Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vold og trusler – en arbeidsmiljøutfordring

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vold og trusler – en arbeidsmiljøutfordring"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vold og trusler – en arbeidsmiljøutfordring
Vold og trusler som arbeidsmiljøproblem i helse- og sosialsektoren har i økende grad blitt fokusert de senere årene. I de senere år har volds- og trusselproblematikken som helse- og sosialarbeidere blir utsatt for, blitt mer allment kjent. Media har i økende grad fokusert på dette og vist interesse for å følge opp hendelser. Det har blitt en offentlig debatt om dette som et arbeidsmiljøproblem, og tendensen er at arbeidstakerorganisasjonene i stadig større grad krever sikkerhet og trygghet for sine medlemmer. Jfr. AML § 4-3: Arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre. Mens vold for få år siden ble sett på som en uunngåelig konsekvens av sosialt og miljøterapeutisk arbeid, kreves det i dag igangsetting av tiltak for at risikoen for og konsekvensen av vold skal reduseres mest mulig. Temakafe Kristiansand 08. oktober 2008 Hanne Line Wærness

2 Temakafe Kristiansand 8.oktober 2008
Historikk For 100 år siden var det legitimt å utøve makt/avstraffelse i oppdragelse og omsorg For 30 år siden ble vi beskyldt for ”overgrep og unødvendig maktmisbruk” mot klientene Etter 1990 har helse- og sosialarbeiderne tatt kampen opp mot volden HISTORIKK (bilde 2 og 3) Si noe om bakgrunnen for at det ble så stort fokus i 1992 – drapet i Nordland på barnevernpedagog på hjemmebesøk. Skutt fra et vindu i bolighus – den andre som var med reddet seg ved å kaste seg ned bak bilen. Andre eksempler Veitvet sosialkontor i 1995 – ble satt fyr på – en barnevernpedagog døde av skadene. FO har særlig samarbeidet med SL i Danmark i forbindelse med utarbeidelsen av boka Vold en arbeidsmiljøutfordring. Mange forbund - spesielt i offentlig sektor har arbeidet mye med tematikken i de senere årene. Det nyeste er FOs forskning til kongressen 2006 (Sentio 2006 – kommer tilbake til den). FO har vedtatt å utsette ny forskning i all fall til etter kongressen 06. ”Gro” og ”Sol” sakene Barnevernsbarna og erstatningssakene Volden går (dessverre) begge veger – men det faglige perspektivet er styrket, det har skjedd holdningsendringer (NB: yrkesetikk) Vold og trusler - en arbeidsmiljøutfordring Temakafe Kristiansand 8.oktober 2008

3 Hva har FO engasjert seg i og med
Kongressvedtak 1992 – offensiv mot vold – paradigmeskifte vi skulle ikke bare ha en faglig tilnærming, men arbeide med dette ut fra et arbeidsmiljøperspektiv FO har bestilt forskning – AFI kartlegging av vold og trusler mot helse- og sosialarbeidere Sentio Medlemsundersøkelsen 2006 Boka Vold – en arbeidsmiljøutfordring 1997 (Rydning) Forskning Fafo 1997 og 1998 Samarbeidsprosjektet ”Trusler og vold på arbeidsplassen 2001” FOs egen tillitsvalgtskolering – fordypningskurs 2006 Lov og avtaleforbedringer Yrkesskaderettighetene Boka til Rydning er under oppdatering Fafo 1997: Ingen grenser Fafo 1998: Suksess og nederlag i pleie- og omsorgstjenestene Samarbeidsprosjektet 2001: KS, NKF, NSF, FO, HSH, AT (Arbeidsbok og veileder) Lov- og avtaleverket er komplisert, derfor er skolering nødvendig Hvis skade – viktig å bruke tillitsvalgtapparatet (vi skal slippe å fronte disse sakene selv!) Vold og trusler - en arbeidsmiljøutfordring Temakafe Kristiansand 8.oktober 2008

