Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nye læreplaner – føringer og konsekvenser

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nye læreplaner – føringer og konsekvenser"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nye læreplaner – føringer og konsekvenser
Danielsen skole 29. april 2005 Stein Dankert Kolstø Institutt for fysikk og teknologi Universitetet i Bergen

2 Oversikt Føringer Utfordringer Holdningsmål Høring

3 FØRINGER

4 Kompetansebegrepet 1NA før Vg1 i høringsutkast Nye verb!
Elevene skal kjenne til strålingskilder i vårt miljø, … Vg1 i høringsutkast Elevene skal kunne forklare … hovedkjennetegn på ulike typer ioniserende stråling Nye verb! Verbene synliggjør tolkning av kompetanser!

5 Elevens sluttkompetanse
Ikke krav til læreren, men eleven L97 i Norsk Elevane skal få øving i å skrive i ulike sjangrar, Høringsutkast for Norsk eleven skal kunne mestre ulike skriverroller etter situasjon og formål,

6 Grunnleggende ferdigheter
… skal prioriteres og gis spesiell oppmerksomhet i opplæringen i alle fag… på fagets premisser… Hva innebærer dette? Hva skal de nå bli god på? Noen nye muligheter? Se etter hvilke verb som er valgt brukt!

7 Kompetansemål – verb eks.
Grunnleggende ferdigheter i faget Eks. Bærekraftig utvikling Vårt forslag Greie ut om, anvende, planlegge, gjennomføre, identifisere, vurdere, beskrive, Høringsutkast Forklare, vurdere, beskrive

8 Utfordring: Evaluerbarhet
Kultur for læring En forutsetning [for å fortsette med standardbasert vurdering] er at målene i læreplanene er slik formulert at det er mulig å gjennomføre standardbasert vurdering. (s39) ”forklare hvordan nordlys oppstår” Eksamensoppgave eller læreplanmål? ” kritisk vurdere informasjon om genteknologi” Åpne og virkelighetsnære oppgaver Åpne og virkelighetsnære oppgaver i nasjonale prøver i matematikk?

9 Utfordring: Praktiske arbeidsmåter
… avgjørelser som gjelder organisering, metoder og arbeidsmåter skal overlates til lærestedene. Ref: Retningslinjer for arbeid med læreplaner I fag, s.3 Ønskelig å vektlegge praktisk arbeid? Det praktiske må formuleres som kompetanser Eks vitenskapsfagets metoder Eks utstyr som skal kunne mestres

10 KORTFATTET

11 Tydelig og mindre detaljert
De nye læreplanene skal gjøres mindre detaljerte, og sentrale sider ved innholdet skal prioriteres og gis større oppmerksomhet. Kompetansemålene skal være slik utformet at de er egnet som grunnlag for dialog mellom alle aktører som er involvert i opplæringen Ref: Retningslinjer for arbeid med læreplaner i fag, s.3 Læreplanene skal inneholde tydelige kompetansemål for hva elevene/lærlingene skal kunne mestre etter opplæring på ulike trinn,

12 Klart eller kortfattet?
15. januar gjøre greie for stråling fra sola og hva som er grunnlaget for denne strålingen (fusjon), forklare hvilken funksjon ozonlaget har i atmosfæren, årsaken til svekket ozonlag og hvorfor soling både kan være helsebringende og skadelig Høringsutkastet forklare stråling fra sola og ozonlagets funksjon i atmosfæren Bra for PISA og TIMMS prestasjoner? Less is more? Åpent for fordypning? Åpent for fortolkning?

13 Uklart men kortfattet? ”Elevene skal etter endt 7. trinn være i stand til å sammenlikne og måle været og framstille resultatene grafisk Læreplangruppens forslag forklare de vanligste værsymbolene som brukes i fjernsynskanalene og i avisene bygge en enkel værstasjon, måle temperatur, trykk, nedbør og vind, framstille resultatene grafisk og sammenlikne egne resultater med værinformasjon i mediene

14 Kompetansemål Alt fagstoff er ikke med i læreplanen
Det betyr ikke at det ikke skal undervises Læreplanene beskriver kompetansemål Den profesjonelle lærer skal selv identifisere nødvendig kunnskapsstoff Forutsetter høy faglig og fagdidaktisk kompetanse

15 Konsekvenser av korte og åpne målformuleringer
Hvem skal definere lærestoffet? Ønsker lokal frihet til lærere, og elever? Antar faglærer vet hvilke delemner hvert emne innebærer? Gir lærebokforfatterne definisjonsmakten? ”Utfordring” Forutsetter høy faglig kompetanse hos lærere i hele løpet – i alle fag!

16 HOLDNINGSMÅL

17 Utfordring: Holdningsmål
Kultur for læring Skolen skal også utvikle elevene slik at de kan stille seg kritiske til samfunnsutviklingen. Skolen skal stimulere til utvikling av samfunnsborgere som er kritiske, men som også har tro på fremtiden. (kap. 4.2)

18 Holdningsmål – kritisk tenkning naturfag
Vektlegge kritisk tenkning Om GF: Å argumentere for egne vurderinger … er viktig i naturfag usikkerhet og feilkilder i målinger og resultater kritisk vurdere informasjon om genteknologi Læreplangruppen vurdere argumenter for viktigheten av biologisk mangfold beskrive fordeler og ulemper knyttet til bruk av antibiotika mot noen vanlige sykdommer finne fram til informasjon om allergier og noen vanlige sykdommer, lese og vurdere informasjonen og presentere resultatet

19 Holdningsmål – bærekraftig utvikling i naturfag
Naturvitenskap verdifullt og viktig? Friluftsliv og naturglede? (jf. ↓) Bærekraftig utvikling samt risikovurdering? Kunnskapsbasert holdningsendring? Dikutere etiske utfordringer? Holdningsmål bare indirekte ”mellom linjene”? ENØK?

20 Holdningsmål og presisjon
Vg1 greie ut om (forklare) føre-var prinsippet og begrepet bærekraftig utvikling og anvende dem i diskusjoner om lokale og globale (i forhold til) miljøutfordringer og i forhold til urfolk identifisere (vurdere) miljøaspekt ved forbruksvalg og energibruk og vurdere argumenter knyttet til kjøp, bruk, avfall og gjenbruk av noen vanlige forbruksvarer

21 Holdningsmål i samfunnsfag
R94 Samfunnslære Vk1 Elevene skal ha kunnskap om sosialisering og kunne utvikle en ansvarlig holdning i samhandling med andre Høringsutkast for Samfunnsfag gi eksempler på og drøfte demokrati som styreform OK at alle holdningsmål er indirekte?

22 OPPSUMMERING

23 Hvordan lese læreplanene – en oppsummering
Kompetansemål Lærer må identifisere nødvendig kunnskapsstoff Basisferdigheter (kompetanser) Se etter hvilke verb som er brukt Holdningsmål Kompetansemål, men elevene må kunne drøfte, begrunne, vurdere ulike standpunkt Og dermed møte normer og utvikle seg / bli sosialisert inn i samfunnets normer

24 Høringsuttalelser Rammene vanskelige å endre
Kompetansemål Kortfattede Få kulepunkter Evaluerbare Basisferdigheter Faglige detaljer lettere å endre Flytt tema ut og inn, opp og ned Et nytt punkt inn krever et gammelt ut

25


Laste ned ppt "Nye læreplaner – føringer og konsekvenser"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google