Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vold og trusler – en arbeidsmiljøutfordring Temakafe Kristiansand 08. oktober 2008 Hanne Line Wærness.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vold og trusler – en arbeidsmiljøutfordring Temakafe Kristiansand 08. oktober 2008 Hanne Line Wærness."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vold og trusler – en arbeidsmiljøutfordring Temakafe Kristiansand 08. oktober 2008 Hanne Line Wærness

2 Vold og trusler - en arbeidsmiljøutfordringTemakafe Kristiansand 8.oktober 2008 2 Historikk For 100 år siden var det legitimt å utøve makt/avstraffelse i oppdragelse og omsorg For 30 år siden ble vi beskyldt for ”overgrep og unødvendig maktmisbruk” mot klientene Etter 1990 har helse- og sosialarbeiderne tatt kampen opp mot volden

3 Vold og trusler - en arbeidsmiljøutfordringTemakafe Kristiansand 8.oktober 2008 3 Hva har FO engasjert seg i og med Kongressvedtak 1992 – offensiv mot vold – paradigmeskifte vi skulle ikke bare ha en faglig tilnærming, men arbeide med dette ut fra et arbeidsmiljøperspektiv FO har bestilt forskning – AFI kartlegging av vold og trusler mot helse- og sosialarbeidere 1996 + Sentio Medlemsundersøkelsen 2006 Boka Vold – en arbeidsmiljøutfordring 1997 (Rydning) Forskning Fafo 1997 og 1998 Samarbeidsprosjektet ”Trusler og vold på arbeidsplassen 2001” FOs egen tillitsvalgtskolering – fordypningskurs 2006 Lov og avtaleforbedringer Yrkesskaderettighetene

4 Vold og trusler - en arbeidsmiljøutfordringTemakafe Kristiansand 8.oktober 2008 4 Voldsforskning Voldsforskningen viser en dyster utvikling – voldsutviklingen forsterkes også i et globalt perspektiv Våre danske kolleger i SL viser til øking i trussel og voldsproblematikken Minst halvparten av helse- og sosialarbeiderne har opplevd minst en fysisk eller psykisk voldshendelse det siste året (ILO rådsmøte om vold 2002)

5 Vold og trusler - en arbeidsmiljøutfordringTemakafe Kristiansand 8.oktober 2008 5 Forestillinger om vold og trusler Vold og trusler er et individuelt problem Dyktige helse- og sosialarbeidere utsettes ikke for vold Vold er en kalkulert yrkesrisiko Menn forhindrer vold Et nederlag å måtte være to for å handtere en konflikt Kun kvinner snakker om sin angst for vold

6 Vold og trusler - en arbeidsmiljøutfordringTemakafe Kristiansand 8.oktober 2008 6 Melding av vold og trusler til AT Meldesystemene fungerer dårlig – rapporteringsviljen er liten To undersøkelser gjort av Arbeidstilsynet indikerer en underrapportering av skader på mellom 50-70 % 2004: 287 trusler og 2008 vold-skader meldt 2005: 234 trusler og 868 vold-skader meldt 2006: 30 trusler og 174 vold-skader meldt Dette gjelder helse- og sosialsektoren – det har alltid vært en underrapportering. Nå meldes nesten ingen forhold! Hvorfor?

7 Vold og trusler - en arbeidsmiljøutfordringTemakafe Kristiansand 8.oktober 2008 7 Definisjoner ARBEIDSTILSYNETS DEFINISJONER TRUSSEL: Med trussel menes et verbalt angrep eller handling som tar sikte på å skade eller skremme en person VOLD: Med vold menes enhver fysisk eller psykisk skade på en person. Vold er også skadeverk på inventar og bygning MOBBING: Når en gruppe angriper, plager, erter eller trakasserer et individ TRAKASSERING: Utsette for plaging, sjikane, ubehageligheter, forfølge med krangel. Begrepet brukes når omfanget er av en viss størrelse

