Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utfordringer for små og mellomstore bedrifter 11.03.2008 Søknad om markedsføringstillatelse og godkjenning av legemidler Sissel Woxholt Seksjonssjef Registreringsseksjonen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utfordringer for små og mellomstore bedrifter 11.03.2008 Søknad om markedsføringstillatelse og godkjenning av legemidler Sissel Woxholt Seksjonssjef Registreringsseksjonen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utfordringer for små og mellomstore bedrifter 11.03.2008 Søknad om markedsføringstillatelse og godkjenning av legemidler Sissel Woxholt Seksjonssjef Registreringsseksjonen Avd for legemiddelgodkjenning

2 EMEAs insentiv for SME kontoret Insentiv: –Assistanse vedr administrative og prosedurale problemstillinger –Avgiftsreduksjon for vitenskapelige råd og inspeksjoner –Vurdere om unntak fra avgift Definisjon av SME: Commission Recommendation 2003/361/EC “The new SME definition - User guide and model declaration” http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/sme_user_guide. pdfThe new SME definition - User guide and model declaration

3 SME / EMEA Hvordan søke: –Sende SME deklarasjon sammen med søknad om støtte Finasiell bekreftelse/regnskapstall Beskrivelse av struktur og eierskap av firma Bekreftelse på at firma er etablert i EU/EØS Dersom anerkjent som SME: –Mottar EMEA-SME nummer –For å opprtettholde status må ny deklarasjon sendes årlig til EMEA (basert på siste års regnskapstall) EMEA: –Kan foreta inspeksjon –Be om ytterligere informasjon ved behov Reduksjon i avgift og utsettelse av avgift –Avgjøres etter forespørsel til EMEA –Kun etter at SME status er innvilget –Ytterligere opplysninger i : 'Fee reductions/deferrals for micro, small and medium-sized enterprises (SMEs)' (EMEA/366526/2005).EMEA/366526/2005

4 Søknad om markedsføringstillatelse Prosedyrer for godkjenning om markedsføringstillatelse

5 Veien mot markedsføringstillatelse

6

7 Godkjenningsprosedyrer for legemidler Nasjonal prosedyre Fra 1.1.2000 (utvidet EØS-avtale på legemiddelområdet) –Sentral prosedyre (CP) –Gjensidig anerkjennelsesprosedyre (MRP – mutual recognition procedure) Fra 1.11.2005: –Desentralisert prosedyre (DCP – decentralised procedure)

8 Sentral prosedyre En søknad – en MT i alle land tilknyttet EØS Lovpålagte preparater Lovverk: forordning 726/2004

9 Sentral prosedyre - for hvem? Legemidler - fremstilt ved rekombinant DNA teknologi - med innhold av genmodifiserte organismer (GMO) - fremstilt ved hybridoma- og monoklonale antistoffmetoder Legemidler til behandling av - AIDS - kreft - neurodegenerative sykdommer - diabetes Fra mai 2008: - autoimmune sykdommer - virussykdommer Orphan drugs

10 Sentral prosedyre Søknad om markedsføringstillatelse (MT) sendes EMEA (European Medicines Agency) –Validerer –Krever avgifter Utredning: –2 utrederland utpekes av CHMP/CVMP = rapportør og korapportør. Utredning på vegne av fellesskapet –peer review –øvrige medlemsland kan kommentere “Opinion” –CXMP komiteenes vitenskapelige vurdering av evalueringsrapportene Evalueringsrapport sendes EU-kommisjonen sammen med vitenskaplig råd fra CHMP/CVMP

11 Sentral prosedyre Kommisjonen fatter vedtak (CD, commission decision), dersom positivt, gir rett til å markedsføre preparatet i hele EU Senest 30 dager etter CD skal EFTA-landene utstede MT likelydende med CD Tidsforløp: MT i EU etter 276 dager, 30 dagers nasjonal fase

12 Nasjonal prosedyre Brukes ved: - legemidler som bare skal selges i Norge - ”line extensions” av preparater som tidligere er godkjent nasjonalt - bibliografiske søknader - legemidler som ikke har MT i andre land – kan bruke Norge som referanseland (RMS) I MRP

13 Nasjonale prosedyre Firmaet sender søknad til Legemiddelverket Legemiddelverket utreder søknaden Godkjenner preparatomtale og merking MT utstedes Tidsforløp: 210 dager Reguleres av Forskrift om legemidler

14 MRP - gjensidig anerkjennelsesprosedyre Søker får første MT i ett EØS-land (via nasjonal søknad). –Utrederlandet kalles RMS (Reference Member State) Nasjonal MT benyttes som basis for gjensidig prosedyre i andre EØS- land –inkluderer ytterligere medlemsland (CMS - Concerned Member State) Ved oppstart av MRP sendes preparatets dokumentasjon, evalueringsrapport, godkjent preparatomtale og merking til CMS Tidsforløp: 90 dager + 30 dagers nasjonal fase