4 Temakafe Kristiansand 8.oktober 2008
Voldsforskning Voldsforskningen viser en dyster utvikling – voldsutviklingen forsterkes også i et globalt perspektiv Våre danske kolleger i SL viser til øking i trussel og voldsproblematikken Minst halvparten av helse- og sosialarbeiderne har opplevd minst en fysisk eller psykisk voldshendelse det siste året (ILO rådsmøte om vold 2002) Dette handler ikke om å krisemaksimere – men om å forholde seg til realitetene Det er mange årsaker til at volden i samfunnet øker – vi kunne brukt en dag bare på det ILO – FNs særorganisasjon for arbeidslivet Tenk globalt og nasjonalt; terskelen for vold blir lavere (eksempler?) Det er derfor viktig å sette fokus på fenomenet vold og trusler – for å skape bevissthet og kunnskap Vold og trusler - en arbeidsmiljøutfordring Temakafe Kristiansand 8.oktober 2008

5 Forestillinger om vold og trusler
Vold og trusler er et individuelt problem Dyktige helse- og sosialarbeidere utsettes ikke for vold Vold er en kalkulert yrkesrisiko Menn forhindrer vold Et nederlag å måtte være to for å handtere en konflikt Kun kvinner snakker om sin angst for vold Jeg velger å bruke begrepet forestillinger, som kan bety reprodusert sanseinntrykk; erindringsbilde; begrep, tanke, idé. (i stedet for ”myter”) Individuelt problem: Det er det ikke! Men det er en tendens til at både den utsatte, kolleger og arbeidsgiver privatiserer fenomenet – og at det knyttes til den enkelte, og ikke til mulige årsaker i systemet. Dyktige blir ikke utsatt: Forskning viser at påstanden er feil – dersom to sosialarbeidere møter en aggressiv og potensiell voldelig person er det faktisk en mest sannsynlig at den tas som klienten har størst forventninger til. Engelsk sosialarbeider som har forsket på vold (Rowlet). På den andre siden er godt faglig arbeid og høy etisk standard i yrkesutøvelsen god forsikring mot utsatthet. Kalkulert risiko: Arbeidsgivere har et behov for å si noe om at en må forvente/tåle litt bank. Det er en svært defaitistisk holdning – signalene denne myten sender ut er svært uheldig. På den andre siden er vi fullt inneforstått med at risikoen er høy. Men forhindrer vold: Forskning viser at muskler trigger aggresjon – i mange miljøer er ”kvinnelighet” med på å dempe. Nederlag å være to: Det er det ikke. I forskrift til Kap. 4 A (LOST) er det krav om to fagpersoner; av hensyn til ivaretakelse til brukeren Kun kvinner snakker: Det er ingen kjønnsforskjeller i å oppleve angst etter voldsopplevelser. Det kan være at kvinner er mer villige til å snakke om det og beretter mer om følelsene. Vold og trusler - en arbeidsmiljøutfordring Temakafe Kristiansand 8.oktober 2008

6 Melding av vold og trusler til AT
Meldesystemene fungerer dårlig – rapporteringsviljen er liten To undersøkelser gjort av Arbeidstilsynet indikerer en underrapportering av skader på mellom % 2004: 287 trusler og 2008 vold-skader meldt 2005: 234 trusler og 868 vold-skader meldt 2006: 30 trusler og 174 vold-skader meldt Dette gjelder helse- og sosialsektoren – det har alltid vært en underrapportering. Nå meldes nesten ingen forhold! Hvorfor? Dette er deprimerende tall – skal problemet bli tatt alvorlig må skadene meldes inn i nasjonale statistikker. Rapporteringsviljen er nå lavere enn for 10 år siden – hva kan det innebære? Vold og trusler - en arbeidsmiljøutfordring Temakafe Kristiansand 8.oktober 2008

