Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fraksjonering Dag Rune Olsen Institutt for Kreftforskning - Radiumhospitalet, Universitetet i Oslo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fraksjonering Dag Rune Olsen Institutt for Kreftforskning - Radiumhospitalet, Universitetet i Oslo."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fraksjonering Dag Rune Olsen Institutt for Kreftforskning - Radiumhospitalet, Universitetet i Oslo

2 Fraksjonering n Den franske og den tyske ‘skole’ hadde ulike tilnærming til hvor stor stråledose som skulle gis per behandling. n Eksperimenter viste at ved å dele behandlingen opp i flere, mindre doser kunne en større total dose gis for samme grad av effekt mot testikler hos sau.

3 Fraksjonering Strandqvist var av de aller første som forsøkte å kvantifisere den doseøkning som måtte til for å oppnå samme effekt ved behandlinger som strekte seg over lengre tid.

4 Fraksjoneringsregimer n n Konvensjonell fraksjonering: en behandl. pr. dag á 2.0 Gy, 5 dager pr. uke n n Hyperfraksjonering: doser pr. fraksjon mindre enn 2.0 Gy pr. fraksjon; ellers om over. n n Hypofraksjonering: doser pr. fraksjon større enn 2.0 Gy pr. fraksjon; ellers om over. n n Akselerert fraksjoning: Flere behandl. pr. dag; kortere tot. behandl. tid.

5 Fraksjoneringsregimer n n Noen kombinasjonsregimer: – –Hyperfraksjonert, akselerert behandling: kombinasjon av ’finere’ fraksjonering og kortere total behandlingstid. – –CHART: ’contineous hyperfractionated accelerated radiotherapy’; 3 fraksjoner pr. dag, hver med en dose lavere enn 2.0 Gy. – –Concomitant boost: hypofraksjonert bestråling av GTV, konvensjonell fraksjonering mot CTV. – –...

6 Fraksjonering Kliniske studier har vist at ved å dele opp en gitt dose i flere fraksjoner vil frekvensen av sene effekter avta.

7 Fraksjonering n LQ-formelen beskriver celleoverlevelse etter en enkelt akutt bestråling: SF=e -(  *d+  *d 2 ) n Klinisk stråleterapi gis derimot fraksjonert; d.v.s. oftest som en behandling pr. dag á 2 Gy, 5 dager i uken.  -kill  -kill

8 Fraksjonering Dersom det gis til- strekkelig tid mellom hver fraksjon vil: –subletale (ikke dødelige) skader repareres –celleoverlevelseskurv en ‘repeterer seg selv’

9 Fraksjoneringsfølsomhet Ved lav  : Ved lav  : Fraksjonering øker celleoverlevelse betydelig Ved høy  : Ved høy  : Fraksjonering øker celleoverlevelse i mindre grad  =10  =2-3 SF=e -(  *d+  *d 2 )

10 Fraksjoneringsfølsomhet Typisk  -verdier for tumorvev er ca. 10 Gy.

11 Fraksjoneringsfølsomhet Typisk  -verdier for sentreagerende vev er ca. 3 Gy.

12 Fraksjoneringsfølsomhet Typisk  -verdier for akuttreagerende vev er ca. 10 Gy; altså det samme som tumorvev.

13 Fraksjoneringsfølsomhet Typisk  -verdier for tumorvev er ca. 10 Gy. Typisk  -verdier for sentreagerende vev er ca. 3 Gy. Typisk  -verdier for akuttreagerende vev er ca. 10 Gy; altså det samme som tumorvev.

14 Fraksjoneringsfølsomhet M. Saunders et al, Lancet Oncology, 2001  =10  =2-3 n Akutte effekter og tumoreffekt er mindre ‘fraksjonerings-følsom’ enn sent-reagerende normalvev n Gjennom fraksjonering kan terapeutisk ratio bedres Effect per unit dose

15 Fraksjoneringsregimer. EORTC hyperfraksjoneringsstudie for pharynx-cancer. t umorkontroll senbivirkninger Hyper- fraksjonering gir en bedre terapeutisk ratio, og tillater dermed dose- eskalering. Samme grad av seneffekter skal dermed oppnås, mens grad av tumorkontroll forventes økt sammenlignet med konvensjonelle regimer.