8 Vold og trusler - en arbeidsmiljøutfordringTemakafe Kristiansand 8.oktober 2008 8 Definisjoner EMOSJONELL/EKSPRESSIV VOLD: Det er den volden som kommer som et resultat av blant annet frustrasjoner. Klienten gi uttrykk for sitt raseri INSTRUMENTELL VOLD: Det er den type vold en bruker når en har et bevisst motiv, og volden brukes for å oppnå et mål

9 Vold og trusler - en arbeidsmiljøutfordringTemakafe Kristiansand 8.oktober 2008 9 Forskning (AFI 1996 og Fafo 1997) Hjemmebasert tjeneste – mest voldsutsatte arena Like utbredt – by-land Kvinner og menn like utsatt 90 % av dem som utsettes for vold utsettes flere ganger 25 % av dem som arbeider med psykisk utviklingshemmede – gruer seg for å gå på jobb Ca 10 % av voldshendelsene utføres av pårørende – resten står klientene for Svært få har kunnskap om verneombud, intern-kontroll og HMS-arbeid Svært få har kunnskap om yrkesskaderettigheter

10 Vold og trusler - en arbeidsmiljøutfordringTemakafe Kristiansand 8.oktober 2008 10 4 av 10 utsettes for vold og trusler på arbeidsplassen, og de yngste og vernepleierne er mest utsatt 3 av 10 blir utsatt for vold hver måned og 2 av 10 rammes av dette hver uke 10 % opplever å bli utsatt for det samme på fritid pga jobben. Barnevernpedagogene i størst grad 41 % ønsker å skifte jobb innen 5 år – det er en sammenheng mellom ønsket om jobbskifte og utsatthet for trusler og vold på fritid. 74 % av alle svarer at det finnes rutiner for å redusere vold og trusler på arbeidsplassen Sentio – undersøkelse 2006

11 Vold og trusler - en arbeidsmiljøutfordringTemakafe Kristiansand 8.oktober 2008 11 Flere tall I kommunesektoren er 50% av alle arbeidstakere utsatt for fysisk aggresjon på jobb (Fafo 1997) Ledere utsettes også for vold 40% snakker ikke om vold og trusler på jobben 40% mangler rutiner for forebygging og håndtering

12 Vold og trusler - en arbeidsmiljøutfordringTemakafe Kristiansand 8.oktober 2008 12 Omfang og arena Ca 6500 yrkesskader meldes i året i helse- sosial og undervisningssektoren. Det er dobbelt så mange som innen bygg og anlegg. Voldsutøvelse forekommer hyppigere på klientens primære arena – rom/hjemme hos versus på arbeidstakernes territorium Kvinner utsettes for vold i omsorgsarbeid, menn i forbindelse med autoritetsutøvelse Voldsofferforskning viser at langtidsskadene er store – langvarig oppfølging hjelper

13 Vold og trusler - en arbeidsmiljøutfordringTemakafe Kristiansand 8.oktober 2008 13 Skadevirkningene er store Mange av våre medlemmer opplever vold og trusler Mange blir syke – helsepersonell sto for 29 % av alle sykefraværsdagene som skyldtes vold eller trusler på jobb (Stami – refererer til svensk undersøkelse) Mange blir delvis eller helt arbeidsuføre For FOs medlemmer grunnes dette oftest i psykiske senskader etter traumatiske voldshendelser

14 Vold og trusler - en arbeidsmiljøutfordringTemakafe Kristiansand 8.oktober 2008 14 Vanlige psykiske skadevirkninger Søvnløshet, hodepine, angst, uro, mareritt, konsentrasjonsvansker, hukommelsesproblemer, depresjon, fremmedfrykt, handlingslammelse, uttrygghet, redsel, skyldfølelse, isolasjon, aggresjon, uttilstrekkelighetsfølelse, nevroser og depresjoner, utbrenthet, maktesløshet og stress HUSK DET ER NORMALT Å REAGERE PÅ EN UNORMAL HENDELSE