7 Definisjoner ARBEIDSTILSYNETS DEFINISJONER
TRUSSEL: Med trussel menes et verbalt angrep eller handling som tar sikte på å skade eller skremme en person VOLD: Med vold menes enhver fysisk eller psykisk skade på en person. Vold er også skadeverk på inventar og bygning MOBBING: Når en gruppe angriper, plager, erter eller trakasserer et individ TRAKASSERING: Utsette for plaging, sjikane, ubehageligheter, forfølge med krangel. Begrepet brukes når omfanget er av en viss størrelse Hva er mobbing? Det finnes flere definisjoner på mobbing. Arbeidstilsynet legger følgende til grunn: Det er mobbing når en person gjentatte ganger og over tid utsettes for negative handlinger. Dette kan dreie seg om trakassering, plaging, utfrysing, sårende erting o.l. Det er typisk for situasjonen at offeret ikke er i stand til å forsvare seg. Dersom partene som står mot hverandre er like sterke eller det handler om enkeltstående episoder, defineres det ikke som mobbing¹. Styrkeforholdet mellom partene handler ikke nødvendigvis om formell plassering i organisasjonen. Slik begrepet vanligvis brukes, kan en person bli utsatt for mobbing både fra ledere og kollegaer. Vold og trusler - en arbeidsmiljøutfordring Temakafe Kristiansand 8.oktober 2008

8 Temakafe Kristiansand 8.oktober 2008
Definisjoner EMOSJONELL/EKSPRESSIV VOLD: Det er den volden som kommer som et resultat av blant annet frustrasjoner. Klienten gi uttrykk for sitt raseri INSTRUMENTELL VOLD: Det er den type vold en bruker når en har et bevisst motiv, og volden brukes for å oppnå et mål Den ekspressive volden skader med hensikt, det vil si at brukeren bevisst går inn for å skade den ansatte. Breakwell (1995) og Christiansen og Lynggaard (1994) bruker betegnelsen ”ekspressiv vold” istedenfor ”emosjonell vold”. De bruker betegnelsen på den type vold som blir brukt av klienter for å gi uttrykk for raseri, og som ofte er en reaksjon på en provokasjon eller frustrasjon. Dette er en utfordring i arbeid med mennesker som har et dårlig verbalspråk, eller har mangelfull kompetanse i forhold til å gi uttrykk for egne følelser/ønsker/behov. Noen som har eksempler? Instrumentell vold vil være når man skader en annen person for å oppnå et eller annet. Et eksempel kan være en sosialklient som bruker vold for å true sosialarbeideren til å utbetale penger. Instrumentell vold forekommer ofte i sosialt arbeid, men det er viktig å være klar over at volden vi utsettes for, ofte er av både instrumentell og emosjonell art. Vold og trusler - en arbeidsmiljøutfordring Temakafe Kristiansand 8.oktober 2008

9 Forskning (AFI 1996 og Fafo 1997)
Hjemmebasert tjeneste – mest voldsutsatte arena Like utbredt – by-land Kvinner og menn like utsatt 90 % av dem som utsettes for vold utsettes flere ganger 25 % av dem som arbeider med psykisk utviklingshemmede – gruer seg for å gå på jobb Ca 10 % av voldshendelsene utføres av pårørende – resten står klientene for Svært få har kunnskap om verneombud, intern-kontroll og HMS-arbeid Svært få har kunnskap om yrkesskaderettigheter Tjenestene er desentralisert – vi møter i større grad mennesker på deres hjemmearena (hjemmebasert omhandler mange boligtyper!); utviklingshemmede, psykiatri, rus boliger for puh – 75% psykiatri 59,3% sosial problematikk/rus 55,9% Sammenheng med at det er problemets art som er avgjørende – relatert til årsaksforhold. I tillegg er det en utfordring å være klient i mindre samfunn – mer gjennomsiktig, mer stigmatiserende m.m. 90 % utsettes for vold flere ganger – sammenheng med hvem vi arbeider med (dette er i boliger). Arbeider vi med klienter som har problemer med å styre sin aggresjon skjer det ofte svært hyppig. FO er kjent med flere saker hvor arbeidstakere utsettes for mange tusen angrep pr år. Det er de som arbeider hjemme hos andre (ofte alene) som gruer seg for å gå på jobb. De som arbeider med samme klientene på dagsenter og lignende gruer seg ikke i samme grad. Der er det et kollektiv – det å være flere er en motbuffer mot å grue seg (NB – tilrettelegging av arbeidsmiljøet!) Det er klientene som utøver nesten all volden vi utsettes for. Det er noen få hendelser med pårørende eller kompiser til klienten. Allikevel viktig å være seg bevisst at pårørende også kan trå over streken. Liten kunnskap: Derfor er opplæring viktig! Vold og trusler - en arbeidsmiljøutfordring Temakafe Kristiansand 8.oktober 2008

