Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mestring framfor dysfunksjon og tap Er du halt, kan du ride, Handlaus gjæte, Er du dauv, kan du duga i strid, Blind er betre Enn brend å vera Fra Håvamål.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mestring framfor dysfunksjon og tap Er du halt, kan du ride, Handlaus gjæte, Er du dauv, kan du duga i strid, Blind er betre Enn brend å vera Fra Håvamål."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Mestring framfor dysfunksjon og tap Er du halt, kan du ride, Handlaus gjæte, Er du dauv, kan du duga i strid, Blind er betre Enn brend å vera Fra Håvamål Images of health and disability WHO © 2006 Ballet/Kim

3 Hva er rehabilitering Tidsavgrensa, planlagde prosessar med klare mål og verkemiddel, der fleire aktørar samarbeider om å gi nødvendig assistanse til brukaren sin eigen innsats for å oppnå best mogeleg funksjons- og meistringsevne, sjøvstende og deltaking sosialt og i samfunnet. St. meld. Nr. 21 (1998-99) Ansvar og mestring. Mot ein heilskapleg rehabiliteringspolitikk.

4 Sentrale elementer i habiliterings- og rehabiliteringsprosesser Brukerens behov Samarbeid mellom flere instanser og aktører Et klart mål Images of health and disability WHO © 2006 – Wragge Fishing at the age of 102

5 Om inaktivitet; Dramatisk konklusjon ”Følgene av fysisk inaktivitet, eller rettere sagt av utpreget sedat livsførsel, omfatter fysiologiske forandringer av så dyptgående negativ karakter at det berettiger til bruk av betegnelsen mangelsykdom.” Professor i fysiologi, Sigmund B. Strømme

6 Aktivitetsmedisin Øke kunnskap og forståelse for bruk av fysisk aktivitet som virkemiddel i forebygging, behandling og rehabilitering. Påvirker både den fysiske, psykiske og sosiale helse.

7 Psykiske lidelser Ca. 50% av befolkningen vil oppleve å få en behandlingstrengende psykisk lidelse. Fysisk inaktivitet øker risiko for depresjon. Det er godt dokumentert at fysisk aktivitet virker gunstig m.t.p. depresjon, angst, kronisk tretthetssyndrom, kronisk smertetilstand etc. Overlege i psykiatri, Egil W. Martinsen (Aker sykehus,helse sør-øst) har tatt doktorgrad på sammenhengen mellom fysisk aktivitet og mental helse. –”Gå en tur og tenk bedre!”

8 Fysisk aktivitet og mental helse ”Fysisk aktivitet kan ha en betydelig verdi med hensyn til å forbedre funksjon og helse, men forskningen indikerer at virkningen på psykiske og sosiale funksjoner, mestringsstrategier og livskvalitet er minst like viktig. Fysisk aktivitet kan således benyttes like bevisst på å fremme slike effekter.” prof.dr.med. Johan K. Stanghelle i ”Mestring av kroniske sykdommer”

9 Utbredelse av psykiske lidelser

10 Symptomlidelser: 18-65 år Diagnoselivstid Markant depresjon17,8 Enkel fobi 14,4 Sosial fobi13,7 Dystymi10,0 Agorafobi 2,9 Panikklidelse 2,5 Generalisert angst 2,4 Somatoform lidelse 1,6 »Kringlen, Torgersen, Cramer, 2001

11 Symptomlidelser: 18-65 år DiagnoseLivstid Alkoholmisbruk/avhengighet22,7 Stoffmisbruk/avhengighet 4,4 Bulimi/anoreksi 0,2 Obsessiv-kompulsiv forst. 0,7 Bipolar fortyrrelse 1.7 Ikke-affektive psykoser 0,2 Alle psykiske lidelser49,4 Kringlen, Torgersen, Cramer, 2001

12 Personlighetsforstyrrelser: 18-65 år Diagnose Eksentrisk.4,1 –Paranoid2,4 –Schizoid0,9 –Schizotyp 0,6 Dramatisk 3.1 –Antisosial0,7 –Sadistisk0,2 –Borderline0,7 –Histrionisk2,0 –Narcissistisk0,8 »Kringlen, Torgersen, Cramer, 2001