15 em/hlw 2007 "Vold og trusler - en arbeidsmiljøutfordring" 15 Vold og trusler mot studenter i praksis Dansk undersøkelse viser at 2 av 3 studenter på pedagog-, sykepleier og hjelpepleierutdanningen ble utsatt for vold eller trusler om vold i praksis Vold og trusler om vold kan og skal forebygges Må allikevel se i øynene at det vil være arbeidsplasser hvor det vil forekomme vold, trusler og andre former for krenkelser

16 em/hlw 2007 "Vold og trusler - en arbeidsmiljøutfordring" 16 Vold som uttrykksform Mennesker med hjelpebehov er ikke spesielt voldelige Volden er derimot et uttrykk for avmakt, frustrasjon eller fortvilelse Når en føler at en ikke blir hørt eller forstått, er det kun voldens språk som er tilbake

17 em/hlw 2007 "Vold og trusler - en arbeidsmiljøutfordring" 17 Reaksjoner på vold og trusler Setter spørsmålstegn ved egen faglighet Påvirker både arbeid og privatliv Midlertidige eller langvarige fysiske og/eller psykiske reaksjoner Reaksjoner kan avhjelpes Vold, trusler og krenkelser er aldri et privat problem!

18 Arbeidsmiljø – et helhetssyn Arbeidsmiljøtiltak Faglige tiltak Bedring av rammebetingelser Vold og trusler - en arbeidsmiljøutfordringTemakafe Kristiansand 8.oktober 2008 18

19 Vold og trusler - en arbeidsmiljøutfordringTemakafe Kristiansand 8.oktober 2008 19 Faglige faktorer – eksempler Kvalitetssikring – trygghetsrutiner Konflikthandtering Kommunikasjonsteknikk Avprivatisering/bevisstgjøring Veiledning/refleksjon

20 Vold og trusler - en arbeidsmiljøutfordringTemakafe Kristiansand 8.oktober 2008 20 Rammebetingelser – eksempler Bemanning Kompetanse hos ansatte Økonomi/budsjetter Organisering av arbeidet Utforming av arbeidsplassen

21 Vold og trusler - en arbeidsmiljøutfordringTemakafe Kristiansand 8.oktober 2008 21 Arbeidsmiljø – eksempler Verneombud Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter HMS-arbeid Internkontroll Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) Rutiner og prosedyrer i forbindelse med vold og trusler

22 Vold og trusler - en arbeidsmiljøutfordringTemakafe Kristiansand 8.oktober 2008 22 Kartlegging – eksempel 1. Omfanget av vold 2. Risikoarbeidsplasser 3. Risikoklienter 4. Fysisk utforming og innredning av arbeidsplass 5. Mottak/venterom 6. Samtalerom 7. Kontorer, inn- og utganger 8. Rømningsveier 9. Alenearbeid 10. Sikkerhet til og fra jobb

23 em/hlw 2007 "Vold og trusler - en arbeidsmiljøutfordring" 23 Arbeidsmiljøloven  Arbeidsmiljølovens formål er å sikre et arbeidsmiljø som gir ”full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger”, samt ”å bidra til en inkluderende arbeidsliv” (§ 1-1)  § 2-3 Ditt ansvar som arbeidstaker Plikt til å underrette arbeidsgiver/vernetjeneste om feil eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse Avbryte arbeid som kan medføre fare for liv eller helse Medvirke til å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø Bruke påbudt verneutstyr og vise aktsomhet

24 em/hlw 2007 "Vold og trusler - en arbeidsmiljøutfordring" 24 Arbeidsmiljøloven § 3.1 pålegger arbeidsgiver: Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (herunder kartlegge farer og problemer, utarbeide planer og iverksette tiltak) Særskilte forholdsregler for å ivareta sikkerheten (herunder informasjon til arbeidstaker om ulykkes- og helsefarer, og at arbeidstaker får nødvendig opplæring)

25 em/hlw 2007 "Vold og trusler - en arbeidsmiljøutfordring" 25 Arbeidsmiljøloven § 4-3 Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet Arbeidstakerens integritet og verdighet skal ivaretas Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen form for utilbørlig opptreden Arbeidstaker skal beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre

26 Vold og trusler - en arbeidsmiljøutfordringTemakafe Kristiansand 8.oktober 2008 26 Yrkesskaderettigheter Et flersporet system Folketrygdloven Yrkesskadeforsikringsloven Tariffavtalene

27 Vold og trusler - en arbeidsmiljøutfordringTemakafe Kristiansand 8.oktober 2008 27 Yrkesskadevilkårene Lov om Folketrygd kapittel 13: Personskade, sykdom eller dødsfall Plutselig eller uventet ytre hending som en utsettes for i arbeidet (ekstraordinær hendelse) Skaden må skje på arbeid, under arbeid og i arbeidstiden Studenter er yrkesskadedekket på undervisningsstedet i undervisningstiden Lov om yrkesskadeforsikring Arbeidsgivere pliktet til å tegne yrkesskadeforsikring Arbeidstakerbegrepet uklart

28 Vold og trusler - en arbeidsmiljøutfordringTemakafe Kristiansand 8.oktober 2008 28 Yrkesskadevilkårene i tariffavtalene Hovedtariffavtalen for KS-området: Kap. 1 – § 11 Overenskomst for NAVO – helseområdet: Kap. 7 - § 7.1 Landsoverenskomst for HSH – virksomheter: § 20 Hovedtariffavtalen i Staten: Del 4 - § 24 NB: I tariffavtalene er ansatte også yrkesskadeforsikret på reise direkte til/fra jobb

29 em/hlw 2007 "Vold og trusler - en arbeidsmiljøutfordring" 29 Vær beredt – viktig å huske  Markér grenser – vær tydelig  Tilkall hjelp  Bruk alarm eller annet teknisk utstyr  ”Gi fra deg goder”  Kom deg i sikkerhet – tenk på liv og helse  En ansatt tar ledelsen – organiserer  Ring lege og politi  Ivareta ofre

30 Vold og trusler - en arbeidsmiljøutfordringTemakafe Kristiansand 8.oktober 2008 30 Diskusjon Risikoen for å møte vold innen våre tjenesteområder er høy, vi har allikevel krav på et fullt forsvarlig arbeidsmiljø – fysisk og psykisk Arbeidsgiver har et stort ansvar for å minske problemet

31 Vold og trusler - en arbeidsmiljøutfordringTemakafe Kristiansand 8.oktober 2008 31 Diskuter!!!!! Snakker dere om trusler og vold? I tilfelle nei – hva er årsaken til tausheten? Hvorfor tror dere åpenhet er så viktig? Hva kan vi gjøre med uviljen til å melde? Hva kan vi gjøre for å få mer dokumentert? Hva kan vi gjøre for å påvirke holdningene?

32 Vold og trusler - en arbeidsmiljøutfordringTemakafe Kristiansand 8.oktober 2008 32 Leveregler!!! Snakk til klienten – ikke over hodet på dem Gå ut fra at klienten forstår alt det du sier Vis respekt Ha romslige holdninger Aksepter klientens integritet Ta klienten på alvor Ikke umyndiggjør klienten Orienter om hva du gjør – og informasjon til andre Lytt og lær – vis at du gjør det Reparer skader og ødelagte ting straks Ikke vær for ”pedagogisk” Ikke vær nøytral Vis hvem du er – så vil klienten ”merke deg” Gi klienten ”fluktmulighet” Tør å tape ansikt Innrøm feil

33 Vold og trusler - en arbeidsmiljøutfordringTemakafe Kristiansand 8.oktober 2008 33 Dikt av Tor Jonsson Når eg ser urett og ulykkelige mennesker, da vender eg meg ikkje bort og forkynner at det veks vakre blomar i nærleiken. Nei, la oss sjå det svarte, la oss tala om det, la oss ropa om det. Blomane visnar ikkje for det.


Laste ned ppt "Vold og trusler – en arbeidsmiljøutfordring Temakafe Kristiansand 08. oktober 2008 Hanne Line Wærness."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google