Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

15.07.2014 1. 2 Målene med samhandlingsreformen Økt livskvalitet for den enkelte –Like god eller bedre kvalitet i kommunene Mer helhetlige og koordinerte.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "15.07.2014 1. 2 Målene med samhandlingsreformen Økt livskvalitet for den enkelte –Like god eller bedre kvalitet i kommunene Mer helhetlige og koordinerte."— Utskrift av presentasjonen:

1 15.07.2014 1

2 2 Målene med samhandlingsreformen Økt livskvalitet for den enkelte –Like god eller bedre kvalitet i kommunene Mer helhetlige og koordinerte tjenester –Forpliktende samarbeidsavtaler og avtalte behandlingsforløp Dempet vekst i bruk av sykehustjenester –Redusert press på helsetjenestene gjennom satsing på helsefremmende og forebyggende arbeid

3 Helse- og omsorgsdepartementet Virkemidler for å lykkes med samhandlingsreformen Rettslige Økonomiske Faglige Organisatoriske 315.07.2014

4 Samhandlingsreformen Vi bruker mest – men er vi best? Vi bruker 72 mrd kroner mer i 2009 enn i 2002 på helsetjenester Sykehusene har doblet budsjettene på sju år, fra 53 mrd i 2002 til 103 i 2009 Vi bruker mest – men er vi best? 72 mrd mer 207 195 135

5 15.07.2014 5 Økonomiske virkemidler Treffer den kommunale medfinansieringen? Hvilke pasienter kan kommunene forhindre innleggelse av? Fortsatt usikkerhet til estimatene, men …. –De viktigste gruppene kommunene kan forhindre innleggelse for er Rehabilitering Lungebetennelser Hjertesvikt KOLS Palliasjon –Omfang 8-12% av innleggelsene innen medisinske diagnoser Ca 300 mill (?) Terje P. Hagen

6

7 Utfordringsbildet Kommunen må sørge for at helse- og omsorgstilbudet er tilgjengelig –Innenfor de ressursmessige begrensningene –Helsepolitiske føringer –Pasienter/brukere med mest behov for hjelp prioriteres –God ressursutnyttelse –Faglig forsvarlig Kommunen må sørge for at tjenestetilbudet er likeverdig 15.07.2014 7

8 2010 ”Den medisinske samhandlingskjeden” Legevakt Fastlege Innleggelse Poliklinikk Primærlegen 37% 25% 2 millioner henvisninger 37% Øyeblikkelig hjelp Vanlig henvisning 75% 40% 60% 1,3 mill opphold per år (døgn + dagopphold) Hovedstrømmer ved innleggelser 3,7 millioner polikliniske konsultasjoner Anders Grimsmo

9 2010 Øyeblikkelig hjelp innleggelser – muligheter? 550 000 øh.j innleggelser 50 000 ( 10 %) akuttsituasjoner (”rød respons”) 220 000 (40%) hastetilfeller (”gul respons”) Resten (50%) – tilgjengelig for alternativer? Unødvendige innleggelser: Fra 0 til 30% 1/2 skyldes mangelfulle primærhelsetjenester (hjemmesykepleie, etc) 1/3 skyldes mangelfull tilbakemelding til primærhelsetjenesten (epikrise, etc) og usikkerhet Anders Grimsmo

10 15.07.2014 10 Kommunene må prioritere helsefremmende og forebyggende arbeid samt andre tiltak for å dempe henvisnings- og innleggelsesrater Spesialisthelsetjenesten må tilpasse virksomheten til nytt ”kundegrunnlag” og understøtte den fremtidige kommunerollen; Sentralisere det vi må, desentralisere det vi kan. Utdanningsinstitusjonene må bidra til nok personell med nødvendig kompetanse – også samhandlingskompetanse Utfordringer for partene

11 Hvilke andre nasjonale føringer kommer? St. meld om velferdsutdanningene St. meld om nasjonalt kvalitetssystem St. meld pasientsikkerhet, internkontrollforskriften revideres St. meld om elektronisk samhandling 2012 Ny nasjonal helseportal juni 2011

12 Kommunene bør ha på plass Avtaler med helseforetak –Fra intensjonsavtaler til juridisk forpliktende –Fra frivillig samarbeid til formalisert samarbeid Evt. kommunesamarbeid Plan for utvidede nye tjenestetilbud Kompetanse –Helsefaglig –Bestillerkompetanse –Samhandlingskompetanse –Brukermedvirkning 15.07.2014 12

13

14 15.07.2014 14 Kompetente medarbeidere Dialog med brukere Innbyggere Partnere Helhetlig og utfordrende lederskap Helhetlig ledelse

15 + Profesjonell kunnskap Forbedringskunnskap fag spesialitet verdier / etikk system variasjon psykologi erfaringsoverføring Kontinuerlig forbedring Tradisjonell faglig profesjonell forbedring Kunnskap om forbedringer

16 15.07.2014 16 Intensjonsavtale Samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og KS vedrørende gjennomføring av samhandlingsreformen Mål for avtalen Partene har som mål at samhandlingsreformen skal kunne gjennomføres i et nært samarbeid mellom stat og kommunesektor som likeverdige parter, slik at målene med reformen oppnås, i henhold til Stortingets vedtak. Partene vil samarbeide om et gjennomføringsprosjekt for reformen.