10 Temakafe Kristiansand 8.oktober 2008
Sentio – undersøkelse 2006 4 av 10 utsettes for vold og trusler på arbeidsplassen, og de yngste og vernepleierne er mest utsatt 3 av 10 blir utsatt for vold hver måned og 2 av 10 rammes av dette hver uke 10 % opplever å bli utsatt for det samme på fritid pga jobben. Barnevernpedagogene i størst grad 41 % ønsker å skifte jobb innen 5 år – det er en sammenheng mellom ønsket om jobbskifte og utsatthet for trusler og vold på fritid. 74 % av alle svarer at det finnes rutiner for å redusere vold og trusler på arbeidsplassen 500 ble spurt og det er viktig å merke seg at her er det spurt om det siste året – i AFI undersøkelsen var det spurt i forhold til nåværende arbeidsplass. Det kan være for lengre tid, en kan derfor ikke si om volden har økt eller avtatt. Det er også viktig å understreke at det at det er de yngste som utsettes mest har sammenheng med at de arbeider der volden forekommer, og at det ikke er alder nødvendigvis som har betydning i forhold til risiko. Vernepleierne utsettes fordi de fleste i denne yrkesgruppen arbeider med psykisk utviklingshemmende og det er denne klientgruppen som utøver mest vold. Dette er den eneste undersøkelsen vi kjenner til om omfanget av vold/trusler på fritid. Det er en større andel enn det vi og forskerne har fryktet, utsattheten er BV 13 %, sosionom 12 % og vernepleiere 5 % Utsattheten for vernepleierne for vold er markant – 37 % utsettes ukentlig/daglig. Det at mange ønsker jobb endring/bytte er forståelig – også sett i relasjon til at det er de unge som arbeider i dette feltet hvor risikoen er størst. Det er også faglig klokt å ikke risikere å bli ”utbrent” av å arbeide for lenge under stor risk. Forskning viser at det er spesielt risikofylt at en utsettes mange gange/repetisjon kan øke sjansen for psykiske senskader (post traumatisk stress skader). Det er en klar forbedring (15%!) fra undersøkelsen i 1996 – langt flere har nå rutiner. En forbedring på 15 % på vel 10 år. Vold og trusler - en arbeidsmiljøutfordring Temakafe Kristiansand 8.oktober 2008

11 Temakafe Kristiansand 8.oktober 2008
Flere tall I kommunesektoren er 50% av alle arbeidstakere utsatt for fysisk aggresjon på jobb (Fafo 1997) Ledere utsettes også for vold 40% snakker ikke om vold og trusler på jobben 40% mangler rutiner for forebygging og håndtering Dette tallet omfatter alle i kommunesektoren – de fleste som kommer i kontakt med andre mennesker i sitt arbeid kan utsettes for vold og trusler (jfr. forskning som viser at terskelen for å utøve vold går ned) Ledere er myndighetspersoner – de står til ansvar. Ledere utsettes fordi de ansvarliggjøres – og fordi de tilkalles til arenaer der konflikt har oppstått. Kommer inn i risikosonen Mange snakker ikke om vold – taushet en utfordring. Det minsker muligheten til å få bearbeidet opplevelser og det minsker muligheten til å dele erfaringer (NB: forestillingen om at det er bare kvinner som snakker om sin angst for vold!) Mange mangler rutiner, også et viktig funn i fra Rett Hjem kampanjen. Det var dette det ble gitt mest pålegg om i ATs kampanje. Men – lyspunktet er en forbedring på 15% fra 1996 til 2006 Vold og trusler - en arbeidsmiljøutfordring Temakafe Kristiansand 8.oktober 2008

