Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

| Livskvalitet – mange faktorer Fysisk aktivitet Kosthold Røyking Rusmidler Stress reduksjon...

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "| Livskvalitet – mange faktorer Fysisk aktivitet Kosthold Røyking Rusmidler Stress reduksjon..."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 | Livskvalitet – mange faktorer Fysisk aktivitet Kosthold Røyking Rusmidler Stress reduksjon...

3

4 Fysisk aktivitet - helserelatert trening opplevels e glede moro fellesskap tilhørighet trivsel nysgjerrighet spenning bevegelse velvære mestrin g utfordrin g

5 Håndbok om forebygging og behandling Manual om bruk av FA i forebygging, behandling og habilitering/ rehabilitering Skrevet av – og for – helsepersonell Norske og svenske forfattere 47 kapitler 37 diagnosespesifikke 10 mer generell Anbefalingsmanualen kom i vår; Aktivitetshåndboken

6 Del II: Diagnosespesifikke kapitler Hypertoni Diabetes type 1 Diabetes type 2 Metabolsk syndrom Overvekt/ fedme Lipider Hjertesvikt Rytmeforstyrrelser Plutselig hjertedød og idrett Kranskarsykdom Perifer karsykdom Slag Astma KOLS Cystisk fibrose Polio Hørsel/balanseforstyrrelser Nyresykdommer Mage/tarm kanalen Kreft Osteoporose Artrose Reumatoid artritt MS Traumatisk ryggmargskadde Parkinson Alzheimers sjukdom Stress Depressjon Schizofreni Angst Klimakteriet Graviditet Langvarige korsrygg- smerter Smerter Alkoholmisbruk Infeksjoner

7 eks;Artrose

8 eks; Astma

9 | Utfordringer

10 |

11 | Ungdom mellom år sitter stille 40 t/uke utenom skoletid (PC, TV og lekser) (HEVAS-rapport, 2004) Voksne bruker 4,5 t daglig på stillesittende aktiviteter i fritiden (MMI, 2005) Halvparten av reiser under 1km foregår med bil (TØI, 2004) Sykefravær: Vi er borte fra jobb en måned pr år (RTV, 2006) Fysisk inaktivitet utgjør 7-8% av alle dødsfall (SST, 2006) Sterk sosial gradient i aktivitetsnivå (SHdir 2005, IS-1282)

12 | Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet, 2000| 12 Vi øker i vekt +3,7 kg +9,1 kg Fet start på livet Overvektige mødre føder overvektige barn. Hver tredje norske mor klarer ikke å sette barn til verden uten medisinske inngrep. Ofte er ungene for store og fete. (aftenposten )

13

14 | Vi tilrettelegger for inaktivitet

15 | Utfordringer En stor andel av den norske befolkning er i risikosonen for å pådra seg sykdom eller nedsatt funksjonsnivå pga for lite fysisk aktivitet Over 50% av den norske befolkning har et aktivitetsnivå under gjeldende anbefalinger Seiler, 2000

16 | World Health Rapport 2002 ”Fysisk inaktivitet er i ferd med å bli framtidens store helseproblem” WHO, 2002

17 | 50% får en psykisk lidelse i løpet av livet –20-30% har hatt en psykisk lidelse siste året En eksplosiv økning av diabetes type 2 Økende forekomst av muskel- skjelettlidelser Utbredelsen av kreft økt med 80% de siste 40 årene; fortsatt økende –menn: prostata hyppigst –kvinner: brystkreft SHdir 2006, rapport IS-1368 Livsstilssykdommer øker

18 | Midthjell, 1999 Forekomst av diabetes type 2 Bergen Oslo Norge Nord- Trøndelag Nord- Trøndelag

19 | Fysisk inaktivitet Fysisk inaktive dør i snitt 7-8 år tidligere enn fysisk aktive Fysisk inaktive får kroniske lidelser 5-6 år før fysisk aktive Hvert år er det 3.1 mill ekstra fraværsdager blant fysisk inaktivitet Hvert år er tilfeller av førtidspensjonerte relatert til fysisk inaktivitet Sundhedsstyrelsen 2006: Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark

20 | Økende sykefravær… Hver nordmann er borte fra jobb i gjennomsnitt en måned pr. år pga sykdom Hver 10. nordmann i yrkesaktiv alder er uførepensjonert Blant unge < 35 år har man hatt en tredobling i uførepensjon fra Tidsskr Nor Lægeforen nr. 12, 2001; 121

21 | Kostnader muskel-skjelettlidelser Totale årlige kostnader: –mellom mrd.kr Utgangspunkt i 40 mrd.kr.: –Koster 4,5 mill. kr.pr. time, døgnet rundt ! SHdir, rapport 2/2000

22 | Medisinsalget mer enn doblet i løpet av de siste 10 årene I 2006 ble det solgt legemidler for 16,7 mrd. kr., (3 500 kr/pers) –Blodtrykksmidler 1436 mill. kr. –Astma- og KOLS1042 mill. kr –Smertestillende 900 mill. kr –Kolesterolsenkere 889 mill. kr –Antidepressiva 548 mill. kr –Allergi 379 mill. kr –Sovemidler/beroligende 342 mill. kr FHI 2007, Reseptregisteret Piller til folket.....