16 Fraksjoneringsregimer CHART hos NSCLC- pasienter n 1.5 Gy x 3 pr. dag n D=54 Gy n Tot. behandlingstid = 12 dager n 563 pts. NSCLC n...

17 Fraksjoneringsregimer Overlevelse etter CHART hos NSCLC- pasienter synes høyere enn ved konvensjonelt fraksjonert stråleterapi M. Saunders et al, Lancet, 1997

18 Fraksjoneringsregimer M. Saunders et al, Lancet, 1997

19 Fraksjoneringsregimer M. Saunders et al, Lancet, 1997 Som forventet er det en økt akutt- respons hos CHART- pasienter sammenlignet med konvensjonelt fraksjonert behandling

20 Fraksjoneringsregimer CAIR hos H&N- pasienter n 2.0 Gy x 1 pr. dag n 7 behandlinger pr. uke n D=66 Gy n 100 pts. med H&N-cancer n...

21 Fraksjoneringsregimer K. Skladowski et al, Radiother. Oncol., 2000 3-års ’follow-up’ viser bedre lokal tumorkontroll hos pts. som er behandlet i h.h.t. CAIR enn konvensjonelt bestrålte pts.

22 Fraksjoneringsregimer K. Skladowski et al, Radiother. Oncol., 2000 Akutt mukosa- reaksjon viser seg å være forhøyet ved CAIR; dette er forenlig med fraksjonerings- teori

23 Fraksjoneringsregimer K. Skladowski et al, Radiother. Oncol., 2000 CAIR-pts. viste forhøyet grad av begynnende nekrose; dose pr. fraksjon ble dermed redusert til 1.8 Gy. OBS ! Små tall.

24 Fraksjoneringsregimer ART hos H&N- pasienter n 1.8 Gy x 2 pr. dag n 5 behandlinger pr. uke n D=59.4 Gy n 350 pts. med H&N-cancer n...

25 Fraksjoneringsregimer M.G. Poulsen et al, Radiother. Oncol., 2001 ART-pts. viste ikke statistisk signifikant forhøyet overlevelse, eller lokal tumorkontroll

26 Fraksjoneringsregimer M.G. Poulsen et al, Radiother. Oncol., 2001 Med unntak av seneffekt i mukosa, viste alle ART-pts. lavere senskade- frekvens enn konvensjonelt behandlede pts.

27 Fraksjoneringsregimer n For blære-cancere er det ikke påvist behov for økt dose ved lengre behandlings-tider for T1 & T2-tumors; for T3 tumores derimot synes det å være en effekt av prolifersasjon. n Akselerert behandling synes ikke aktuelt for T1/T2-tumores.

28 Fraksjoneringsregimer n Økt total behandlingstid fordrer høyere totaldose grunnet tumor- proliferasjon under behandling. n Inntil 0.5-0.6 Gy pr. fraksjon benyttes til å kompensere for nytilkomne celler siden forrige fraksjon ved H&N- cancer.

29 Ved hode/hals-kreft synes det ikke å være stadieavhengig hvorvidt tumor proliferasjon påvirker behandlingseffekt Fraksjoneringsregimer

30 Fraksjonering - workshop Dag Rune Olsen Institutt for Kreftforskning - Radiumhospitalet, Universitetet i Oslo

31 Design av fraksjoneringsregimer Dose Respons TD 50% (v) 50% 100% Dose-responskurven kan karakteriseres ved: TD 50% og  =  Respons (%)/  Dose(%)

32 Design av fraksjoneringsregimer Stigetallet for dose- responskurven varierer, , betydelig mellom ulike tumortyper  =0.5-1.7 for H&N, med unntak av larynx

