dem i diskusjoner om lokale og globale (i forhold til) miljøutfordringer og i forhold til urfolk identifisere (vurdere) miljøaspekt ved forbruksvalg og energibruk og vurdere argumenter knyttet til kjøp, bruk, avfall og gjenbruk av noen vanlige forbruksvarer identifisere (vurdere) miljøaspekt ved forbruksvalg og energibruk og vurdere argumenter knyttet til kjøp, bruk, avfall og gjenbruk av noen vanlige forbruksvarer

21 21 Holdningsmål i samfunnsfag R94 Samfunnslære Vk1 R94 Samfunnslære Vk1 Elevene skal ha kunnskap om sosialisering og kunne utvikle en ansvarlig holdning i samhandling med andre Elevene skal ha kunnskap om sosialisering og kunne utvikle en ansvarlig holdning i samhandling med andre Høringsutkast for Samfunnsfag Høringsutkast for Samfunnsfag  gi eksempler på og drøfte demokrati som styreform  OK at alle holdningsmål er indirekte?

22 22 OPPSUMMERING

23 23 Hvordan lese læreplanene – en oppsummering Kompetansemål Kompetansemål Lærer må identifisere nødvendig kunnskapsstoff Lærer må identifisere nødvendig kunnskapsstoff Basisferdigheter (kompetanser) Basisferdigheter (kompetanser) Se etter hvilke verb som er brukt Se etter hvilke verb som er brukt Holdningsmål Holdningsmål Kompetansemål, men elevene må kunne drøfte, begrunne, vurdere ulike standpunkt Kompetansemål, men elevene må kunne drøfte, begrunne, vurdere ulike standpunkt Og dermed møte normer og utvikle seg / bli sosialisert inn i samfunnets normer Og dermed møte normer og utvikle seg / bli sosialisert inn i samfunnets normer

24 24 Høringsuttalelser Rammene vanskelige å endre Rammene vanskelige å endre Kompetansemål Kompetansemål Kortfattede Kortfattede Få kulepunkter Få kulepunkter Evaluerbare Evaluerbare Basisferdigheter Basisferdigheter Faglige detaljer lettere å endre Faglige detaljer lettere å endre Flytt tema ut og inn, opp og ned Flytt tema ut og inn, opp og ned Et nytt punkt inn krever et gammelt ut Et nytt punkt inn krever et gammelt ut

25 25


Laste ned ppt "1 Nye læreplaner – føringer og konsekvenser Danielsen skole 29. april 2005 Stein Dankert Kolstø Institutt for fysikk og teknologi Universitetet i Bergen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google