12 Temakafe Kristiansand 8.oktober 2008
Omfang og arena Ca 6500 yrkesskader meldes i året i helse- sosial og undervisningssektoren. Det er dobbelt så mange som innen bygg og anlegg. Voldsutøvelse forekommer hyppigere på klientens primære arena – rom/hjemme hos versus på arbeidstakernes territorium Kvinner utsettes for vold i omsorgsarbeid, menn i forbindelse med autoritetsutøvelse Voldsofferforskning viser at langtidsskadene er store – langvarig oppfølging hjelper Kort oppsummert! Til tross for en enorm underrapportering (50-70%) – da kan dette være bare toppen av isfjellet. Makt/avmakt Kommentarer? Vold og trusler - en arbeidsmiljøutfordring Temakafe Kristiansand 8.oktober 2008

13 Skadevirkningene er store
Mange av våre medlemmer opplever vold og trusler Mange blir syke – helsepersonell sto for 29 % av alle sykefraværsdagene som skyldtes vold eller trusler på jobb (Stami – refererer til svensk undersøkelse) Mange blir delvis eller helt arbeidsuføre For FOs medlemmer grunnes dette oftest i psykiske senskader etter traumatiske voldshendelser - Derfor er det et paradoks at yrkesskadebenevnelsene ikke er oppdatert Vold og trusler - en arbeidsmiljøutfordring Temakafe Kristiansand 8.oktober 2008

14 Vanlige psykiske skadevirkninger
Søvnløshet, hodepine, angst, uro, mareritt, konsentrasjonsvansker, hukommelsesproblemer, depresjon, fremmedfrykt, handlingslammelse, uttrygghet, redsel, skyldfølelse, isolasjon, aggresjon, uttilstrekkelighetsfølelse, nevroser og depresjoner, utbrenthet, maktesløshet og stress HUSK DET ER NORMALT Å REAGERE PÅ EN UNORMAL HENDELSE Vold og trusler - en arbeidsmiljøutfordring Temakafe Kristiansand 8.oktober 2008

15 Vold og trusler mot studenter i praksis
Dansk undersøkelse viser at 2 av 3 studenter på pedagog- , sykepleier og hjelpepleierutdanningen ble utsatt for vold eller trusler om vold i praksis Vold og trusler om vold kan og skal forebygges Må allikevel se i øynene at det vil være arbeidsplasser hvor det vil forekomme vold, trusler og andre former for krenkelser Pkt. 1: samme tall som for ferdig utdannete Pkt. 2: Arbeidsgiver + veiledere i praksis + skolen Pkt. 3: Mangler tall fra Norge Noen som har erfaring med dette som studenter? em/hlw 2007 "Vold og trusler - en arbeidsmiljøutfordring"

16 "Vold og trusler - en arbeidsmiljøutfordring"
Vold som uttrykksform Mennesker med hjelpebehov er ikke spesielt voldelige Volden er derimot et uttrykk for avmakt, frustrasjon eller fortvilelse Når en føler at en ikke blir hørt eller forstått, er det kun voldens språk som er tilbake Pkt. 1: Men de har ulike problemer, utfordringer og erfaringer Pkt. 2: (Stort sett) emosjonell/ekspressiv vold Pkt. 3: Det gjelder da å ikke bli forskrekket – men heller ikke akseptere volden! (det kan forklare det – men ikke forsvare det) Mange av de vi kommer i kontakt med gjennom arbeidet vårt mangler naturlige sperrer (hvem har ikke lyst til å slå innimellom…) Dette kan vi som helse- og sosialarbeidere noe om – bruk det faglige for å forstå den andre! (kommunikasjon!) em/hlw 2007 "Vold og trusler - en arbeidsmiljøutfordring"

17 Reaksjoner på vold og trusler
Setter spørsmålstegn ved egen faglighet Påvirker både arbeid og privatliv Midlertidige eller langvarige fysiske og/eller psykiske reaksjoner Reaksjoner kan avhjelpes Vold, trusler og krenkelser er aldri et privat problem! NB: det relasjonelle aspektet! Vi arbeider gjerne i langvarige relasjoner Vi ønsker jo å hjelpe – så blir vi slått! (Er det noe med meg?) La aldri vold, trusler og krenkelser bli en egenskapsforklaring (som noe som kan knyttes til personen, egenskaper)! em/hlw 2007 "Vold og trusler - en arbeidsmiljøutfordring"