13 Personlighetsforstyrrelser: 18-65 år Diagnose Engstelig9,4 –Unnvikende5,0 –Avhengig 1,5 –Obsessiv-kompulsiv2,0 –Passiv-agressiv1,7 –Self-defeating0,8 Alle personlighetsforstyrrelser13,4 »Torgersen, Kringlen, Cramer, 2001

14 Psykiske vansker: Barn og unge 15-20 % av alle b/u har psykiske vansker 17 % av 15-16 åringene har psykiske vansker –25 % av jentene –9 % av guttene –24 % i Oslo 27 % om fremmedkulturelle foreldre 22 % om ikke fremmedkulturelle foreldre »FHI 2005, ungdoms u.s. 5 norske fylker, upublisert

15 Psykiske lidelser: Barn og unge 8 % av alle barn og unge er behandlingstrengende –Høyere i Oslo: 10 %? –Lavere i distriktene: 6 %? 6,5 % av 7-9 åringene er behandlingstrengende –Blant ungdom: Høyere –Blant førskolebarn: Lavere –Blant barn under 3 år: Ukjent –Blant fremmedkulturell bakgrunn: Som andre, men noen grupper skiller seg ut. »FHIs estimater fra upubliserte tall, Barn i Bergen, 2005

16 Vanligste psykiske lidelser: Barn og unge 7-9 års alder: –2 av 3 er gutter, 1 av 3 er jenter –Adferdsproblemer –ADHD og andre utviklingsforstyrrelser –Angstlidelser –Depresjon Etter pubertet: –2 av 3 er jenter, 1 av 3 er gutter –Angst –Depresjon –Adferdsforstyrrelser –ADHD

17 Psykiske lidelser og samfunnet: 10 utfordringer

18 Psykiske lidelser og samfunnet: 10 utfordringer 1.Psykiske lidelser står for 20 % av all sykdomsbelastning på europeisk økonomi 2.Psykiske lidelser koster Norge antakelig 100 milliarder kroner per år – tilsvarer drift av fire forsvarsbudsjetter i året 3. Depresjon koster mest – ca 44 mrd/år

19 Psykiske lidelser står for 20 % av all sykdomsbelastning på europeisk økonomi Mer enn belastningen fra alle krefttyper til sammen 3 x belastningen fra alle lungesykdommer 3 x belastningen fra alt alkoholbruk Nær 4 x belastningen fra veitrafikkulykker 2,5 % av USAs BNP kommer fra psykisk lidelser Norge: Høyere? ukjent. ¼ av verdens familier har en eller flere medlemmer med en psykisk lidelse (WHO, 2001).

20 Psykiske lidelser og samfunnet: 10 utfordringer 4.De største kostnadene skyldes tapt arbeidstid, deretter trygdeutgifter 5.Halvparten (44%) av uføretrygdene og 1/3 (32%) av sykemeldingsfraværet i Norge skyldes psykiske lidelser (kontrollert for somatiske belastning og diagnose). 6.Psykiske lidelser er årsak til hvert fjerde voldelige dødsfall (ulykke, vold, selvmord)

21 Psykiske lidelser og samfunnet: 10 utfordringer 7.Uregistrerte psykiske lidelser hos kroppslig syke og hos rusmisbrukere koster samfunnet store og summer, men forblir ofte uoppdaget 8.Barn/unges psykiske helse predikerer voksnes psykiske lidelser, sosiale tilpasning, kriminalitet, helseadferd, somatiske sykelighet og død 9.90 % av behandlingen av psykiske lidelser skjer i allmennpraksis - og tilbakefall er regelen

22 Psykiske lidelser og samfunnet: 10 utfordringer 10.Fattigdom, lavkonjunktur og høy sosial ulikhet øker forekomst av psykiske lidelser Sosial isolasjon bidrar til nedbryting av mental helse og selvmord blant personer med alvorlig psykisk lidelse. 2/3 av menn under 35 år med psykiske lidelser som dør i selvmord, er arbeidsløse (Storbritannia) Tidlig inngripen for å holde folk i arbeid og opprettholde sosiale kontakter er det viktigste tiltak for å redusere konsekvensene av å utvikle alvorlig psykisk lidelse

23 Hva må gjøres nå?

24

25

26

27


Laste ned ppt "Mestring framfor dysfunksjon og tap Er du halt, kan du ride, Handlaus gjæte, Er du dauv, kan du duga i strid, Blind er betre Enn brend å vera Fra Håvamål."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google