33 Design av fraksjoneringsregimer Stigetallet for dose- respons-kurven, , for normalvev kan både være lavere og høyere enn for tumorvev, avhengig av hvilket normalvev som omtales

34 Design av fraksjoneringsregimer Huskeliste: –Bestem hvilket “end-pint” som man skal optimalisere m.h.p. –Gjennomfør beregning med  =3 og 10 for h.h.v. sentreagerende normalvev og tumor. –Gjennomfør deretter samme beregning med  varierende fra 1-4 og 7-13 for h.h.v. sentreagerende normalvev og tumor (analyse av robusthet) –Gjennomfør deretter beregning over forventet endring i respons (%) med ulike verdier av . –Design studiens størrelse med hensyn på forventet endring i respons.

35 Design av fraksjoneringsregimer Celle- overlevelse: SF=e -(  *d+  *d 2 )*n Klinisk effekt: TE=(  +d)*D BED=[1+d/(  ]*D

36 Design av fraksjoneringsregimer Målsetning: Økt lokal tumorkontroll ved å endre et stråleterapiregime ved H&N-cancer fra –Fra: 2 Gy x 35, 5 behandlinger pr. uke over 7 uker –Til: 1.2 Gy x N, 5 behandlinger pr. uke over T uker og med totaldose D Hvilken totaldose skal benyttes uten at også frekvensen av senbivirkninger økes ?

37 Design av fraksjoneringsregimer TE=(  +d)*D Normalvev, sen: TE=(  +2)*70=? ?=(3+1.2)*DD=?

38 Design av fraksjoneringsregimer TE=(  +d)*D Normalvev, sen: TE=(  +2)*70=350 350=(3+1.2)*D D=83.3GyD=1,2Gy *69=82.2 Gy

39 Design av fraksjoneringsregimer TE=(  +d)*D Tumorrespons: TE=(  +1,2)*82.2=? ?=(10+2)*D s D s =? D s =?

40 Design av fraksjoneringsregimer TE=(  +d)*D Tumorrespons: TE=(  +1,2)*82.2=931 931=(10+2)*D s D s =77.6 Gy D s =77.6 Gy

41 Design av fraksjoneringsregimer  =  Respons (%)/  Dose(%) Tumorrespons:  =  Respons (%)/  Dose(%)  =  Respons (%)/  Dose(%)  Respons (%)=  Dose(%)*   Respons (%)=?  Respons (%)=?

42 Design av fraksjoneringsregimer  =  Respons (%)/  Dose(%) Tumorrespons:  =  Respons (%)/  Dose(%)  =  Respons (%)/  Dose(%)  Respons (%)=  Dose(%)*   Respons (%)=(76.6-70)/70*   Respons (%)=4.7%  Respons (%)=16.5%

43 Design av fraksjoneringsregimer n Standard fractionation at 2 Gy/fraction/day, 5 days/week, to 70 Gy/35 fractions/7 weeks vs n Hyperfractionation at 1.2 Gy/fraction, twice daily, 6 hours apart, 5 days/week to 81.6 Gy/68 fractions/7 weeks. K.K. Fu et al. Int J Radiat. Oncol.Biol.Phys 48, 2000

44 Design av fraksjoneringsregimer Frequency of Grade 3 or worse late effects at various times after treatment start. K.K. Fu et al. Int J Radiat. Oncol.Biol.Phys 48, 2000

45 Design av fraksjoneringsregimer Økning i LC på ca. 8% er forenelig med  =10 og  =0.9. K.K. Fu et al. Int J Radiat. Oncol.Biol.Phys 48, 2000  Resp. = 8%

46 Design av fraksjoneringsregimer Effekt av endret total behandlingstid: BED eff =BED-K*(T-T d ) H&NBrystProst.Senbiv. K [Gy/døgn] 0.90.30.10 T d [døgn]28???


Laste ned ppt "Fraksjonering Dag Rune Olsen Institutt for Kreftforskning - Radiumhospitalet, Universitetet i Oslo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google