18 Arbeidsmiljø – et helhetssyn
Arbeidsmiljøtiltak Faglige tiltak Bedring av rammebetingelser Alt henger sammen med alt! Kartlegging vil avdekke hvor det må settes inn tiltak Som i alt annet faglig arbeid: Kartlegging Analyse Mål Tiltak Evaluering Modellen er kun en modell – og gir en visst bilde av hvordan vi kan gå inn i en problematikk; derfor vil mange av eksemplene kunne gjelde under alle ”overskriftene” Vold og trusler - en arbeidsmiljøutfordring Temakafe Kristiansand 8.oktober 2008

19 Faglige faktorer – eksempler
Kvalitetssikring – trygghetsrutiner Konflikthandtering Kommunikasjonsteknikk Avprivatisering/bevisstgjøring Veiledning/refleksjon Mentale sjekklister Teori og praksis; dette handler også om predikering av fare (kunne forutsi hendelser) Bevisstgjøring ift. kommunikasjon (TMA, TMV m.m.) NB: Forestillingen om at vold er et individuelt problem Det må settes av tid til skolering, opplæring, vedlikehold; utarbeidelse av felles rutiner/forventninger blant personalet NB: Brutus og ordlisten Vold og trusler - en arbeidsmiljøutfordring Temakafe Kristiansand 8.oktober 2008

20 Rammebetingelser – eksempler
Bemanning Kompetanse hos ansatte Økonomi/budsjetter Organisering av arbeidet Utforming av arbeidsplassen Det må være samsvar mellom ansvar og oppgaver – og stillinger og kompetanse Regner er har vært gjennom AMLs krav til tilrettelegging av arbeidsmiljøet Tenk sammensetningen kjønn og kompetanse! Økonomi handler om prioritering! (Og AML krever et arbeidsmiljø som skal fullt forsvarlig!) Turnus kan være et effektivt og praktisk hjelpemiddel/rammebetingelse (eks. forskyvning av vaktene ved mindre ressurser) Fysisk utforming; rømningsveier, utforming, løse gjenstander (krushunder og glassgjenstander!) Være kreative, kartlegg mulige årsakssammenhenger, tenk noe så banalt som fargevalg! Vold og trusler - en arbeidsmiljøutfordring Temakafe Kristiansand 8.oktober 2008

21 Arbeidsmiljø – eksempler
Verneombud Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter HMS-arbeid Internkontroll Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) Rutiner og prosedyrer i forbindelse med vold og trusler Dette har dere vært gjennom Lovverket regulerer mange betingelser som det er viktig å være oppmerksom på Husk at vi som arbeidstakere også har et ansvar! Rutiner og prosedyrer bør være en del av det fortløpende HMS-arbeidet! ROS: Kartlegging før, under og etter en hendelse Arbeidsgiver skal: Kartlegge Gi opplæring og informasjon Trygge arbeidsplassen – lokale og innredning Lage trygghetsrutiner Overvåking og alarm Ha tiltaksplan etter hendelser Vold og trusler - en arbeidsmiljøutfordring Temakafe Kristiansand 8.oktober 2008

22 Kartlegging – eksempel
Omfanget av vold Risikoarbeidsplasser Risikoklienter Fysisk utforming og innredning av arbeidsplass Mottak/venterom Samtalerom Kontorer, inn- og utganger Rømningsveier Alenearbeid Sikkerhet til og fra jobb Vold og trusler - en arbeidsmiljøutfordring Temakafe Kristiansand 8.oktober 2008

