Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Internkontroll i norske kommuner Morten Stenstadvold NKRF Kontrollutvalgskonferansen 05.02.2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Internkontroll i norske kommuner Morten Stenstadvold NKRF Kontrollutvalgskonferansen 05.02.2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Internkontroll i norske kommuner Morten Stenstadvold NKRF Kontrollutvalgskonferansen 05.02.2009

2 Hva er internkontroll? ”Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med gjeldende krav.” Internkontroll i Kommuneloven, § 23.2: ” Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.”

3 KUs oppgaver ifm. internkontroll Kommuneloven § 77.4 ”Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger”

4 KUs verktøy for å kontrollere Gjennom bestillinger til kommunerevisjonene –Gjør kommunen tingene riktig? –Gjør man de riktige tingene? Revisjoner rettet mot kommunens internkontrollarbeid er en effektiv måte å kontrollere om kommunene har ”betryggende kontroll” og dermed gjør de riktige tingene riktig.

5 Oppbygning av et moderne IK- system Overordnet IK IK på sektor/tjeneste: R 4 : risikoanalyse, rutiner, rapportering, revisjon.

6 Overordnet IK - system Innhold: –Styringsdel – mål for IK, ansvar og organisering av IK-arbeidet –Sektorovergripende IK: HMS, Personal –Sammenstilt rapportering – på viktige resultatområder –Etiske retningslinjer –Innkjøpsregelverk Ligge hos rådmannen/rådmannens stab Org.enheter: –Internrevisjon (permanente /ad-hoc), Controller, Varslingsgrupper, Innkjøpsteam (IK/QA av større innkjøp)

7 IK – på sektornivå IK/Kvalitet – Helse og omsorg, Skole, Sosial –Kvalitetssystemer –Saksbehandlingssystemer – sjekklister/rutiner –Kvalitetsgrupper/kvalitetssirkler –Systemer for avviksrapportering

8 IK - risikoanalyse Forebyggende og begrensende tiltak Systematisere og prioritere risikoforhold Vurdere konsekvenser Vurdere årsaker og sannsynligheter Kartlegge og analysere risikoområder

9 Risikoanalyse forts. Få kommuner gjennomfører grundige analyser –usystematisk og udokumentert –fare for ”hull” Viktig grunnlag for betryggende kontroll –Kjenne risiko –Grunnlag for prioritering Pålagt ROS – hvorfor ikke drifts-ROS?

10 Rutiner Beskrivelse av IK –systemet Beskrive tjenestekrav – hva er standarden Beskrivelse av konkrete arbeidsprosesser Krav og opplegg for rapportering Beskrivelser av hvordan IK skal gjennomføres

11 Rutiner i dag Høyst varierende Best i de sektorer som har kommet lengst med kvalitetsarbeid IK – ikke særlig i fokus i sammenheng med utvikling av rutiner

12 Rapportering Avviksrapportering –Økonomi –Kvalitet –(BMS) Viktig at avvik sammenstilles og analyseres i forhold til risikobildet –Trender –Systematiske avvik

13 Rapportering i dag Hovedvekten på økonomirapportering Eksempler på bredere rapportering: –BMS –Kvalitetssystem Få eksempler på rapportering knyttet opp mot risiko

14 Revisjon Kommunerevisjonen Internrevisjon –Internrevisjonsgrupper (team) faste grupper sammensatt etter tema/behov –Ledelsens gjennomgang For eksempel enhetsleder og rådmenn Forbedringskultur, Forbedringskultur, Forbedringskultur

15 Hva gjør kommunen for å sikre bedre internkontroll? De fleste kommunene har iverksatt tiltak Eksempler på tiltak er –Utvikle IK i forhold til kvalitetskrav på sektornivå –HMS- arbeid –Fullmaktsstrukturer –Web-basertet prosjekter/IKT –Bedre IK på innkjøp og finans –Etikk

16 Hvordan jobbe videre? Mer systemtenkning i kommunene Binde sammen det som allerede eksisterer Kvalitetssystemer kan ivareta mye IK Initiativer fra staten? –Avmystifisere feltet –Praktisk veiledning i systemtenkning? –IKT-hjelp –Idébank/Eksempler –Regelverksforenkling


Laste ned ppt "Internkontroll i norske kommuner Morten Stenstadvold NKRF Kontrollutvalgskonferansen 05.02.2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google