15 MRP- gjensidig anerkjennelsesprosedyre Preparater som ikke er pålagt å søke i sentral prosedyre kan benytte MRP hvis man ønsker å markedsføre i mer enn ett land –RMS gjør evalueringen –Andre involverte land anerkjenner utredningen Gir harmoniserte beslutninger Ingen forskjell mellom EFTA- og EU-landene Vitenskapelige komiteer: –Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures CMD (h)/CMD (v)

16 DCP – desentralisert prosedyre En mellomting mellom MRP og CP RMS og CMS får søknaden på samme tid Skal bli enige om: –PrAR (Preliminary assessment report) –DAR (Draft assessment report) Tidsforløpet: Godkjenning ved dag 120, evt 150, 210 eller 270 (ved evt voldgift) samt 30 dagers nasjonal fase

17 Valg av godkjenningsprosedyre Nytt legemiddel Bioteknologisk Innovative kjemiske Andre preparater fremstilt* legemidler/generika (generika) Pålagt Kan velge Sentral prosedyre (CP) Gjensidig anerkjennelse (MRP) Desentralisert prosedyre (DCP) *eller utvalgte terapiområder

18 Valg av godkjenningsprosedyre Markedet, behov Risiko Repeat Use Ønsket marked Økonomi nasjonal NOK 100.000 CP NOK 2.000.000 Tid Ulikt tidsforløp i prosedyrene

19 Godkjenning av legemidler Dokumentasjonskrav/søkegrunnlag Registreringssarbeidet –I løpet av prosedyren –Før utstedelse av MT

20 Skjematisk oversikt over dokumentasjonskrav: the Common Technical Document (CTD) Modul 2 Module 1 Regional Administrative Information Nonclinical Summary Nonclinical Overview Module 3 Quality Module 4 Nonclinical Study Reports Module 5 Clinical Study Reports Ikke del av CTD CTD Clinical Summary Clinical Overview Quality Overall summary

21 På hvilket grunnlag kan et legemiddel søke om markedsføringstillatelse (MT) ? Søknader med fullstendig egen dokumentasjon (administrativ del, kvalitet, sikkerhet og effekt) - eks. nye substanser Søknader med delvis henvisning til dokumentasjon for andre godkjente legemidler eller publisert litteratur - eks. - bibliografiske - generiske Notice to Applicants volum 2 kap 1

22 Registreringsarbeid i prosedyren Søknader i CP, DCP, MRP eller nasjonal prosedyre vurderes etter to nivåer Nivå 1 –Administrativ behandling –Ingen utredningsseksjoner er involvert Nivå 2 –Aktiv behandling –Samarbeid med utredningsseksjonen Rapportør/RMS/nasjonal –Kan ikke velge nivå

23 Registreringsarbeid i prosedyren Validering av søknader –Søkegrunnlag –Grunnlag for avgift –Tilfredsstiller dokumentasjonskrav Koordinering –Legemiddelverket vs andre myndigheter/EMEA –Legemiddelverket vs søker –Legemiddelverket internt i forbindelse med utredning

24 Registreringsarbeidet i prosedyren Vurdering av legemidlers navn: –Alle foreslåtte navn vurderes –Retningslinjer: Norske/Name review group –Kriterier for godkjenning av navn: Ikke villedende Ikke forvekslingsfare Enkel uttale på norsk Ikke reklamepreget

25 Registreringsarbeidet før MT Vurdering av mock-ups (pakningens design og merking) –Alle pakninger som skal markedsføres i Norge blir vurdert av Legemiddelverket (preparater i CP vurderes av EMEA) –God lesbarhet –Tydelig informasjon –Blindeskrift –Ønskelig med nøktern stil –I hht til gitte retningslinjer Vurdering av produktinformasjonen –Riktig informasjon –Forståelig informasjon

26 Utstedelse av MT 1)Godkjenning uten MT: Søker informeres om ventet utfall Ber om oppdatert produktinformasjon Ved avsluttet MRP/DCP 2)MT brev Godkjent pakning, merking, preparatomtale (SPC) og pakningsvedlegg

27 Etter MT

28 Endringssøknader Sikkerhetsoppdateringer Fornyelser Øvrige oppdateringer Avregistreringer –informere myndighetene –godkjennes

29 Relevante websider http://www.legemiddelverket.no –Forskrift om legemidler –Lov om legemidler –Norske retningslinjer og anbefalinger –Avgifter –Lenker til relevante nettsteder: http://www.emea.europa.eu –Guidelines (CP) –SME Office –Opinions for sentral prosedyre http://ec.europa.eu/enterprise/p harmaceuticalshttp://ec.europa.eu/enterprise/p harmaceuticals –EU regelverket: direktiver og forordninger –Notice to Applicants med søknadsskjema og forklaring av regelverk –Kommisjonsvedtak http://heads.medagencies.org –Best practice guides –MRP/DCP- relaterte saker


Laste ned ppt "Utfordringer for små og mellomstore bedrifter 11.03.2008 Søknad om markedsføringstillatelse og godkjenning av legemidler Sissel Woxholt Seksjonssjef Registreringsseksjonen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google