Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Internkontroll i norske kommuner

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Internkontroll i norske kommuner"— Utskrift av presentasjonen:

1 Internkontroll i norske kommuner
Morten Stenstadvold NKRF Kontrollutvalgskonferansen

2 Hva er internkontroll? ”Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med gjeldende krav.” Internkontroll i Kommuneloven, § 23.2: ” Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.”

3 KUs oppgaver ifm. internkontroll
Kommuneloven § 77.4 ”Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger”

4 KUs verktøy for å kontrollere
Gjennom bestillinger til kommunerevisjonene Gjør kommunen tingene riktig? Gjør man de riktige tingene? Revisjoner rettet mot kommunens internkontrollarbeid er en effektiv måte å kontrollere om kommunene har ”betryggende kontroll” og dermed gjør de riktige tingene riktig. Det virker ikke som om denne kontrollmuligheten utnyttes i særlig grad. Undersøkelsen viste at det generelt er lite systematisk oppmerksomhet fra politisk nivå når det gjelder kommunens internkontroll. Der hvor det er oppmerksomhet r det gjerne knyttet til enkeltsaker ”Er oppmerksomhet fordi vi har en politiker i KU/Kommunestyret som er revisor”

5 Oppbygning av et moderne IK-system
Overordnet IK IK på sektor/tjeneste: R4 : risikoanalyse, rutiner, rapportering, revisjon. Overordnet: IK knyttet til sektorovergripende forhold – HMS, Personal osv Sammenstilling av rapportering far IK-arbeidet – ”Gjør vi de rette tingene, gjøres de riktig?” -Følges regelverket -Oppfyller vi kvalitetskravene -Har vi styring?

6 Overordnet IK - system Innhold: Ligge hos rådmannen/rådmannens stab
Styringsdel – mål for IK, ansvar og organisering av IK-arbeidet Sektorovergripende IK: HMS, Personal Sammenstilt rapportering – på viktige resultatområder Etiske retningslinjer Innkjøpsregelverk Ligge hos rådmannen/rådmannens stab Org.enheter: Internrevisjon (permanente /ad-hoc), Controller, Varslingsgrupper, Innkjøpsteam (IK/QA av større innkjøp) Redegjøre for IKS oppbygning Redegjøle for IKs når det gjelder sektorovergripende områder HMS – Personal med mer Rapportering – økonomi, kvalitet, personalutvikling , organisering mm

7 IK – på sektornivå IK/Kvalitet – Helse og omsorg, Skole, Sosial
Kvalitetssystemer Saksbehandlingssystemer – sjekklister/rutiner Kvalitetsgrupper/kvalitetssirkler Systemer for avviksrapportering

8 IK - risikoanalyse Kartlegge og analysere risikoområder
Vurdere årsaker og sannsynligheter Vurdere konsekvenser Systematisere og prioritere risikoforhold Risikoanalyse: Hva er risiko? Sannsynlighet X konsekvens Hva kan skje, hva er sannsynligheten for at en hendelse inntreffer, hva er konsekvensen Kontrollutvalg: Pålagt å leger en ”Plan for forvaltningsrevisjon revisjon” basert på risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter. Strategier for å forebygge/redusere risiko - akseptere risikoen – hva er vi nødt til/villige til å leve med (kostnad) - dele risiko med andre - redusere risikoen gjennom konkrete tiltak, bedre styring og intern kontroll - fjerne årsaken til risikoen – gjennom tiltak Forebyggende og begrensende tiltak

9 Risikoanalyse forts. Få kommuner gjennomfører grundige analyser
usystematisk og udokumentert fare for ”hull” Viktig grunnlag for betryggende kontroll Kjenne risiko Grunnlag for prioritering Pålagt ROS – hvorfor ikke drifts-ROS? Kommunene er pålagt å gjennomføre ROS analyser (Risiko og sårbarhetsanalyser) I sammenheng med kommunal beredskapsarbeid – mye fokus på håndtering av ”krig og katastrofer” Lengt færre kommuner gjør systematiske risikovurderinger av den ”ordnære driften” – men det er tross alt da de fleste hendelsene skjer. -I kommunen foregår det mye risikovurdering og håndtering, men mye skjer intuitivt, usystematisk og udokumentert. Risiskoanalyse – viktig grunnleg for betryggende kontroll

10 Rutiner Beskrivelse av IK –systemet
Beskrive tjenestekrav – hva er standarden Beskrivelse av konkrete arbeidsprosesser Krav og opplegg for rapportering Beskrivelser av hvordan IK skal gjennomføres

11 Rutiner i dag Høyst varierende
Best i de sektorer som har kommet lengst med kvalitetsarbeid IK – ikke særlig i fokus i sammenheng med utvikling av rutiner

12 Rapportering Avviksrapportering
Økonomi Kvalitet (BMS) Viktig at avvik sammenstilles og analyseres i forhold til risikobildet Trender Systematiske avvik

13 Rapportering i dag Hovedvekten på økonomirapportering
Eksempler på bredere rapportering: BMS Kvalitetssystem Få eksempler på rapportering knyttet opp mot risiko

14 Revisjon Kommunerevisjonen Internrevisjon
Internrevisjonsgrupper (team) faste grupper sammensatt etter tema/behov Ledelsens gjennomgang For eksempel enhetsleder og rådmenn Forbedringskultur, Forbedringskultur, Forbedringskultur

15 Hva gjør kommunen for å sikre bedre internkontroll?
De fleste kommunene har iverksatt tiltak Eksempler på tiltak er Utvikle IK i forhold til kvalitetskrav på sektornivå HMS- arbeid Fullmaktsstrukturer Web-basertet prosjekter/IKT Bedre IK på innkjøp og finans Etikk

16 Hvordan jobbe videre? Mer systemtenkning i kommunene
Binde sammen det som allerede eksisterer Kvalitetssystemer kan ivareta mye IK Initiativer fra staten? Avmystifisere feltet Praktisk veiledning i systemtenkning? IKT-hjelp Idébank/Eksempler Regelverksforenkling


Laste ned ppt "Internkontroll i norske kommuner"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google