23 | Hvordan oppnå god helse og livskvalitet? ArvLevevaner % %

24 | S Blair et al. JAMA 276: , 1996 Risikofaktorer: Alle dødsårsaker N= menn; 601 dødsfall; risiko justert for andre faktorer; Aerobics Center Longitudinal Study ( )

25 Tredemølletest Nær menn, gjennomgikk tredemølle- testing, der oksygenopptak og kondisjon ble målt. Så ble de fulgt i ca åtte år. Etter å ha korrigert for alder, hjerte-kar-tilstand og andre risikofaktorer, så forskerne at totaldødeligheten hadde nær sammenheng med den enkeltes treningskapasitet. Snittalderen ved studiens start var 60 år. DØDE etter 8 år: dårligst trente; 44 % moderate trente 30 % godt trente 15 % svært godt trente 8 %. Circulation Published online before print January 22, 2008, doi: /CIRCULATIONAHA ”Exercise Capacity and Mortality in Black and White Men”

26 | Helsegevinster - fysisk aktivitet 50% redusert risiko for å utvikle hjerte-karsykdommer 50% redusert risiko for å utvikle diabetes type II 30% redusert risiko for økt blodtrykk (BT) 10-50% redusert risiko for kreft; avhengig av krefttype SHdir, rapport 2/ % redusert risiko for å utvikle demens Rovio S et al. Lancet 2005;4;705

27 Effekter av FA på psykiske lidelser Personer som er regelmessig fysisk aktive synes å være mindre utsatt for psykiske lidelser Effekt av fysisk aktivitet er svært godt dokumentert i behandling av depresjoner. Her er fysisk aktivitet et alternativ til de tradisjonelle behandlingsmetodene Det er også god dokumentasjon på behandlingseffekt av fysisk aktivitet ved panikklidelser og generaliserte angstlidelser (SHdir, rapport 2/2000; Tidsskr Nor Lægefor, 2002)

28 Fysisk aktivitet og muskel- skjelettlidelser Fysisk aktivitet reduserer fall i muskelstyrke og kondisjon, og gir bedret funksjonsnivå generelt Fysisk aktivitet gir mindre forekomst av ryggplager –særlig hos dem som har hatt ryggplager tidligere –også hos tidligere ryggfriske Fysisk aktivitet gir mindre muskel-skjelettplager generelt; for alle aldersgrupper (SHdir, rapport 2/2000, Tidsskr Nor Lægefor, temahefte 2002) Vi har nå mye kunnskap som viser at fysisk aktivitet har positiv effekt på flere av undergruppene innen muskel-skjelettsykdommene (SINTEF, rapport 2006)

29 | Endring av fysisk form relatert til alder Kondisjonen  med ca.1% pr år fra midten av 20-årene En 70-åring har mistet omtrent halvparten av sin aerobe kapasitet Muskelstyrken på topp ved 30 års alderen og halvert ved 75 års alderen 50% reduksjon i muskelmasse fra års alderen Aldring – eller inaktivitet? Fall i fysisk form er svært påvirkelig! Mazzeo m.fl., 1998; Puggaard, 1997; Shepard, 1993, 2002

30 | Effekter av fysisk aktivitet: Regelmessig fysisk aktivitet kan: Utvikle og vedlikeholde den enkeltes funksjonsdyktighet Motvirke det fysisk inaktivitetsbetingede forfall (”aldring”) som finner sted i: Muskulatur Motoriske funksjoner Skjelett, sener, ledd og bånd Hjerte, lunger og kretsløpsystem Stoffskifte

31 | Hvordan øke aktiviteten?

32 Fysisk aktivitet – men hvor mye? For inaktive voksne vil minst 30 minutter daglig fysisk aktivitet av moderat intensitet gi betydelig helsegevinst –Eksempel: rask gange –Aktiviteten kan deles opp i bolker på minutter –En økning i aktivitetsnivå utover dette vil gi ytterligere helsegevinst SHdir, rapport 2/2000

33

34

35

36 | Små forandringer gir store forbedringer – uansett alder! Journalist til Arne Næss: "Hvorfor begynte du å klatre?" Arne Næss: "Det er ikke jeg som har begynt, det er dere som har sluttet."

37


Laste ned ppt "| Livskvalitet – mange faktorer Fysisk aktivitet Kosthold Røyking Rusmidler Stress reduksjon..."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google