Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

T VUNGENT PSYKISK HELSEVERN UTEN DØGNOPPHOLD Betraktninger basert på egne erfaringer Tore Buer Christensen Sørlandet Sykehus / UiT.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "T VUNGENT PSYKISK HELSEVERN UTEN DØGNOPPHOLD Betraktninger basert på egne erfaringer Tore Buer Christensen Sørlandet Sykehus / UiT."— Utskrift av presentasjonen:

1 T VUNGENT PSYKISK HELSEVERN UTEN DØGNOPPHOLD Betraktninger basert på egne erfaringer Tore Buer Christensen Sørlandet Sykehus / UiT

2 ”E GNE ERFARINGER ” All behandling – også tvangsbehandling – er kontekstuell Omfang og innhold i TUD gjenspeiler sammenhengen den er en del av: Pasientsammensetning Hva som finnes av øvrige tilbud I den enkelte kommune DPS / avdeling ACT-team og des like Pasientens øvrige omgivelser En forutsetning for korreksjon av dagens praksis er kunnskap om denne (og den er fraværende)

3 T VANG UTEN DØGNOPPHOLD - PR. 31.12. 2009 E N ENKEL PILOT BASERT PÅ JOURNALGJENNOMGANG, PASIENTERS OG TERAPEUTERS SYNSPUNKTER Psykiatrisk avdeling Sørlandet Sykehus - Arendal

4 A UST - AGDER Vel 100.000, mange kommuner ”Små forhold” Stort tilfang av rusmidler TUD i hovedsak forankret i avdeling og tradisjonelt legeadministrert Intet ACT-team, men ambulant ”psykoseteam” forankret i avdelingens rehabiliteringsavdeling En betydelig økning i TUD siste fem år Følgende pilot gjort ila forrige uke; studert alle på TUD pr 31.12. 2009; n = 41

5 K JØNN N = 41

6

7 A LDER - GJENNOMSNITT

8 H OVEDDIAGNOSER ICD-10

9 C A ¾ HADDE DIAGNOSEN F 20 P ARANOID S CHIZOFRENI

10 R US SOM TILLEGGSDIAGNOSE

11

12 B ENYTTES FAREKRITERIET SOM ARGUMENT FOR TUD?

13

14 H VOR LENGE HADDE PASIENTENE VÆRT UNDERLAGT TUD?

15

16 H VOR MANGE AV DISSE PASIENTENE HAR VEDTAK OM TVUNGEN BEHANDLING MED LEGEMIDLER ? (” FÅR MEDISINER PÅ TVANG ”)

17 A NTALL INNLEGGELSER I PSYKIATRISK AVDELING FØR VEDTAK OM TUD

18 A NTALL INNLEGGELSER I 2009

19

20

21 M EN BLIR DE SOM ER UNDERLAGT TUD BEDRE DA ?

22

23

24

25 R INGERUNDE TIL PASEINTER

26 H VA MENER PASIENTENE ?

27 ”F UNN ” ”Remember Tom Burns ”: I forhold til bruk av tvang generelt finnes dominans av menn, diagnosen paranoid schizofreni, overhyppighet rus, et betydelig antall tidligere innleggelser og anvendelse av farekriteriet = Forenlig med funnene i Australia og N Z Vanskelig å si noe om bedring/endring Fortsatt mange innleggelser i avdelingen – men er det et mål å redusere disse? Undersøkelsen inspirert til en mer omfattende undersøkelse lokalt, særlig mht undersøkelse av pasienters opplevelser Behov for studier som gir svar på hva vi ikke vet at vi ikke vet: Kvalitative studier Lokalt Hvorfor har ikke alle vedtak om tvungen medisinering? ( hva er DA poenget?) Hvor mye ”administrativ tvang”; for å sikre pasienten et botilbud?

28 ”P ETTER ” Schizofreni og omfattende rusmisbruk, primært amfetamin. Tidligere innlagt over lang tid, fått kommunal bolig, marginal bemanning, særlig helger og lignende Får depotmedisinering ar repr. fra ambulant team Varierende ”sykdomsinnsikt” Petter har 10 – 20 innleggelser nå, enten etter kontakt selv, eller etter at miljøarbeider i kommune/politi har tatt kontakt Innleggelser relatert til: Ensomhet relatert til helger og høytider Rusing med oppblomstring psykose eller utagering som resultat ”Sliten av rusing” De fleste innleggelser etter eget initiativ, men ikke alle. Dette ansees som nødvendig fra kommunen side. Petter ønsker ikke DPS – DPS ønsker ikke Petter? Petter er på TUD over mange år. Ikke mange som Petter – men en ”superbruker” Enkelte lovbrudd; uten TUD trolig dom til TUD

29 T ERAPEUTENES VURDERING AV PASIENTENE PÅ TUD

30 E RFARINGER ETTER Å HA SETT PÅ ENKELTPASIENTER En betydelig andel av innleggelser i avdeling i dag er pas. på TUD som har hyppige kortvarige innleggelser. De fleste av disse pasientene har tidligere langtidshospitalisert. De fleste innleggelsene skjer nå etter pas. eget ønske, og pasientene oppleves tilfredse. (Men i statistikken: hovedandelen av tvangsinnleggelsen og det genereres store ”feil” ihht rapportering – eks i januar 2010: 23 av 26 av hva som rapporteres som § 3-3 vedtak er overf. av pas underlagt TUD) Bekymring for ”danske tilstander” med strafferettspsykiatri (nabofylket på vei?) Hvor mye ”administrativ tvang” avtalt med hjemkommune? Gode outcome mål vanskelige. Økt livskvalitet målet, samt forhindre skade på seg selv og andre. Men færre innleggelser, mindre rus osv mer problematisk Tett og god oppfølging vil ofte innebære hyppige reinnleggelser? Mangelfull kommunal oppfølging ofte knyttet til reinnleggelser

31 Et viktig spørsmål i hvilken grad TUD administrert av 1. linjetjenesten kompenserer for manglende prioriteringer i 1. linjetjenesten

32 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN


Laste ned ppt "T VUNGENT PSYKISK HELSEVERN UTEN DØGNOPPHOLD Betraktninger basert på egne erfaringer Tore Buer Christensen Sørlandet Sykehus / UiT."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google