23 "Vold og trusler - en arbeidsmiljøutfordring"
Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljølovens formål er å sikre et arbeidsmiljø som gir ”full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger”, samt ”å bidra til en inkluderende arbeidsliv” (§ 1-1) § 2-3 Ditt ansvar som arbeidstaker Plikt til å underrette arbeidsgiver/vernetjeneste om feil eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse Avbryte arbeid som kan medføre fare for liv eller helse Medvirke til å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø Bruke påbudt verneutstyr og vise aktsomhet em/hlw 2007 "Vold og trusler - en arbeidsmiljøutfordring"

24 "Vold og trusler - en arbeidsmiljøutfordring"
Arbeidsmiljøloven § 3.1 pålegger arbeidsgiver: Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (herunder kartlegge farer og problemer, utarbeide planer og iverksette tiltak) Særskilte forholdsregler for å ivareta sikkerheten (herunder informasjon til arbeidstaker om ulykkes- og helsefarer, og at arbeidstaker får nødvendig opplæring) em/hlw 2007 "Vold og trusler - en arbeidsmiljøutfordring"

25 "Vold og trusler - en arbeidsmiljøutfordring"
Arbeidsmiljøloven § 4-3 Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet Arbeidstakerens integritet og verdighet skal ivaretas Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen form for utilbørlig opptreden Arbeidstaker skal beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre em/hlw 2007 "Vold og trusler - en arbeidsmiljøutfordring"

26 Yrkesskaderettigheter
Et flersporet system Folketrygdloven Yrkesskadeforsikringsloven Tariffavtalene Dette er kun en kort gjennomgang av de viktigste bestemmelsene Dette er komplisert; vær organisert ikke ta privat advokat Vold og trusler - en arbeidsmiljøutfordring Temakafe Kristiansand 8.oktober 2008

27 Temakafe Kristiansand 8.oktober 2008
Yrkesskadevilkårene Lov om Folketrygd kapittel 13: Personskade, sykdom eller dødsfall Plutselig eller uventet ytre hending som en utsettes for i arbeidet (ekstraordinær hendelse) Skaden må skje på arbeid, under arbeid og i arbeidstiden Studenter er yrkesskadedekket på undervisningsstedet i undervisningstiden Lov om yrkesskadeforsikring Arbeidsgivere pliktet til å tegne yrkesskadeforsikring Arbeidstakerbegrepet uklart Vilkårene er definert i lov om folketrygd – strenge bestemmelser. Fall på trappen på jobb eller på gårdsplass – defineres som jobb. Men det er viktig å huske at en skal utføre det arbeidet enn er ansatt til å uføre. En sosionom som klatrer på taket for å feie pipa får neppe erstatning dersom denne skadet seg. God forklaring på skade/ulykke versus belastning- Et løft skal en fikse når en arbeider i eldreomsorgen – en pleier som ødelegger ryggen av for mange løft over tid og dårlige arbeidsstillinger får en belastningslidelse. En som løfter, men som sklir på gulvet fordi det er nybonet eller det er sølt vann der – da er det en ulykke. Nyanser, men i disse sakene er det svært viktig for rettigheter. Yrkessykdommer er de som er godkjent på forhånd av trygden – diagnoseliste. Stort sett sykdommer som menn pådrar seg – få av kvinnesykdommene. Debatt pågår nå for fullt om dette. § Yrkesskade        Med yrkesskade menes en personskade, en sykdom eller et dødsfall som skyldes en arbeidsulykke som skjer mens medlemmet er yrkesskadedekket, se §§ 13-6 til        Som arbeidsulykke regnes en plutselig eller uventet ytre hending som medlemmet har vært utsatt for i arbeidet. Som arbeidsulykke regnes også en konkret tidsbegrenset ytre hending som medfører en påkjenning eller belastning som er usedvanlig i forhold til det som er normalt i vedkommende arbeid.        Belastningslidelser som over tid har utviklet seg i muskel-/skjelett-systemet, regnes ikke som yrkesskade. Det samme gjelder lidelser som har utviklet seg som følge av psykiske påkjenninger eller belastninger over tid. Bruk tillitsvalgt! Vold og trusler - en arbeidsmiljøutfordring Temakafe Kristiansand 8.oktober 2008

