Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Orientering om Fiskeridirektoratets tilsyn og kontroll - 2006 Startseminar Rømningskommisjonen 29. september 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Orientering om Fiskeridirektoratets tilsyn og kontroll - 2006 Startseminar Rømningskommisjonen 29. september 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Orientering om Fiskeridirektoratets tilsyn og kontroll - 2006 Startseminar Rømningskommisjonen 29. september 2006

2 Tema Hvorfor har vi tilsyn og kontroll? Hvordan foregår Fiskeridirektoratets kontroll i 2006? AKVARISK - kontrollsystem for fremtiden.

3 Hvorfor har vi tilsyn og kontroll? Fiskeridirektoratet bruker tilsyn og kontroll som et verktøy for måloppnåelse. Vårt hovedmål er å: Bidra til lønnsomhet og konkurransekraft innenfor rammene av en bærekraftig utvikling, og bidra til verdiskapning på kysten.

4 Hva vil vi oppnå i 2006? Laks og regnbueørretanlegg (matfisk, settefisk, forskning og undervisning, stamfisk og slaktemerder ved mottaksanlegg). 272 lokaliteter Torskeanlegg (matfisk)67 lokaliteter I de Nasjonale laksefjorder (NLF) og Nasjonale laksevassdrag (NLV) skal alle lokaliteter revideres i 2006. Dette gjelder kun laks og regnbueørretanlegg. Utgangspunktet er at 33% av de mest risikobaserte anleggene skal kontrolleres.

5 Fokusområde På de ulike kontrollene vil fokus variere, men hovedfokus for 2006 vil være på risikoområdene: Rømning og faktorer som påvirker risiko for rømning. Under dette området vil NYTEK – ordningen få et spesielt fokus. At miljøundersøkelser (MOM) er foretatt og at miljøstandard er akseptabel. Biomasse

6 Rømning – hvilke bestemmelser kontrolleres? Driftsforskriften kompetanse, beredskapsplan, plassering, merking og fortøyning av installasjon, eget tilsyn, at rømning oppdages og begrenses, meldeplikt ved rømning, gjenfangst etter rømt fisk, produksjonslys – blending av ferdsel og journalføring

7 Rømning – hvilke bestemmelser kontrolleres? NYTEK - forskriften lokalitetsklassifisering Produktsertifikat Brukerhåndbøker Dugelighetsbevis IK- Akvakulturforskriften Overordna forskrift. Metode for å etterleve akvakulturlovgivningen.

8 Hvordan vil kontrollen foregå i 2006? Ønsker å utføre tilsyn og kontroll med flere verktøy for å oppnå større effekt. Aktuelle kontrollverktøy: Revisjon (vil være hovedverktøyet) – varslet Tekniske kontroller/inspeksjoner - uanmeldt Offensiv - Uanmeldt Egenrapportering fra oppdretter

9 Kort om de ulike kontrollmetodene Revisjon En vesentlig del av systemrevisjonen er gjennomgang av virksomhetens internkontroll, dvs virksomhetens egne rutiner, prosedyrer, risikovurderinger og kontrollsystemer. Dette skal sikre at virksomheten til enhver tid overholder gjeldene krav. Hovedfokuser er system og ledelse, men vil også være på merdkanten for å se om teori stemmer med praksis.

10 Kort om de ulike kontrollmetodene Inspeksjoner Mer ”rett på sak” kontroll. Hovedfokus vil være på merdkanten for å se om utvalgt myndighetskrav blir overholdt. Inspeksjonene kan være en del av større offensiver Kontrollene vil være uanmeldt

11 Hvordan følger vi opp NYTEK 1. Har tilskrevet oppdretterne hvor vi ber dem dokumentere at de har dugelighetsbevis, produktsertifikat eventuelt dispensasjon. 2. Sender lister ut til regionene. 3. Regionene foretar en risikovurdering (velger ut kontrollobjekter) 4. Regionene velger kontrollverktøy/metode 5. Ved brudd (f.eks mangler dugelighetsbevis eller produktsertifikat) gis det reaksjoner (tvangsmulkt) 6. Følger opp

12 Rapportering Fiskeridirektoratets regionkontorer rapporterer inn til Kyst- og havbruksavdelingen: Frekvens (hvor mange lokaliteter er kontrollert) Antall og hvilke bestemmelser som er brutt. Antall og hvilke reaksjoner Oppsummeres og rapporteres til Fiskeri- og kystdepartementet Offentlig tilgjengelig. Vurderes lagt ut på Fiskeridirektoratets internett.

13 Akvarisk – et ønske om å bli bedre på utførelse av kontroll Planlegger vi virksomheten riktig? Legger vi gode strategier? Setter vi gode mål? Plukker vi ut ”riktige” kontrollobjekter? Bruker vi ressursene riktig og med rette metoder? Evaluerer vi kontrollvirksomheten? Kommuniserer og rapporterer vi riktig?

14 Resultatet av evalueringen Fiskeridirektøren ser et behov for å innføre risikobasert kontroll i akvakulturnæringen - et verktøy for å oppnå en mest mulig effektiv kontroll - har etablert et prosjekt for å innføre risikovurdering i egen organisasjon.

15 Forarbeid Forslag til arbeidsprosess, mal for mandat og oppsummering av gruppearbeid Mandatutforming Rammer, roller, målformulering og strategiske beslutninger Prosjektgruppe AKVARISK 1 Utarbeide et forslag til et risikobasert kontrollregime Prosjektgruppe AKVARISK 2 Utarbeide forslag til implementering og drift av et risikobasert kontrollregime Drift i linjen innen 2007 Beslutningsgrunnlag Beslutning

16 Beslutte mål og planer Utføre Resultatevaluering Handle 01.11 Utkast til føringsbrev sendes regionene for kommentarer 01.12 Frist for tilbakemelding fra regionene på føringsbrevet 15.12 Tildelingsbrev fra FKD 31.01 Føringsbrevet godkjennes av Fiskeridirektøren 15.10 Utføre en strategisk analyse og lage utkast til føringsbrev 01.02 Føringsbrevet presenteres for regiondirektørene 15.02 Føringsbrevet gjennomgås på fagsamling 01.10 Evalueringssamling R R R R 01.05 Handlingsplan og analyser rapporteres Dokumentere Kommunisere Planlegging og utførelse av kontrollarbeidet starter når føringsbrevet er godkjent


Laste ned ppt "Orientering om Fiskeridirektoratets tilsyn og kontroll - 2006 Startseminar Rømningskommisjonen 29. september 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google