17 15.07.2014 17 Organisering av det nasjonale gjennomføringsprosjektet Koordineringsgruppe for gjennomføringsprosjektet, ledet av Helse- og omsorgsdepartementet. –HOD oppnevner representanter fra Helsedirektoratet, fylkesmennene, de regionale helseforetakene, samt andre berørte departementer og involverte fagavdelinger i HOD –KS oppnevner representanter fra KS/kommunesektoren. Nasjonalt nettverk som gis det operative ansvaret for å sikre dialog, tilbakemelding og bidra til koordinering av ulike selvstendige aktørers oppgaver og tiltak på nasjonalt nivå –Nettverket rapporterer til koordineringsgruppen. HOD utpeker leder av det nasjonale nettverket. –HOD utpeker representanter til nettverket fra henholdsvis hvert av de fire regionale helseforetakene og fra ett fylkesmannsembete i hver helseregion. Helsedirektoratet og Kunnskapsdepartementet oppnevner hver sin representant –KS utpeker representanter fra KS/kommunesektoren

18 Organisering av gjennomføringsprosjektet 15.07.2014 18 Nasjonal koordineringsgruppe Ledes av departementsråd HOD Statlige instanser som følger opp sine respektive ansvarsområder; Aktuelle departement Aktuelle direktorat Fylkesmenn RHF Ansvarlige instanser; Kommuner Sykehus Utdanningsinstitusjoner KS Statssekretærutvalg Nasjonalt nettverk

19 Strategigruppe Oppgaver i KHT Pasientsikkerhet og kval.forbedring IKT og el.samhandling Styrket legetjeneste Folkehelse og forebygging Brukermedvirkning Ledelse Arb.giverroller og kompetanse Finansiering Kommunesamarbeid Innovasjon Utfordringsbilde Lovendringer og juridiske forhold

20 Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring Revidere internkontroll- forskriften Nasjonalt kvalitetssystem for primærhelsetjenesten Kunnskapssenteret Funksjons- og kvalitetskrav Legetjenesten Forskrift Helseportal lanseres i juni Kommuneprofil Folkehelseinstituttet Styringsinformasjon Finansiering - oppgjørsordning Helsedirektoratet

21 23.5 Oppstart for nye arbeidsgrupper; Avtaler/oppgaver styringsinfo Implementering 17.6 Saken om Legetjenesten og avtaler behandles i Hovedstyret 20.6 Frist første levering fra arbeidsgruppe om styringsinfo Sluttrapport fra arbeidsgrupper folkehelse og finansiering 15.6 Utsendelse av Nyhetsbrev til fylkesstyrene 14.6 Stortinget behandler Lover og nasjonal Helse- og omsorgs- plan 3.6 Frist HST Legetjenesten avtaler 10.6 Frist for levering av Del 1, arbeids- gruppe avtaler og kommunale Oppgaver og arbeidsgruppe om implementering 8.-9.6 Temadager i København; Hva kan vi lære av deres erfaringer? August/sept Regionale konferanser om Rettslige forhold 12.8 Frist for levering av innspill til HOD - avtaler November Helse- konferansen 23.5 Utsendelse av Nyhetsbrev til fylkesstyrene Leveranser fra arbeidsgrupper på utfordringer i samhandlingsreformen i 2011 28.9 Rundebords konferansen 3.10 Frist sluttrapport fra arbeidsgruppe om styringsinfo Kommunikasjon og medlemsforankring i 2011

22 KS er fornøyd med å ha fått gjennomslag for at: generell kommunal medfinansiering er lagt til side kostnadsberegninger for kommunal medfinansiering er avgrenset til medisinske diagnoser det er gjort kostnadsberegninger på utskrivningsklare pasienter det er gjort kostnadsberegninger for øyeblikkelig hjelp/hastetilbud. betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter gjelder bare somatiske pasienter, det er nødvendig å innhente mer kunnskap før betalingsplikt for psykisk helse og rus iverksettes forslaget om øyeblikkelig hjelp/hastetilbud er i tråd med det som KS ga innspill om det opprettes en nasjonal tvisteløsningsordning KS er invitert til å bidra i arbeidet med avtaleinstituttet, styringsinformasjon implementering skal gjennomføres skrittvis


Laste ned ppt "15.07.2014 1. 2 Målene med samhandlingsreformen Økt livskvalitet for den enkelte –Like god eller bedre kvalitet i kommunene Mer helhetlige og koordinerte."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google