28 Yrkesskadevilkårene i tariffavtalene
Hovedtariffavtalen for KS-området: Kap. 1 – § 11 Overenskomst for NAVO – helseområdet: Kap. 7 - § 7.1 Landsoverenskomst for HSH – virksomheter: § 20 Hovedtariffavtalen i Staten: Del 4 - § 24 NB: I tariffavtalene er ansatte også yrkesskadeforsikret på reise direkte til/fra jobb Tariffavtalene har ofte bedre bestemmelser enn folketrygden. Vold og trusler - en arbeidsmiljøutfordring Temakafe Kristiansand 8.oktober 2008

29 Vær beredt – viktig å huske
Markér grenser – vær tydelig Tilkall hjelp Bruk alarm eller annet teknisk utstyr ”Gi fra deg goder” Kom deg i sikkerhet – tenk på liv og helse En ansatt tar ledelsen – organiserer Ring lege og politi Ivareta ofre Ha en policy på jobb – O-tolleransegrense er viktig – dette må formidles til dem en arbeider med (Klientene) Det er viktig å tilkalle hjelp tidlig – og det beste er å gjøre det før konflikten har fått eskalert. Likeledes er det viktig å bruke alarmen forebyggende – tilkall hjelp før en er blitt skadet. Trues en med at klienten skal ha noe er hovedregelen at en gir fra seg det en blir truet med. Meld fra etterpå, en bør kanskje diskutere om en bør ha en håndkasse eller noe – ofte skal det ikke meget til for å få roet ned en situasjon Viktig at en er drillet på å tenke sikkerhet . Deg selv og dine kolleger – en bør aldri overvurdere sine egne konfliktdempende evner – i farlige situasjoner er det eneste fornuftige å komme seg i sikkerhet. Prosedyrer på varsling – tidlig hjelp og proff hjelp. em/hlw 2007 "Vold og trusler - en arbeidsmiljøutfordring"

30 Temakafe Kristiansand 8.oktober 2008
Diskusjon Risikoen for å møte vold innen våre tjenesteområder er høy, vi har allikevel krav på et fullt forsvarlig arbeidsmiljø – fysisk og psykisk Arbeidsgiver har et stort ansvar for å minske problemet Vold og trusler - en arbeidsmiljøutfordring Temakafe Kristiansand 8.oktober 2008

31 Temakafe Kristiansand 8.oktober 2008
Diskuter!!!!! Snakker dere om trusler og vold? I tilfelle nei – hva er årsaken til tausheten? Hvorfor tror dere åpenhet er så viktig? Hva kan vi gjøre med uviljen til å melde? Hva kan vi gjøre for å få mer dokumentert? Hva kan vi gjøre for å påvirke holdningene? Bruk summegrupper i salen eller be/oppfordre til innspill i penum Vold og trusler - en arbeidsmiljøutfordring Temakafe Kristiansand 8.oktober 2008

32 Temakafe Kristiansand 8.oktober 2008
Leveregler!!! Snakk til klienten – ikke over hodet på dem Gå ut fra at klienten forstår alt det du sier Vis respekt Ha romslige holdninger Aksepter klientens integritet Ta klienten på alvor Ikke umyndiggjør klienten Orienter om hva du gjør – og informasjon til andre Lytt og lær – vis at du gjør det Reparer skader og ødelagte ting straks Ikke vær for ”pedagogisk” Ikke vær nøytral Vis hvem du er – så vil klienten ”merke deg” Gi klienten ”fluktmulighet” Tør å tape ansikt Innrøm feil Vold og trusler - en arbeidsmiljøutfordring Temakafe Kristiansand 8.oktober 2008

33 Temakafe Kristiansand 8.oktober 2008
Dikt av Tor Jonsson Når eg ser urett og ulykkelige mennesker, da vender eg meg ikkje bort og forkynner at det veks vakre blomar i nærleiken. Nei, la oss sjå det svarte, la oss tala om det, la oss ropa om det. Blomane visnar ikkje for det. Vold og trusler - en arbeidsmiljøutfordring Temakafe Kristiansand 8.oktober 2008


Laste ned ppt "Vold og trusler – en arbeidsmiljøutfordring"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google